Kerem Oğuz

advertisement

ENTOG (European Network of Trainees in
Obstetrics and Gynaecology) - Long
Term Exchange

EBCOG (European Board and College of
Obstetricians and Gynaecologists)
EBCOG supported training fellowships in
Obstetrics and Gynaecology;
2012 - 2013 - 2014

The successful candidates in 2012 were:
› Dr Ingrid Elisabeth Vock (Sweden)
› Dr Burak Tatar (Turkey)
› Dr Krzysztof Galczynski (Poland)

And in 2013 were:
› Dr Galyna Tolstanova (Ukraine)
› Dr Orgeta Maçi (Albania)
› Dr Nadia Wilson (Denmark)

2014 ???

EBCOG üyesi bir ülkede Kadın Hastalıkları
ve Doğum asistanı olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanlık
eğitiminde temel eğitime başlamış ve
değişim süresince bitirmeyecek olmak





Personal details: full name, date of birth,
year and department of training, field of
interest(if applicable), mean number of
working hours per week
Curriculum vitae
Motivation letter
Letter of endorsement (written by the head
of department)
Department/country of choice and a letter
of endorsement (or letter of intention)

Asistanlıkta gidilebilir mi?

Asistanlık süresinden sayılır mı?

MADDE 27 –
“(3) (Değişik fıkra:1.7.2011-27981) Uzmanlık
öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun
görmesi kaydıyla, tabi oldukları mevzuata
göre, yetkili kılınan akademik kurulların
uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı
üzerine, eğitime kabul belgesi sağlamaları
koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında
başka kurumlarda uzmanlık
eğitimi alması için bir yıla kadar izin
verilebilir.

İzin alabilir miyim?

Dil?

Maaş?

MADDE 27 –
“(3) (Değişik fıkra:1.7.2011-27981)
Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar
bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında
yapılması halinde uzmanlık öğrencisi ücretsiz
izinli sayılır. Birimde eğitim sorumlusu
kalmadığı veya sahip olması gereken asgari
nitelik ve standartları kaybettiği hallerde
yukarıdaki şartlar aranmaksızın Kurul
tarafından görevlendirme yapılabilir.[23]

Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğü
› Eğitim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
http://disab.saglik.gov.tr
[email protected]
Tel:03125852265

Konaklama

Vize?  Davet mektubu

Bütçe  3000 €
Finlandiya-Turku
 3 ay (Eylül 2012-Kasım 2012)


Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
› Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite
› Yüksek riskli gebelikler
› Androloji

L/S hysterectomy 31

L/S adnexectomy

Diagnostic H/S

L/S tubal ligation 7

TOT
3

Operative H/S
10

TVT
1

Vaginal wall repair, mesh 10

Vaginal hysterectomy

LEEP

Robotic Surgery
26
39
3
10














Amacı, Önemi ve Bakanlık Politika, Program, Stratejik Hedefleri
ile Bağlantısı
Gündem/ Program ve Görüşülen Konular ile İlgili Bilgi
Ülke Hakkında Temel Bilgiler
Ülkenin Sağlık Sistemi ve Sağlık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler
Toplantıyı Düzenleyen/ Muhatap Kuruma İlişkin Bilgiler
Konunun Geçmişi/ Daha Önceki Toplantılara İlişkin Özet Bilgi
Sonuç/ Alınan Kararlar
Görülen Yenilikler/ İyi Uygulama Örnekleri
Elde Edilen Dokümanlar
Programın Geneli Hakkındaki Görüş ve Öneriler
Katılımcılara Yönelik Tutum ve Davranışlar, Karşılaşılan Güçlükler
Açıklanmasında Fayda Görülen Diğer Hususlar
Dağıtım Yapılacak Birimler ve Yapılacak İşler
Öneriler/ Talimatlar
Gideceğiniz kültürü araştırın
 Gideceğiniz hastane/fakülte hakkında
araştırma
 Günlük
 Karar 4-5 ay (mümkünse 6 ay) öncesinden
verip hazırlıklara ve yazışmalara başlayın

İzin
 Confirmation Letter

www.entog.eu
www.ebcog.org
www.eshre.eu
www.esgo.org

[email protected]
Download