K‹TAP

advertisement
K‹TAP
Doç. Dr. Esragül AKINCI
Prof. Dr. Sercan Ulusoy, Prof. Dr. Gaye Usluer ve Prof. Dr. Serhat Ünal’ın
editörlüğünü yaptığı “Önemli ve Sorunlu Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonları”
kitap serisinin yayınlanan birinci kitabı...
G
ram pozitif bakteriler gerek toplum kökenli infeksiyonlarda gerekse hastane kökenli infeksiyonlarda sık
karşılaştığımız mikroorganizmalardır.
Solunum yolu infeksiyonlarından endokardite, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarından protez infeksiyonlarına
kadar çok geniş bir yelpazede infeksiyon etkenlerinin başında yer alırlar.
Gram pozitif bakterilerin diğer bir
önemli yanı da bu mikroorganizmalara
karşı gittikçe artan oranda direnç gelişmesi ve tedavide ciddi güçlüklerle karşılaşılmasıdır. Altmışlı yılların başında
stafilokoklarda ilk kez metisilin direnci
tanımlanırken doksanlı yılların sonunda
vankomisine orta dirençli ve dirençli
suşlar bildirilmeye başlanmıştır. Menenjit ve pnömonilerin önde gelen etkenlerinden biri olan pnömokoklarda
gelişen penisilin direnci, hastane kökenli infeksiyonlarda sık karşılaştığımız
enterokoklarda görülen vankomisin direnci klinikte önemli sorunlar teşkil etmektedir. Gram pozitif bakterilerde artan direnç oranı ilaç sektöründe de arayışlara neden olmakta, dirençli suşlara
etkili yeni antibiyoklerin üretimi için çalışılmaktadır. Bu amaçla streptograminler, oksazolidinonlar, glisiklinler, yeni
florokinolonlar, ketolidler gibi bir çok
yeni ilaç piyasaya sürülmektedir.
“Gram Pozitif Bakteri İnfeksiyonları” kitabı, Prof. Dr. Sercan Ulusoy, Prof. Dr.
Gaye Usluer ve Prof. Dr. Serhat Ünal’ın
62
editörlüğünü yaptığı, konularında uzman ve deneyimli öğretim üyelerinin
güncel bilgiler ışığında yazdığı değerli
bir eser. Günlük pratikte sık olarak başvurduğum ve çok yararlandığım bu kitabı tüm meslektaşlarıma tavsiye ederim. Özellikle sınava hazırlananlar için
gerekli bilgileri derli toplu ve yeterli düzeyde vermesi nedeniyle çok faydalı
olabilecek bir kitap.
Bu kitapta Gram pozitif bakteriler her
yönüyle ele alınmış. S. aureus, koagülaz
negatif stafilokok, enterokok, pnömokok, streptokok ve C. difficile gibi
önemli Gram pozitif bakteriler mikrobi-
İ N F E K S İ Y O N D Ü N YA S I • 2 0 0 6 / 4
www.bilimseltipyayinevi.com
yolojik özellikleri, patogenezi, epidemiyolojisi, antibiyotik direnç mekanizmaları, neden oldukları infeksiyonlar, korunma ve tedavileri ile detaylı
bir şekilde anlatılmış. MRSA, penisilin
dirençli pnömokok, VRE, VISA gibi sorunlu bakterilerle ilgili oldukça doyurucu bilgiler verilmiş. Bu mikroorganizmaların hastane infeksiyonu boyutuna
da değinilerek kitabın bir kaç bölümü
Gram pozitif bakterilerin neden olduğu
hastane infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve korunmaya ayrılmış. Gerek bakterilerin izolasyonu, gerekse antibiyotik
duyarlılık testlerinin yapılması konusunda ihtiyaç duyulan mikrobiyolojik
bilgiler de verilmiş. Bu yönüyle Klinik
Mikrobiyoloji alanında çalışan arkadaşlarımızın da başvurabileceği bir kitap
özelliği taşımakta. Ayrıca kitabın sonunda Gram pozitif bakterilere etkili antibiyotikler ele alınarak etki spektrumları,
farmakolojik özellikleri, klinik kullanımları, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri anlatılmış. Klinik kullanıma yeni sunulan
antibiyotiklere ayrı bir bölüm olarak yer
verilmesi, güncel bilgilere toplu halde
ulaşılması nedeniyle önemli.
Böyle yararlı bir eseri bizlere sunan
editörlere ve tüm yazarlara; bu ve
bunun gibi bir çok bilimsel kitap ve
dergiyi basarak bizlere önemli hizmetler sunan Blimsel Tıp Yayınevi’ne
ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.
Download