Uploaded by User4646

ProjeTezOrnek

advertisement
T .C .
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI
BİTİRME PROJESİ
130100310….. Ad SOYAD
130100310….. Ad SOYAD
130100310….. Ad SOYAD
DanıĢman
Yrd.Doç.Dr. Ad SOYAD
Mayıs, 2017
KONYA
LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU
130100310….. nolu, Ad Soyad tarafından Yrd. Doç. Dr. Ad Soyad yönetiminde
hazırlanan “TEZ ADI” başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve
niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir.
DanıĢman : Yrd.Doç.Dr. ….. ………
Jüri Üyesi 1 : Yrd.Doç.Dr. ….. ……….
Jüri Üyesi 2 : Yrd.Doç.Dr. ….. ………
Bölüm BaĢkanı : Doç. Dr. Muciz ÖZCAN
I
ÖNSÖZ
Bitirme projesi kapsamında kullanımı gittikçe yaygınlaşan otomatik yangın söndürme
sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu sistemler yangın anında can ve mal güvenliğinin bir
sigortası olarak görev yapmaktadırlar. Gerçekleştirilen projede sistemin kontrolü PLC ile
sağlanmaktadır.
Bu projenin hayata geçirilmesinde yardımlarını esirgemeyen ve
projenin son halini
almasında yol gösterici olan kıymetli hocamız Sayın Yrd. Doç. Dr. Ad Soyad şükranlarımızı
sunarız. Projenin tüm aşamalarında desteğini gördüğünüz isim verilebilir ve çalışmalar
boyunca desteğini hiç eksik etmeyen arkadaşımız isim verile bilir teşekkürlerimizi borç
biliriz.
Her şeyden önce, eğitimimiz süresince bize her konuda tam destek veren ailemize ve bize
hayatlarıyla örnek olan tüm hocalarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız.
Mayıs, 2017
130100310….. Ad SOYAD
130100310….. Ad SOYAD
130100310….. Ad SOYAD
II
ĠÇĠNDEKĠLER
LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU .................................................................... i
ÖNSÖZ .................................................................................................................................... ii
ĠÇĠNDEKĠLER ...................................................................................................................... iii
ÖZET ........................................................................................................................................ v
SEMBOLLER VE KISALTMALAR .............................................................................. vi
1.GĠRĠġ ................................................................................................................................... 1
1.1 YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ .......................................................................... 1
1.2 KONTROL EDĠLEN PARAMETRELER ..................................................................... 2
1.2.1 Blok Diyagramı .............................................................................................................. 2
1.2.2 Sulama Sistemi ............................................................................................................... 3
1.2.3 Sesli Uyarı Sistemi .......................................................................................................... 4
1.2.4 IĢıklı Uyarı Sistemi ......................................................................................................... 4
1.2.5 Havalandırma Sistemi ................................................................................................... 4
2.TASARIM ............................................................................................................................. 5
2.1 SĠSTEMĠN MODELLENMESĠ ....................................................................................... 5
2.2 MALĠYET HESABI ......................................................................................................... 6
3. PROJEDE KULLANILAN ELEMANLAR ..................................................................... 7
3.1 BAġLATMA VE DURDURMA BUTONLARI ............................................................. 7
3.2 RÖLE ................................................................................................................................. 8
3.3 BUZZER ............................................................................................................................ 9
3.4 CO SENSÖRÜ ................................................................................................................. 10
3.5 FAN .................................................................................................................................. 11
3.6 SU POMPASI .................................................................................................................. 12
3.7 GÜÇ KAYNAĞI ............................................................................................................. 13
3.8 PLC ................................................................................................................................... 14
3.8.1 PLC Hakkında Bilgi ..................................................................................................... 14
III
3.8.2 Genel Yapı .................................................................................................................... 15
3.8.3 PLC’nin Programlanması ........................................................................................... 16
3.8.4 TWDLMDA20DTK PLC ............................................................................................ 18
4.PROJEDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN DEVRELER ........................................................ 20
4.1 DA 12V ve DA 5V DEVRELERĠ ................................................................................... 20
4.2 SENSÖR DEVRESĠ ........................................................................................................ 21
5. DENEYSEL ÇALIġMALAR ........................................................................................... 24
5.1 SĠSTEMĠN YAPIM AġAMALARI ............................................................................... 24
5.2 PLC PROGRAMI VE ÇALIġMASI ............................................................................. 29
5.2.1 Sistemin ÇalıĢmaya BaĢlaması .................................................................................... 30
5.2.2 IĢıklı Uyarı Sisteminin ÇalıĢması ................................................................................ 30
5.2.3 Sesli Uyarı Sisteminin ÇalıĢması ................................................................................ 31
5.2.4 Sulama Sistemin ÇalıĢması ......................................................................................... 32
5.2.5 Havalandırma Sisteminin ÇalıĢması .......................................................................... 33
5.3 SĠSTEMĠN GENEL ÇALIġMASI ................................................................................ 33
5.4 STANDARTLAR VE KISITLAR ................................................................................. 34
6. Ġġ ZAMAN ÇĠZELGESĠ .................................................................................................. 35
7. SONUÇLAR ...................................................................................................................... 36
8.KAYNAKLAR ................................................................................................................... 37
EKLER ................................................................................................................................... 38
EK.1 Disiplinler arası ÇalıĢmalar ........................................................................................ 41
EK-2 Standartlar ve Kısıtlar Formu.................................................................................... 42
ÖZGEÇMĠġ ........................................................................................................................... 44
IV
ÖZET
Yapılan Çalışma özet şeklinde verilmelidir.
V
SEMBOLLER VE KISALTMALAR
V
Volt
A
Amper
mA
Miliamper
W
Watt
°C
Santigrat
m
Metre
cm
Santimetre
PLC
Programmable logic controller
CO
Carbon monoxide
AA
Alternatif akım
DA
Doğru akım
IEC
International Elektrotechnical Commision
VI
1.GĠRĠġ
1
2.TASARIM
2
3. PROJEDE KULLANILAN ELEMANLAR
3
4.PROJEDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN DEVRELER
4
5. DENEYSEL ÇALIġMALAR
5
6. Ġġ ZAMAN ÇĠZELGESĠ
Gerçekleştirdiğimiz bitirme projesi aşağıda Tablo 6.1’ de verilen iş planı çerçevesinde
oluşturulmuştur.
Tablo 6.1 ÇalıĢma takvimi
6
7. SONUÇLAR
7
8.KAYNAKLAR
[1] “ Data Sheet”, x SENSOR
[2] The Wiring website [Online] Available: iring.org.co/learning/basics/airqualitymq135
[3] “Programmable Controller Twido Catalog”, Schneider Electric, 05 January
8
EKLER
EK-1 Disiplinlerarası ÇalıĢma
9
EK-2 Standartlar ve Kısıtlar Formu
1. Projenizin tasarım boyutu nedir? Açıklayınız.
2. Projenizde bir mühendislik problemini kendiniz formüle edip, çözdünüz mü?
3. Önceki derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri kullandınız?
4. Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları nelerdir?
5. Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir?
a) Ekonomi
b) Çevre sorunları:
c) Sürdürülebilirlik:
d) Üretilebilirlik:
f) Sağlık:
g) Güvenlik:
h) Sosyal ve politik sorunlar:
10
Projenin Adı:
Projedeki Öğrenciler:
Öğr.No:
Adı ve Soyadı
Tarih ve Ġmzası
ÖZGEÇMĠġ
Ad Soyad
6 Şubat 1991 tarihinde Konya ’da doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Ankarada’da
tamamladı. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Lisans Programı’na başladı. Yabancı dil olarak
İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.
11
Download