dna yapısı ve analizi - Balıkesir Üniversitesi FEF Biyoloji Bölümü

advertisement
İsim: ...........................
No: ............................
BAÜ FEF BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2005 GÜZ MOLEKÜLER BİYOLOJİ 1 FINAL SINAVI
(Süre 90dk)
(20.01.2006)
1. [D] [Y] Griffith deneyinin önemi kapsüllü bakterilerin kapsülsüzlerden daha patojen olduğunun anlaşılmasıdır (2p).
2. Timinin yapısı hakkında aşağıdakilerden hangisi en doğrudur? (2p) a) Asla riboza bağlanmaz b) Dördüncü karbonunda amino grubu
vardır c) 5-metil urasil ile aynı şeydir d) N-1 noktasında bir metil grubu bağlıdır
3. Bakteriyel DNA polimeraz 1’in beş özelliği (5p) a) ............................................................. b) .........................................................
c)............................................................. d).......................................................... e)............................................ şeklinde sıralanabilir.
4. Aşağıdaki durumlarda E.coli’nin hangi enzim ya da işlevlerinin etkilendiğini tahmin ediniz. (10p)
a) Yeni sentezlenin DNA bir çok yanlış eşleşmiş baz çifti içeriyor: .............................................................
b) Okazaki fragmanları birikiyor ve DNA sentezi tamamlanmıyor: .............................................................
c) Sentez başlamıyor: .............................................................
d) Sentez çok az: .............................................................
e) Replikasyon sonrası tamamlanmamış üstün kıvrımlı zincirler bulunuyor: ).............................................................
5. Polinükleotit fosforilazın kullanıldığı karışık kopolimer deneyinde sentetik mesaj oluşturmak için bazlar 3/4G:1/4C oranında ilave
ediliyor. Bu sentetik RNA’dan sentezlenen proteinin amino asit kompozisyonu aşağıdaki gibi tespit ediliyor:
Glisin 36/64 (%56) Alanin 12/64 (%19) Arjinin 12/64 (%19) Prolin 4/64 (%6)
a) Mesajda olası üçlülerin oranını gösteriniz (8p) b) bulunan amino asitlerle uyuşan bir baz kompozisyonu belirleyiniz (4p)
U
C
A
G
UUU Phe (F)
UUC "
U
UUA Leu (L)
UUG "
UCU Ser (S)
UCC "
UCA "
UCG "
UAU Tyr (Y)
UAC "
UAA Dur
UAG Dur
UGU Cys (C)
UGC "
UGA Dur
UGG Trp (W)
CUU Leu (L)
CUC "
C
CUA "
CUG "
CCU Pro (P)
CCC "
CCA "
CCG "
CAU His (H)
CAC "
CAA Gln (Q)
CAG "
CGU Arg (R)
CGC "
CGA "
CGG "
A
AUU Ile (I)
AUC "
AUA "
AUG Met (M)
ACU Thr (U)
ACC "
ACA "
ACG "
AAU Asn (N)
AAC "
AAA Lys (K)
AAG "
AGU Ser (S)
AGC "
AGA Arg (R)
AGG "
G
GUU Val (V)
GUC "
GUA "
GUG "
GCU Ala (A)
GCC "
GCA "
GCG "
GAU Asp (D)
GAC "
GAA Glu (E)
GAG "
GGU Gly (G)
GGC "
GGA "
GGG "
6. Enhansır ve transkripsiyon faktörleri (TF) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2p) a) her ikisi de repressördür.
b) enhansırlar aynı etkili (cis-acting) TF’leri karşı etkili (trans acting) c) Her ikisi de aynı etkilidir d) enhansırlar karşı etkili, TF’leri
aynı etkilidir e)her ikisi de karşı etkilidir
7. Aşağıdaki kısa teorik mRNA dizilerinin translasyonu sonucu elde edilecek amino asit dizisini saptayınız (5p)
Dizi 1: AUGCCGGAUUAUAGUUGA Amino asit dizisi .............................................
Dizi 2: AUGCCGGAUUAAGUUGA
Amino asit dizisi .............................................
Ne tip bir mutasyon dizi 2’nin ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir?
8. Genetik şifrenin özellikleri nelerdir? (16p)
9. Sonlanma Faktörü (rho, ρ) nedir? Hangi canlılarda görülür? ne işe yarar? (6)
10. Post-transkripsiyonel (transkriptsiyon sonrası) modifikasyon nasıl yapılır ve hangi canlılarda görülür? (8p)
11. Prokaryot ribozomu hakkında hangisi doğrudur? (2p)
a)50S büyük alt birim ve 30S küçük altbirimden oluşur toplam 80S’dir
b) 40S büyük, 30S küçük, toplam 70S’dir
c) 50S büyük, 20S küçük, toplam 70S’dir
d) 60S büyük, 40S küçük, toplam 80S’dir
e) 50S büyük, 30S küçük, toplam 70S’dir
12. Günümüzde bir-gen:bir-enzim kavramının neden geçerli olmadığını açıklayınız (4p)
13. Translasyonda tRNA ve mRNA’nın rollerini karşılaştırınız. Transkripsiyona ve translasyona katılan bütün enzimleri
sıralayınız. (8p)
14. Hangisi bütün tRNA’ların 3’ ucunda bulunur? (2p) a) AGGAGG
b) AUG
15. Hangisi tRNA’da bulunmaz? (2p) a) deoksiriboz b) pseudouridin
c) Hipoksantin
c)CCA d) GU----AG
d) Inozin
e) TATA
e) Timin
16. Hangisi siklinB/CDK1 kompleksinin görevidir? (2p)
a) G1’den S’ye geçiş için gerekli proteinlerin defosforilasyonu (fosfatlarının koparılması)
b) G2’den M’ye geçiş için gerekli proteinlerin defosforilasyonu
c) Uygun sinyaller gelene kadar hücreyi G2/M kontrol noktasında bekletmek
d) G1’den S’ye geçiş için gerekli proteinlerin fosforilasyonu
e) G2’den M’ye geçiş için gerekli proteinlerin fosforilasyonu
17. Protoonkogenler ve onkogenler arasındaki ilişki nasıldır? (2p)
a) Her ikisi de hücre bölünmesini durdurmak için aktive edilmelidirler b) Protoonkogenler, onkogenlerin mutant formlarıdır
c) Her ikisi de hücre döngüsünü durdurmada görevlidir d) Onkogenler, protoonkogenlerin mutant formlarıdır
e) Onkogenler daimi olarak deaktive edilmiş protoonkogenlerdir.
18. p53 proteini hakkında hangisi yanlıştır? (2p)
a) hücrelerin apoptozise uğramasından sorumludur b) bozuk p53’ü olan hücreler G1/S noktasında bekleyemezler c) bütün kanserlerde
p53 bozuktur d) p53 bir transkripsiyon faktörüdür e) p53 hücreye özel ya da dokuya özel regülasyonla alakalı değildir.
19. Kronik miyelogenez lösemiye (CML) neden olan nedir? (2p)
a) İyi huylu tümörlerden gelişen kötü huylu tümörler b) bozuk p53
e) kromozom 9 ve 22 arasında parça değişimi
c) çevresel faktörler
d) proto-onkogenlerin aşırı sentezi
20. Neden metaloproteinaz doku inhibitörünün (TIMP) metastazı baskıladığı düşünülmektedir? (6p)
Download