PROTEİNLER I Proteinler

advertisement
PROTEİNLER I
Proteinler, amino asitlerin polimerleridirler
Amino asitler
Amino asitler, yapılarında hem amino grubu (NH2) hem de karboksil grubu
(COOH) içeren bileşiklerdir
Doğada 300 kadar farklı amino asit bulunmaktadır. Amino asitlerin standart
amino asitler diye bilinen 20 tanesi, DNA tarafından kodlanan ve proteinleri
oluşturan birimlerdir
Bir standart amino asit polipeptit zinciri yapısına girdikten sonra bir
modifikasyona uğrarsa Nonstandart amino asitler diye bilinen bazı amino
asitler oluşabilir
Proteinlerin yapısında bulunmayan fakat hücrede çok değişik biyolojik
fonksiyonlara sahip amino asitler de vardır
GABA
Standart amino asitler
Standart amino asitler, aynı karbon atomuna bağlanmış bir amino grubu ve bir
karboksil grubu içerirler
Fizyolojik pH’da, amino asitlerin amino grubu proton taşır ve pozitif yüklüdür;
karboksil grubundan ise proton ayrılmıştır ve negatif yüklüdür
Standart amino asitler, üç harfli kısaltmalar ve tek harfli sembollerle gösterilirler
Standart amino asitler, R yan gruplarının özellikle polarite veya
biyolojik pH’da su ile etkileşmeye eğilim özelliklerine göre dört
sınıfa ayrılırlar.
• Nonpolar R gruplu amino asitler: Glisin, alanin, valin, lösin, izolösin,
alifatik yan zincirli; metionin, kükürt içeren; prolin, siklik; fenilalanin ve
triptofan aromatik yan zincirlidir
• Polar R gruplu amino asitler: Asparajin ve glutamin, sırasıyla aspartik
asit ve glutamik asidin amidi; serin, treonin ve tirozin hidroksil gruplu;
sistein kükürt içeren amino asittir
• Asidik R gruplu amino asitler: Aspartik asit ve glutamik asittir
• Bazik R gruplu amino asitler: Lizin, arjinin ve histidindir
Glisin (Gly, G), R grubu H olan amino asittir; amino asitlerin
en basit yapılısı ve en az interaktif olanıdır
Alanin (Ala, A), R grubu metil olan amino asittir
Valin (Val, V), Lösin (Leu, L), İzolösin (Ile, I), dallı yan
zincirli amino asitlerdir
Prolin (Pro, P), yapısındaki amino grubu imino grubu (-NH)
halinde ve bir halkalı yapı içinde olan amino asittir
Fenilalanin (Phe, F), metil grubuna fenil grubu bağlanmış
alanin yapısında amino asittir
Tirozin (Tyr, Y), fenil grubuna hidroksil grubu bağlanmış
fenilalanin yapısında amino asittir
Triptofan (Trp, W), indol halkası içeren amino asittir
Serin (Ser, S), metil grubuna hidroksil grubu bağlanmış alanin yapısında
amino asittir
Treonin (Thr, T), serin gibi hidroksil grubu içeren amino asittir
Sistein (Cys, C), sülfhidril (tiyol) grubu içeren amino asittir
Metiyonin (Met, M), kükürt ve aynı zamanda metil grubu içeren amino
asittir
Asparajin (Asn, N), Aspartatın amididir
Glutamin (Gln, Q), Glutamatın amididir
Aspartat (Asp, D), -pozisyonunda ikinci bir karboksil grubu
içeren amino asittir
Glutamat (Glu, E), - pozisyonunda ikinci bir karboksil grubu
içeren amino asittir
Lizin (Lys, K), alifatik zincirde -pozisyonunda ikinci bir amino
grubu içeren amino asittir
Arjinin (Arg, R), pozitif olarak yüklü guanidino grubu içeren
amino asittir
Histidin (His, H), imidazol grubu içeren amino asittir
Standart amino asitlerin özellikleri
Glisinden (Gly, G) başka bütün standart amino asitlerde -karbon
atomu asimetriktir. Glisinden (Gly, G) başka bütün standart amino
asitler optikçe aktif iki stereoizomere veya enantiyomere sahiptirler
Protein moleküllerindeki amino asitler, L-stereoizomerlerdir. Damino asitler, yalnızca bakteriyel hücre duvarlarının küçük
peptitlerinde ve bazı peptit antibiyotiklerde bulunurlar
Bir tek amino grubuna ve bir tek karboksil grubuna sahip standart amino
asitler, nötral sulu çözeltilerden zwitterion olarak bilinen, tam olarak
iyonlaşmış şekillerde kristalize edilebilirler
Bir standart amino asit, kendisi için karakteristik olan izoelektrik nokta
değerine eşit pH ortamında net elektrik yükü taşımaz; izoelektrik nokta
değerinden yüksek pH ortamında bazik anyon şeklinde; izoelektrik nokta
değerinden düşük pH ortamında asit katyon şeklinde bulunur
Bir standart amino asit, bir elektrik alanında, kendisi için karakteristik olan
izoelektrik nokta değerine eşit pH ortamında net elektrik yükü
taşımadığından hareketsiz kalır; izoelektrik nokta değerinden yüksek pH
ortamında bazik anyon şeklinde bulunduğundan anoda göçer; izoelektrik nokta
değerinden düşük pH ortamında asit katyon şeklinde bulunduğundan katoda
göçer
(-)
(+)
Katot
Anot
Bir standart amino asit, hem proton donörü (asit) hem proton
akseptörü (baz) olarak davranabilir. Standart amino asitler,
amfoterik maddeler (amfoterik elektrolit veya amfolit)’tirler
İyonize olabilen bir yan zincir içermeyen bir amino asit titre edilirse iki adet pKa
değeri gözlenir. Birinci değer (pKa1) -karboksil grubuna, ikinci değer (pKa2)
-amino grubuna aittir. Amino asitler, hem karboksil grubu hem amino
grubunun proton vermek üzere iyonlaşması nedeniyle, karakteristik titrasyon
eğrileri verirler
İyonize olabilen R gruplu amino asitlerin titrasyon eğrileri daha komplekstir
Bütün amino asitler infrared bölgedeki ışığı absorbe ederler. Tirozin ve
triptofan, daha az derecede de fenilalanin, ultraviyole ışığı absorbe ederler
Standart amino asitlerin kimyasal tepkimeleri
• Amino asitlerin amino grupları ile verdikleri tepkimeler:
Asitamid (peptit) oluşumu, Sanger tepkimesi, Van Slyke
reaksiyonu, Sörensen titrasyonu, Deaminasyon
• Amino asitlerin karboksil grupları ile verdikleri
tepkimeler: Asitamid (peptit) oluşturma, Tuz oluşturma, Ester
oluşturma, Dekarboksilasyon
• Amino asitlerin amino ve karboksil gruplarının birlikte
verdikleri tepkimeler: Ninhidrin tepkimesi
• Amino asitlerin R grupları ile verdikleri tepkimeler (renk
tepkimeleri): Ksantoprotein tepkimesi, Millon tepkimesi,
Pauly tepkimesi, Nitroprussiyat tepkimesi, Ehrlich tepkimesi,
Kurşun sülfür oluşumu
• Amino asitlerin tüm gruplarının katılımı ile verdikleri
tepkime: Ağır metal iyonlarıyla kompleks kelatlar (şelatlar)
oluşturma
Amino asitleri tanımlama deneyleri
Amino asitrlerin kimyasal özelliklerini göstermek veya doğrulamak için yapılan
deneylerdir
•Amino asitlerin amino grupları ile verdikleri reaksiyonlara dayanan tanımlama
deneyleri
Van Slyke deneyi: Nitröz asitle azot gazı çıkışı
•Amino asitlerin amino ve karboksil gruplarının birlikte verdikleri reaksiyonlara
dayanan tanımlama deneyleri
Ninhidrin deneyi: Ninhidrin ile mavi-menekşe renk
•Amino asitlerin renk reaksiyonlarına dayanan tanımlama deneyleri
Ksantoprotein deneyi: Konsantre nitrik asit ile ısıtma sonucu fenil
halkasıyla sarı renk
Kurşun asetat deneyi: Kurşun asetat ile siyah renk
Nitroprussiyat deneyi: Nitroprussiyatla koyu renk
Millon deneyi: Millon reaktifi ile kırmızı renk
Nonstandart amino asitler
Nonstandart amino asitler, bir
standart amino asit bir protein
yapısına girdikten sonra bir
değişim reaksiyonu sonucu türemiş
amino asitlerdir
•4-Hidroksiprolin
•5-Hidroksilizin
•6-N-metillizin
•-karboksi glutamat
•Desmozin
•Selenosistein
Proteinlerin yapısında bulunmayan
amino asitler
-amino asitler
•Ornitin
•Sitrülin
•Arjinino süksinik asit
•Homosistein
•Homoserin
•Sistein sülfinik asit
•Dihidroksifenilalanin (DOPA)
•5-Hidroksi triptofan
Amino grubu -karbonda olmayan amino asitler
•-alanin
•-aminobutirik asit (GABA)
•Taurin
•-aminoizobutirik asit
Peptitler
Peptitler, amino asitlerin polimerleridirler. Kuramsal olarak, bir amino asidin karboksil grubunun OH’i ile diğer amino asidin -amino grubu arasından su
ayrılarak peptit bağı oluşur
İki amino asitten dipeptit, Üç amino asitten tripeptit,… oluşur ki 10’a kadar
olan amino asitten oligopeptit, daha çok amino asitten ise polipeptit meydana
gelir
Bir peptitteki amino asit üniteleri, sıklıkla amino asit kalıntıları
olarak adlandırılırlar
Peptidin bir ucunda serbest -amino grubuna sahip amino asit
kalıntısı bulunur ki bu uca amino-terminal uç veya N-terminal uç
denir. Peptidin diğer ucunda ise serbest -karboksil grubuna sahip
amino asit kalıntısı bulunur ki bu uca da karboksil-terminal uç veya
C-terminal uç denir
Fizyolojik etkiye sahip peptitler
Dipeptitler: Karnozin (alanil
histidin), anserin (metil karnozin),
aspartam (nutrasweet)
Tripeptitler: Glutatyon (GSH;
GSSG, -glutamil sisteinil glisin)
Pentapeptitler: Metiyonin enkefalin,
(Tyr-Gly-Gly-Phe-Met), Lösin
enkefalin, (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu)
Nonapeptitler: Oksitosin ve
vazopressin (antidiüretik hormon,
ADH)
Download