indir - Fen kurdu

advertisement
2013-2014 ÇAYDİBİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ DENEME -1
1. Aşağıdaki seslere ait dalga grafiklerinden hangisi yüksek
frekanslı ve düşük şiddetli sese örnektir?
A)
B)
C)
D)
6.
Tuğçe diyapazonlardan ilk önce en kalın ses çıkaranına
daha sonra ise en ince ses çıkaranına vuruyor. Tuğçe
sırası ile hangi iki diyapazona vurmuştur?
A) IV ve I
B) II ve III
C) I ve II
D) II
2. Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının genliği ile
ilgili bir kavram değildir?
A) İncelik kalınlık
C) Ses Şiddeti
B) Ses düzeyi
7. Şekildeki diyapazonlardan en ince sesi III numaralı
diyapazon çıkarıyor. II
numaralı diyapazon ise I
D) Ses Gürlüğü
numaralı diyapazondan daha
3. Aşağıda grafiği verilen ses dalgalarından hangisinin
frekansı en büyüktür?
kalın ses çıkarıyor.
Verilen bilgilere göre diyapazonların frekansları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I
II
III
A) 512 Hz
256 Hz
312 Hz
B) 312 Hz
256 Hz
512 Hz
4. Aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri sesin
C) 256 Hz
312 Hz
512 Hz
frekansı ile açıklanabilir?
D) 312 Hz
512 Hz
256 Hz
I- İnsanların duyamadığı bazı seslerin köpeklerin duyması
II-Havası boşaltılmış fanusta çalan saatin sesinin
8. Sesin havadaki hızı hangi sıcaklıkta daha fazladır?
duyulmaması
A) 0ºC
B12ºC
C)20ºC
D) 25ºC
III-Şimşeğin çakmasından sonra gök gürültüsünün
9. Bir sesin hangi cins kaynaktan yayıldığını ayırt etmemizi
duyulması
A) Yalnız I
C) I ve II
sağlayan ses özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yalnız II
D) I, II ve III
A) Frekans
B) Tını
C) Şiddet
D) Rezonans
5.
Şekildeki kare
10. Aşağıdakilerden hangisi sesle ilgili yanlış bir
şeklindeki odanın
bilgidir?
ortasında duran çalar
A) Ses frekansı yükseldikçe ses incelir.
saat çaldığında sese
B) Frekans birimi Hertz dir.
duyarlı I, II, III ve IV
0) Frekansı 20 Hzden küçük seslere infrason adı verilir.
D) İnsan kulağı 200 Hz’den küçük sesleri işitmez.
numaralı alarmlardan hangisi ilk önce çalar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17. Aşağıdaki grafik, insanların ve bazı hayvanların
A)İnsan kulağı frekansı 20-20000Hz olan sesleri duyabilir.
duyabildikleri / üretebildikleri sesin frekans aralıklarını
B)Sesin şiddet birimi dB’dir.
göstermektedir.
C)Ses yalıtımında Lastik,yün ve pamuk gibi maddeler kullanılır.
D)Ses kaydedilemez.
12. Sağlıklı bir insan aşağıdaki frekans aralıklarından
hangisindeki sesleri duyabilir?
A) 20 — 20000 Hz
B)70— 1000Hz
C)10— 200Hz
D) 2000 — 200000 Hz
Grafiği inceleyen bir öğrenci hangi yorumu yaparsa yanlış
olur?
13. Ses, dalgalar halinde etrafa yayılır. Bir ses dalgasında
A) İnsanlar ve yarasaların ortak duyduğu sesler yoktur.
.1…. ve ……2….noktaları arasındaki uzaklığın yarısına
B) Yunuslar, yarasalardan hem daha kalın hem daha ince
…..3…..denir.
sesleri duyabilirler.
Boş bırakılan yere hangileri gelmelidir?
C) Yunuslar ve yarasalar ultrason denilen sesleri hem
A. tepe- çukur- frekans
B. Genlik- yükseklik- çukur
üretebilirler hem duyabilirler.
C. en üst- alçak- gerginlik
D. tepe- çukur- genlik
D) İnsanlar, yunus ve yarasalardan daha kalın sesler
üretebilirler.
14. Titreşen bir telin frekansı telin hangi özelliklerine
18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
bağlıdır?
A) Frekans arttıkça ses incelir.
I. Boyuna
II. Cinsine III. Gerginliğine
A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III
D) I, II ve III
B) Katılar sesi iyi iletmez.
C) Bir telin gerginliği arttıkça ses incelir.
D)Sesin şiddeti kaynaktan uzaklığa bağlı olarak değişir
15. Aşağıdaki bakır tellerden hangisinin sesi en kalındır?
A)Kısa-kalın-gergin
C)Uzun-kalın-gevşek
B)Uzun-ince-gergin
D)Kısa-ince-gevşek
19. kesit alanları arasındaki
ilişki K>L>M olan aynı maddeden
üretilmiş K, L ve M tellerine
16. Bir şişeye musluktan su doldurduğunuzda çıkan ses
gittikçe kalınlaşır.Sesin kalınlaşmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Şişe dolarken titreşen su miktarının artması sesin
frekansını artırır.
B) Şişe dolarken titreşen su miktarının artması sesin
eşit şiddette vuruluyor.
Teller çıkan seslerin frekansı
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A) K>L>M
B) M>L>K
C) M>L=K
D) M=L=K
20. Sibel cetveli şekildeki gibi titreştirdiğinde çıkan sesi
müzik notalarından “sol” notasına
şiddetini artırır.
benzediğini fark ediyor.
C) Şişe dolarken titreşen hava miktarının azalması sesin
Sibel cetvelin boyunu biraz daha
yüksekliğini azaltır.
D) Şişe dolarken titreşen su miktarının artması sesin
yüksekliğini azaltır.
uzatıp cetveli titreştirir ise duyacağı ses şağıdaki
notalardan hangisi olamaz?
A) Re
B) Mi
C) Fa
D) La
Download