ders vokal kord

advertisement
Vokal kord paralizileri


Fonksiyonlarına göre
larenks kasları iki
grupda incelenir.
abduktorlar
adduktorlar
Larenks sinirleri de iki
grupda incelenir:
superior larengial
inferior larengial
ve ya rekürren
Kaslar

Abduktorlar:
posterior crikoarytenoid

Adduktorlar:
lateral crikoarytenoid
interarytenoid
tiroarytenoid

Geren
kaslar(+adduktorlar)
crikotiroid
tiroarytenoid

Superior laringeal sinir
vokal kord üstündeki
larenksin sensoriyal
innervasyonu
motor: crikotiroid kas

Rekürren laringeal
gerikalan tüm larenks kasları
vokal kord altındakı larenks
sensoriyal innervasyon
Neural yol





Beyinsapındakı vagal
nukleus
Juguler foramen
Üst boyun
Alt boyun
Göğüs
Adduksiyon
Abduksiyon
Lezyon yerleşimi ve Nedenler



İntrakraniyal
kraniyal
Ekstrakraniyal
boyun
göğüş
İntrakranial


Kafa travması
Serebrovaskuler
bozukluk

Bulbar polimiyelit

İntrakraniyal kitleler
Kraniyal



Kafatabanı kırıkları
Juguler foramen
lezyonları(glomus
tümörleri,nazofarengial
karsinom)
Kafatabanı osteomiyeliti
Boyun





Tiroidektomi
Tiroid tümörleri
Larenks ca
(Postkrikoid ca)
Malign servikal lenf
nödleri
Travma
Göğüs





Bronkojenik ca
Kardiotorasik cerrahi
Aortik anevrisma
Mediastinal
lemfoadenopati
Trakeya/ozefagal cerrahi
sol rekürren sinir
paralizi
Diger nedenler

Nörit,nöropati:
İlaçlar: vinkristin,fenitoin
Toksik ve metabolik hastalıklar:
- DM
- Alkolizm
- Ağır metal zehirlenmesi

İdiopatik

Konjenital:
hidrosefali
Arnold-chiari malformasyon
Semptomlar

Ses degişikliği:
ses kısıtlığı
diplofoniya
eforlu konuşma
anlaşılmayan konuşma
zayıf konuşma

Hava yolu problemleri
eforlu solunum
stridor
effektif olmayan öksürük

Yutma problemleri
İnceleme




Radiolojik:
göğüs X-ray
CT- kafatabanı,boyun,göğüs
MR
Tiroid sintigrafi
Laboratuar:
sifilis,tbc,DM,esr,viroloji
Larengial EMG
Endoskopi:
direkt larengoskopi(paralizi,fiksasyon)
panendoskopi(nazofarenks,özefagus,göğüş)
Unilateral superior larengial
sinir paralizi



Supraglottik larenks sensitiv innervasyonun
kaybı
- sık boğaz temizleme,paroksizmal öksürük
- ses yorgunluğu,bogazda yabançı cisim hissi
Krikotiroid kas fonksiyon kaybı
- sesde hafif degişiklik
- diplofoniya
Belirtiler:
- istirahet döneminde solunumda vokal kordlar normal
pozisyonda
- konuşma zamanı arka komissurun paralizi tarafa deviye
olması
- paralizi tarafda vokal kord kısalmışdır
Unilateral rekürren sinir
paralizi



Hem adduktor ,hem de
adduktor kaslarda fonksiyon
bozukluğu oluyor,ama
crikotiroid kas fonksiyonuna
baglı olarak vokal kordlar
paramedian pozisyonda
Ses kalitesi bozulmuş,ama
zamanla kompensasyon
ortaya çıkmakdadır
Hava yolu problemi
yokdur,ama efor zamanı
zorluk ortaya çıka bilir
Bilateral rekürren sinir paralizi




Her iki vokal kord
paramedian pozisyondadır
Ses kalitesi bozulmuşdur
Hava ciddi düzeyde darala
bileceği için respirasyonda
hafifde ciddi düzeye kadar
etkilenme ola bilir
Zamanla ve aniden ortaya
çıka bilir.
Acil yaklaşım gerektire bilir.
Tedavi




Amac hava yolunu saglama ve ses kalitesini korumak
Trakeotomi- hava yolunu saglar,dezavantajı
trakeostoma problemleri ve ses kalitesi için özel kanül
sistemi
Cerahi
vokal kord lateralizasyonu
kordotomi
arytenoidektomi(thurnel)
Cerrahi yaklaşımda solunum yolu saglanmasına
ragmen ses kalitesinde bozukluklar ortaya çıka bilir.
Reinnervasyon- başarı oranı tartışmalıdır
Download