devlet muhasebes - İç Denetim Birimi Başkanlığı

advertisement
Genel Yönetim ve Merkezi
Yönetim Muhasebesi
Orman Ve Su İşleri Bakanlığı
Denetim Tekniği ve Uygulamaları
ANTALYA
10.11.2015
2
MUHASEBE KAVRAMI
 Muhasebe, bir örgütün varlıklarında ve
değişime neden olan mali nitelikteki
kaynaklardan
toplanması,
sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz
yorumlanmasıdır.
kaynaklarında
olayların ilgili
kaydedilmesi,
edilmesi ve
 Muhasebe, mali nitelikli işlemleri ve olayları para ile
ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma,
özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim
ve sanatıdır.
3
DEVLET MUHASEBESİ KAVRAMI
 Devlet muhasebesi, Devletin icra ettiği faaliyetlere ilişkin
meydana gelen mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin
toplanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve analiz edilip
yorumlanması suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar
halinde sunan bir bilgi sistemidir.
 Başka bir tanıma göre Devlet muhasebesi, ekonomide
yer alan tüm çıkar gruplarını ilgilendiren, devletin yaptığı
işlemleri, varlıkların değerlerini göstererek kaydeden, bu
verilerden dönemler itibariyle yoruma ve denetime
elverişli dökümler hazırlayarak sonuç özetleri çıkaran bir
hesap yöntemidir.
4
DEVLET MUHASEBESİ KAVRAMI (5018 say. Kanun)
 Muhasebe sistemi; malî raporların düzenlenmesi ve kesin hesabın
çıkarılmasına temel olacak ve karar, kontrol ve hesap verme
süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür.
 Genel yönetim kapsamındaki idarelerde uygulanacak muhasebe
ve raporlama standartları, çerçeve hesap planı ile düzenlenecek
raporların şekil, süre ve türleri; uluslararası standartlara uygun olarak
(oluşturulacak bir kurulca) belirlenir ve Maliye Bakanlığının önerisi
üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur (G.Y.M.Y.).
 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin çerçeve hesap
planına uygun detaylı hesap planları ilgili idarelerin görüşü alınarak
Maliye Bakanlığınca; merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu
idarelerinin uygulayacakları hesap planları ise Maliye Bakanlığı ile
ilgili idareler tarafından birlikte hazırlanır (M.Y.M.Y.).
5
DEVLET MUHASEBESİNİN AMACI
 Demokrasi rejiminde; idare edenlerin, idare
edilenlere hesap vermesi ilkesi esastır. Devletin
elinde bulundurduğu mallar, kamu hizmetlerinin
görülmesinde zorunlu araçlar ne hale gelmiştir?
Vatandaştan toplanan vergiler nasıl toplanmıştır? Bu
vergiler (gelirler) kamu islerinin icap ettirdiği yerlere
uygun olarak sarf edilmiş midir? Bunları tespiti ve
kontrolü, hükümetin açık hesap tutması ve milletin
bu hesabı sorması, aramasıyla mümkündür. İste,
devlet muhasebesi konusunu bu fikirden almaktadır.
Devlet muhasebesinin konusuna paralel olarak
amacı da yine bu fikirden doğmaktadır.
6
DEVLET MUHASEBESİNİN AMACI
 Devlet muhasebesinin temel amacı, devletin ve diğer kamu
kuruluşlarının bir mali yıla ait faaliyet sonuçlarının bütçelenmiş
gelir ve giderlere uygunluğunun kontrolünü sağlamaktır. Başka
bir deyişle, Devlet muhasebesinin amacı; devletin gelir ve
giderlerinin, bütçeye paralel olarak kontrolünü sağlayacak
şekilde tasnif ve tespit etmektir.
 Devlet muhasebesinin diğer bir amacı ise, genel yönetim
birimlerine ait varlık ve kaynakları en iyi şekilde izlemek ve
dönem sonlarında ilgililere ihtiyaçlarına uygun bir şekilde
raporlamaktır.
 Devlet muhasebesinin mali yönetim aracı olma yönündeki bir
diğer amacı ise, devletin gerçekleştirdiği hizmetlerin
maliyetlerini ortaya koyarak, verimlilik analizlerine temel
oluşturmaktır.
Devlet Muhasebesi Alanında
Dünyadaki Gelişmeler
7
 Ulusal



Hesaplar Sistemi 1993 (SNA 93)
Devlet Mali İstatistikleri Elkitabı 2001 (GFSM
2001)
Avrupa Hesap Sistemi 1995 (ESA95)
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi (IFACIPSASB)
8
Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 (SNA 93)
 Avrupa Birliği (EU), Uluslararası Para Fonu (IMF),
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD),
Dünya Bankası (WB) ve Birleşmiş Milletler (UN)
tarafından birlikte hazırlanan ulusal ekonomilerin
kurumlar, sektörler ve alt sektörler bazında
sınıflandırılması, akımlar, stoklar ve muhasebe
kuralları, üretim hesabı, gelir dağılımı, sermaye
hesabı, mali hesaplar, bilanço, dış dünya ile
yapılan ekonomik faaliyetler, fiyat ve değer
değişimleri, nüfus ve işgücü girdileri, fonksiyonel
sınıflandırma gibi ulusal ekonominin ölçümüne
yönelik standartlar ve kurallar oluşturulması
amacıyla hazırlanmıştır.
9
Devlet Mali İstatistikleri Elkitabı 2001 (GFSM 2001)
 IMF
tarafından
dünyada
tahakkuk
esaslı
muhasebe ve raporlama alanında ilerleme
kaydetmiş Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerden ve WB, UN, OECD ve
Avrupa Komisyonundan uzmanların da katılımıyla
hazırlanan ve tahakkuk esasına göre, bilanço,
faaliyet raporu gibi, devlet mali raporlarının
hazırlanmasını
ve
stokların,
yükümlülüklerin,
gelirlerin ve giderlerin her ülke de aynı
sınıflandırmaya tabi tutulmasını ve raporlanmasını
amaçlayan bir düzenlemedir.
10
Avrupa Hesap Sistemi 1995 (ESA95)
Avrupa
Birliğinin
istatistik
alanında
çalışmalar
yapan
alt kuruluşu
olan
EUROSTAT tarafından hazırlanan ve Birliğe
üye ve aday ülkelerde aynı tabandan
karşılaştırılabilir
ve
konsolide
edilebilir
istatistikler oluşturulmasını amaçlayan bir
çalışmadır.
11
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu
Kesimi Muhasebe Komitesi (IFAC-IPSASB)
International Public Sector Accounting Standards Board
IFAC’ın bir alt komitesi olan Kamu Kesimi
Muhasebe Komitesi dünya ülkelerine yönelik
olarak devlet muhasebe ve raporlama
standartları oluşturulmasına yönelik olarak
çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar
uluslararası mali kuruluşlar, bölgesel birlikler
ve dünya ülkelerince de kabul görmektedir.
12
Devlet Muhasebesi Standartlarına Uyum
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) alt kurulu
olan Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu
(IPSASB) tarafından bugüne kadar 31 Uluslararası Kamu Sektörü
Muhasebe Standardı yayımlanmıştır
Yayımlanan bu standartlar Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunca ele alınarak 23
Devlet Muhasebesi Standardı hazırlanmış ve Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
13
DEVLET MUHASEBESİNİN KAPSAMI
Devlet
muhasebesinin
kapsamı
genel
yönetimdir. Devlete ait mali ve mali olmayan
şirketler, genel idare ile birlikte kamu sektörünü
oluşturmaktadır.
KİT’lerin ekonomik faaliyetlerinin amacı pazar
için özel hukuk muhasebe ve raporlama
ilkelerine göre mal ve hizmet üretip kar elde
etmek olduğundan devlet muhasebesinin
kapsamı dışındadırlar.
14
GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Amaç;
Kamu İdarelerinin;
 Bütçe Uygulama Sonuçlarını (Nakit Esasında),
 Faaliyet Sonuçlarını (Tahakkuk Esasında),
 Varlık, Yabancı Kaynak ve Öz Kaynaklarını izlemek,
 Bilgi İhtiyacına Uygun Mali Rapor Üretmek
 Hesap ve kayıt düzeninde saydamlık,hesap verilebilirlik ve tekdüzenin
sağlanması
GYMY KAPSAMI
15
GENEL YÖNETİM
MERKEZİ YÖNETİM
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
MAHALLİ İDARELER
(IV)SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇEYE DAHİL
İDARELER
SOSYAL GÜV. KUR.
BELEDİYELER
(I) SAYILI CETVEL
TÜRKİYE İŞ KURUMU
İL ÖZEL İDARELERİ
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
(II)SAYILI CETVEL
ÖZEL İDARELER
DÜZENLEYİCİ VE
DENETLEYİCİ KURUMLAR
(III)SAYILI CETVEL
16
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muhasebe Yönergesi
17
Yönetmeliklerin Genel Gerekçeleri
Yayımlanmış Devlet Muhasebesi Standartlarına Uyum
Sayıştaya Kamu İdare Hesaplarının Verilmesi
Kamuya Ait Tahsisli Taşınmazların Tahsisli Oldukları
İdarelerin Mali Tablolarında Yer Alması
Kamuoyuna ve Uluslararası Kuruluşlara Uygun
Raporlama Yapılması
Sayıştay Raporlarında Yer Alan Tespit ve Öneriler
Teknolojik Gelişmeler, Kamu İdarelerinin Talepleri ve
Muhtelif Mevzuatta Yapılan Değişikliklere Uyum
18
DEVLET MUHASEBESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
 Belgelendirme: Muhasebe kayıtları, gerçek durumu yansıtan
ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılır.
 Dönemsellik: Kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde
raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer
dönemlerden bağımsız olarak saptanır.
 İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve
olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık
ayrılır.
 Maliyet Esası: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin
belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan kalemler
hariç, kamu idareleri tarafından edinilen varlık ve
hizmetler, bunların elde edilme maliyet bedelleriyle
muhasebeleştirilir.
19
DEVLET MUHASEBESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
 Sosyal Sorumluluk Kavramı: Muhasebe sisteminin yapısında,
muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde, mali tabloların
düzenlenmesinde, sunulmasında, toplumun çıkarlarının gözetilmesi
ve bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması
esastır.
 Süreklilik: Kamu idarelerinin faaliyetleri,
sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürülür.
herhangi
bir
zaman
 Parayla Ölçülme: Parayla ölçülebilen ekonomik olay ve işlemlere
ilişkin muhasebe kayıtları, ortak ölçü olarak ulusal para birimi ile
yapılır.
 Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların
doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve
anlaşılır şekilde düzenlenir.
 Tarafsızlık: Muhasebe kayıtlarının oluşturulmasında esas alınacak
yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız hareket edilmesi
esastır.
20
DEVLET MUHASEBESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
 Tutarlılık: Muhasebe uygulamalarının, faaliyet ve bütçe
uygulama sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların birbirini
izleyen dönemlerde tutarlı bir şekilde karşılaştırılabilirliğinin
sağlanması
esastır.
Uygulanan
muhasebe
politikalarının
değişmesi durumunda, değişikliklerin ve mali etkilerinin mali tablo
dipnotlarında açıklanması zorunludur.
 Önemlilik: Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispî ağırlık ve
değerinin,
mali
tablolara
dayanılarak
yapılacak
değerlendirmeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek
düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, mali
olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur.
 Özün Önceliği: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve
bunlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden
çok özleri esas alınır.
21
Nakit ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
 Bir muhasebe sistemi belirli bir zaman dönemi boyunca oluşan tüm işlemleri
olabildiğince doğru olarak yansıtılmalıdır. Pek çok iş, bir muhasebe dönemi
(örneğin 1 yıl gibi) içinde başlanıp bitirilemez.
 Muhasebenin tahakkuk esası, birden fazla muhasebe dönemini etkileyen
işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanması için uygun bir ortam oluşturur.
 Tahakkuk esaslı muhasebede, hasılat kazanıldığı dönem içinde
alacaklandırılır ve giderler işin yapıldığı dönemde o döneme yüklenir.
 Nakit esaslı muhasebede, kayıtlar defterlere nakden ödenme ya da tahsil
edilme zamanlarına bağlı olarak kaydedilir. Nakit esaslı olmayan işlemler
genellikle kaydedilmez ve raporlanmaz. Bu nedenle bu sistemde doğru bir
gelir (kâr) rakamı elde edilemez.
 Tahakkuk esaslı muhasebe, maliyetin (giderin) ilgili hasılatla (gelirle)
eşlenmesi ilkesi ile tutarlıdır. Örneğin, duran varlıkların 20 yıllık bir ömrü varsa,
bu kalemin maliyeti, bu zaman boyunca ilgili dönemlere dağıtılmalıdır.
Çünkü bu varlıktan sağlanacak yarar, gelecek dönemlerde kazanılacak
hasılat biçiminde ortaya çıkacaktır.
22
Tahakkuk Esaslı ve Nakit Esaslı Devlet
Muhasebesi
 Ulusal ekonomide, Devletin rolünün az olduğu dönemlerde,
ekonominin yönetimi için bilgi ihtiyacı daha az ve basitti. Bu
nedenle, geçmişte Devlet Muhasebesi uygulamaları, bütçenin
uygulanması işlemleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun için bütçe yılı
içinde tahsil edilen gelirler ile yapılan giderlerin kaydı ve
raporlanması yeterli görülmüştür.
 Zaman içinde hükümetlerin ekonomik faaliyetleri ve etkileri artmış ve
bunun sonucu olarak hükümetlerce alınan ekonomik kararlar ulusal
ekonomiye yön vermeye başlamıştır. Bu gelişmeler, dikkatleri
hükümetlerin aldıkları mali kararların ve yaptıkları mali işlemlerin kaydı
ve raporlanmasına yani, Devlet Muhasebesi ve mali raporlamaya
çekmiştir. Bunlarla birlikte Devlet Muhasebesi ve mali raporlama
alanında bir değişim ve gelişim süreci yaşanmaya başlanmıştır.
23
Tahakkuk Esaslı ve Nakit Esaslı Devlet
Muhasebesi
 Muhasebe sistemleri uzun yıllar, bütçelerle verilen ödenekleri,
bunlardan yapılan harcamaları, harcamaların finansmanı için
toplanan gelirleri ve ihtiyaç duyulan diğer bazı bilgileri kapsayan,
esas olarak da gelirlerin tahsil edildiğinde, harcamaların
ödendiğinde kaydı anlamına gelen, nakit esasına dayanmıştır.
Dolayısıyla nakit esasına dayalı muhasebe sistemi esas olarak
modern anlamda Devlet Muhasebesinin başlangıç noktasıdır.
 Devlet Muhasebesinin diğer ucunda, maddi duran varlıklar dahil,
doğan ve ilerde gerçekleşecek her türlü mali işlemin kaydedilmesi
anlamına gelen tam tahakkuk esaslı muhasebe uygulaması yer
almaktadır. Bu ikisinin arasında ise, çeşitli uyarlanmış nakit ve
tahakkuk esaslı muhasebe sistemleri bulunmaktadır.
24
Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
 NEDDM, nakit akımlarından doğan işlemleri kaydeder. Bu sistemde mali
işlem
ve
olaylar
nakit
muhasebeleştirilmektedir.
NEM,
alındığında
işlemlerden
veya
ödendiğinde
sağlanan
hizmet
ve
faydaların ne zaman ortaya çıktığı ile ilgilenmez. Böyle bir muhasebe
sisteminde mali raporlar, asıl olarak bütçe gelir ve giderlerini; nakit giriş
ve çıkışlarını; nakit varlıkları gösterir.
 NEDDM, Devletin mal varlığını, tahakkuk eden gelir ve giderlerini,
aktifleştirilmesi gereken varlıklara yapılan harcamalarını, Devlet borçları
ile
diğer
yükümlülüklerini,
taahhüt
ve
garantiler
ile
varlık
ve
yükümlülüklere ilişkin fiyat ve miktar değişmelerini, yarı mali nitelikli
işlemlerini,
ertelenen
ödemelerini,
hazine
garantilerini
harcamalarını kapsamaz, kaydetmez ve raporlamaz.
ve
vergi
25
Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
Sonuç
olarak
işlemlerin
basit
anlaşılması
ve
muhasebe
NEDDM,
kapsadığı
olması
nedeniyle,
yönetilmesi
sistemidir.
kolay
bir
Muhasebe
sisteminin kapsadığı işlemler nakit akımları
ile sınırlı olduğundan saydamlık ve hesap
verilebilirlilik amaçlarına hizmet etmez.
26
Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
 Kamu sektöründeki sorumluluğun yapısı, harcama limitlerine uygunluk
şeklindeki nispeten dar bir bakış açısından, ürünler üzerindeki sorumluluğu,
faaliyetlerin etkinliğini ve sonuçlarını, operasyonların tam maliyetini, uzun
dönemli yükümlülükleri ve genel olarak mali durumu kapsayan bir bakış
açısına kaymıştır. Bu nedenle muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu
gerekleri karşılaması gerekir.
 TE işlemler ve olaylar, nakit akımlarının ne zaman olduğuna bakılmaksızın,
ortaya çıktıklarında kaydedilirler. Gelirler hesabı, nakit olarak tahsil edilip
edilmediklerine bakılmaksızın, mali yıl boyunca tahakkuk eden ve genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre gelir olarak kaydedilmesi gereken
gelir
işlemlerini,
giderler
hesabı
da,
yine,
nakit
olarak
ödenip
ödenmediklerine bakılmaksızın, mali yıl boyunca tahakkuk eden giderlerin
toplamını gösterir.
27
Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
 Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesinde mali raporlar
stoklara ve akımlara ilişkin işlemlerin hepsini kapsar ve
stoklarda akımlara bağlı olarak ortaya çıkan bütün değişimleri
gösterir. Bu sisteme göre üretilecek mali raporlar gelirleri,
giderleri (amortisman dahil), varlıkları (mali ve fiziksel varlıkları,
cari ve sermaye varlıklarını), yükümlülükleri ve diğer ekonomik
akımları içerir. Bu yönü ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve
ekonomik kullanılıp kullanılmadığını ya da diğer bir ifade ile
kamu yöneticilerinin performanslarının yani iyi yönetici olup
olmadıklarının ölçümünde sağlam bir alt yapı oluşturur.
28
Ülkemizi Devlet Muhasebesinde Reforma
Zorlayan Nedenler
 Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
uygulanacak devlet muhasebe standartlarının
yetersizliği
 Devlet muhasebesinin kapsamının dar olması ve
kamuda muhasebe birliğinin bulunmaması
 Nakit esasına göre tutulan kayıt sisteminin gerçek
durumu yansıtmadaki yetersizliği
 Hesapların yeterli detaya sahip olmaması
 Hesaplar muhasebe mantığı içinde sınıflandırılmamış
olması
29
Ülkemizi Devlet Muhasebesinde Reforma
Zorlayan Nedenler
 Devlet muhasebesinin ödenek ve nakit planlamasında
kullanılabilecek sağlıklı veriler sağlamaması
 Devlet borçlarının muhasebe kayıtlarında tam olarak ve
sağlıklı bir biçimde görülememesi
 Devlet muhasebesinin bütçe hazırlık çalışmalarına katkısının
yetersiz olması
 Muhasebe bilgilerinden doğrudan “Kesin Hesap Kanun
Tasarısı”nın elde edilememesi
 Kurumsal mali tabloların üretilememesi
 Devlet muhasebesinin uluslararası standartlara uygun mali
raporları üretecek sağlıklı bir veri tabanı sunmaması
30
TAHAKKUK ESASLI
DEVLET MUHASEBESİ İLE
GETİRİLEN YENİLİKLER
 DEVLET MUHASEBESİNİN KAPSAMI
31
GENİŞLETİLMEKTEDİR
Genel
bütçeli
daireler
ile
özel
mevzuatındaki
hükümler saklı kalmak üzere özel bütçeli idareleri
kapsayan
ekonomi
ve
milli
ekonominin
politikalarının
hazırlanıp
planlanması
ile
uygulanmasının
önünde bir engel oluşturan Devlet Muhasebesi
uygulaması terk edilerek, genel idareyi kapsayan
Devlet Muhasebesi sistemine geçilmektedir.
32
 DEVLET MUHASEBESİNDE KAYITLAR
TAHAKKUK ESASINA GÖRE TUTULACAKTIR
Bu sistemde, alınan mal ya da yaptırılan hizmet
karşılığı
doğmuş
olan
bir
devlet
borcu
gerçekleştiğinde gider, gelirler ise tahakkuk ettiğinde
gelir
kaydedilecektir.
Devletin
varlıkları
ve
sorumlulukları ile ilgili bilgiler tam ve zamanında kayıt
altına alınacaktır.
33
 TÜM DEVLET FAALİYETLERİ MUHASEBE
SİSTEMİ TARAFINDAN KAYIT
ALTINA ALINACAKTIR
NEMS, tamamen bütçeye odaklanmaktadır. Bütçenin kavradığı
işlemler muhasebeleştirilmekte, bütçe dışında kalan kamu faaliyetleri
ise
muhasebe
sistemi
içerisinde
izlenememektedir.
Muhasebe
sisteminin bütçe odaklı olması, mali mevzuat veya idari kararlarla
oluşturulan
ve
bütçe
hesaplarıyla
ilişkilendirilmeyen
işlemlerin
muhasebeye yansımaması ile sonuçlanmakta ve Devletin gerçek
faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olunamamaktadır.
Örneğin bir yıl, bütçe açığı 2,2 trilyon iken net borçlanma hasılatı 3
trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda gerçek açığın 2,2 değil 3
trilyon olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki rakam arasındaki fark (800 milyon
lira) bir nevi gizli bütçe açığıdır.
34
 MADDİ DURAN VARLIKLAR KAYIT ALTINA
ALINACAKTIR
Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmemesi, bunlara yapılan
harcamaların tamamının o yılın bütçesine gider yazılmasını
gerektirmektedir. Oysa, bir mali yıl içinde alınan bir araç, yapılan
bir bina sonraki yıllarda da kullanılmaktadır. Bu nedenle maddi
duran varlıklar kullanıldıkları yıllar itibari ile gider yazılmalıdır.
TEDM’de
üretilen
mali
tablolar
maddi
duran
varlıkları
kapsayacak, değerleme, amortisman ve yıl sonlarında yeniden
değerleme uygulamaları ile de duran varlıklar, olması gereken
değerde görüntülenecektir.
35
 YETERLİ DETAYDA VE SINIFLANDIRILMIŞ BİLGİ
ÜRETİLECEKTİR
NEMS’de hesaplar sistemli bir kodlamaya sahip değildir. Zaman
ayırıcı hesaplar yoktur.
<2010DHP>
<1999DMY>
Hesaplara uygun birer kod numarası verilmiş ve belli bir kodda
tanımlanan hesabın herkes için aynı şeyi ifade etmesi için standartlar
geliştirilmiştir. Hesaplar niteliklerine göre gruplara ayrılarak, Devletin
varlık ve yükümlülükleri kısa dönem ve uzun dönem ayrımına tabi
tutulmuştur. Gerçek bir aktifi veya pasifi ifade etmeyen, sadece
muhasebenin bilgi verme görevini yüklenen hesaplar nazım hesaplar
grubunda tanımlanmıştır.
NEM’de, elde edilemeyen, ya da bir takım cetvellerle veya
muhasebe dışı işlemlerle elde edilebilen bir çok mali bilgi, olması
gerektiği gibi muhasebeden doğru, açık, anlaşılır ve net bir şekilde
elde edilecektir.
36
 DEVLET MUHASEBESİNDE SÜREKLİLİK
SAĞLANACAKTIR
NEDM sisteminde faaliyet ve bütçe uygulamaları ait oldukları mali
yılda kalmaktadır. Oysa faaliyet ve bütçe uygulamasının gelecek
yıllara olan etkilerinin de muhasebe sisteminde gösterilmesi gerekir.
TEDM,
bütçe
uygulamasında
varlığa
dönüşen
değerleri
aktifleştirecek, dönemsel faaliyet sonuçlarını çıkartmak ve bilanço
düzenlemek suretiyle muhasebede sürekliliği sağlayacaktır.
37
 DEVLET MUHASEBESİ, ÖDENEK VE NAKİT
PLANLAMASINA DESTEK SAĞLAYACAKTIR
NEDM sisteminde, ödenek yokluğu nedeniyle ödenememiş borçlar
ve girişilen taahhütler kaydedilmediği için ödenek ve nakit dağılımı
sağlıklı bir şekilde planlanıp gerçekleştirilemez. Devlet sektörünün
hangi zaman dilimlerinde hangi yükümlülüklerle karşılaşılabileceği
tespit edilememekte orta-uzun vadeli planlar yapılamamaktadır.
TEDM’de (322- Bütçeleştirilecek Borçlar H., 950-Taahhütler H.)
ödenek yokluğu nedeniyle ödenemeyen borçlar ile taahhütlerin
muhasebe sisteminde izlenmesi sonucu genel idare sektörünün hangi
zaman dilimlerinde hangi yükümlülüklerle karşılaşılabileceği tespit
edilecek ve böylece de ödenek ve nakit planlaması yapılabilecektir.
38
 DEVLET BORÇLARININ KAYITLARDA GÖRÜLMESİ
SAĞLANACAKTIR
NEDM’de, Devlet Muhasebesinin ürettiği rapor ve cetvellerden,
bu borçların tutarını tam ve doğru bir biçimde görmek mümkün
değildir. Hazine saymanlıklarının kesin mizanında Devlet borçlarına
ilişkin vade yapılarının görünememesinin yanı sıra gösterilen borç
tutarları da sağlıklı değildir.
TEDM sistemine geçilmesi ile birlikte bu borçların ve vade
yapılarının Devlet hesaplarında görülmesi sağlanmıştır.
39
 BÜTÇE HAZIRLANMASINA KATKI SAĞLAYAN BİR
MUHASEBE SİSTEMİ KURULMAKTADIR
NE’daki bütçe uygulamasında, bütçenin hazırlık çalışmalarında
muhasebe bilgilerinden hiçbir şekilde yararlanılmamaktadır. Bütçe
ödenekleri kurumlara ilkel pazarlık süreçleri sonunda, bir takım
alışkanlıklar ve basit istatistiki yöntemler kullanılarak verilmektedir.
TEDM ile birlikte ödenek yokluğu nedeniyle ödenememiş devlet
borçları ile girişilen taahhütlerden yıllara sari olanlar muhasebe disiplini
içine
kaydedilecek
raporlanabilecektir.
ve
kurumlar
Böylelikle
itibariyle
bütçenin
detaylı
bir
biçimde
hazırlanmasına
ve
uygulanmasına destek sağlayacak bir borç ve taahhüt izleme sistemi
kurulmuş olacak, Devlet sektörünün hangi zaman dilimlerinde hangi
yükümlülüklerle karşılaşılabileceği tespit edilebilecek ve orta-uzun
vadeli planlar muhasebeden elde edilen bilgilerle yapılabilecektir.
40
 KESİN HESAP KANUN TASARISINA İLİŞKİN BİLGİLER
MUHASEBEDEN ELDE EDİLECEKTEDİR
Kesin
Hesap
Kanunu,
literatürde,
Devletin
hesap
verme
araçlarından en önemlisidir. NEDM sistemi kesin hesap kanun
tasarısının hazırlanmasına destek sağlamakla birlikte bir çok
noktada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kesin hesaba ilişkin
bilgiler muhasebe dışı çalışmalar sonucunda elde edilebilmektedir.
TEDM ile birlikte, gerek taahhütler hesabı altında formüle
edilecek kesin hesaba ilişkin bilgiler yardımıyla; gerekse tüm bütçe
uygulamalarına ait sonuçların, ekonomik, kurumsal, finansal ve
fonksiyonel ayrımının da gösterildiği “895- Bütçe Uygulama
Sonuçları Hesabı” yardımıyla Kesin Hesap Kanun Tasarısına İlişkin
bütün bilgiler muhasebeden elde edilecektir.
 VERGİ HARCAMALARI RAPORLANABİLECEKTİR
41
Vergi harcamaları, aslında vergiye tabi olması gerekirken Devletin
çeşitli ekonomik ve sosyal nedenlerle vergi istisnaları ve benzeri
uygulamalar yoluyla vazgeçtiği vergi gelirlerini ifade etmektedir.
NEDM sisteminde, bunların hesaplanması ancak anketler ve
istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir.
TEDM
ile
“Giderler
Hesabı”nın
altına
formüle
edilen
vergi
harcamaları (fazla ve yersiz tahsilatlar dışında vergiden yapılan her
türlü indirim ve iadeler) belirli dönemler itibariyle detaylı bir biçimde
raporlanabilecektir.
42
 KURUMSAL MUHASEBE SİSTEMİNE
GEÇİLMEKTEDİR
NEDM sistemi, genel bütçeli idarelerde kurumlar bazında değil il ve
ilçe bazında işletilmekte, dolayısıyla da kurum hesabı yerine, deyim
yerindeyse il veya ilçe hesabı tutulmaktadır. Bulundukları yer, tabi
oldukları bütçe rejimi ve bağlandıkları saymanlık dışında hiç bir ortak
yanları bulunmayan bakanlık şube müdürlüklerinin bütün gelir ve gider
işlemlerinin kaydından oluşan hesaplar, bir çok ekonomik birimin tüm
işlemlerinin karma bir şekilde kaydından ibarettir.
TEDM sistemiyle geliştirilen kurumsal kodlama ile aynı kurumun farklı
saymanlıklarda
tutulan
muhasebeleri
bir
merkezde
konsolide
edilebilmekte, böylelikle de kurumsal muhasebe bilgileri ve kurumsal
mali tablolar istenilen detayda üretilebilmektedir.

Bir Giderin Muhasebeleştirilmesi
43
Tüketim Malzemesi Alımı (Yakıt Alımı)
Varlık Alımı (Taşıt alımı)
Nakit Esası
830
100
Bütçe Giderleri H.
2.500,00
Kasa H.
830
2.500,00
100
Bütçe Giderleri H.
2.500,00
Kasa H.
2.500,00
Tahakkuk Esası
630 Giderler H.
835
Gider Yansıtma
Hesapları
2.500,00
254 Taşıtlar H.
2.500,00
835
Yansıtma Hesapları
Gider Yansıtma
Hesapları
2.500,00
2.500,00
ÇERÇEVE HESAP PLANI
44
I-VARLIKLAR
1.Dönen Varlıklar
2.Duran Varlıklar
II-KAYNAKLAR
3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5. Net Değer (Öz Kaynaklar)
Bilanço Hesapları
III-FAALİYET HESAPLARI
6. Gelirler ve Giderler
Faaliyet Hesapları
IV-BÜTÇE HESAPLARI
8.Bütçe Gelirleri ve Bütçe Giderleri
Bütçe Hesapları
V-NAZIM HESAPLAR
9. Nazım Hesaplar
Hesap Planı
Nazım Hesaplar
G.Y.M.Y
45
GENEL YÖNETİM MUH. YÖN. ESASLARI
46
MUHASEBE İŞLEMİ NEDİR?
 Bir kamu idaresinin başka bir kamu idaresi veya diğer üçüncü
kişilerle olan karşılıklı ekonomik ilişkileri veya kamu idaresinin
kendi içinde muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve
raporlanması gereken ve para cinsinden ifade edilebilen her
türlü işlemi muhasebe işlemidir. Muhasebe işlemi;
 a) Karşılıklı yükümlülük doğuran mübadele ilişkisi,
 b) Bir mal veya hizmetin karşılıksız olarak başka bir kuruma veya
diğer üçüncü kişilere devri,
 c) Kamu idaresinin kendi içinde muhasebe işlemi olarak
değerlendirilmesi gereken ve para cinsinden ifade edilebilen
amortisman hesaplanması, enflasyon düzeltmesi yapılması,
stokların kullanılması,
 ve benzeri şekillerde gerçekleşir.
İşlemlerin belgeye dayanması ve belge düzeni
47
Bütün muhasebeleştirme işlemlerinin kanıtlayıcı belgelere
dayandırılması zorunludur. Kanıtlayıcı belgeler, muhasebeleştirme
belgesinin hazırlanmasını gerektiren ve ilgili mevzuatında belirtilen
belgelerden oluşur.
Merkezî
yönetim
kapsamındaki
kamu
idarelerinde
muhasebeleştirme belgesi olarak bu Yönetmelik eki Ödeme Emri
Belgesi (Örnek:1) ve Muhasebe İşlem Fişi (Örnek:2) kullanılır. Bu
kamu idareleri, asgari bu belgelerde yer alan bilgileri taşıması
kaydıyla, muhasebeleştirme belgelerini kendi düzenleyici
metinlerinde farklı içerik ve şekilde ayrıca belirleyebilirler. Mahallî
idareler
ve
sosyal
güvenlik
kurumlarında
kullanılacak
muhasebeleştirme belgeleri ise bu Yönetmeliğe göre Bakanlığın
uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanan kendi düzenlemelerinde
belirlenir.
48
Kayıt zamanı, kamu gelir ve giderleri ile bütçe gelir ve
giderlerinin yılı
(1) Bir ekonomik değer; yaratıldığında, başka bir şekle
dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el
değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.
(2) Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur.
(3) Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın
hesaplarında gösterilir.
(4) Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği
yılda muhasebeleştirilir.
49
Çift taraflı kayıt sistemi
Kapsama dâhil kamu idarelerinin her türlü muhasebe işlemi çift
taraflı kayıt sistemine göre kaydedilir. Bir hesaba borç veya alacak
kaydedilen tutar, başka hesap ya da hesaplara alacak veya borç
kaydedilir.
50
Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi
Kamu idarelerinin muhasebe birimleri, muhasebe işlemlerini,
gerçekleşme sırasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi
başında “1” den başlamak üzere hesap döneminin sonuna
kadar numaralandırarak kaydederler. Muhasebe kayıtları ancak
yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. Muhasebe belgesinde
düzeltme işleminin gerekçesine yer verilir.
51
Yatırım amaçlı varlık edinimleri
Kira veya sermaye geliri veya bunların her ikisini elde
etmek amacıyla edinilen ve kısa dönemde satış veya
diğer işlemlere konu edilmesi düşünülmeyen yatırım
amaçlı varlıklar, maliyet bedeliyle kaydedilir.
52
Mali varlıklar ve sınıflandırılması
Mali varlıklar; kasadaki nakit, banka hesaplarındaki
mevcutlar, verilen borçlardan doğan alacaklar, senet, tahvil
ve benzeri menkul varlıklar, sermaye payları, mali türevler, bir
sözleşmeden doğan alacağı ifade eden haklar ve
hesaplarda kayıtlı alacaklar gibi maddi ve maddi olmayan
varlıklar dışındaki her türlü değerleri kapsar. Mali varlıklar,
kaynaklarına ve türlerine göre sınıflara ayrılarak kaydedilir ve
raporlanır.
Mali olmayan varlıklar ve sınıflandırılması
53
Mali olmayan varlıklar; bir üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve
zaman içinde tekrarlanarak bir yıldan fazla kullanılabilen binalar ve
yapılar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine ve teçhizatlar, taşıtlar,
demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıkları kapsayan maddi
duran varlıkları;
üretim veya yönetim hizmetlerinde kullanılmak veya satış amacıyla
edinilen stoklar ile madde ve malzemeler, üretim aşamasında
veya üretim aşamaları tamamlanmış olan ve satılmak veya
tüketilmek üzere elde bulundurulan mallar gibi diğer varlıkları
kapsayan stokları;
değerli taşlar ve metaller, sanat eserleri, antikalar ve mücevherat
gibi öncelikli amacı üretim sürecinde kullanılmak veya tüketilmek
olmayan taşınır varlıkları; arsa, arazi, yeraltı varlıkları, diğer doğal
olarak ortaya çıkan üretilmemiş maddi duran varlıklar, telif ve
patent hakları ile lisans gibi maddi olmayan duran varlıkları ifade
eder.
54
Maddi duran varlıkların kayıt değerleri
(1) Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi
duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir. Maddi duran
varlıkların maliyet bedeli, alış bedeline, vergi, resim ve harçlar ile
diğer doğrudan giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur. Ancak,
katma değer vergisi mükellefi olan kamu idarelerinin, edindikleri
maddi duran varlıklar için ödedikleri katma değer vergisi tutarları,
maliyet bedeline dâhil edilmez. Alım işlemlerinde yapılan indirimler
veya herhangi bir nedenle alış bedeli üzerinden yapılan iadeler, alış
bedelinden düşülür. Genel yönetim giderleri ve varlığın elde edilmesi
veya kullanılabilir duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilmeyen
giderler, maliyet bedeline ilave edilmez.
(2) Maddi duran varlıkların bütünleyici parçaları ve eklentileri, ilgili
maddi duran varlıkla birlikte değerlendirilir. Maddi duran varlıkların
bütünleyici parçası ya da eklentisi olan bilgisayar yazılımı gibi varlıklar
da maddi duran varlık olarak değerlendirilir.
55
(3) Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi duran
varlıklar, gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleştirilir. Varlığın
gerçeğe uygun değeri bilinemiyorsa idarece tespit edilen
değeri esas alınır.
(4) Sanat eserlerinden hesaplara alınmasına karar verilenler,
sigorta
değerleri
veya
takdir
edilen
değerleriyle,
sigortalanmamaları
veya
değer
takdir
edilememesi
durumunda ise iz bedeliyle muhasebeleştirilir.
(5) Kullanım değeri kalmayan ve kullanımı veya satışından
herhangi bir ekonomik fayda beklenilmeyen maddi duran
varlıklar, kayıtlı bulundukları maddi duran varlık hesabından
çıkarılarak elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar
hesabına alınır.
56
Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları
(1)
Kamu
idarelerinin
nakit
mevcudunun
tüm
ödemeleri
karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına
göre ödenir. Ancak, kanunları gereğince diğer kamu idarelerine
ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri
tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere ve ödenmesi talep edilen emanet
hesaplarındaki tutarlara sırasıyla öncelik verilir.
(2) Malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, hak
sahibinin talep etmemesi veya başka nedenlerle ödenemeyen tutarlar,
bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir.
Ancak, hesaba alındığı malî yılı izleyen beşinci yıl sonuna kadar talep
edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.
Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.
(3) İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları
tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep
edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen
borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.
57
Faiz giderleri ve faiz gelirleri
Kamu idarelerinin başka kamu idarelerinden, yurtiçindeki veya
yurtdışındaki mali kuruluşlardan veya devletlerden yaptıkları
borçlanmalar dolayısıyla tahakkuk eden faizler, ilgili oldukları
dönemlere gider yazılır. Kamu idarelerinin başka kamu
idarelerine, yurtiçinde veya yurtdışındaki mali kuruluşlara veya
devletlere verdikleri borçlar dolayısıyla tahakkuk eden faizler, ilgili
oldukları dönemlere gelir kaydedilir.
58
Sübvansiyonlar ve transferler
(1) Sübvansiyon, kamu idareleri tarafından mal ve hizmet
üreten işletmelere üretim miktarı, birimi veya mal ve hizmetin
değeri esas alınarak yapılan karşılıksız cari ödemelerdir. Transfer
ise kamu idarelerince diğer kamu idarelerine veya diğer kişilere
nakit, mal, hizmet veya diğer bir varlık şeklinde karşılıksız olarak
yapılan ödemelerdir.
(2) Kamu idarelerince mal ve hizmet üreten işletmelere üretim,
satış, ithalat, ihracat veya üretim aşamalarında yapılan
sübvansiyonlar ile bir kamu idaresinden doğrudan hane
halkına veya kâr amacı olmayan kuruluşlara, diğer kamu
idarelerine, başka devletlere veya uluslararası kuruluşlara
yapılan cari transfer veya sermaye transferleri, bu
transferlerden yararlanan kişi veya kuruluşları gösterecek
şekilde faaliyet hesapları içinde bu amaçla açılacak
hesaplara kaydedilir ve raporlanır.
59
Sosyal yardımlar
(1) Kamu idareleri tarafından nüfusun tamamını
veya belli bir kesimini sosyal risklerden korumak
amacıyla yapılan sağlık hizmetleri ödemesi,
işsizlik ödeneği, hastalık ve malullük yardımları,
aile ve çocuk yardımı, emeklilik aylığı veya ölüm
yardımı gibi belli bir sosyal güvenlik güvencesi
altında veya dışında yapılan nakdi ve ayni
yardımlar faaliyet hesaplarına kaydedilir ve
raporlanır.
Gayri safilik ilkesi
(1) Gelir ve giderler, herhangi bir düzenleme
veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça
netleştirilmeden kaydedilir.
60
Bütçe ödenek işlemleri
Kapsama
dâhil
kamu
idarelerinin
ödeneklerine ilişkin her türlü muhasebe
bütçelerindeki
sınıflandırmaya
uygun
muhasebe sisteminde nazım hesaplar ana
grubu içindeki hesaplarda izlenir.
bütçe
işlemi,
olarak
hesap
61
Kesin hesap
(1) Kapsama dâhil kamu idarelerinin bütçe
uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesapları,
bütçelerindeki sınıflandırmaya uygun olarak
muhasebe
kayıtlarından
çıkarılır.
Kamu
idarelerinin kesin hesapları ilgili mevzuatında
belirlenen esas ve usullere uygun olarak yetkili
organların denetim ve bilgisine sunulur.
62
Hesap verme sorumluluğu
(1) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve
kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde
edilmesinden,
kullanılmasından,
muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye
kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından
sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek
zorundadır.
63
ÖRNEK MUHASEBE İŞLEMLERİ
1 DÖNEN VARLIKLAR
64
Dönen varlıklar ana hesap grubu, nakit olarak veznede
veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en
fazla bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya
çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen
varlık ve alacak unsurlarını kapsar.
1
10
11
12
13
14
15
16
18
19
DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Menkul Kıymet Ve Varlıklar
Faaliyet Alacakları
Kurum Alacakları
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ön Ödemeler
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar
65
10 HAZIR DEĞERLER
Nakit olarak veznede veya bankada bulunan değerler
ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya
çevrilme imkânı bulunan varlıkları kapsar.
10
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Hazır Değerler
Kasa Hesabı
Alınan Çekler Hesabı
Banka Hesabı
Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - )
Proje Özel Hesabı
Döviz Hesabı
Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )
Elçilik Ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı
Diğer Hazır Değerler Hesabı
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
100 KASA HESABI
66
Muhasebe birimi veznelerince, kanuni dolaşım
niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve
saklanmasına ilişkin tüm işlemler kasa hesabında
izlenir.
 Beyoğlu Devlet Hastanesince açılan yemek ihalesine katılan
Kar Gıda Ltd Şti ye ait 1.600.-TL geçici teminat, alındı belgesi
karşılığında muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılmıştır.
100
330
Kasa H.
1.600,00
Alınan Dep. Ve Teminatlar H.
1.600,00
 İhale anılan firmanın üzerine kalmadığından teminat olarak
alınan tutar, ilgili idarenin yazısı üzerine aynı gün kasadan iade
edilmiştir.
330
100
Alınan Dep. Ve Teminatlar H.
Kasa H.
1.600,00
1.600,00
100 KASA HESABI
67
 Kadıköy Malmüdürlüğü veznesinde yapılan kasa sayımında
3.500.-TL‘ lik noksanlık tespit edilmiştir.
197
100
Sayım Noksanları H.
Kasa H.
3.500,00
3.500,00
 Yapılan inceleme sonucunda, noksanlığın 1.850.-TL lik kısmının
geçici görev yolluğu avansı ödemesinin kayda geçirilmesinin
unutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Nedeni tespit
edilemeyen 1.650.-TL lik noksanlığın nedeni tespit edilemediğinden
veznedar tarafından kasaya yatırılmıştır.
161
100
197

Personel Avansları H.
Kasa H.
Sayım Noksanları H.
1.850,00
1.650,00
3.500,00
Veznedar tarafından kasaya yatırılamaması durumunda;
161
140
197
Personel Avansları H.
Kişilerden Alacaklar H.
Sayım Noksanları H.
1.850,00
1.650,00
3.500,00
16 ÖN ÖDEMELER
68
Bu grup; muhasebe birimlerince bütçe içi veya bütçe dışı olarak ya da
okul pansiyonları dâhil emanet niteliğindeki hesaplardan verilecek ön
ödemelerden; iş avans veya kredileri, personel avansları, bütçe dışı avans
ve kredileri, akreditifler, mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler ile
dış proje kredilerinden verilen avans ve açılan akreditiflerin izlenmesi için
kullanılır.
16
160
161
162
164
165
166
167
Ön Ödemeler
İş Avans Ve Kredileri Hesabı
Personel Avansları Hesabı
Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı
Akreditifler Hesabı
Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı
Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı
Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akredifleri Hesabı
160- İş Avans Ve Kredileri Hesabı
69
Mevzuatı gereğince;
 Harcama yetkilisi mutemetlerine ön ödeme şeklinde verilen
avanslar ile adlarına açılan krediler,
 mahalli giderlere harcanmak üzere kamu idarelerinin
yurtdışı teşkilatlarına gönderilen avanslar,
 madeni para basımı için darphane döner sermayesine
verilen avanslar ve
 jandarma mutemedlerine yiyecek ve yem bedelleri için
verilen avanslar ile gemi mutemedlerine aylık ve diğer
giderler için verilen avans ve krediler
bu hesapta izlenir.
160- İş Avans Ve Kredileri Hesabı
70
 Isınmasını elektronik kartlara yüklenen doğalgazla sağlayan DSİ
Genel Müdürlüğüne Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İşletmesinden
gaz alımı için 40.000 TL kredi açılmış ve kredi tutarından damga
vergisinin mahsubu yapıldıktan sonra kalan tutarın ödenmesi için
nakit talep edilmiştir.
160
600
325
805
800
İş Avans ve Kredileri H.
Gelirler H. (DV 40.000*%0,825)
Nakit Talep ve Tahsisleri
Gelir Yansıtma Hes.
Bütçe Gelirleri H.
40.000,00
330,00
39.670,00
330,00
330,00
 Talep edilen nakit Hazinece karşılanmış ve ilgili tutar muhasebe
biriminin Merkez Bankası hesabına gelmiştir.
102
510
Banka H.
39.670,00
Nakit Hareketleri H.
39.670,00
160- İş Avans Ve Kredileri Hesabı
71
 Banka hesabına gelen tutarın ilgili Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin
hesabına aktarılması için gönderme emri düzenlenmiştir.
325
103
Nakit Talep ve Tahsisleri H.
Verilen Çek ve Gönderme Emirleri H.
39.670,00
39.670,00
 Gönderme emri tutarının ilgilinin hesabına geçtiğine ilişkin hesap
özet cetveli muhasebe birimine gelmiştir.
103
102
Verilen Çek ve Gönderme Emirleri H.
Banka H.
39.670,00
39.670,00
160- İş Avans Ve Kredileri Hesabı
72
 Kredili alım işlemi tamamlanmış ve mahsup evrakı, kredi
işlemini yürüten personelce 3 ay içerisinde DSİ Genel
Müdürlüğü Muhasebe Birimine ödeme emri belgesi ekinde
teslim edilmiştir.
630
160
830
835
Giderler H.
İş Avans ve Kredileri H.
Bütçe Giderleri H.
Gider Yansıtma H.
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
73
 DSİ ile yıllara sari baraj yapım ihalesini üstlenen müteahhit firma
arasında 2010 yılında 900.000 TL lik (KDV hariç) sözleşme
imzalanmıştır ve yüklenici firmadan kesin teminat olarak 54.000 TL
tutarında banka teminat mektubu alınmıştır.
920
921
Gider Taahhütleri H.
Gider Taahhütleri Karşılığı H.
910
911
Teminat Mektupları H.
Teminat Mektupları Emanetleri H.
900.000,00
900.000,00
54.000,00
54.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
74
 İşe ilişkin 590.000 TL tutarındaki ilk hakediş (500.000 TL+ %18 KDV)
aynı yıl tahakkuka bağlanarak muhasebe birimine getirilmiş olup,
tahakkuk tutarından yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan
miktarın
ödenebilmesi
için
Hazineden
nakit
talebinde
bulunulmuştur.
258
600
600
600
325
830
835
805
800
800
800
Yapılmakta Olan Yatırımlar H.
Gelirler H. (GV 500.000*%3)*
Gelirler H. (DV 500.000*%0,825)
Gelirler H. (1/6 KDV Tevkifatı)**
Nakit Talep ve Tahsisleri H.
Bütçe Giderleri H.
Gider Yansıtma H.
Gelir Yansıtma H.
Bütçe Gelirleri H.
Bütçe Gelirleri H.
Bütçe Gelirleri H.
590.000,00
921
920
Gider Taahhütleri Karşılığı H.
Gider Taahhütleri H.
500.000,00
15.000,00
4.125,00
15.000,00
555.875,00
590.000,00
590.000,00
34.125,00
15.000,00
4.125,00
15.000,00
500.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
75
 İşe ilişkin 472.000 TL tutarındaki son hakediş (400.000 TL+ %18 KDV)
2011 yılında muhasebe birimine getirilmiştir. Tahakkuk tutarından
yasal kesintiler yapıldıktan sonra 300.000 TL lik tutar için Hazineden
nakit talebinde bulunulmuştur. Kalanı ise nakit yetersizliği
sebebiyle ödenemediğinden bütçeye emanet alınmıştır.
258
600
600
600
325
320
830
835
805
800
800
800
Yapılmakta Olan Yatırımlar H.
Gelirler H. (GV 500.000*%3)*
Gelirler H. (DV 500.000*%0,825)
Gelirler H. (1/6 KDV Tevkifatı)**
Nakit Talep ve Tahsisleri H.
Bütçe Emanetleri H.
Bütçe Giderleri H.
Gider Yansıtma H.
Gelir Yansıtma H.
Bütçe Gelirleri H.
Bütçe Gelirleri H.
Bütçe Gelirleri H.
472.000,00
921
920
Gider Taahhütleri Karşılığı H.
Gider Taahhütleri H.
400.000,00
12.000,00
3.300,00
12.000,00
300.000,00
144.700,00
472.000,00
472.000,00
27.300,00
12.000,00
3.300,00
12.000,00
400.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
76
 İşin geçici kabulü yapılmıştır.
251
258
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri H. (Barajlar)
Yapılmakta Olan Yatırımlar H.
1.062.000,00
1.062.000,00
 Geçici kabul işlemi tamamlandıktan ve 4735 Sayılı Kamu
Sözleşmeleri Kanununda sayılı şartlar yerine getirildikten
sonra kesin teminat firmaya iade edilmiştir.
911
910
Teminat Mektupları Emanetleri H.
Teminat Mektupları H.
54.000,00
54.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
77
 Maliye Bakanlığı ek hizmet binası yapım işini 500.000 TL bedelle
üstlenen X Limited Şirketi ile bakanlık arasında yıllara sari bir
sözleşme imzalanmıştır.
920
921
Gider Taahhütleri H.
Gider Taahhütleri Karşılığı H.
500.000,00
500.000,00
 Firmanın kesin teminat olarak idareye verdiği İş Bankasına
ait 30.000 TL tutarındaki teminat mektubu idarece
bankadan alınan teyit yazısı ile birlikte muhasebe birimine
gönderilmiştir..
910
911
Teminat Mektupları H.
(01.01.Banka Teminat Mektupları)
Teminat Mektupları Emanetleri H.
30.000,00
30.000,00
333-Emanetler Hesabı
78
 Muhasebe birimlerince mevzuatı gereği emanet olarak
nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar ile bunlardan
yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.
333-Emanetler Hesabı
79
3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
Hakkında Kanunun 17’inci maddesi uyarınca, soruşturma ve infaz
işlemiyle görevlendirilen kadastro memurunun yevmiye ve yol
giderlerine karşılık Çorum Muhasebe Müdürlüğü veznesine 60 TL
yatırılmıştır.
100 Kasa H.
333
Emanetler H.
60,00
60,00
İlgili tutar daha sonra görevlendirilen memura ödenmiştir.
333 Emanetler H.
100
Kasa H.
600
Gelirler H. (60*%0,825)
805 Gelir Yansıtma H.
800
Bütçe Gelirleri H.
60,00
59,51
0,49
0,49
0,49
333-Emanetler Hesabı
80
Maltepe Vergi Dairesi müdürlüğünce X Ltd Şti.’ne 8.000’TL
ihracatta KDV iadesi tahakkuk ettirilmiştir.
630 Giderler H.
8.000,00
333
Emanetler H.
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler H.
805
Gelir Yansıtma H.
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Emanete alınan tutar ilgili şirketin muaccel hale gelen başka
bir borcu olmadığı anlaşıldıktan sonra iade edilmiştir.
333 Emanetler H.
103
8.000,00
Verilen Çek ve Ödeme Emr.H
8.000,00
333-Emanetler Hesabı
81
Sungurlu Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Personelinin Temmuz
Ayı Maaş bordrosu
muhteviyatı kayda
alınmış ve ödenecek
tutar Gönderme Emri
Belgesi ile G
Bankasındaki maaş
hesabına aktarılmıştır.
Aylık
2.500,00
Ek Gösterge
1.900,00
Temel Maaş
7.500,00
Kıdem Aylığı
390,00
Aile Yardımı
700,00
Yan Ödeme
540,00
Özel Hizmet Tazminatı
Emeklilik Keseneği
Tahakkuk Toplamı
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
20,700,00
4.500,00
38.730,00
1.100,00
190,00
Emeklilik Keseneği %20
4.500,00
Emeklilik Keseneği %16
3.600,00
Kefalet Aidatı
125,00
Sendika Aidatı
295,00
İcra Kesintisi
300,00
Tahsildar C’nin Osmancık Malmüdürlüğüne olan
kişiborcu kesintisi
100,00
Kesinti Toplamı
10.210,00
Ödenecek Tutar
28.520,00
333-Emanetler Hesabı
82
630 Giderler H.
325
Nakit Talep Ve Tahsisleri H.
600
Gelirler H.
600
Gelirler H.
362
Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri
Adına Yapılan Tahsilatlar H.
361
Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri H.
361
Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri H.
333
Emanetler H.
333
Emanetler H.(Sendika Aidatı)
333
Emanetler H. (İcra Kesintisi)
830 Bütçe Giderleri H.
830 Bütçe Giderleri H.
830 Bütçe Giderleri H.
830 Bütçe Giderleri H.
835
Gider Yansıtma Hesapları
805 Gelir Yansıtma H.
800
Bütçe Gelirleri H.
800
Bütçe Gelirleri H.
38.730,00
28.520,00
1.100,00
190,00
125,00
4.500,00
3.600,00
100,00
295,00
300,00
12.290,00
21.240,00
700,00
4.500,00
38.730,00
1.290,00
1.100,00
190,00
Ödeme
Emri
Belgesinde
yer alacak
hesaplar
yandaki
gibi
olacaktır.
Faaliyet Hesapları
83
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 51’inci
Maddesi: Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın
hesaplarında gösterilir.
 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 506’ıncı maddesi:
Faaliyet gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında
gösterilir.
 Tahakkuk esaslı muhasebe uygulamasında, idarenin faaliyet
dönemi içinde gerçekleştirilen bütün mali işlemleri; ‘Bütçe ile ilgili
olsun ya da olmasın ve nakit hareketinin varlığına bağlı
kalınmaksızın’ kaydedilir.
Faaliyet Hesapları
84
 Faaliyet Hesapları; kamu idarelerinin faaliyet dönemi süresince tahakkuk
eden her türlü gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak
izlenmesi ve faaliyet sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.
 Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin faaliyet hesaplarına yüklemiş
olduğu işlevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu ana hesap grubu şu
şekilde bölümlenmiştir:
6
60
600
61
610
63
630
69
690
FAALİYET HESAPLARI
Gelir Hesapları
Gelirler Hesabı
İndirim, İade ve İskonto Hesapları
İndirim, İade ve İskonto Hesabı
Gider Hesapları
Giderler Hesabı
Faaliyet Sonuçları
Faaliyet Sonuçları Hesabı
8 Bütçe Hesapları
85
 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 506’ıncı Maddesi:
Bütçe gelirleri nakden veya mahsuben tahsil edildiği, bütçe
giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.
 Bütçe hesapları ana hesap grubu, kamu idarelerinin bütçe
gelir ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun
olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için
kullanılır.
 Bütçe hesapları ana hesap grubu; bütçe gelir hesapları, bütçe
gelirlerinden ret ve iade hesapları, bütçe gider hesapları ve
bütçe
uygulama
sonuçları
hesap
grupları
şeklinde
bölümlenmiştir.
8 Bütçe Hesapları
86
8
80
800
805
81
810
83
830
831
833
834
835
89
895
BÜTÇE HESAPLARI
Bütçe Gelir Hesapları
Bütçe Gelirleri Hesabı
Gelir Yansıtma Hesabı
Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İade Hesapları
Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadeler Hesabı
Bütçe Gider Hesapları
Bütçe Giderleri Hesabı
Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı
Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı
Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı
Gider Yansıtma Hesapları
Bütçe Uygulama Sonuçları
Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
9 Nazım Hesaplar
87
9
NAZIM HESAPLAR
90 Ödenek Hesapları
91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları
92 Taahhüt Hesapları
93 Verilen Garanti Hesapları
94 Değerli Kağıt ve Özel Tahakkuk Hesapları
95 Dış Borçlanma ile İlgili Nazım Hesaplar
99 Diğer Nazım Hesaplar
Yönetim Dönemi
88
 Yönetim Dönemi, bir malî yılın başından sonuna kadar yapılan
bütün işlemler ile malî yıl geçtikten sonra, mahsup dönemi
içinde önceki malî yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini
kapsar.
 Yönetim Dönemi Hesabı, yönetim döneminde yapılan bütün
malî işlemleri kapsayan malî tablo, defter ve cetveller ile sayım
tutanaklarından oluşur. Görev başındaki muhasebe yetkilisi
tarafından düzenlenen yönetim dönemi hesabı, mahsup
dönemini takip eden bir aylık süre içinde mevzuatında
belirtilen yetkili mercilere verilir. Yönetim dönemi hesabı
dosyasının bir örneği de muhasebe biriminde muhafaza edilir.
Yönetim Dönemi
89
 Düzenlenen yönetim dönemi hesabı defter, cetvel ve tabloları
ile bu Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi gereken yıl sonu
sayım tutanakları, mahsup dönemi sonu itibarıyla görev
başında bulunan muhasebe yetkilisi tarafından yönetim
dönemi hesabı adı altında oluşturulacak bir dosya ile en geç
mahsup dönemini izleyen bir ay içinde Sayıştay Başkanlığına
gönderilir.
 Ancak, hesapları yerinde incelemeye alındığı duyurulan
muhasebe birimleri, Sayıştay’a gönderecekleri yönetim
dönemi hesabı dosyasını, görevli Sayıştay denetçisine teslim
etmek üzere aylık hesap belgeleri, cetvel ve tablolarla birlikte
muhasebe biriminde bekletir.
Mali Tablolar
90
 Mali Tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan
bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere
iletilmesini sağlayan araçlar olup kurumsal birimlerin mali yapıları
hakkında bilgi vermektedirler.
• Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını,
• Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl
karşılandığını,
• Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini
yerine getirebilme yeteneğini,
• Mali durumu ve mali durumundaki değişiklikleri,
• Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını,
• Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal
şekilde kullanıp kullanmadıklarını,
• Mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap
verilebilirliğini göstermek amacıyla kullanılır.
Mali Tablolar
91
MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE SIRALANAN MALİ TABLOLAR
a) Mizan cetveli
b) Bilanço
c) Faaliyet sonuçları tablosu
ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu
d) Nakit akım tablosu
e) Malî varlık ve yükümlülükler değişim tablosu
f) İç borç değişim tablosu
g) Dış borç değişim tablosu
ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu
h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu
i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu
m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
92
TEŞEKKÜRLER
Download