2015-20ı6 EĞiTiM öĞııtriı.ı yILI

advertisement
2015-20ı6
EĞiTiM öĞııtriı.ı yILI I]AHAR yAIiIyILI
reRnrasörix KiMyA aNaııiriı.r DALı AILIşTInMa
pR<ı.ıBsi
KoNULAtu
Prof.l)r.Fatma GÜMÜŞ
zoıorxioır,<;
Antihipertansif etkili ilaçlar üzerine yapılmış olan yapı-etki
ilişkisi
çalışmaları
20l6FKi02FG
Adrenerjik agonist ve antagonist etkili ilaçların
metabolitleri üzerinde
çalışmalar
20l6FKi03F(;
kolinerjik agonist ve antagonist etkili ilaçların
metaboliıleri üzerincle
Çalışmalar.
Prof.Dr.Scvhan ERSAN
20l6FKiOlsE
20t6FKİ()2sE
Anl<olizan spondilit hastalığı ve tedavisinde
kullanılan ilaçlar.
(DEHB) Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu
ve tedavisinde
kullanılan metilfenidat+ HCl, Ritalin hakkında
bilinmesi gerekenler.
20l6FKi03sE
Esansiyel Amino asitler ve alginin eksikliğinde
görülebilecek durumlar.
Alginin vücuüaki önemi,
Prof.Dr.Erden BANOG LU
20l 6FKİ0l
EtiAN
Metabolik Biyoaktivasyon ve İlaca bağlı yan
etkiler
Geriye dönük çalışmalar, hepatotoksisite gibi
klinik yan etkilere neden
olan birçok ilacın meubolizması sürecinde aktivasyona
uğrayarak
elektrofilik özellikte ara iiriinlere dönüştüğünü
ve bu metabolik ara
ürünlerin biyolojik makromolekülleri kovalent
etkileşimler
sonucu
modifiye ederek yan etkilere yol açtığını göslermektedir.
Bu ödev
kapsamında ilaçlann metabolik biyoaktivasyonu
ve neden olan
melabolik enzimler araşhrılarak, daha güvenli
ilaç geliştirilmesi ve
kullanımı ile ilgili sonuçlar tartışılacaktır.
20l6FKİO2EBAN
Uzun QT Sendromunun İlaç EtkileşmeIeri Açısından
Öncmi
İlaca bağh QT uzamasıyla ilişkili oluşan
aritmiler nedeniyle bazı ilaçlar
piyasadan çekilmiştir.
Ilaca bağlı QT uzaması"torsade de pointes"
tipi ötdürücü aritmiler ile
ilişkilidir. Bu ödevin amacı ilaçlara bağlı
QT uzamasfı ve ''torsade de
pointes" tipi öldürücü aritrniler hakklnda
biIgi vermek ve ilaç etkileşmesi
açısından dikkat edilmesi gereken durumları
ortaya çıkaımaktır.
2016FKİO3EBAN İlaç-İlaçEtkileşimlerinin
Mekanizmaları
ödenebilir ilaç etkileşimleri tüm advers ilaç vakalarının
üçte birini
oiuşturmaktadır. ilaç etkiieşimleri iki veya
daha faz|a ilaç bir arada
kullanıldığında, bir ilacın diğerinin etkisini
tedavide planlananın dışında
azaltması veya artırması olarak tanımlanabilir.
Bu
ödev
eczacılıkmesleğini slrasında reçetelenen
ilaçların bu tür etkileşimiere
hangi mekanizmalaı ile yol açtığının
anlaşılmasını
bilgilendirici bir derleme niıeliğinde olacaktır.2O
tedavisinde yeni yaklaşımlar.
20l6FKi02MG
20l6FKİO3Mc
sağlayacak derecede
l
6FKi0l MG Alzheimer
Şizofreni tedavisinde yeni yaklaşımlar
Eczacılık yöni,inden uluşturucu madde
bağımhlığının incelenmesi ve
bağımlılık tedavisi.
l'r0l'.Dr. t)cniz S. l)O(-; tlt]ER
20l6FKİOlDsD
Alzheimer hastalığında kullanılan ilaçlar
20l6FKİ02DsD
Monoaminoksidaz inhibitörleri üzerinde yapılan
çalışmalar
20l6FKİ03DsI)
Yeni kuşak antibiyotikler
Prof.Dr.Tiİen ÖNKOL
zoıorı<ıorıöl*
kantitatif yapı-Etki İlişkileri Analizlerinde sterik parametreler
zoıorxİozrÖN
zoıoFxİosrÖN
Prof.Dr.SuItan
Kantitatif Yapı-E&i iıişkiıgri Analizlerinde Elektronik
Parametreler
CDK4 ve CDK6 in}ıibitörleri
NACAK IIAYTAS
20l6FKİOlsNl}
Antiviral tedavide yeni yaklaşımlar
20l6FKİ02sNB
Kombinatoryal kimya ve uygulamaları
20l6FKiOlMŞ
Sodlum glukoz Co_Transporter-2 inhibitrirlerinin
(SGLT2) diyabet
tedavisinde kullarumı ve son yıllarda tedavide
kullanılan SCL.1.2
inhibitörleri
zoıorxiozı.rş
Dipeptidilpeptid az,4 (DPP -4) inhibi!ör etkili
bileşiklerin diyabet
tedavisindeki yeri ve önemi.
zoıOnxioıırş
zoıoprioıyn
zoıOr«iozyır
zoıorxioıyn
Antiplatelet etki gösteren Tiyenopiridin türevi
bileşiklcrin araştırılması.
Laboratuvar güvenliği
Migren tedavisinde son on yılda onaylanan yeni
bileşikler
Amilin Mimetik Bileşikler
20l5_20l6 sĞİrİı{-ÖĞRxTİM
YrLI BAHAR YAItrYlLI
FAltMAKoGNoZi ANABİLİM DALI A]tAŞTIRM,\ PltoJ|asi
KoNULARI
I'rol'.Dr.|]ilge ŞENE|l
20l6FIIG0l BŞ
Lignanların Biyo!ojik Aktiviteleri Üzcrinde Yapılan
Araştırmalar
E}u araşürmada, polifenolik bileşikleı grubundan
olan antioksidan
ve
östrojenik aktiviteleri nedeniyle önem kazanaır
lignanlardan
sekoizolarisirezinol ile ilgili bilgiler ve bu bileşiklcrin
insan sağhğı
üzerindeki etkileri. bu bileşikleri içeren droglar
ve son yapılan
çalışmaların ışığında inceleneccktir.
20 t
6FItG02BŞ
Sulforafan Üzerinde Yapılan AraştırmaIar
Raphanus sativus L. tohum]aıından elde edilen
bir glukosinolat türevi
bileşik olan sulforafan hücre siklusunun durmasına
ve 1.az-2-enzimini
inhibe cderek kanser hücrelerinin apoptozisisne
sebep oImakıadır. En
l'azla Brokoli'de bulunan bu bileşiğin kimyasal
ve biyolojik özellikleri
araştırılacaktır.
20l6FRC03BŞ
Fitokimyasal PigmentIer Üzerinde YapıIan
Araştırmalar
Bu araştırmada, bitkilerde siyah, mavimsi viyole,
1,eşil, turuncu, kınnızl
ve sarı renklerde bulunan pigmentlerin kaynakları,
kiıııyasal yapıları ve
biyolojik aktiviteleri incelenecektir.
l)rol'.Dr.Fatmı TOStlN
20l6FR(;0l t,T
2()
l6FllG()2l.,T
2()l6FRG03},T
l>sidium guajava Bitkisi Üzcrinclc Yapılmış
Olan Çı|ışmalar
Psidium guajava bitkisi üzeıindc yapılmış olıuı
çalışıııalar iııcelenecektir.
Horacleum Türleri Üzerinde Yapılmış Olan
Çalışınalar
Hcracleun,ı türIeri üzerinde yapılnıış olaıı
çaiışıııalar inccleneccktir.
Heptaptera Türleri Üzerinde Yapılmış Olan
Çalışnıılar
Hgptaptera türleri üzerinde yapılmış olan
çalışmalar incelcneccktir.
Pr()İ: l)r.
|)idcnı l)I.]Li()lt}l.,\N
20l6FRG0l DDO
Kinoa
ollHAN
(Ch enopodiunı
Kinoa,
q
uin oa
Willd.)
yenebilir
tlıkkındı |]iImctliklcrimiz
lçln
tarlml
yapılan Chenopodioideae
familyasından Chenopıııliunı quinoa
Willd.
bitkisidir. Kinoa taıımına Boliıya,
Peru, Ekvador ve Kolombiya'nın
And Dağları üzerindeki yörelerinde
3.000 iia 4.000 yıl önce başlanmıştIr.
Antioksidan, antienfl amatuvar,
immiinomodülatör ve antikarsinojenik
etkileri bulunan bitkinin besin
değerinin tahıllardan daha yiiksek
olması
sebebiyle Türkiye'de de tarımı
yaygınlaşan bu bitkj üzerinde
yapılmış
kimyasal, biyolo-jik aktivite
çalışmaları ve gıda olarak tüketimi ile ilgili
çalışmalar araştırılacaktır.
20l6l-RGO2Dl)O
tohun,ıları
Aloe vera kozmetik Ürünlerde
Ncden kuIlanılır?
Aloe vera Türkiye'de doğal olarak
bulunmayan ttirdiir.
Geçmişten
bugüne güney ve doğu Afrika'da
yara ve yanık durumlarında
halk ilacı
olarak kullanımlaıından ötürü
günümüzde birçok topikal
fbrmüiasyonun
içinde yer almaktadır. Nemlendirici,
antienflamatuvar ve
},ara iyileşıirici
etkilerinden dolayı kozmetik
ürünierinin içinde özelliklc yaşlanmayı
geciktirici olarak
bu.lunan
çalışmalar araşhrılacakür.
20l6FltG03DDO
ı Aloe
vera üzerinde bu yön<Jc yapılan
Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite
Bozuk|uğu, Doğa! Dcstck
ürünler ve
Alternatif Yak]aşımlar
Dikkat eksiktiği ve hiperaktivite
bozukluğu (DEHl]), pek
çok toplumda,
oldukça sık görülen, erken yaşlaıda
fark edilebilen bir durumdur.
DEHB
tanısı alacak düzeydeki problemleri
sebebiyle sosyal ve bilişsel gelişimi
engellenen ve tedavilerinde ilaç
kullanımına ihtiyacı olaııların yaklaşık
yüzde 85'i tedavi almamaktadır.
Kullanılan ilaçlar ise, oldukça
sınıriı
sayıdadır. Giinümüzde omega-3,
çinko, Pycnogenol, karnitin gibi bazı
.
desıek ürünlerinin kullanıln
değiştiriımesi de oıdukça
,"J],":;;L,H;: j:il::'j#;
üzerinde bu noktada yapılmış
araştırmalar değerlendirilecektir.
Prot:I)r.iıkar, EltDoa;AN OltHAN
2016
FRGOrİEo
Tirozİnaz Enzİm İnhibitörü Aktivite
Gösteren Doğal Kal,naktı
Bileşikler
Tirozinaz, multifonksiyoneI ve bakür taşıyan
bir enzİnı olup, bİtkİlerde ve
hayvanlarda yaygın şekilde bulunmaktadır.
MonoIbnoller, o-dif.enoller
ve o-kinonların oksidasyonunda kata]izör
olarak işJevi vardıı. Ayrıca,
2016
FRGO2İE.
bitkilerde ve halvanlardaki melatonin
biyosentezinde anahtar rolü
oynayan bir enzimdir, Dolayısyla, tirozinazenzim
inhibitorleri melanin
hiperpigmentasyonu ile bağlıntılı
bazı dermatolojik hastalıkların
tedavisinde önemli bir redavi seçeneğidiı.
Bu araştırm ada, tirozinaz
enzim iüibitörü etkiye sahip doğal
bileşikler hakkında yayınlanan
bilimsel makaleler incelenecektir.
Lipoksijenaz Enzim İnhibitörü Aktivite
Gösteren Doğal Kaynaklı
Bileşikler
Lipoksijenazlar, bitkilerde ve hayvanlarda
yaygın şekilde bulunan ve
demir taşıyan dioksijenaz enzim ailesini
meydana getirmcktcdirler.
Memeli hücrelerinde .lökotrienler, lipoksinler
ve hepoksilinler gibi bir
dizi biyoregülatör bileşiğin biyosentezinde
de rol oyııayan kilit enzimler
olup, bronşiyal astım, enflamasyon,
otoimmün hasıalıklar ve tümör
anjiyogenezisi gibi
çeşitli hastahklarda öncmli işlcvleri vardır. Bu
araştırmada, lipksijenaz enzim
inhibitörü etkiye sahip doğal kaynaklı
biieşikler hakknda yayınlanan
bilimsel makaleler incelcnecektir.
20l6
FRGO3İEO
Monoamin oksidaz A (MAO A) Enzim
İnhibitörü Aktivite
Gösteren Doğal Kaynaklı BiIeşiklcr
Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri,
deprcsyon tcdavisinde reçete
edilen önemli bir ilaç sınlfidır. MAo
enzimi, f'lavin-adcnin tipi bir enzim
olup, A ve B olmak üzere iki formda
bu]unmaktadır.
MAO-A,
seıatoninin hidrolizinden sorumlı.ıclur.
klorjilin,
ınoklobemit ve lazabemit gibi MAO-A
inhibitörleri depresyon ve
norepinefrin
ve
anksİyete tedavisinde kullaııılnıaktadır.
l}u araştırmada,
MAO enzim
inhibitöni etkiye sahip olan <loğal
kaynaklı biieşikler hakkında
yayınlanan bilimsel makaleler incelenecektir.
prof.ıır.İlhan
ztııOr,ııcııı
ic
GÜlıtıÜZ
Astragalus membranaceus
ve biyolojik etkileri:
Giderek daha fazla önem ka:
bir çok hastaııu,u
u,,,*,,,lT;:::'|.
;i::'11'ff;::l
Astraga.lus membranaceus
bitkisi üzerindg yapılan
bilimsel çalışmalar
araştırılacak,
bitki hakkında genel bilgiler,
içerdiği başlıca etkili
maddeler, biyolojik aktivite
sistematikte sunulacaktır,
zoıorRcııziG
zoı
orııc;osic
çalışmaları
vb
derienerek uygun bir
İtaç GeIiştirme
Çalışmalarında l}itkisel Kaynak|arın ()nemi:
Yeni ilaç geliştirme
çalışmalarının hangi yollar iizerindcn
yapıldığı ve
bitkiseI kaynakların buradaki
yeri hakıındaki bilgiler
derlenerek uygun
bir sistematikte sunulacakhr.
lltıya Olarak Kullanılan
Bitkilcr:
Teksti] ve gıda başta
olmak üzere, çeşitli tirtinlerin
üretiminde
ku]lanılmakta olan doğal
boyaiarın el<Je edildiği
bitkisel kaynaklar
araştııılarak, içerisindeki
boyar maddeier ve bu
anıaçla ne
şekilde
kullanıldığı derlenerek
uygun
bir sistematikte sunulacaktü;.
Prof.Dr.Osman ÜSTÜN
20l6FRG0loÜ
20l6FRG02Oİ]
20l6FttG03OÜ
|)rııf.
Agaricaceae Familyasına
ait Mantarların Biyolojik
Aktivjteleri
Polyporaceae Familyasına
ait Mantarltırın Biyolojik
Aktiviteleri
Bolataceae Familyasına
ait Mantarların Biyolojik
Aktivite]eri
Dr.Mustafa AS LAN
20l6FRGOlMA
Obczite Tedavisinde
kullanıIan Bitki|er ve Araştırma
Yöntemleri
Obezite, Dünya'da ve
Ülkeı
rahatsızıık]ara sebep
oıan
Tff '::İ"İ:] ;JJ,.l"',#jİ:::
kullanllan ilaç sayısı oldukça
sınırlıdır. Bu araşıırnıada
üikemizde ve
Dünya'da Obezito tedavisine
destek amaçlı kulianılabilecek
bitkiler ve
bunların etkinliklerinin
araştırılması yöntemleri derlenecektir.
l6FRGO2MA
Türkiye'de Diyabete Karşı Kullanılan Doğal Kaynaklar
Bilindiği gibi doğal kaynaklar ve
bu kaynaklardan elde edilen
bileşikler
bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Zengin bir floraya
sahip
ülkemizde de doğal kaynaklar yaygın olarak bir
çok haslallğın
tedavisinde halk ilacı olarak kullanılmaktadırlar. l]]-ı derste; i,ilkemizde
halk arasında şeker hastalığının ıedavisinde kullanılan doğal kaynaklar
araştırılacaktır.
20ı6FRG03MA
Saç dökülmesi (Alopezi) Tedavisindc Kullanılan Doğal Kaynaklar
ve Araştırma Metodları
Saç dökülmesi özellikle erkeklerde büyük bir sorun haline gelnıiş olup,
bu konu üzerinde son yıllarda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu
araştırmaların
bİr kısmı da doğal kaynaklar
kullanılarak
gerçekleşmektedir, Bu derste; alopezi üzerinde etkili doğal kaynaklar ve
bunların araştınlma metotları incelenecektir.
Prııl'.Dr.Esra
AKKOL
20l(ıFll,G0l EA
Centaurium erythrea (L.) Rafn. (Gentianaceac) Bitkisinin BiyoIojik
Etkileri
Ülkemizde, "Krmızı kantaron, ateŞ otu, mide otu, acl ot'' gibi isimlerle
bilinen Centaurium erythleae (L.) Rafn. (Gentianaceae) bitkisi tedavide
halk arasında astım, ekzema, saıılık, romatizma ağrıları ve barsak
parazitlerine karşı, yara iyileştirici, tonik ve kan temizlcyici olarak, kan
basıncını düşiirmede, gastointestinal spazmlarda, iiriı-ıer rahatsızlıklarda,
ödem ve dijestif hastalıklarda yaygın olarak kullanı lmaktadır. Bu
çalışmada, Türkiye'de yaygın olarak kullanım alanı bulan bu bitki
üzerinde yapılan çeşitli fitokimyasal ve biyolojik aklivite çalışmaları
incelenecektir.
20l6FltG02EA
Astım tedavisinde ctkili bitkiler
Bronşların mukoza ödemiyle daralmasına
bağlı olarak onaya çıkan
astım, episodik dispne olarak
bilinmektedir. Bu rluruın, polijenik
bir
kalıtım biçiminde genetik kökenli
olabilir; fakat enf.eksiyon, alerji ve
emosyonel f'aktörler de rol oynayabilir. psikolojik
ınekanizmalarln rol
oynaması için bronşiyal aşırı duyarlığa
somatik bir yatklnllk bulunması
gerekir. Astımlılarda belirli birtakım
kişilik özelliklerine
rasllanmasına
rağmen, bu hastalıkla birlikıe görülen
spesifik bir kişiIik tipi yoktur;
anksiyetenin yol açtığı bazı
astım nöbetlerinin ncdeni bir
şartlı relleksle
açıklanabilir. Kesin alerji vakası gösteren
bazı hastalarcla buiunan yüksek
bir
immunglobulin (IgE) seviyesi,
aIerjinin oynadığı rolü açığa
çıkarmıştır. Bu gibi hastalar<la
çeşitli immunostiprcssif iiaçlar veya
bitkisel tedavi önerilmekte<lir. Bu
araştırmada ülkenıizde ve dünyada
astım tedavisinde kutlanılan bitkiier
üzerinde yapılan litokimyasa
ve
biyoloj ik akıivite
çalışmaları araştırılacaktır.
20l6FItGOlUKÇ
Mikrobiyotaya Fitoterapötiklerin Etkisi
ınsan mikıobiyotasının büyük bir
kısmı başta gastrointestinal sistem
olmak üzere deri, genitotiriner sisı.em
ve solunum sisıeııinde kolonize
olmuştuı. intestinal mikrobiyota; insanlarda
başta beslenmc olnıak üzere,
metabolik, fizyolojik ve immünolojik
olarak birçok olayda önemli rol
oynamaktadır. son yıllarda yapılan
çahşmalar gastrointcstina]
sistem
llorasının fizyolojik koşullar dışında
en önemli mortalite ve morbidite
nedenleri olan obezite, metabolik sendrom,
tip 2 diyabet ve ateroskleroz
ile yakıdan ilgiti olduğunu göstermiştir.
Farklı çalışmalar barsaklann
insan hayatında ikinci bir beyin gibi
çalıştığını, barsaklarımızla
düşündüğümüzü, barsaklarımıza göre
yaşadığınrızı savunmaktadır. Bu
projede, intestinal mikrobiyota nedir,
mikrobiyoıada etkili
fitoterapötiklerle ilgili bilimsel platformda
yapılan
sorularının cevaplarına yer verilecektir.
çalışmalar nelerdir
20l6FIl,G02UK(]
Spor Eczacılığı'nda Kullanılan Doğal Performans
Artürıcı Bileşen ve
Preperatlar
Spor zihinsel ve fiziksel aktiviteler bütünüdiil.
Sponın rekabetçi doğası,
katılımcıların performanslarını artırma girişimine
teşvik etmektedir.
Egzersiz, atletik performans ve faaliyetlerin iyileştirilnıesi
beslenme ve
alınan doğal içerikli besin takviyeleri ile yakından
ilişkiliclir. .l.akviyeler,
eczacınln bilgisi dahilinde, spor yaralanmalarının
önleıımesi ve
tedavisine hem de daha yüksek aktivite sağlal,an
zihin ve bedenin
canlanması ve rahatlamasına yardımcı olmaktadır.
Bu an-ıaçla çok çeşitli
bitki, preperatları ve doğal bişeşen içeren takviyeler
ttiın dünyada hem
amatör hem de prolesyonel sporcular tarafındaı-ı
kullanılmaktadır.
Kahve, yeşil çay, üzüm, ginseng, badem,
sarımsak, bunların litokimyasal
bileşenleri ve bunları tüm olarak veya bileşen
olarak içeren takviyeler
ömeklerden sadece birkaçıdır. Bu projcde özellikIe
sporcuların belirli
amaçlarla kullandığı, eczacı bilgisi dahilinde
olması gereken doğalların
neler olduğu, etkileri, bunları doğrudan ya
da bileşenleriı.ıi içeren,
eczanede yer verilmesi gereken prepcratlar
inceleneccklir.
EĞiTiM öĞnıriıı yILI BAIIAII yAlttyıLI
FARMAKOLoıİ aNaniıiı.r
DALI ARAş.rIıIMA pRoJ[.s i
KoNULAltl
20ı5-2016
I)rol'.Dr. Fatnıa
AKAll
20l6FRLOtFA
20l6FIiL02FA
20l6FItL03FA
l'ror: Dr. Mustaliı
20l6FIILOlMA
20l6FRL02MA
20l6FRL03MA
Doc. Dr. M. Orhan
20l6FRLOlMoU
20ı6FRL02MOI_1
20ı6FItL03MOU
Resveratroliin sağlık tizerine
yararlı etkilerinin araştırıInıası
Metabolik sendrom nedeni
olarak fruktoz tüketiminin
önemi
Gtinümüzde obezite tedavisinde
kullanılan ilaçlar
AllK
İlaçla İndilklenen Senesens
ve 1-erapötik Önemi
proteomikler
Hücre Kültıirü ve Deneysel
Çalışmalaıda Kullanımı
ULUDAĞ
Türkiye'de Klinik Eczacılık
Eğitimi ve Uyguian-ıaları
Damar Endoteli Disfonksiyonu
ve Yaşlanma ile llişkisi
Sepsis/Septik
Şok Mekanizmaları ve Tedavi Yaklaşıınları
20l5_20l6 EĞiTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR YAR]YILI
FARMAsöTiK TOKsiKoLoJi eNasiriır
DALI ARAşTIırnra pııtl.ıısi
KoNULARI
Prof.Dr. Scma t}UIl(JAZ
20l6FToOlst
Türkiye'deki sağlık personelinin antikanser
ilaçların güvenli
hazırlanması ve kullanımı konusundaki
bilgi düzeyleri
20l6FTo02sB
20l6FTO03s|}
20ı6FToOliÇ
Fototoksisite ve kozmetikler
Parenteral çözeltilerde Aluminyum
kirliliği ve toksisiıe
Cıda katkı maddeleri ve astım ilişkisinin
araştırıiması
20l6FToO2İÇ
parabenler ve
Endokin Bozucu Etkileri
20l6FTO03İÇ
Antibakteriyel Triklosan'ın Endokıin
Değerlendirilmesi
Prol'.l)r.I]ensu
Bozucı_ı
KAllAtIALİ L
20l6FTo0l BK
20l6FTo02 BK
Kolestrol düşiirücü ilaçlann toksisitesi
Menapozda hormon replasman tedavisi ve
kanser riski
20l6FTo03 BK
DNA onarım enzimlerinin kanser tedavindeki rolü
20l6 FTOOlABtr
Nörodejeneratil hastalıklar ve mikrobiyota
20l6 FT0O2ABE
Kanser tedavisinde immünoregülatör.ler
20l6 FTOO3A|]E
Alzhemier ve nanopartikül toksisitesi
I|tkilerinin
Doc.Dr. Gonca CAKMAK
uoc.ur.
C
I)EMİRCİGİL
20l6 FT0O1GÇD
Gümüş
20t6 FTOO2GÇD
2016 FT0O3GÇD
nanopartiküllerinin kozmetiklerde
kullanımına ilişkin ülkemizde,
Avrupa'da ve Amerika'dak.i düzenlemelerin
(regülasyonlar) incelenmesi
Nanoüninlerin yasal düzenlemesinde
(regulasyon) lrDA ve
EMA'daki
test yaklaŞımları
Yurtdışında
ve ülkemizdeki Eczacılık Fakülteleri'ndeki
---.-"'
..
Lisansüstü Programlarda
Toksikoloji Dersinin veri'--
Lisans ve
20|5-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR
YARlYILI
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLiM
DALI ARAŞTIltNtA PRoJtrsİ
KoNULARI
20l6FTEOrNÇ
AşıIarın Uygulanmasında Nanotaşıyıcılar:
Son yılJarda nanotaşıyıcı sistemler kullanılarak
aşılama yölıtemleri
geliştirilmiştir. proje kapsamında parenterai
yoıu ul'.rnuii:oır.ut
ve deri yolu ile ağrısız, igr.ri. y..l
uş, fJrmiıüasyonüan
::},::1|I:':i
tt]ceIeneceK
Ve tartlŞllacatır.
20r6FTE02NÇ
Sabit Doz Kombinasyon(Fixed-Dose Combination)
Ürünlerin
Formülasyonu:
Sabit Doz kombinasyon iiriinleri, iki veya
daha fazla etkiıı maddenin tek
bir formülasyonda (farmasötik
telirli
şekilde)
*Ui, a"rl"ra" bir araya
getirilme si iIe oluşturulmuştur. Projekapsamın,la
U, llri:nİe.in
ge[iştirilmesi için formülasyonları, üetİmleri
r. lor-lilury:or,lu o.tuyu
çıkan sorunlar incelenecek ve tartışılacaktır
20l6FTE03NÇ
İnhaler ÜrünIerin Biyoeşdeğerliği:
Proje kapsamında inhaler ürünlerin formülasyonu
ve özel]ikle inhaler
üriinlerin biyoeşdeğerliğinin değerlendirilmesinde,
in vitro,
farmakokinetik, f'armakokinetik, klinik
u.
Elr,la'u. IDA'da
çalışmalar
regulasyonlar incelenecektir.
Prof. Dr. Füsun ACARTÜItK
2016FTEOrFA
Nanoteknoloji ve Doku Mühe ndisliği:
Hasar görmüş veya yapısal ya da işlevsel eksikliği
olan dokuların
onarrlması amacıyla kullanılan biyomateryaller,
ilaç taşıyücı sistemler,
uygulanıaları ve nanoteknoloji ile olan ilişkisi inc"üenecckıir.
20l6FTE02FA
Onkolojik ilaçların ve karışımIarının hastane ortamında
hazırlanma
teknikleri:
Hastane ortamında antineoplastik ilaçların ve
karışımları ı-ıın lrazırlanması
için gereken kurallar, dikkat edilmesi gereken husı-ıslar,
karışımların
geçimsizlikleri ve stabiliteleri incelenecektir.
20l6FTEO3FA
Total parenteral beslenme ürünleri ve hastanedeki
ı-ıygulan-ıaları:
PaIentelal beslenme amacıyla kullanılan total parentcral
beslenme
üri-inleri, özellikleri, hasEne ortamında karışımlarının
l.ıazırlanma
tekrıikleri, geçimsizlikleri ve stabiliteleri incelenecektir.
Prof. l)r. Tuncer DE(Jİ]\I
20l6FTEOlTD
Toksik.olmayan kuantum noktaciklari
ve elde ctlilmc t,ontemleri;
ozellikle eczacilik ve tip alanlnda cesitii
etk;;a;.'.oİ.trıı".inin
tasinmasinda veya bunlaıin vücuttaki
aagiıimıa.irin a.arıiriıma.inaa
kullanilan kuantum noktacik]arinin ."gtİl.ırJ.J..'r,.
."İ."
toksiktir.
Toksik olmayanlaıin neler oıaugunrn
'o;, u..tl.
u. aunia.i,
ıeknikleri hakkinda katnak oldufca azdir.
B;
toplu
halde sunulmasi arastiricilaıin burruru.ogİ*J.jİ'İl.'tryr"l
olacak ve
bilgi birikimini artiracaktir.
i-,..i;"si
;İÜl;;;;enip
20l6FTE02Tl)
Turk ilac piyasasinda bulunan nanoteknolojik
urunler: Nanotekıolojik
ve proje veren kuruluslaid, on..iitii'konu
olu.or
belini|mektedir. Cecen yiI|ar btıyunca üük..i,
iİr. ;;;urr"rina, y.rll ,.
yabaıci olarak yer alan urunlerin yiJlara go..
aoglİ;İİ i"..Jenerek zaman
icinde gelinen nokta degerlendirilecek ve"boyl'eÖ;;;;;k;
duıumun ne
olacagi degerle ndiri]ecek t ir.
uruıler literaturde
20l6F,ı,E0l T|)
Nano cocoon (Nano kozaIar)'ın Tıp vc Dczacılık
alanında
kulIanılmaları:
Nano boyutta ilaç molekülünü koza gibi sararak
hcdcl bölgel,e gidinceye
kadar koruyan, ömeğin kanser için t-ullan,lan
siİ"İ"l.rlt İl"".l"",
tstenmeyen öldürücü etkilerini hedele
ulaşıncaya kadar engelleyen ancak
maddeyi serbest bı rakan,is,.,-İ*"l."İ;l, İ,,:;j^
:]Li.lİ'.r..'
lO",.tkin
süstemler.asj_ında
DNA ıaşınması ve gen tedavisincic kullanı lınaktadır.Bu
sistemlerle ilgili bilgi edinilmesi ileride bu ,irt".l.rl;;;,;mak
isteyen
kişiler için t'aydalı olacaktır,
20l6FTEOlST
20l6FTIO2sT
İlaçta Katite Tasarımı (QbD), Türkiye ve Dünyaılaki
Uygulamaları
İlaç üretim süreci, yüksek ma|iyct gerektiren işlemleri
kapsar. Yeni bir
ilacı hastalara ulaştırmak için yapİlması g...t.-n
u.rş,rma ve test
Çalışmalan ortalama olıırak onbeş yıl
slürmekte ," tiiyti1 bütçeler
gerekmektedir. Ayrıca ilacın, güvenilir ve
u}gun nitelikteki
spesifiktsyonlara göre iiretilmesinin gercktirdigi
şartlaİ,-keştinden sonra
geliştirilmesi sırasında da. başarısİzlıklo.u
loİ oçobiliİ. nu pro.j"
kapsamında, ilaç üretiminde tasarrm ve tort.ol jlr..İnac
daha iyi
odaklanarak ilaç geliştirilmesi ile iIgili
çalışmalar incelcneccktir.
Ağızda Dağılan Tablct ve Şeritlcr:
Ağızda dağılan tablet ve şeritler, suya gereksinim olmaksızın
çözelti veya
süspansiyon oiuşturmak üzere ağız boşluğunda hızla
çöztiıen veya dağılan
ilaç şekilleridir. Ağrzda dağılan şeritlİr İgızda dagılan Jozaj
tbrmlarının
yenI,bır teknoIojisidir. Hız]ı
çözünen şeritler ilk olİrak netes tazeleyeciler
ve diş bakım filmi, sabun filmi gibi kişisel bakını ürtinleri
olarak
gelişıirilmiş ve tüketiciler taralindan geniş
çapta kabul giiı.en bir lbrm
olmuştur. Bu projede ağızda dağılan tabıet ,e
şeiitıerin tıneıii ,e hazırIuna
yöntemleri incelenecekıir.
20l6FTE02sT
Çok KatIı Tatılet FormülasyonIarı:
Çok katlı.tablet formülasyonları katı
şekilleri içersincie öncmii yer
tutmaktadır. Farmasötik Teknolojideki_ilaç
dne.l, urur,ui,
İezavantajları
araştırılarak klasik tabletlerle aralarında ne gill
".
l".l.İİ'ltlr""
olduğu ve
lormülasyon tasanmı literatür örnekleri il" lİ..l.".."İİİ.. "
Prot'. Dr. Zclihagül
20l6[-TE0l Zt)
t)EĞİ\t
PEG(Polietilen glikol) ile yapıImış lipozomal ilaç
şekilleri ve
eczacılıkta kullanımları:
Son yllarda yeni ilaç şekillerine yönelim oldukça
artmış durumdadır. Bu
yeni iJaç şekillerinden olan lipozomlar değişik yönıemlerüe
yapı]maktadır.
Bu yöntemlerden biri olan PEG ile yapılmış lipozomlarla
olan çalışmalar
ve eczacılıktaki kullanımlan incelenecektir.
20l6ıi,tEO?ZL)
Hız kontrollü matriks sistemlerden ll,ingCap ilaç taşıyıcı sistem:
Cünümüzde piyasada değişik ve yeni ilaç taşıyıcı
sisteıııler gittikçe
artmaktadır. Bu projede bu tür ilaç taşıyıcı 'İistcnıüerin
hazırlanma
yöntemleri , ilaç salım mekanizmaları vİ pil,asada bulunan
türleri
incelenecektir.
20l6FTE03Zl)
Osmotik salım yapan sistemIerden COER 24 ilaç tışıyıcı sistem:
Osmotik pompa şeklinde bulunan ilaç taşıyıcı sistenılerin sayısı gün
geçlikçe piyasada artmaktadır. Projede bu sistemIerin ilaç
salım
mekanizmaları incelenerek avantİjları
klasik
sistenr]ere göre
karşılaştırılacak ve Türkiye piyasasında yer alan türleri incelenecektir.
Prof. l)r. Figcn
20l6I,TEOtFT
TIRNAKSlZ
Kozmctik amaçla kullanılan tekstil ürünleri (cosnıctOtextıles):
Bu projede son yıllarda kullanılmaya başlanan ve kozmetik ctkili bazı
etkin maddeleri içeren tekstil ürünleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
Tekstil malzemelerinin yapısııra girmiş aktiü' ınaddcler ve taştylcı
sistemlerin ne]er olduğu araşürılacak, bu konuda yup,l.,ş
bilimselçalışmalar incelenecektir. Dünyada vel,a 1.ürkiye pazarında bu
konuda üretim yapan lirmalar bulunacak, pazar<Ja satılmakta olan ürünler
saptanacaktır. Bu konuda ayrıca patent taraması yapılarak son gelişmeler
incelenecektir.
2016l,TE02FT
Kırışıklık gidermek amacıyla kulIanılan dolgu mad<lelcri:
Bu pro.jede kozmetik amaçla kırışıklıklann giderilmesi için kullanılan
dolgu maddeleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Öncelikle geçmişten
güni,imüze kullanılagelmiş dolgu maddeleri hakkında literatür
taraması
yapılacaktır. FDA ve Avruba Birliği kurallarına g(ire bu amaçla
kulianımına izin verilen dolgu
madde.leri ve bunların sahip olması
gereken
özellikler hakJ<ında bilgi toplanacaktr..
nU.y" ,. rU.tllye pazannda bu
amaçla kullanılan ürünler saptanacaktır.
Bu konrOu oy..u put"nt tu.urnus,
yapılarak son gelişmeler incelenecekrir.
2016FTE03FT
Deri çatlağı (stretch marks) ve kuIIanılan
ürünler:
Bu projede.deride değişik nedenlerden
dolayı oluşan çaılak izlerinin
oluşum mekanizması;
bu izlerin oluşumunun enpelIenmesi
vel,a giderilmesi amacıyla kullanılan
madde ve.ürün
grupları-üzerind"
ulği
.'"İiİİ'"l,ınoluİİ.. t], l.oruau
yapılmış bilimsel çalışmalar. araşırİlacat,
ürünlerin etkili olup oiamadığı in..l.n...l.İİ.. "ygrİrr.r" maclde veya
#İ;İ;;;"," gidcrilmesi
iddiasıyla Türkiye kozmetik-pazarında
bil gi toplanacak ; bu ürünleri n
..,,ir;k';İ;,,';.inl",
İç*ltİ"l1.1İ"rŞ#
ı,aı.ı,,naa
rl'Önacakt,..
20l6FTIrOlZŞT
Eşdeğer İlaçta Türkiye'deki Yasal
Uygulamalar vc (]üncel Durum:
Pro.je kapsamında, biyoyararlanını
ve bİyoeşdeğe.lil., rettrons llaç ,e
eşdeğer ilaç konularındaki temel
kavramlar inceleİe.ek ll.iı.k Ilaç Piyasası
açısından eşdeğer ilaç ve referans ilaçların
giincel durumu vc yasal
uygulamaları değerlendirilecektir.
20l6FTEO2ZŞT
oral Dozaj Şekillerinin İn vivo performansının
İn vitro yöntcmlerlc
Tahminiı
Proje, oral olarak verilen ilaçların GIK'daki
davranışlarını düa iyi
ıınlamak amacıyla yeni laboratuar testlelinin
ve bilgisayar
mocjellerinin
-t"'ırn-,i.
oluşturularak ilacın in vivo perlormansının
daha ıli
20l6FTE03ZŞT
edilmesini
amaçlayan güncel yaklaşımiarın değerlendiri
lnıesinl İapsamattul,..
Türk İlaç Piyasasındaki İlaçların l)aıent
Açısınılın l)eğerlen«lirilmesi:
l]11je,l<an;alın9a... ilaç paıenılerinin
tü;l;;'-;::
k,İ-nan buüuşlar
değerlendirilerek ülkemizde ıescil edilen
patenticriı) i.şui,,J
ş.t;ıı..lne r.
yıllara göre dağılımının.
retcrans
vc eşdeğcr ilaç
başr uru Iarı nı n değerlentlirilmesı amaçlanmakıatJ
ır
açüsündan patent
2015-2016
EĞİTİM öĞneriı.r YILI BAHAII, YAttIYILI
raRı,rasÖri« Mİxnosİyoroıİ aıanİlİı.r DALI
AIiAŞ,IRıra pRoıBsİ
KoNULARI
zoıoırixuöoı
Yeni Geliştirilen Antimikıobiyal Ajanlar ve Biyofilm
Üzcrine Etkinlik
Etki mekanizmaları, kullanım aIanlan, duyarlı
ve dirençlilik oranlıırının
belirlenmesinde mikıobiyoloj ik tayin yöntemleri.
20l6ı,IİKBÖ02
Antibakteriyel, Antifungal, Anliviral Majistratler Formülasyonu;
içerik,
hazırlanışı, dozaj, kullanım alanları, tedavideki yeri, yapılmış
araştırmalar.
20l6MiKI]Ö03
Aşılar ve Hazırlanma Yöntemleri
Humoral ve sellüler özellikte oluşan aktil bağışıklığı uyararak
infeksiyonlara
karşı koruma sağlayan biyolojik maddelerin KIasik (konvansiyonel)
aşılaı
(aktif=canlı ve inaktif=ölü) ve Biyoteknolojik
aşılar olnıak üzcre başlıca iki
grupta incelenmesi. Canlı ve inaktif aşıların
avantaj veya dezavantajları.
Biyoteknolojik aşılar İleri Teknoloji ile Hazırlanan Aşılar (Sentetik
peptid
aşılar, Antiidiotip antikor aşıları, subünit aşılar) ve Gcncrik
Mühendisliği ile
Hazır|anan Aşılar ( Mutant aşılar, Subünit aşılar, Marker
aşılar, Rekombinant
mutant aşılaı, Rekombinant ürünü aşılar, Niikleik asit
aşılan (DNA aşıları)
incelenecektir.
20l6]vliKMKtJ0l
Mikoorganizmalarda virulans faktörleri ve cRIspR lokusu ve
bakterilerdeki
rolünü tartlşlnıZ.
20l6MİKMKÜ02
Bakleri toksinleri, çeşitleri ve infeksiyonlarını açıklayınız.
20l6N{İKMKÜ03
Deri ve yumuşak doku infeksiyonlarına neden olan bakteriler nelerdir
?
20l5_20l6 pĞİrİı.r
ÖĞnorİıır YlLI BAHAR YARIYILl
ECZACiLIK TEMEL siıİN.ürıRİ ıN,q.niı-İıl DALI AIIAŞTIırılı pRoıRsi
K()Nt]LAItl
l'rof. Dr.
G
üldcren YE\Tİ"l{
20l6BANOlGY
GIDA KATKI MADDESİ OLARAK JELATiN: YAPISI,
öznıı,ixr,ıni, üRETiMi, KULLANIMI vE KALiTEsi
Jelatin gıdalarda genellikle kıvam arttırıcı olarak kullanılan bir katkı
maddesidir, Cıda ürünlerinin yanı sıra ilaç, kozmetik, tbtoğratl boya, tarım
ilaçları gibi çeşitli ürünlerin üretiminde
de
jelalin kullanılmaktadır. Jelatinin
oluşturduğu saydam, renksiz, kokusuz ve ağızda kolayca eriyen jel yapı
başka kıvam artırıcılar tarallndan sağlanamamakıa<lır. Karbonhidrat
kaynaklı kıvam artırıcılarla karşılaştırıldığında jeIatin bazı üstünlükler
göstermekte ve tercih edilmektedir.
Bu çalışmada, jelatinin yapısı, özellikleri, üretimi, kullanıldığı ürünler ve
kullanılma amacı irdelenecektir.
20l6BAN02GY
GIDALARDA HiDROKSİMETİL FUÜrFURAL VAIILIĞININ
DEĞBIU,ENDİRİLMESİ
Şeker içeren gıdaların uygun olmayan sıcaklıklarda saklanması ve
üretimleri esnasında uygulanan ısıl işlemdcn dolayı meydana gelen
kimyasal tepkimelerle kalite
kiteri olarak görülen lıidroksimeıilfürfural
oluşmaktadır. Hidroksimetilfuriural miktarı v9 ürünün kalitesi arasında
doğıusal bir ilişki vaıdır. Hidroksimetill'urfural miktarı tirünün kalitesini
etkileyen önemli bir etken olmasının yanında, proses açısından da önem
taşımaktadır. Oluşan hidroksimetilfurfural miktarı, uygulanan ısıl işlemlerin
yeterli olup olmadığı veya aşırı
konusunda da
ısı
yüklemesinin yapılıp yapılmadığı
fikir vermektedir. Gıda kaynaklı hidroksinıetilfurli_ıral'in
insanlarda sağlık riski oluşturup oluşturmadığı
tartışmalıdır.
Bu
çalışmada, hidroksimetilfurlural'in yapısı, gıdalarda
oluşumu ve sağlık üzerine muhtemel etkileri hakkında bilgi verilmesi
amaçlanmıştır.
20l6]JAN03GY
GIDA ENDÜSTRİSİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Nanoteknoloji, l00 nm altındaki atomik ya
da
moleküler seviyedeki
olayların kontrolünü sağlayan uygulamalı bilim vc
teknoloji alzmıdır.
Nanotekıoloji, gıda sistemlerini pek
yönden etkileyebilecek
çok
potansiyele
sahiptir. Gıda güvenlİği, paketleme sistemleri, patojen
tgspitinde yeni
materyaller; gıda bilimi ve miihendisliğinde nanoteknolo.jinin
önemli
konularıdır. Gıda kalitesi ve güvenliğinin iyileştirilmesinden
tarımsal
girdilerin azaltılmasına. gıda prosesin in
geliştirilmesinden beslenmeye kadar pek
çok katkı sunan nanoteknoloji,
hem insanlar tarafından kullanılması sonucunda hem de
çevre açısından
yeni riskler
oluşturmakta<lır.
Bu
çalışmada,
nzınoteknoloj
inin
gıda
endüstrisinde kullanıldığı temel alanlarla birlikte, ycni proses uygulamaları
ve nanopartiküllere ilişkin toksikolojİk araştırmalar değerlendirilecektir.
I'rof. l)r. I§ıI SİMŞEK
20r6HAs0llŞ
YEME BOZUKLUKLARI
Yeme bozuklukları, beslenme yetersizliği, aşırı beslcnme, depresyon,
madde bağımlılığı, anksiyete gibi ciddi sorunlara neden olabilen yeme
alışkanlıklarındaki sapmalar olarak tanımlanmaktadır. Yeme bozuklukları
Dünya Sağlık Örgütü tarafından ''önemli übbi durum''
olarak
değerlendirilmekte olup,yeme bozukluklarının tedavisi mu]tidisipliner
çalışmaları gerektirmektedir.
20l6HAs02IŞ
cüııüı,rü
VE SAĞLIK
Gitültü, sağlığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, rahatsız edici ve
istenmeyen ses olarak tanımlanmaktadır. Yüksek gürültü seviyesi olan
ortamlarda uzun süre bulunan kişilerde kalıcı işitme eşiği <Jeğişimleri olduğu
aİaŞtrrmacılar tanlından saptanmıŞtır. Gürültü, işitme kayıplarınln yanl slra
önemli
bir
stres ajanı otarak 1izyolojik
sorunlanna sebep olmaktadı r.
ve psikolojik çeşitli
sağlık
2015-2016
EĞİTİM ÖĞnErİilr YILI BAHAII YAltIYILl
BiyoKiMyA ANABiLiM DALI AIIAşTInMA p|toJEsi
KO\L]L.{ltl
20l6I]YosA0l
KANsERDE EPİGENETİK DEĞİŞİKLİKLERİN ıroıÜ:
DNA dizisindeki değişikliklere bağlı olmaksızın gen ckspresyonundaki
kalıtsal değişiklikler epigenetik olarak tanımIanmaktadır. Gen
ifadelenmesinin yada gen ekspresyonunun epigenetik mekanizmalar
ile
düzenlenmesi normal hücrelerde özellikle embriyonik gelişim, genomik
imprinting ve doku larkJılaşmasında iş görür.
20l6BYOSAO2
iı,açıeruN pRoTEiNLERiN rısr soNuçLARI üznıı,iNn
ETKİLERİ:
Farklı hastalıkların tedavisi için önerilen çeşitli iIaçlar, akut ya da konik
olarak kullanıldığında biyokimyasal parametreleri de etkilemektedir. kanda
protein ve protein türevi bazı bileşikler, bazı ilaçların kullanımına
bağlı
olarak farklı mekanizmalarla anormal kan düzeyleri göstcrirler.
Pro|.1)r.Mtrıl T()ltl N
20l6I}YoMT0l
KALP HASTALIĞI RİSK PROFİLİ:
Erişkinlerde kalp sağlığını etkileyen, hipertansiyon, besIcnme
alışkanlıkları, diyabet, sigara içimi, obezite kolesterol düzeyleri, genetik
yatkınlık ve fiziksel aktivite gibi faktör]er incelenecektir.
20l6BYoMT02
MİNERALLER:
Minerallerin organizmadaki görevleri ve mineraI eksiklikleri
incelenecektir.
20l6IrYoMT03
ALZHEIMEIl:
Organik beyin hastalıktarı grubunda nöropsikiyatrik sendromlaıla
seyreden, temel bulgusubunama olan dejeneratif beyin hastalığının
biyokimyasal değerlendirilmesi yapılacaktır.
PrOf.Dr.yEşİM (İZKAıı-
20l6BYoYÖ0l
AMİNO ASİT SELENOSİSTEİN VE BİYOLOJİK ÖNEMiİ
Bu proje kapsamında, protein yapısına giren 2l . amino
asit olarak keşledilen
selenosisteinin biyokimyasal sentezi, lbnksiyonu, protein yapılarıntiaki
rolü
ve önemi araştırılacaktır.
20l6l]YoYÖ02
PLATELET AGltJGAsYoNU
REsEPTÖttÜN ÜN ıırıı-Ü
VE
PLATELET
GPVI
:
Bu proje kapsamında; hemostazın sağlanmasında rol oynayan plateletlerin
(trombosit) agregasyon mekanizmaları, platelet reseptörleri
ve sinyal
yolakları incelenecek, kollojen spesifik bir reseptör olan platelet
Glikoprotein VI reseptöriinün platelet agregasyonundaki rölü ve klinik
açıdan önemi incelenecektir.
20l6BYoYÖ03
LiZOZOMAL DEPO HASTALIKLARI VL TANIDA YENİ
GELİŞMELER:
Bu proje
kapsamrnda, |izozoma| hidrotaz enzinılerinin aktivitesinde,
postranslasyonel modifikasyonunda, integral membran proteinlerinde ve
taşüyıcı proteinlerinde meydana gelen hasara bağlı olarak oluşan lizozomal
depo hastalıklarının tanı yöntemleri ,e
klinik açıdan öncmi incelenecektir.
ıĞirinr öĞırBriu yıLı BAHAR yARIyILI
aNeriri« xinrya aNaniı,iııı DALI ARAşTInıra pıroıosi
2015-20|6
KONULARl
n
zoloerioı Ncc
zoıoaKioz
Ncc
20ı6AKİ03 NGG
Prof. Dr. Nusrct
zoıoaxioı Nn
zoıoa«ioz ıvt
zoıoaxio: Nr
GüNDEN G
Etodolak, Safsızlıkları ve Metaboliılerinin
Kromatograiik Tayinleri
Farmasötik Formlarda ve Biyolojik Materyalde
Risperidon -l.ayin
yöntemleri
ilaç Analizlerinde kapiller Elektrolorez yönteminin
kullanımı.
ERTAS
pH bağımlı laz ayıran organik solventler
ile dispersive sıvı-sıvı
mikroekstraksiyon ile toksik mo]eküllerin
su numunelerintlen
ekstraksiyonu ve tayini.
Kanserli hücrelerin tespitinde atomik tekniklerin
kullanımı.
Dalga boyu ayrımlı X-ray floresans spektrometrisinin
fbrmasötik
preparatlarda metal safsızlıkları tayininde
kullanımının irdelenmesi
Prof. Dr, Hasan BASAN
20l6AKİ02
HB
HB
20l6AKİ02
HB
20l6AKİOr
Prof. Dr. Uğur
Jeolojik ve arkeolojik örneklerinin yaşının belirlenmcsi
ilaç salım sistemlerinde moleküler baskılanmış
polimerlerin
kullanrlması
Tarihinin bilinen en eski (M.Ö. 3O00) ilaç
kitabı (ablet)
TAMER
20l6AKİ0l UT
3D yazıcı ile ilaç ve sensör uygulamalaıı
20l6AKİ02 UT
Membran tabanlı protein saflaştırma ve hızlı
analiz yöntemleri
20l6AKİ03 UT
Kolorimetrik çip tabanlı hızlı bakteri tavinleri
20l6AKİ0l AB
20l5AKi02 AB
Çevre kirliliklerinin izlenmesi ve iyileştirilmesinde nanopaııikül
uygulamaları
Termospray flame fumace atomik absorpsiyon
spektrometri ve
uygulama alanları
20tsAKi03 AB
Gaz kromatografi analizlerinde numune hazırlama
tekıikleri
Download