Bir İnsan olarak Hz.Muhammed

advertisement
Hazırlayan
Talip Orhan
Hasan Polatkan Ortaokulu
dindersi.tk
7. SINIF
3. ÜNİTE
BİR İNSAN VE BİR
PEYGAMBER OLARAK
HZ. MUHAMMED
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
Hangi Hz. Muhammet?
1.Doğduğu zaman birçok olağanüstü olayların
olduğu,
2.Meleklerin kalbini yarıp ameliyat ettiği,
3.Üzerinde bulutlar dolaşan,
4.Ağaçların eğilerek selam verdiği,
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
5.Parmaklarından su akan,
6.Bir kap yemekle binlerce kişiyi doyuran,
7.Gelecekte olan olayları bilen,
8.Alemlerin kendisi için yaratıldığı
9. Örnek alınması imkansız olan,
Hz. Muhammet mi?
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
YOKSA
1.Her insan gibi doğup, büyüyen,
2.Geçimini sağlamak için çalışan,
3.Dini yaymak için mücadele eden,
4.Bazen aç kalan,
5.Ağlayan,üzülen, heyecanlanan, sevinen,
6.Alışverişini kendi yapan, insanlar arasında
dolaşan,
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
7.Ölüm tehlikesi atlatan, dişi kırılan, yüzü
yaralanan,
8.Eşini ve çocuklarını seven,
9.Geleceği bilmeyen sadece Allah’ın
bildirdiklerini bilen,
10. Güzel davranışlara sahip olan herkesin
rahatlıkla örnek alabileceği Hz. Muhammet mi?
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
Kazanım
: Hz. Muhammed’in bizler
gibi bir insan olduğuna ayetlerden
örnekler vererek açıklar.
Ayet
:
"(Ey Muhammed!) De ki: Ben de
ancak sizin gibi bir insanım.
Ancak bana İlahınızın tek bir İlah
olduğu vahyolunuyor..."
(18/Kehf suresi, 110)
Hz. Muhammed hem Allah'ın seçkin bir peygamberi hem
de bir insandır. O da bir anne ve babadan dünyaya
gelmiştir. Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da
olmuştur. Evlenmiş, eş ve çocuk sahibi olmuştur. Herkes
gibi o da acıkmış ve susamıştır.
Tüm ihtiyaçlarını da diğer insanlar gibi karşılamaya
çalışmıştır. Bizden tek farkı Allah’tan vahiy almış olmasıdır.
Her peygamber gibi Hz. Muhammed de gelip peygamberlik
görevini yapmış ve her insan gibi Ömrü tamamlanınca
dünyaya gözlerini yummuştur.
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Kazanım: Hz. Muhammed’i diğer
insanlardan ayıran en önemli özelliğin,
Allah’tan vahiy alması olduğunu bilir.
Kazanım: Hz. Muhammed’in
peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine
ayetlerden örnekler verir.
"Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci,
bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran
ve aydınlatan bir ışık olarak gönderdik."
(33/Ahzab suresi, 45-46)
Hz. Muhammed'in diğer insanlardan en önemli farkı
peygamber olarak görevlendirilmesidir. İnsanüstü bir
güce sahip değildir. Allah'ın insanlar arasından seçtiği
bir peygamberdir. Hz. Muhammed Allah'tan aldıklarını
insanlara bildiren, onları uyaran ve onların doğru yolu
bulmalarına yardımcı olan, yol gösteren Allah'ın elçisidir.
Ona uymak Kuran’a uymak demektir. Bizler de ona
uyabildiğimiz ölçüde kazançlı sayılırız.
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
"O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin
sonuncusudur." (33/Ahzab suresi, 40)
Kuran’ın tamamlanmasıyla birlikte vahiy sona
ermiştir. Artık vahiy gelmeyecektir; dolayısıyla
peygamberlik de Hz. Muhammed’le birlikte
sona ermiştir. Onun vefatından sonra vahiy de
gelmeyecektir, peygamber de gönderilmeyecektir.
Kur’an-ı Kerim Kıyamete kadar Değişmeyeceği için
bir peygamberin Gelmesine de gerek yoktur.
2.2. Hz. Muhammed Kuran’ı Açıklayıcıdır

"İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve
düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuran’ı indirdik”
Nahl/44

Peygamberimizin görevi Allah’tan aldığını insanlara
aktarmak ve Allah’ın neyi amaçladığını insanlara
açıklamaktır. Müminlerin anlayamadığı konuları
açıklamış, namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl
yapılacağı gibi konulara ışık tutmuştur. Uygulamalarıyla
yol göstermiştir. Çevresindeki insanlara anlatabilmesi için
Kuran kendi halkının diliyle gönderilmiştir.
Peygamberimizin açıklamalarıyla Kuran’ı daha iyi anlarız.

Kur’an-ı açıklarken çoğu zaman başka ayetleri örnek
olarak göstermiştir
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır

Kazanım : Hz. Muhammed’in baskı ve zor
kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin
olduğunu fark eder.
"Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve
uyarıcı olarak gönderdik” Sebe/28

Peygamberimizin en önemli görevlerinden
biri de uyarıcı olmasıdır. İnsanları sadece Allah’a
inanmaları konusunda uyarmıştır. Allah’ın çizdiği
sınırların korunması gerektiğini vurgulamışlar, dünya ve
ahiret mutluluğunun ancak dosdoğru yolu izlemekle
olabileceği konusunda insanları uyarmışlardır. Uyarılara
dikkat etmemenin getireceği sonuçlara işaret
etmişlerdir. Allah’ın emrine aykırı hareket edenlerin
ahirette nelerle karşılaşacağı konusunda insanları ikaz
etmiştir.
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir

Kazanım : Hz. Muhammed’in insanlık için
niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark
eder.Ayet :

"(Resulüm!) Biz seni alemlere ancak rahmet
olarak gönderdik.(Enbiya/107)
”Yorum :
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir

Allah’u Teala kullarının yanlış yollara saptığını insanlık
değerlerinden uzaklaştığını görünce kullarına acıyıp
rahmetinin bir gereği olarak peygamberler göndermiştir.
Nasıl ki rahmetinin gereği olarak yağmur yağdırıp
yeryüzündeki bitkileri ve canlıları diriltiyorsa, Peygamberler
göndererek ölmeye yüz tutmuş insanlık değerlerini
diriltmiştir. Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri
savunmuştur. Onun getirdiği değerler insanlık için bir
rahmet olmuş insanlığın kurtuluşuna vesile olmuştur. Tüm
insanlara ve tüm canlılara karşı merhamet göstermiştir
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın
Tamamlayıcısıdır

Kazanım : Hz. Muhammed’in tutumlarından
hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.
Hadis : “Ben güzel ahlakı tamamlamak için
gönderildim”
Yorum :
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın
Tamamlayıcısıdır

Peygamberimiz üstün ahlak sahibi idi. Doğruluğun
yanında yer alır, kötülüğün karşısında dururdu.
Söz ve davranışlarıyla tüm insanlık için örnek
olmuştur. Olumsuz davranış gösterenleri güzel bir
tavırla uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırları
korumanın önemini anlatmış, doğruluğun
kurtuluşa vesile olacağını vurgulamıştır.
PEYGAMBERİMİZLE İLGİLİ BAZI YANLIŞ İNANÇLAR

1. Her şeyin peygamberimizin hürmetine yaratıldığı inancı:
Bu inanç Müslümanlara Hıristiyanlardan geçmiştir.
Aynı şeyi Hıristiyanlar İsa (A.S) hakkında söylerler. (Bk. Katolik Kilisesi
Din Ve Ahlak İlkeleri, par. 2634) Bu şekilde inananlar Allah adına şöyle
bir söz bile uydurmuşlardır: “Ey Muhammed! Sen olmasaydın
felekleri(kainatı) yaratmazdım” Böyle bir inancı ne Kur’an’da ne de
peygamberimizin hadislerinde bulabiliriz. (Zaten bu söz mantık olarak
da yanlıştır.) İnsanların bu tür hatalara düşeceklerini tahmin eden
Peygamberimiz ümmetine şu uyarıları yapmıştır:



"Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı övdükleri
gibi, sakın sizler de aşırı gitmeyiniz. Şüphesiz ki,
ben bir kulum. Onun için bana (sadece) Allah'ın kulu
ve resûlü deyiniz.” (Buhari)
“Ey insanlar! Allah’a karşı olan sorumluluğunuzun bilincinde olun
ki şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im.
Allah’ın kulu ve resulüyüm. Allah’a yemin ederim ki beni, Allah’ın
bana verdiği makamın (peygamberlik makamının) üstüne
çıkarmanızı sevmiyorum.” (Müsned)
“De ki: Fesubhanallah! Ben peygamber olan bir insandan başkası
mıyım? (İsra 17/93)

2. Peygamberimizin maneviyatının bize yardım edeceği inancı:
Dinimizde manevi yardım sadece yüce
Allah’tan istenir. Başkalarından olağan dışı yollarla medet
umulmaz. İnsanların doğru yoldan sapmalarının başında Allah’tan
başka varlıklardan manevi yardım istemeleri ve yüce Allah ile kendi
aralarına aracılar koymaları gelir.



3. Yanlış şefaat anlayışı: Bazı insanlar
peygamberimizin ahirette insanların
günahlarını bağışlatacağına inanırlar. Bu da yanlış
bir inanıştır.
“Allah’ın izni olmadan, onun katında şefaat edecek
olan da kimmiş.” (Bakara 2/255) ■
“Hesap gününün tek hakimi (söz sahibi) Allah’tır.”
(Fatiha 1/4)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?

1) Emri ulaştırır (tebliğ): "Ey Elçi! Rabbinden sana geleni tebliğ et,
bunu yapmazsan elçiliğini yapmamış olursun" (Maide 5/67)

2) Emri açıklar (beyân): "Biz her elçiyi kendi halkının diliyle
gönderdik ki, onlara açık açık anlatsın." (İbrahim 14/4)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?



3) Müjdeler ve uyarır:
"Biz elçileri sadece müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim
inanır ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir." (En'am 6/48)
4) Peygamber görevine karşılık ücret istemez:
“Ben bu davetime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim
alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (Şuara 26/109)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?
5) Elçinin vekillik görevi yoktur. Ne insanlara karşı Allah'ın
vekilliğini, ne de Allah'a karşı insanların vekilliğini yapar. O Allah’ın
vekili değil Allah’ın elçisidir. (Vekil ile elçi arasındaki fark şudur: Vekil;
biri adına konuşan kimsedir. Onun haberi olmasa da onun adına
konuşabilir. Elçi ise; birinin görevlendirmesiyle konuşan kimsedir.
Kendiliğinden konuşmaz, kendine söylenenleri iletir.)
 "Sen onların vekili değilsin." (En'am 6/107)
 "Sen sadece bir uyarıcısın. Her şeyin vekili Allah'tır." (Hud 11/12)

YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?




6) Elçi kimseyi yola getiremez.
"Sen, sevdiğini doğru yola getiremezsin, ama Allah, dilediğini
doğru yola getirir. Doğru yola girecekleri en iyi o bilir."
(Kasas 28/56)
7) Peygamber kendi kafasından konuşmaz:
“Arkadaşınız Muhammed şaşırmadı, sapmadı. O kendiliğinden
konuşmuyor. Söyledikleri kendisine indirilen bir vahiydir.”
(Necm 53/2,3,4)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?

8) Elçi koruyucu değildir, baskı da yapamaz. Cezayı hak
edenleri Allah’ın azabından koruyucu, kurtarıcı değildir. İyilik
için de zorlamaz.

"Biz seni onlara bekçi göndermedik." (Şura 42/48)

“Biz seni onlara koruyucu olarak göndermedik.” (Nisa 4/80)

"Sen öğüt ver! Sen sadece bir öğütçüsün. Onların tepelerinde
bir zorba değilsin." (Ğaşiye 88/21-22)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?

9) Peygamber kalpten geçeni bilmez. "Münafıklığa iyice alışmış
olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz." (Tevbe 9/101)

10) Elçi gaybı (gizliyi, geleceği) bilmez, O sadece Allah'ın kendine
bildirdiği şeyleri bilir. "De ki: "Ben size, Allah'ın hazineleri yanımdadır,
demiyorum. Gaybı da bilmem. Size, "Ben bir meleğim." de
demiyorum. Ben Kur’an’dan başkasına uymam." (En'am 6/50)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?

11) Pek yüce bir ahlaka sahiptir: “Şüphesiz sen, pek yüce bir
ahlaka sahipsin”. (Kalem 68/4)

12) Peygamber bir insandır: “De ki, ben de tıpkı sizin gibi bir
insanım. Yalnız bana, ilahınızın bir tek ilah olduğu bildiriliyor.
Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa hemen iyi bir iş yapsın
ve Rabbine kullukta kimseyi ortak etmesin. (Kehf, 18/110)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?



13) Elçi görevini canı pahasına yapar: “Bazı insanlar inanmıyor
diye (üzüntüden) neredeyse kendini tüketeceksin!” (Şuara 26/3)
14) Ondan önce de elçiler geldi geçti: “Muhammed, sadece bir
elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir.” (Âl-i İmrân,
3/144)
15) Çok şefkatlidir: "Andolsun size içinizden öyle bir elçi gelmiştir
ki, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o, size çok düşkün,
mü'minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe 9/128)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ NASIL TANITIYOR?



16) Onun peygamberliği herkese rahmet olmuştur: "(Ey Rasulum)
Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ 21/107)
17) O son peygamberdir: "Muhammed Allah'ın elçisi ve
peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzâb 33/40)
18) Aydınlık saçan bir ışıktır: "Ey Peygamber! Biz seni insanlara bir
tanık, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir dâvetçi
ve aydınlık saçan bir ışık olarak gönderdik." (Ahzâb 33/45,46)
UNUTMAYALIM
PEYGAMBER EFENDİMİZİ BÜYÜTEN, DEĞERLİ YAPAN;
ÜZERİNDE BULUTLARIN DOLAŞMASI, BİR ELİNDEN SU
DİĞERİNDEN SÜT AKMASI, BİR HAREKETİYLE HERKESİ
HİZAYA GETİRMESİ,AĞAÇLARIN ONA EĞİLEREK SELAM
VERMESİ DEĞİL,
ONUN GÜZEL AHLAKI, MÜCADELESİ, SABRI,
ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMASI VE DAVASINI YAYMA KONUSUNDA
GÖSTERDİĞİ KARARLILIKTIR.
SALAT VE SELAM ONUN VE
ARKADAŞLARININ ÜZERİNE OLSUN
SORULAR
1-Hz. Muhammed nasıl bir insandı?
2-Hz. Muhammed’i diğer insanlardan farklı kılan özellikleri nelerdir?
3-Hz. Muhammed ruhbanca yaşamayı niçin reddetmiştir?
4-Peygamberimiz nasıl bir karakter yapısına sahipti?
5-Peygamberimiz vefat edince arkadaşları niçin aşırı bir tepki
göstermiştir?
SORULAR
6-Peygamberimizin vefatına Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in tavrı nasıl
olmuştur?
7-Hz. Muhammed’in peygamber seçildiğini hangi yollarla anlayabiliriz?
8-Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerle ortak ve farklı yönleri
nelerdir?
9- Peygamber efendimiz insanları hak yola davet ederken onlardan
beklentileri nelerdi?
10-Allah tarafından gönderilen vahyin artık tamamlandığını hangi
ayetten anlıyoruz?
SORULAR
11-Hz. Muhammed’ten sonra niçin vahiy
gönderilmeyecektir?
12-İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları peygamberimiz
hangi esaslara bağlı kalarak çözümlemiştir?
13-Peygamber efendimiz insanları hangi konularda
uyarmıştır?
14-Peygamber efendimiz uyarılarını yaparken hangi
metotları kullanmıştır.
SORULAR
15-Peygamber efendimizin değişik ülkelere davet mektubu
göndermesi neyin sonucudur?
16-Rahman ve rahim ne demektir?
17-Hz. Muhammed’i rahmet peygamberi yapan temel özellikleri
nelerdir?
18- Yağmura niçin rahmet denir?
19-Hz. Muhammed’in öne çıkan kişilik özellikleri nelerdir?
20-Hz. Aişe peygamberimizin ahlakını nasıl tanımlamıştır?niçin?
21-Rahmet,tebliğ,şefkat,Tevhit,şirk, hak, adalet, Beşer,gayb,
insanüstü, beyan, ihtilaf kelimelerinin anlamları .
EZBERLENECEK AYET, HADİS
1-Ben ruhbanlıkla…………
2-De ki: Ben de sizin gibi bir insanım…….
3-De ki : Ben size’’ Allah’ın hazineleri……
4-Deki: Ben peygamberlerin ilki değilim…..
5-O (Muhammed) Allah’ın resulü ve nebi…...
6-Bugün sizin için dininizi……….
7-İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman..
8-Ey Peygamber! Biz seni bir şahit……
EZBERLENECEK AYET, HADİS
9-Benim insanlarla olan durumum şuna benzer…….
10- Andolsun içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki…..
11-(Resulüm) Biz seni alemlere ancak……
12- Ve sen elbette ……
13-Andolsun ki; Rasulullah sizin için……
14-Bir gün bir sahabi Hz.Muhammed’in eşi Hz. Aişe’ye…..
15-Ben güzel ahlakı……….
TEŞEKKÜRLER
TALİP ORHAN
HASAN POLATKAN ORTAOKULU
2014
Download