DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı DİY21538 Genel

advertisement
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Kodu ve Adı
DİY21538 Genel Mikrobiyoloji
Bölüm / Program
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Mesut YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı (1-2cümle)
Her Cuma 09:00-12:00
Dersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik,
fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri,
sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile antimikrobiyal tedavi
konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, immün
sistemin genel özellikleri ve klinik örneklerin alınması, tanı ve takip
yöntemleri ile hastane enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli
ve duyarlı hale getirmektir.
1. Mikroorganizmaların morfolojisi, genetiği, fizyolojisi ve bulaşma
yolları hakkında bilgi sahibi olabilecektir
1.1. Genetik, genotip ve fenotip terimlerini tanımlar
1.2. Prokaryot ve ökaryotlarda DNA yapısını belirler
1.3. DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon ayırt eder
1.4. RNA ve DNA yapısını kıyaslar ve karşılaştırır
Öğrenme Çıktıları
1.5. Mikroorganizma kontrolünde kullanılan sterilizasyon
(3-8 çıktı) (-ebilecektir)
yöntemlerini tanımlar.
2. Konak savunma sistemleriyle mikroorganizma ilişkisini tasvir
ve
edebilecektir
Alt Beceriler
2.1. Mikroorganizmaların ve konağın immünolojik ve savunma
sistemlerini tartışır
(en fazla 10 alt beceri) (-er/2.2. Antijen ve antikor terimlerini tanımlar
ar)
2.3. Aşırı sensitivite ve kanser immünitesini tanımlar
3. Önemli bakteriler ve bakteriyel enfeksiyonlar hakkında bilgi
sahibi olabilecektir
3.1. Önemli bakterileri sıralar.
3.2. Önemli bakteriyel enfeksiyonları ve önemini tartışır.
3.3. Hastanede kazanılan bakteriyel enfeksiyonlardan korunma
1
yollarını tartışır.
4. Önemli virüsler ve viral enfeksiyonlar hakkında bilgi sahibi
olabilecektir
4.1. Virüsler ile ilgili temel ögeleri açıklar.
4.2. Önemli virüsleri sıralar.
4.3. Önemli viral enfeksiyonları ve önemini tartışır.
5. Mantarlar, Parazitler ve hastalıkları ile ilgili temel öğeleri
açıklayabilecektir
5.1. Parazit ve parazitoloji terimlerini açıklar
5.2. Mantarlar ile ilgili terimleri tanımlar
5.3. Parazitik helmintlerin iki büyük grubunu tanımlar
Yaratıcı, sorgulayan, takım halinde çalışabilme, eleştirel
Genel Yeterlilikler
düşünebilme.
Konular
1.
Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği
2.
Mikroorganizmaların bulaşma yolları
3.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
4.
Mikroorganizmaların ve konağın immünolojik özellikleri
5.
Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları
6.
Hipersensitivite, İmmün yetmezlik, Kanser immünitesi ve
Aşılar
7.
Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji
laboratuvar yöntemleri
8.
Önemli bakteriler
9.
Önemli bakteriyel enfeksiyonlar
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
10. Önemli virüsler
11. Önemli viral enfeksiyonlar
12. Mantar ve parazitlerin özellikleri
13. Önemli mantar ve parazit enfeksiyonları
2
14. Hastane enfeksiyonları
Öğretim Yöntem ve
Anlatım, takım/grup çalışması, deney, uygulama-alıştırma, beyin
Teknikleri
fırtınası, rapor hazırlama.
Dersin Koşulları
Ders Notu
Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 6th ed. Philadelphia:
Mosby/Elsevier; 2009.
KAYNAKLAR
Önerilen
Kaynaklar
1) Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick
and Adelberg’s Medical Microbiology. 23rd ed.
2004.
2) Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji Ve Bağışıklık
Bilimi
3) Günalp
A, Yılmaz YA, Pınar A. Tıbbi
Mikrobiyoloji
Laboratuvar
Eğitim
Kitabı.
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2003.
3
Download