AYET-İ CELİLELER :

advertisement
‫اّلل أ َ ْم َوات‬
ِ ‫سبي ِل ه‬
َ ‫َوالَ تَقُولُواْ ِل َم ْن يُ ْقت َ ُل فِي‬
ŞEHİDLİK
Ve
ÇANAKKALE
ZAFERİMİZ
www.kurucaşilemüftülüğü.gov.tr

T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ

250 bin şehid verdiğimiz Çanakkale Zaferimizi
anlatmadan önce kısaca ŞEHİTLİK nedir kısaca
ondan bahsedelim.
2
T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ




İnsan çalışarak pek çok
rütbe ve ünvanlar elde
eder.
Bu rütbelerin başında hiç
şüphe yok ki, ŞEHİTLİK
ve GAZİLİK gelir.
Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde
edilmekte ve inanç/iman sayesinde
kazanılmaktadır.
3
ŞEHİT KİMDİR…Kime Şehit Denir?
•Şehit, hayatını imanına şahit
kılan kişiye verilen
sıfattır.Yani şehit şunu demiş
oluyor:
- Ya rabbi ben imanıma
hayatımı şahit kıldım. Onun
için de canımı imanıma şahit
olarak gönderiyorum.
4
T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ
‫اّلل أ َ ْم َواتٌبَ ْل أ َ ْحيَاء‬
ِ ‫سبي ِل ه‬
َ ‫َوالَ تَقُولُواْ ِل َم ْن يُ ْقت َ ُل ِفي‬
َ ‫شعُ ُر‬
ْ َ ‫َولَ ِكن الَّ ت‬
‫ون‬
“Allah yolunda öldürülenlere
“ölüler” demeyin. Hayır, onlar
diridirler. Ancak siz bunu
bilemezsiniz.”
Bakara2/154
T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ
ِ ‫س ِبي ِل ه‬
‫اّلل أ َ ْم َواتًا بَ ْل‬
َ ‫سبَ َّن الَّ ِذ‬
َ ‫ين قُتِلُواْ فِي‬
َ ‫َوالَ ت َ ْح‬
‫ون‬
َ ُ‫أ َ ْحيَاء ِعندَ َر ِبه ِه ْم يُ ْرزَ ق‬
«Allah yolunda öldürülenleri ölü
sanmayınız. Aksine, onlar diridir!
Rabbleri katında
rızıklandırılacaklar»
Al-i İmran3/169
T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ
PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki
ْ ‫ب‬
‫ير ِج َع إلى الدُّ ْنيَا ولَ ما لىى‬
ُّ ‫ما أَحدٌ ي ْد ُخ ُل الجنَّة يُ ِح‬
ْ ‫أن‬
ْ ‫ يت َمنَّى‬، ُ‫َيء إالَّ الشَّهيد‬
ْ ‫ض‬
‫ فَيُ ْقت َ َل‬، ‫أن يَ ْر ِجع إلى الدُّ ْنيَا‬
ٍ ‫من ش‬
ِ ‫األر‬
ْ
‫ ِلما يرى ِم َن الكرام ِة‬، ‫ت‬
ٍ ‫لش َْر َم َّرا‬
"Cennete giren hiçbir kimse,
yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile
dünyaya geri dönmeyi arzu etmez.
Sadece şehit, gördüğü aşırı itibar ve
ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi
ve on defa şehit olmayı ister.” Buhârî, Cihâd 21
•Yüce Milletimiz milli ve
manevi değerlerimiz
uğruna evlatlarını
kınalayarak askere
uğurlamış, ölümü
şehitlik olarak bilmiş
geride kalmayı gazilik
olarak şeref saymıştır.
T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ
•Nitekim Çanakkale savaşında Ülkemizi ele
geçirmek üzere gelen düşman kuvvetleri
kahraman ecdadımızın savunması karşısında
bozguna uğramışlardır.
•Çünkü onlar “ölürsem şehid kalırsam gaziyim”
anlayışında idiler.
HAZIRLAYAN
İdris YAVUZYİĞİT
[email protected]
Dadaşkent Merkez Camii Imam Hatibi
www.kurucaşilemüftülüğü.gov.tr

T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ


250 bin şehid verdiğimiz Çanakkale Zaferimiz
18 Mart 1915(Çanakkale Deniz Zaferi)
11
•28 Haziran 1914 de Avusturya-Macaristan veliahdı
Ferdinand Saraybosna’yı ziyaret ettiği sırada bir
Sırplı tarafından öldürülür.
•İşte bu olay 1.Dünya Savaşının fitili olmuştur.
•Böylece 1914 yılında 1.Dünya savaşı başladı.
Bu suikastın bir dünya savaşına yol açmasının iki temel
nedeni vardır:
1-Sömürgecilik Yarış 2-- Milliyetçilik Akımı
•Birinci Dünya Savaşı’na katılan bütün devletlerin Osmanlı
topraklarında gözü vardı.
•iO dönem ülkeyi yöneten İttihat ve Terakki ekibi, savaşı
Almanya’nın kazanacağına ve bu sayede son dönemde
kaybedilen toprakların geri alınacağına kesin gözüyle
bakıyordu..Bu Yüzden Osmanlı Almanya’nın yanında bu
savaşa girdi.
İTİLAF
DEVLETLERİ
* İNGİLTERE
* FRANSA
* İTALYA
* ABD
* ROMANYA
* YUNANİSTAN
* JAPONYA
İTTİFAK
DEVLETLERİ
* ALMANYA
* AVUSTURYA-MACARİSTAN
• OSMANLI
• BULGARİSTAN
•1.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti birçok cephede
birden savaşa girdi..Çanakkale de bunlardan birisi..
•1-Kafkas Cephesi
•2-Çanakkale Cephesi
•3Kanal(Süveyş) Cephesi
•4-Sina-Filistin Cephesi
•5-Irak cephesi
•6-Hicaz Cephesi
•7-Galiçya Cephesi
•8-Balkan Cephesi
ÇANAKKALE SAVAŞLARI
[3 kasım 1914- 9 Ocak 1916]
•1.Dünya savaşı sırasında
1915-1916 yılları
arasında Gelibolu
Yarımadasında,Osmanlı
Devleti ile İtilaf
devletleri arasında
yapılan deniz ve kara
muharebeleridir.
T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ
•Çanakkale Harbi,
fiilen 3 Kasım 1914
tarihinde başlayıp 9
Ocak 1916 tarihinde
İtilaf Devletleri’nin
çekilmesiyle sona erdi.
•Çarpışmalar toplam 14
ay boyunca devam etti.
T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ
•Çanakkale Savaşı
Milletimizin var
olup-olmama
savaşıdır.
•Bu savaş bütün dünyaya “Çanakkale
Geçilmez” dedirterek zaferle
sonuçlanmıştır.
T.C.
KURUCAŞİLE MÜFTÜLÜĞÜ
•Çanakkale
Savaşları içinde
•18 Mart 1915
deki Deniz ZAFERİ
bir destandır…
•Bu cephede mehmetçik destan
yazmış, Çanakkale,tam 250 bin
şehidin kanı ile sulanmıştır
•18 Mart 1915 günü düşmanın toplam irili ufaklı
•231 adet gemisi
•1155 top ile hazır bulunuyordu.
•18 büyük zırhlıdaki top sayısı 712 idi.
•Bu toplardan 279’u 18 Mart Savaşı’na katılarak 7
saatlik bombardımanda bulunmuşlardı .
•İngilizler’in uçak sayısı
55-60
•Türkler’in Uçak
sayısı:22’dir.
•Türkler’in Uçak
sayısı:22’dir.
•İngilizler bu savaşta üç adet balon
gemisi, bir uçak gemisi kullandılar.
•Dünyada ilk defa modern
(Kara+deniz+hava+denizaltı) savaş
yapıldı.
•Her iki tarafın
kaybı 500.000’dir.
•Türkler’in o gün
için toplam
700.000 askeri
bulunuyordu. 259
günü karada geçen
bu savaşa, toplam
21 Türk Tümeni
katıldı.
•İngiltere’den bu
savaşa 469.000
asker
katıldı.Bunlardan
328.000’ni bizzat
cephede savaştı
ve 141.000’ni ise
savaşan askerlere
destek verdi.
•İngilizler’in kaybı
:205.000
(Sömürge askerleri de dahil)
•Fransızlar’ın kaybı
:47.000
Toplam : 252.000
Türk tarafının Kaybı
Türk tarafın kaybı ise
251.309’dur.
Bizzat cephede şehit
olanların sayısı değildir.
Toplam zayiat dendiğinde;
yaralı, kayıp, esir, hava
değişimine gönderilen,
hastalıktan ölen, hastaneye
giden anlaşılmalıdır.
Buna göre:
Bizzat cephede şehit
olanların
sayısı:55.000
Yaralı :100.000
Kayıp : 10.000
Hastalıktan ölen
:21.000
Hastalıktan geriye
gönderilen: 64.000
Toplam
251.000
Çanakkale
Savaşında 1 Metre
kareye 6 bin mermi..
Öyle ki mermiler
havada çarpışıyor..
işte belgesi
ÇANAKKALE CEPHESİNDE YAŞANAN
DESTANSI KAHRAMANLIKLARDAN
BİRKAÇINI
“Çanakkale’den Kesitler” başlığı ile bir
başka sunumda anlatacağız..
HAZIRLAYAN
İdris YAVUZYİĞİT
[email protected]
Dadaşkent Merkez Camii Imam Hatibi
www.kurucaşilemüftülüğü.gov.tr
Download