Tebliğ - Resmi Gazete

advertisement
Ek 1
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans
ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi
G.T.İ.P.
8517.11.00.00.11
8517.61.00.10.00
8517.62.00.10.00
8517.69.31.00.00
8517.69.39.00.00
8517.69.90.90.11
8517.69.90.90.12
8517.69.90.90.14
8517.69.90.90.15
8517.69.90.90.16
8517.69.90.90.22
8517.69.90.90.23
8517.69.90.90.29
8525.50.00.00.11
8525.50.00.00.12
8525.50.00.00.13
8525.50.00.00.19
8525.60.00.00.15
8525.60.00.00.17
8525.60.00.00.29
8526.10.00.00.12
8526.10.00.00.19
8526.91.20.00.00
8526.91.80.00.11
8526.92.00.20.00
Eşyanın Tanımı
Otomatik olanlar
Hücresel ağ için olanlar
Hücresel ağ için olanlar
Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar
Diğerleri
Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları (yüzer araç
üzerinde gelenler hariç)
Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları
Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100
miliwatt dan küçük) telsiz cihazları
Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları
Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları
Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici
cihazları hariç)
Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları
Diğerleri
Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar
Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar
Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)
Verici diğer cihazlar (yüzer araçlar üzerinde gelenler hariç)
Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)
Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink
cihazları dahil yüzer araç üzerinde gelenler hariç)
Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar
Meteorolojik radarlar
Diğerleri
Telsiz seyrüsefer alıcıları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)
İstikamet bulucular
Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
1
Ek 2
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans
ve/veya Lisans Kısıtlaması Olmayan Ürünlerin Listesi
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
8517.11.00.00.19 Diğerleri
8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
8517.18.00.00.11 Otomatik olanlar
8517.18.00.00.19 Diğerleri
8517.69.10.00.00 Görüntülü telefon cihazları
8517.69.90.90.17 Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları (yüzer araç üzerinde gelenler
hariç)
8526.91.80.00.19 Diğerleri
8526.92.00.90.13 Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote
control)
2
Ek 3
Başvuru Formu
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
..................... Bölge Müdürlüğü
..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına
..... / ...... /.....
İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK
BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları
kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.
İthalatçının İsmi/Ünvanı
Yetkili İmza
Tarih
Ekler:
 Tescil numarası almış gümrük beyannamesi
 Faturanın veya proforma faturanın fotokopisi
 Bilgi formu (Ek 5)
 AT Uygunluk Beyanı (EK 6) - Sadece Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş
ürünler için, (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile
birlikte)
 Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanmış Sınıf 2 Bildirim Formu - Sadece Ek
1’de yer alan ve frekans ve/veya lisans tahsisi gerektiren ürünler için
 Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu
 Ürünün 23/10/2005 tarih ve 25975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Teçhizatı
Yönetmeliği kapsamına girmesi durumunda,
 AT Uygunluk Beyanı - Sadece Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş
ürünler için, (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı
örneği ile birlikte)
 İthalatçı firmanın imza sirküleri
 Vekaletname sureti (Başvurunun vekaleten yapılması halinde)
3
Ek 4
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları
ve Görev Alanlarındaki Gümrük Müdürlükleri
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Bölge Müdürlükleri
DTS Denetmenleri
Grup Başkanlıkları
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4,
Kızılay/Ankara
Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41
Faks: 0312 430 61 09
Ankara
Marmara Bölge Müdürlüğü
Adres: Dış Ticaret Kompleksi,
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi D
Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/
İstanbul
Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21
Faks: 0212 454 08 22
İstanbul
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1,
Basmane / İzmir
Tel: 0232 483 40 26
Faks: 0232 483 77 24
İzmir
4
İthalata İzin Verilen
Gümrük Müdürlükleri
- Esenboğa Güm. Müd.
- Ankara TIR Gümrük
Müd.
- Mürted Gümrük
Başmemurluğu
- A.H.L. Gümrük
Müdürlüğü
- A.H.L. Serbest Bölge
Gümrük Müdürlüğü
- Erenköy Gümrük Müd.
- Halkalı Gümrük Müd.
- Haydarpaşa Gümrük
Müd.
- İstanbul Deri Serbest Bölge
Gümrük Müdürlüğü
- A. Menderes Gümrük
Müd.
- İzmir Gümrük Müd.
Ek 5
Bilgi Formu
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:
İhracatçı firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Tel, faks, e-posta, web adresi
Üretici firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Tel, faks, e-posta, web adresi
Gümrük beyannamesinin:
- Tarihi
- No’su
İthal malın menşe ülkesi:
İthalatçı firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthalatın yapılacağı ülke:
İthalatçı temsilcisinin:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthal edilecek ürünün:
- G.T.İ..P. no’su
- Cinsi
- Markası
- Miktarı ve birimi
- ABD Doları olarak değeri
(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınacaktır.)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi
- Kullanım Amacı
5
Ek 6
R&TTE Declaration of Conformity (DoC)
We, ……………………………………………………………………………………………
name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration
(contact information)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
declare under our sole responsibility that the product:
product name:
………………………………………………………………........................
trade name:
………………………………………………………………........................
type or model:
………………………………………………………………........................
relevant supplementary information: ........................................................................................
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)
to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and
other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).
The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:
SAFETY (art 3.1.a): .................................................................................................................. .
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(Based on LVD DoC: )
EMC (art 3.1.b): .................................................................................................................... ....
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(Based on EMC DoC: )
SPECTRUM (art 3. 2): ........................................................................................................ .......
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
OTHER : ....................................................................................................................................
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(incl. art 3.3 and vol. specs)
Supplementary information:
Notified body involved: ...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
………..………………………..…………………………...
Technical file held by: ...............................................................................................
………..…………………………………………………….
………..………………………..…………………………...
………..………………………..…………………………...
Place and date of issue (of this DoC): ………..………………………..………………………
Signed by or for the manufacturer: ………..………………………..………………………....
(Signature of authorised person)
Name (in writing): ………..………………………..………………………..............................
Title: ………..………………………..………………………...................................................
6
Download