Tebliğ - VergiNET

advertisement
Tebliğ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ
İthalat : (2006/4)
Madde 1 - Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen cihazların gümrük
beyannamelerinin tescilinde, Telekomünikasyon Kurumu tarafından düzenlenecek onay belgesi gümrük idarelerince
aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.İ.P.
85.17
8520.20.00.00.00
8525.10
8525.20
85.26
8527.90
8528.12.98.00.11
8529.10.31.90.00
8543.89.97.00.12
Madde İsmi
Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar (kordonsuz ahizeli telli telefon
cihazları ve kuranportörlü telekomünikasyon cihazları ile numerik (dijital)
telekomünikasyon cihazları dahil); görüntülü telefon cihazları (8517.90.11.00.00;
8517.90.19.00.00;
8517.90.88.90.11;
8517.90.88.90.12;
8517.90.88.90.13;
8517.90.88.90.19 hariç)
Telefonlara cevap verme makineları
Verici cihazlar
Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar
Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda
etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları (8526.92.00.10.00; 8526.92.00.90.11 hariç)
Diğer cihazlar
Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar
Diğerleri
Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri
Madde 2 - 31/12/2004 tarihli ve 25687 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2005/4) sayılı
“Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ ” yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 3 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download