www.ogretmenevrak.net

advertisement
201.. -201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………. LİSESİ 9.SINIFLAR
DİN KÜLT. VE AHLAK BİL. DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
ADI VE SOYADI:
1-Arabistan'ın Mekke şehri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) İslam dini bu şehirde doğmuştur
b) Arabistan'ın Yemen bölgesinde yer alır
c) Kabe bu şehirde bulunur
d) Peygamberimiz burada doğmuştur
e) Peygamberimizin tebliğ mücadelesi bu şehirde başlamıştır
2- Aşağıdakilerden hangisi, İslam dininin doğmasından önce Arap
Yarımadasında yer alan dini inançlardan biri değildir?
a) Putperestlik
b) Hanif inancı
c) Yahudilik
d) Mecusiilik
e) Budizm
3- İslam dininin doğmasından önce Arap toplumunda şirk, içki, kumar,
hırsızlık, tefecilik, falcılık, adaletsizlik, yalan, hile gibi kötü alışkanlıklar çok
yaygındı. Bu yüzden bu döneme ........................................ denilmiştir.
Paragraftaki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Duraklama dönemi
b) Fetret dönemi
c) Adaletsizlik dönemi
d) Cahiliye dönemi
e) Karışıklık dönemi
4- Aşağıdaki ayet meallerinden hangisinde insanların asıl yaratılış
amacının ibadet etmek olduğu vurgulanmaktadır?
a) "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." A'raf suresi, 199.
ayet
b) "De ki: O Allah birdir. Allah sameddir..." İhlas suresi
c) "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." Zariyat
suresi, 56. ayet
d) "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma..." İsra suresi, 37. ayet
e) "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." Enbiya suresi, 7. ayet
5-
I- Altı yaşındayken annesi vefat etti
II- Amcası Ebu Talip O'nu yanına aldı
III- Süt annesi Halime'nin yanına verildi
IV- sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip'in
yanında kaldı
Peygamber Efendimizin hayatının çocukluk dönemiyle ilgili yukarıdaki
bilgilerin doğru sıralaması, şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III-IV
b) II-III-IV-I
c) III-IV-I-II
d) I-III-IV-II
e) III-I-IV-II
6- Peygamber Efendimiz ticaret mesleğini kimin yanında öğrenmiştir?
a) Dedesi Abdülmuttalib'in yanında
b) Babası Abdullah'ın yanında
c) Eşi Hz. Hatice'nin yanında
d) Amcası Ebu Talib'in yanında
e) Arkadaşı Hz. Ebu Bekir'in yanında
7- Hz. Hatice'nin Peygamberimize evlilik teklif etmesinde aşağıdakilerden
hangisi etken değildir?
a) Peygamberimizin dürüstlüğü
b) Peygamberimizin Hz. Hatice'nin ticaret kervanlarını yönetmesi
c) Peygamberimizin asil ve soylu biri oluşu
d) Peygamberimizin güvenilir oluşu
e) Peygamberimizin doğru sözlü oluşu
SINIFI:9/……
NO:.........
8- "Ey bürünüp sarınan! Kalk ve (insanları) uyar, sadece Rabb'ini büyük
tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket." (Müddessir suresi, 1.-5.
ayetler)
Yukarıda yer alan Müddessir suresinin ilk ayetleri Peygamberimize ikinci
vahiy olarak geldikten sonra Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi görevi
başlamış oldu?
a) Ticaret görevi
b) Hicret görevi
c) Tebliğ görevi
d) Başkanlık görevi
e) Komutanlık görevi
9-Peygamberimiz İslam davetini ilk başlarda kaç yıl boyunca gizli bir
şekilde yapmıştır?
a) 1
b) 3
c) 2
d) 5
e) 7
10-Peygamberliğin Mekke döneminde müşriklerin Müslümanlar üzerindeki
zulüm ve baskılarının artması sonucu Müslümanlardan bir grup ........
yılında Cafer-i Tayyar başkanlığında ................................ ülkesine göç etti.
Yukarıda yer alan boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri
yazılmalıdır?
a) 610-Medine
b) 610-Habeşistan
c) 615-Yemen
d) 615-Şam
e) 615-Habeşistan
11- Peygamber Efendimizin 620 yılında İslam'ı tebliğ etmek amacıyla
gittiği, ancak halkı tarafından taşlanarak kovulduğu şehir aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Şam
b) Basra
c) Taif
d) Medine
e) İstanbul
12- Peygamberliğin on birinci yılında Akabe'de Peygamberimize biat eden
altı kişilik grup, hangi şehir halkındandır?
a) Mısır
b) Mekke
c) Taif
d) Yemen
e) Medine
13- Peygamber Efendimizin Medine'de yaşayan dinî gruplar arasında
yaptığı "Medine Sözleşmesi" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Medine'nin dış saldırılara karşı beraber savunulması kararlaştırılmıştır
b) Medine'de özgür bir ortam olması amaçlanmıştır
c) Müslümanlarla Yahudiler arasında barış olması hedeflenmiştir
d) Yahudilerin Medine'yi terk etmelerine karar verilmiştir
e) Anlaşmazlık durumunda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakem olması kabul
edilmiştir
14- Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından
değildir?
a) Peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır
b) Yesrib şehrinin adı "Medine" olarak değişmiştir
c) Müslümanlar Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır
d) Hicret, Hz. Ömer zamanında hicrî takvimin başlangıcı kabul edilmiştir
e) Kabe putlardan temizlenmiştir
15- Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Araplara ve Türklere gönderilmiş bir kitaptır
b) İçinde yer alan ilkeler tüm zamanlar için geçerlidir
c) Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gönderilmiştir
d) Son ilahi kitaptır
e) İslam dininin en temel kaynağıdır
20- Kur'an'ın en kısa ve en uzun sureleri aşağıdaki şıklardhangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Sübhaneke-Yasin
b) Kevser-Bakara
c) İhlas-Bakara
d) Fatiha-Yasin
e) Kevser-Âli İmran
16- "Ayet" kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'ı oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleridir
b) Durak denilen işaretlerle birbirinden ayrılır
c) Sözlük anlamı "işaret", "delil", "alamet" demektir
d) Her biri 20 sayfadan oluşur
e) Kur'an'da 6666 ayet vardır
21- Kur'an-ı Kerim'de yer alan en önemli konu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Peygamber kıssaları
b) İbadetler
c) Hukuk konuları
d) İman (inanç) esasları
e) Ahlak kuralları
17- Kur'an'da 114 tane bulunan ve ayetlerden oluşan bölümlere ne ad
verilir?
a) Cüz
b) Sayfa
c) Sure
d) Mushaf
e) Hatim
18- Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken
kuralları kapsayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Kıraat
b) Tefsir
c) Meal
d) Tecvit
e) Mukabele
19- Kur'an'ı karşılıklı okumak demektir. Vahyin indiriliş sürecinde Hz.
Muhammed (s.a.v.) ile Cebrail (a.s.) her yıl Ramazan ayında o güne kadar
indirilen Kur'an ayetlerini karşılıklı okumuşlardır. Günümüzde bu
uygulama Ramazan ayında devam ettirilir. Bu kavramın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıraat
b) Tefsir
c) Meal
d) Tecvit
e) Mukabele
22- Tevhid inancının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Kutsal kitap inancı
b) Ahiret inancı
c) Dört büyük melek inancı
d) Kader ve kaza inancı
e) Allah'ın varlığı ve birliği inancı
23- Kur'an-ı Kerim'in başlıca üç ana konusu aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İman-sadaka-namaz
b) Namaz-oruç-zekat
c) İman-ibadet-hac
d) İman-ibadet-ahlak
e) İbadet-dürüstlük-sevgi
24- Kur'an'da yer alan ana konulardan biridir. İmanımızın ve yaptığımız
ibadetlerin bir gereği olarak ortaya çıkan, iyi niyetle ve samimi bir şekilde
yerine getirilen güzel davranışlar demektir. Bu kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İnanç
b) Ahlak
c) Tefsir
d) İman
e) Meal
25- Uhud savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşmiştir
b) Peygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit olmuştur
c) Müslümanlar bu savaşta Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli
olduğunu kavramışlardır
d) Bu savaş sonrası Mekke fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmiştir
e) Peygamberimiz bu savaşta yaralanmıştır
NOT: HER SORU 4 PUANDIR. BAŞARILAR DİLERİM.
……………………………………….
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETMENİ
www.ogretmenevrak.net
Download