sma*l karata* asml

advertisement
YILLIK ÖDEV….
ENDEMİK BİTKİLER
Endemik, alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender
bulunan türler endemos (indigenous) kelimesinden gelir ve “yerli”
anlamında kullanılır.

Ülkemizdeki endemik türlerin en önemlilerinden birkaçı; Kazdağında
orman meydana getiren Kazdağı göknarı, Eğridir güneyindeki Kasnak
meşesi, Köyceğiz-Dalaman arasında yaygın olan Sığla veya Günlük
ağacı ve ormanları, Beşparmak Dağları (Ege bölümü)ndaki Kral eğreltisi
ile Datça yarımadasında bulunan Datça hurmasıdır.
ülkemiz, hem çeşitli familyalara ait hem de endemikler yönünden de çok
zengindir.
Türkiye’de yetişen endemik türler tabiatta, aşırı otlatma, yangın,
bilinçsiz kesim, söküm,ıslah çalışmaları, yapılaşma, şehirleşme ve
herbisit kullanımı gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır.Bu olumsuz
faktörler kimi zaman bitkinin yok olmasına ve bir anlamda yer yüzünde
ortadan kalkması anlamına gelmektedir.
Yemeklik Endemik Bitkiler
İnsanlığın beslenmesinde kilit rol oynayan tarla bitkilerinin % 30'u Anadolu'dan
köken almıştır (Örneğin: kiraz badem kayısı buğday nohut mercimek incir lale
kardelen ve çiğdem).Ülkemiz endemik bitkilerinden bazıları kültür bitkilerini
içermekte kültür bitkileri olmayan bazı yabani bitkiler de kültür bitkileriyle birlikte
yemek malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Türk mutfağının zenginleşmesi ve
rakipsiz olması açısından bu bitkiler önem arz etmektedir.
Orkide :
Ülkemizde endemik orkide çeşitleri vardır. Bunlardan sahlep yapılabilmekte K.
Maraş ilinde ise dondurmalara katılmaktadır. Maraş Dondurmasının meşhur
olmasının kaynağında orkidelerden elde edilen sahlep önemli rol oynamaktadır.
Nitekim bu ilimizde endemik olarak Cephalanthera kotschyana Dactylorhiza
Osmanica (Osmaniye orkidesi) orkideleri yetişmektedir.
Badem:
Ülkemizde endemik badem ağaçları bulunmakta olup bunlar
Elazığ Hakkari Mersin Maraş ve Van'da yetişmektedirler
Tere:
Salatalarda kullanılan terenin ülkemizde birkaç endemik çeşidi olup bu türler
ülkemizin Adana Bitlis Hakkari Kastamonu Konya Maraş Niğde ve Van illerinin
endemik bitkilerindendir.
Pancar:
Ülkemize endemik olan iki adet pancar bitkisi vardır ve isimleri bulundukları
bölgelerle ilgilidir. Adanada Beta Adanensis (Adana pancarı) ve Çanakkalede Beta
Trojana (Troya Pancarı).
Kiraz:
Ülkemiz kiraz çeşitleri açısından da endemik bitkilere sahiptir. Örneğin Amasya
Erzurum Kayseri Niğde ve Tokat illerinde Cerasus İncana Erzincan’da Cerasus
Erzincanica (Erzincan kirazı) Sivas'ta Cerasus hippophaeoides türleri ülkemizin
endemik kirazlarını oluşturmaktadırlar.
Madımak:
Kırsal kesim insanlarımızda önemli bir yiyecek maddesi olan hatta türkülerde bile adı
geçen madımak bitkisinin ülkemizde zengin endemik türleri olduğu görülmektedir.
Örneğin Afyon’da Polygonum Afyonicum (Afyon madımağı) Antalya’da P.
salebrosum Kayseri’de Polygonum cappadocicum (Kapadokya madımağı) Muğla’da
P. Karacae Samsun’da Polygonum Samsunicum (Samsun madımağı) Sivas da
Polygonum Sivasicum (Sivas Madımağı) verilebilecek örneklerdir
Turp:
icotia carnosula adlı turpgiller ailesine mensup endemik bir bitki Antalya ve Muğla'da
yetişmekte yöre insanı bu bitkiyi taze veya pişirerek yemektedir.

Kaz dağı göknarı:

İğne yapraklı uzun sürgünler üzerinde tek tek ışığa yönelik olarak tarak
biçiminde dizilmişlerdir.Yaprağın üst yüzü hafif olukludur, alt yüzünde ise iki tane
belirgini gümüşi renkte beyaz stoma bandı bulunur. İğne yapraklar sürgünler
üzerinde uzun süre, 7-10 yıl kalır.
Türkiye’de yalnızca Kazdağı’nda yetişen endemik bir göknar alt türü. 30 metreye kadar
boylanabilir. Tomurcukları bol reçinelidir.
Kasnak meşesi
25-30 m boya ulaşabilen geniş ve yaygın tepeli bir meşe türü.
Genç sürgünler sarımtrak veya kırmızımtrak olup, önceleri tüylü daha
sonraları çıplaktır. Tomurcuklar büyük yumurta biçiminde kahverengi
kırmızı, tüysüzdür. Tomurcuk pullarının kenarları kirpiklidir.
Yapraklar sürgünler üzerinde oldukça aralıklı dizilmiştir. Yaprak ayası
ters yumurta veya eliptik biçimli, dip tarafı çarpıktır. Yaprakların alt
yüzü basık ve yıldız tüylüdür. Üst yüzü çıplak ve koyu yeşildir. Kadeh
çok belirgin ve yarımküre şeklindedir.
Endemik bir türdür.Kütahya, Konya, Afyon, Isparta, Eğirdir
yörelerinde bulunur. 1300-1800 m yükseltilere kadar çıkabilir.
KASNAK MEŞESİ
Datça hurması
Datça Hurması, Datça Yarımadasında batı-doğu yönünde uzanan
sıradağların kuzey ve güney aklanlarında olmak üzere, iki ayrı yörede
bulunmaktadır.
Datça Hurması bu aklanda küme ve guruplar halinde veya tekil olarak
da geniş bir alanda yayılış yapmakta ve yayılış sahilden 300-350 m
yükseltiye kadar ulaşabilmektedir.
Kuzeyi kapalı, sıcak, deniz etkisi altındaki vadi tabanlarının uygun
kısımları ile deniz kenarındaki kum ve çakıl üzerinde yer almaktadır.
yaklaşık 10 m boyunda olup Datça’da 10-15 m. boylara ulaşabilmektedir.
DATÇA HURMASI
Sığla ağacı
25-40 m’ye kadar boylanan yaprak döken kalın dallı ve geniş tepeli
bir ağaçtır. İlk bakışta çınara benzer. Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır
ve derin çatlaklı bir görünüm alır.
Çiçekler küçüktür. Çiçek kurulu 1-2 cm çapında olup küre şeklinde
çok sayıda çiçek kümesini bulundurur. Meyve 2-4 cm çapında çok
sayıda kapsülden oluşur
Istranca meşesi:
25 m’ye kadar boylanabilen düzgün gövdeli dar tepeli bir
meşe türüdür. Gövde kabuğu düzenli aralıklarla çataklıdır.
Yapraklar ters yumurta biçimindedir. 7-10 civarında yaprak
damarı bulunur. Damarlar birbirine paraleldir.
Her iki yüzüde çıplaktır. Alt yüzünde basit ya da yıldız tüyler
bulunur. Meyve sapı 2-7 cm uzunluğundadır. Bir sapta 3-4
tane meyve bulunur.
RELİKT BİTKİLER
RELİK (RELİKT) BİTKİ:
Kalıntı, eskiden kalma, günümüze gelme.
Paleoklimatik koşullarda yetişerek yaygın bir durum
alan, fakat iklim koşullarının değişmesi üzerine
günümüzde zorlukla yaşamını sürdüren bitki toplulukları
ve bunların üyeleri
Örneğin; Karadeniz Bölgesinde yer yer kıyı kuşağında
ve ve ardındaki oluklarda bulunan Akdeniz bitki
toplulukları, daha önce bu bölgeye Akdeniz iklim
koşulları egemen iken yerleşmişler; ancak, günümüz
koşulları altında da yetişmelerini sınırlı olarak sürdürme
olanağı bulmuşlardır. Güneybatı Anadolu’da
Köyceğiz,Marmaris dolaylarında küçük ormanlar
oluşturan Sığla (Günlük) ağacı relikt bitki özelliği
göstermektedir.
Ihlamur
Boyları 20-30 m’ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü 5-10 cm
arasında değişen yaprakları genellikle yürek şeklinde ve
çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır.
Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik
bir kokuya sahiptir. Çok geç açan bu çiçekler (HaziranTemmuz) kurutularak çay gibi içilir.
IHLAMUR
Kestane
Kuzey Anadolu ve Marmara Bölgesi’nde yayılış gösterir.
Türkiye’de doğal olarak yetişen tek kestane türü olan “Anadolu
kestanesi” 30 m boya erişebilen, geniş tepeli bir ağaçtır.
Ülkemizde 25.278 hektar koru, 3.614 hektar baltalık kestane
ormanı bulunmaktadır.
Gençken düzgün olan gövde kabukları yaşlandıkça çatlaklı
bir görünüm alır. Mızraksı yapraklarının kenarları kaba dişlidir.
Çiçekleri önemli bir bal kaynağı olan kestanenin meyvesi de
ekonomik değere sahiptir.


Ladin
Kuzey yarıkürenin ılıman ve soğuk bölgelerinde yayılış gösteren
ladinin 40 değişik türü ve bu türlere ait varyete ve formları vardır.
Uzaktan bakıldığında köknara benzese de piramide benzer tepesi ve
sarkık dalları ile ondan ayırt edilebilir. Boyu 40-50 m’ye kadar
ulaşabilir. İğne yaprakları kısa, sivri uçlu ve kesitli dört köşedir.
Olgunlaşmış kozalağının pulları dağılmaz.
Ülkemizde Doğu Karadeniz dağlarının denize bakan yüksek
kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kuran türü Doğu
Ladinidir.Ülkemizde 146.300 hektar saf Ladin ormanı bulunmaktadır.
Kızılağaç
Trakya, Marmara çevresi, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de saf ve karışık
olarak yayılış gösteren kızılağaç, boyu 20 m’ yi aşabilen, esmer kabuklu, seyrek
dallı bir ağaçtır. Daha çok serin bölgelerde ve nemli dere yataklarının bulunduğu
yerlerde görülür.
Ülkemizde 66.357 hektar koru, 297 hektar baltalık kızılağaç ormanı
bulunmaktadır. Uzunluğu 4-9 cm genişliği 3-7 cm arasında değişen ters yumurta
biçimli ve testere dişli yaprakları vardır. Köklerinde bulunan, havanın serbest
azotunu bağlayan yumrular nedeniyle toprakları azotça zenginleştirir.
Ardıç
Sürüngen çalılardan büyük ağaçlara kadar çok çeşitli türleri olan ardıç, hemen
hemen bütün bölgelerimiz yüksek dağlık kesimlerinde doğal yayılış gösterir.
Bazıları servi gibi pul yapraklara, bazıları da batıcı iğne yapraklara sahiptir.
Köknar
40m’ye kadar boylanabilen köknarlar, kendine özgü formu,
gövde kabuğu iğne yaprakları ve hatta kokusu ile Çamgiller
familyasının diğer türlerinden ayırt edilebilir.
Yapraklarının alt yüzeyinde beyaz çizgiler vardır.Kozalaklar
sonbaharda olgunlaşınca pulları dökülür. Ülkemizde 213.652
hektar saf köknar ormanı bulunmaktadır.
Karaçam
Bütün kıyı bölgelerimizin dağlık kesimlerinde saf ya da
karışık ormanlar kurar, hatta stepe kadar sokulur.Ülkemizde
2.527.685 hektar saf karaçam ormanı bulunmaktadır.
Gövdesinin ve dallarının kalınlığı, gri ve derin çatlaklı kabuğu,
iğne yapraklarının koyu yeşil rengi ile diğer çam türlerinden
ayrılır.30-35 m’ ye kadar boylanabilir.
Download