TEBL Ğ - VergiNET

advertisement
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2006/8)
MADDE 1 – İthal edilecek telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, 11/5/2003 tarih ve 25105 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine ve ilgili diğer
Yönetmeliklere uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 – Serbest dolaşıma tabi tutulan ekli listedeki (Ek 1) ürünler ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma
girmemiş ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ekli listedeki (Ek 2) ürünlerin söz konusu Yönetmeliğe
uygun olup olmadığına dair denetimler Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon
Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
MADDE 3 – Ekli listelerde (Ek 1 ve Ek 2) yer alan telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithali için
ithalatçı veya temsilcisi, Başvuru Formu (Ek 3) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek 4) belirtilen ilgili
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur.
MADDE 4 – Ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere
ibraz edilmek üzere uygunluk belgesi verilir.
MADDE 5 – Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik
mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla firmaya ve gümrük
idaresine bildirilir; bu durumda söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.
MADDE 6 – Denetimlerin etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini teminen, işbu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatı
yalnızca ekli listede yer alan (Ek 4) gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.
MADDE 7 – Elektronik Kimlik Bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını müteakiben 15 gün içinde
Gümrük Giriş Beyannameleri ile birlikte Elektronik Kimlik Bilgilerini (IMEI numaraları) CD ortamında Telekomünikasyon
Kurumu'na bildirir.
MADDE 8 – İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve
24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanun hükümlerince sorumludur.
MADDE 9 – Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli
düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 10 – Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 11 – Bu Tebliğ 1/5/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ek 1
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans
Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi
G.T.İ.P.
Madde Adı
8471.80.00.00.19 Diğerleri
8517.11.00.00.11 Otomatik Olanlar
8525.10.20.10.11 Telsiz Telefon Verici Cihazları
8525.10.20.10.12 Telsiz Telgraf Verici Cihazları
8525.10.20.90.11 Deniz Telsiz Telefon Verici Cihazları
8525.10.20.90.12 Kara Telsiz Telefon Verici Cihazları
8525.10.20.90.13 Deniz Telsiz Telgraf Verici Cihazları
8525.10.20.90.14 Kara Telsiz Telgraf Verici Cihazları
8525.10.20.90.15 Faksimile Verici Cihazlar
8525.10.20.90.16 Teleks Verici Cihazları
8525.10.20.90.17 Deniz Alarm Verici Cihazları
8525.10.20.90.18 Amatör Telsiz Telefon Verici Cihazlar
8525.10.80.00.11 Televizyon Yayınlarına Mahsus Verici Cihazlar
8525.10.80.00.12 Radyo Yayınlarına Mahsus Verici Cihazlar
8525.10.80.00.13 Radyolink ve Uydu Verici Cihazlar (Uplink Cihazları Dahil)
8525.20.80.10.00 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Telsiz Telefon veya Telgraf Cihazları
8525.20.80.90.11 Alıcısı Bulunan Verici Deniz Telsiz Telefon Verici Cihazları
8525.20.80.90.12 Alıcısı Bulunan Verici Kara Telsiz Telefon Verici Cihazları
8525.20.80.90.15 Alıcısı Bulunan Verici Televizyon Cihazları (Aktarıcılar)
8525.20.80.90.17 Alıcısı Bulunan Verici Kara Radyolink veya Uydu Cihazları (Uplink cihazları dahil)
8525.20.80.90.18 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük)
telsiz cihazları
8525.20.80.90.21 Alıcısı Bulunan Verici Kablosuz Mikrofon Cihazları
8525.20.80.90.22 Alıcısı Bulunan Verici Telemetri Cihazları
8525.20.80.90.27 Ortak Kullanımlı (Trunking) Telsiz Cihazları (Abone telsiz alıcı-verici cihazları hariç)
8525.20.80.90.28 Ortak Kullanımlı (Trunking) Abone Telsiz Alıcı-Verici Cihazları
8525.20.80.90.29 Alıcısı Bulunan Verici Diğer Cihazlar
8526.10.00.00.12 Meteorolojik Radarlar
8526.10.00.00.19 Diğerleri
8526.91.20.00.00 Telsiz Seyrüsefer Alıcıları
8526.91.80.00.11 İstikamet Bulucular
8526.92.00.20.00 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Olanlar
8527.90.20.00.00 Şahıs Aramada, Uyarma veya Çağırma Sistemlerinde Kullanılan Cep Alıcıları
8527.90.80.10.00 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Telsiz Telefon Veya Telsiz Telgraf Alıcı
Cihazları
8527.90.80.90.17 Otomatik Tarama Kabiliyetli Telsiz Arama Cihazlar
Ek 2
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans
Kısıtlaması Olmayan Ürünlerin Listesi
G.T.İ.P.
Madde Adı
8517.11.00.00.19
Diğerleri
8517.19.10.00.00
Görüntülü Telefon Cihazları
8517.19.90.00.11
Otomatik Olanlar
8517.19.90.00.19
Diğerleri
8525.10.80.00.19
Verici Diğer Cihazlar
8525.20.20.00.11
Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazları
8525.20.80.90.23
Alıcısı Bulunan Verici Deniz Uydu Cihazları
8526.91.80.00.19
Diğerleri
8526.92.00.90.13
Elektro Manyetik Dalgalarla Çalışan Uzaktan Kumanda Cihazları (Remote Control)
8527.90.80.90.15
Telsiz Faksimile Alıcı Cihazları
8527.90.80.90.29
Diğerleri
Ek 3
Başvuru Formu
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
..................... Bölge Müdürlüğü
..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına
..... / ...... /.....
İthal etmek istediğimiz, ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz.
Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.
Firma Unvanı
Yetkili İmza
Ekleri:
− Tescil edilen gümrük beyannamesi
− Fatura veya proforma fatura fotokopisi
− Bilgi formu (Ek 5)
− Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında,
- AB dilinde düzenlenmiş ve bir örneği Ek 6'da yer alan AT Uygunluk Beyanı Formu
ile Türkçe tercümesinin onaylı örneği
- Ek 1 kapsamında yer alan ve frekans ya da lisans tahsisi gerektiren ürünler için
Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanmış Sınıf 2 bildirim formu (Ek 7)
- Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu
− Ürünün 23/10/2005 tarih ve 25975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamına
girmesi durumunda,
- AB dilinde düzenlenmiş AT Uygunluk Beyanı Formu ile Türkçe tercümesinin onaylı
örneği
− İmza sirküleri veya vekaletname sureti
Ek 4
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları
ve Görev Alanlarındaki Gümrük Müdürlükleri
DTS
Denetmenleri
Grup
Başkanlıkları
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Bölge Müdürlükleri
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü (Ankara)
Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/3, Kızılay/Ankara
Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41
Fax: 0312 430 61 09
Marmara Bölge Müdürlüğü
(İstanbul)
Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii,
Sanayi Cad., D Blok, Kat:1-2, Yenibosna,
Bahçelievler, İstanbul
Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21
Fax: 0212 45 08 22
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (İzmir)
Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane / İzmir
Tel: 0232 483 40 26
Fax: 0232 483 77 24
Ankara
- Esenboğa Güm. Müd.
- Ankara TIR Gümrük
Müd.
İstanbul
- A.H.L. Gümrük
Müdürlüğü
- Erenköy Gümrük Müd.
-Halkalı Gümrük Müd.
- Haydarpaşa Gümrük
Müd.
İzmir
- A. Menderes Gümrük
Müd.
- İzmir Gümrük Müd.
Ek 5
Bilgi Formu
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:
İhracatçı firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)
- Tel, faks, e-posta, web adresi
Üretici firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)
- Tel, faks, e-posta, web adresi
Gümrük beyannamesinin:
- Tarihi
- No’su
İthal malın menşe ülkesi:
İthalatçı firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)
- Vergi no’su
İthalata İzin Verilen
Gümrük Müdürlükleri
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthalatın yapılacağı ülke:
İthalatçı temsilcisinin:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)
- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthal edilecek ürünün:
- G.T.İ..P. no’su
- Cinsi
- Markası
- Miktarı ve birimi
- ABD Doları olarak değeri
(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınacaktır.)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi
- Kullanım Amacı
Ek 6
R&TTE Declaration of Conformity (DoC)
We, ……………………………………………………………………………………………
name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration
(contact information)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
declare under our sole responsibility that the product:
product name:
………………………………………………………………........................
trade name:
………………………………………………………………........................
type or model:
………………………………………………………………........................
.
relevant supplementary information: ........................................................................................
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)
to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements
of the R&TTE Directive (1999/5/EC).
The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:
SAFETY (art 3.1.a): ...................................................................................................................
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(Based on LVD DoC: )
EMC (art 3.1.b): ........................................................................................................................
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(Based on EMC DoC: )
SPECTRUM (art 3. 2): ...............................................................................................................
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
OTHER : ....................................................................................................................................
(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(incl. art 3.3 and vol. specs)
Supplementary information:
Notified body involved: ...............................................................................................
…..
))
...............................................................................................
...............................................................................................
………..………………………..…………………………...
Technical file held by: ...............................................................................................
………..…………………………………………………….
………..………………………..…………………………...
………..………………………..…………………………...
Place and date of issue (of this DoC): ………..………………………..………………………
Signed by or for the manufacturer: ………..………………………..………………………....
(Signature of authorised person)
Name (in writing): ………..………………………..………………………..............................
Title: ………..………………………..………………………...................................................
Ek 7
Bildirim Formu (Sınıf 2)
(Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’nin
8/b Maddesine İstinaden)
(According to Article 8/b of TTTE Regulation)
Bildirim Adresi :
(Document to be sent to)
Telekomünikasyon Kurumu
Yeşilırmak Sok. No:16
06430 Demirtepe - ANKARA - TÜRKİYE
Tel
: + 90 312 550 51 24
Faks
: + 90 312 550 51 64
Bildirim Tarihi :
(Date of notification)
Bildirim Yapan Kuruluşa Ait Bilgiler
(Contact details of notifying party)
Firma Adı
(Company name)
:
Adres
(Address)
:
Şehir
(City)
:
Posta Kodu
(Postal Code)
:
Ülke
(Country)
:
İlgili Kişi
(Contact person)
:
Telefon
(Telephone)
:
Faks
(Fax)
:
…
e-posta
(e-mail)
:
İnternet Adresi (URL)
(web address)
:
Başvuru Yapan Kuruluşun Niteliği
Acting as (sole responsibility according to TTTE/4)
Üretici
(Producer)
(
İmalatçı
(Manufacturer)
İthalatçı
(Importer)
Yetkili Temsilci )
(Authorised representative)
Dağıtıcı
(Retailer)
Cihaz Tanımı
:
(Equipment Identification)
Markası
(Trade name)
:
Tip, Model, Versiyon
:
(Type, model, version)
Cihazın Türü
:
(Description of the equipment)
Verici
(Transmitter)
Mobil
(Mobile)
Alıcı
(Receiver)
Alıcı-Verici
(Transceiver)
Diğer : ..........
(Other)
Sabit
(Fixed)
Baz İstasyonu
Taşınabilir
(Base station)
(Portable)
Diğer : ..........
(Other)
Kullanım Amacı :
(Kind of application)
Uzaktan Kumanda
(Remote control)
Telemetri
(Telemetry)
Ses
(Voice)
Alarm Sistemi
(Alarm system)
İlave Kullanım Tanımı
:
(Further description of the use)
İlave Bilgi
(Additional information)
:
Frekans Band(lar)’ı
(Frequency(ies) band)
:
Çalışma Frekans(lar)’ı
:
(Operating frequency(ies))
Modülasyon Tipi – Emisyon Sınıfı :
(Type of modulation – ITU emission class)
Data İletimi
(Data transmission)
Diğer...........
(Other)
Kanal Aralığı
(Channel spacing)
:
Kanal Sayısı
(Number of channel)
:
Maksimum Verici Gücü : .......................
(Transmitter Output (max) )
Çalışma Periyodu
(Duty cycle)
Werp
Weirp
mWerp
mWeirp
dBmerp
dBmeirp
dBµA/merp.
dBµA/meirp
:
Kanal Erişim Protokolü :
(Channel access protocol – CDMA, TDMA, ..)
Çalışma Modu :
(Mode of operation)
Dubleks
(Duplex)
Simpleks
(Simplex)
Yarı Dubleks
(Half duplex)
Periyodik
(Periodic)
Sürekli
(Continuous)
Diğer : ..........
(Other)
Anten Tipi
(Antenna Type)
:
Harici
(External)
Dahili
(Internal)
[Anten Bağlantı Tipi : ....................] (bnc, sabit)
(Type of antenna connection)
(bnc/ fixed type)
(
Tümleşik
(Integral)
Dahili )
(Dedicated)
RLAN, Alçak Güçlü Cihaz ve Sistemlerde Kullanılan Antenlere Ait Detay Bilgisi :
(Detailed information about antennas used with RLAN or LPD system)
TİP
(Type Name)
................
................
................
................
Kazanç
(Gain)
............
............
............
............
Referans Standartlar ve Diğer Özellikler
(Reference standards or other specifications assumed to be complied with in frequency
planning and defining the equipment type)
•
ETS / EN ...............
•
Diğer
(Other)
...............
Onaylanmış Kuruluş (ların) Adı ve Tanıtım Numarası:
(The consulted notified body(ies))
Ürünün Kullanılması Öngörülen Ülke
(Product intended to be used in)
Evet
(Yes)
Hayır
(No)
Lisans Şartları
(Licence
conditions)
Kısıtlamalar
(Restrictions)
Bildirim
Yapılan
(Notified to)
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
The Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom
The Czech
Republic
Estonia
Hungary
Latvia
Lithuania
Malta
Poland
Slovakia
Slovenia
Cyprus
Other non EU
Iceland
Norway
Switzerland
CE işareti ile birlikte yer alan
uyarı işareti, cihazın kullanıldığı frekans
bandının Avrupa Birliği içerisinde harmonize band olmadığını ve bu cihazın
kullanımı ve lisanslandırılmasında bazı kısıtlamalar olduğunu ifade eder.
(The marking includes the information element (alert sign
) indicating
restrictions or requirements for authorisations of use)
Evet,
(Yes)
Hayır
(No)
Açıklamalar :
(Remarks)
İmza
:
(Signature)
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards