Yargılanmanın Yenilenmesi İstemlerine İlişkin Dilekçe Örneği Dosya

advertisement
ÖRNEK 20
YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTEMLERİNE
İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
..............VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
İSTEMDE BULUNAN
VEKİLİ (Varsa)
KARŞI TARAF
İSTEMİN KONUSU
SEBEBİN GERÇEKLEŞTİĞİ
TARİH
:Ad, Soyad (idare ve tüzel kişiler için
ünvan) ve Adres
:Av. ...............................-Adres
:Ad, Soyad (idare ve tüzel kişiler için
unvan) ve Adres
:Mahkemenizin ..../..../
tarih ve E: ....../
......, K:......../........ sayılı kararının İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nun 53’üncü
maddesinin 1’inci fıkrasının ........ bendi
uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluyla
kaldırılmasından sonra, dava konusu ceza
kesme işleminin iptaline-cezanın terkinine
karar verilmesinden ibarettir.
:Buraya, yargılamanın yenilenmesini gerektiren sebebin istemde bulunan yönünden
gerçekleşmiş olduğu tarih yazılır.
OLAYLAR:
1-............................................
2-............................................
3-............................................
YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER:
1-............................................
2-............................................
3-............................................
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER:
1-............................................
2-............................................
SONUÇ
Yukarıda açıklandığı üzere, (örneğin; karara esas alınan ilamın, kesinleşen bir
Mahkeme kararı ile ortadan kalktığı) sabit bulunduğundan yukarıda tarih ve sayısı
Yazılı kararınızın İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53’üncü maddesinin 1’inci
fıkrasının ...... bendi uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluyla kaldırılmasından
sonra, dava konusu ceza kesme işleminin iptaline-cezanın terkinine (davanın reddine)
ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederim.
ADRES:
...........................
..........................
EKLER:
1-Dayanılan Sebebe İlişkin Belge
2-..................................................
..../..../.......
İstemde Bulunan
(Vekili veya Temsilcisi)
Ad, Soyad ve İmza
Download