Hücre Zarından Madde Geçişleri Küçük moleküllerin geçişi Büyük

advertisement
Hücrede Madde Alışverişi
Basit difüzyon
Küçük
moleküllerin
geçişi
Hücre
Zarından
Madde
Geçişleri
Glikoz, Karbondioksit,
Oksijen, Vitamin, Su,
Amonyak, Aminoasit,
Yağ asidi, Mineral, Gliserol
Pasif taşıma
Kolaylaştırılmış difüzyon
Aktif taşıma
Osmoz
Fagositoz
Endositoz
Büyük
moleküllerin
geçişi
Protein, Yağ, Maltoz
Glikojen, Nişasta
Pinositoz
Ekzositoz
Hücre Zarından Madde Geçişleri
Hücreler içinde yaşadıkları ortamla sürekli madde alış
verişi yapar. Hücre, metabolik faaliyetler sonucunda oluşan
atık ürünleri de dışarı verir. Hücreye giriş sırasında
maddelerin ilk karşılaştıkları engel hücre zarıdır. Bir maddenin
zardan geçip geçemeyeceği maddenin ve hücrenin özelliğine
bağlıdır.
Moleküllerin büyüklüğü, ortam yoğunluğu, sıcaklık ve hareket
hücre zarından madde giriş çıkışını etkiler. Hücre zarından küçük
boyutlu madde alışverişi, hücrenin enerji kullanıp kullanmamasına
göre pasif taşıma ve aktif taşıma olarak iki şekilde gerçekleşir.
Büyük moleküller ise endositoz ile hücre içerisine girer, ekzositoz
ile dışarı atılır.
A) Pasif Taşıma:
Hücre zarı maddelerin taşınmasında enerji harcamıyorsa,
bu taşımaya pasif taşıma denir.
Pasif taşımanın genel özellikleri :
1. Taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur.
2. Enerji harcanmaz.
3. Enzim kullanılmaz.
4. Canlı ve cansız hücrelerde görülür.
5. Sıcaklık,hareket ve yoğunluk farkı difüzyonu hızlandırır.
6. Denge sağlanana kadar devam eder ve durur.
7. Porlardan geçebilecek büyüklükteki maddeler difüzyona uğrar.
Porlardan büyük maddeler difüzyon yapamaz.
Hücrede pasif taşıma 3 şekilde görülür:
1.Difüzyon 2. Kolaylaştırılmış difüzyon 3.Osmoz
1.Difüzyon:
Moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru
yayılmasına difüzyon denir. Difüzyon olayı hücre içi ve
dışındaki madde yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder.
Örneğin : Bir kokunun bütün odaya yayılması veya şekerin
suda çözünmesi gibi…
ÖRNEK : Sıvı – Sıvı difüzyonu :
ÖRNEK: Gaz – Sıvı difüzyonu:
Bir bardak su içine mürekkep
damlattığmızda, bir süre sonra
bardağın her yerine mürekkep
molekülleri dağılır. Bardağın her
tarafı renklenir.
Bir gölün yüzeyi havayla temas
eder, gaz molekülleri su içinde
çözünerek, gölün her tarafına
difüzyonla yayılır. Bu durum
suda yaşayan canlıların
solunumu için çok önemlidir.
Hava
Göl
ÖRNEK : Gaz – Gaz difüzyonu:
Bir odanın köşesine esans emdirilmiş
bir pamuk koyduğumuzda, bir süre
sonra esans molekülleri odadaki hava
içinde difüzyonla yayılarak odanın her
tarafının kokmasına neden olur.
Hava
Esans
Gazlar ve su hücrelere daima
difüzyonla alınır ve verilir. Örneğin
akciğer
alveollerinden
oksijenin
alınarak kana verilmesi difüzyonla olur.
ÖRNEK : Katı – Sıvı difüzyonu
Difüzyon Hızına Etki Eden Faktörler:
1. Zardaki por sayısı (Por sayısı arttıkça madde giriş
çıkışı da artar.)
2. Geçişen molekül büyüklüğü (O2, su, iyot, CO2 gibi
küçük moleküller hücre zarından kolaylıkla geçer.)
3. Sıcaklık (Moleküller sıcak ortamda daha hızlı hareket eder. )
4. Konsantrasyon farkı.
5. Molekül ağırlığı (Ağırlık ne kadar düşükse difüzyon hızı o kadar
yüksektir.)
6. Yağda çözünme ve çözme yeteneği [ Hücre zarının yapısında yağ
olduğu için yağda çözünen maddeler kolaylıkla geçebilir.
Örneğin A,D,E,K vitaminleri. Ayrıca yağı eriten maddeler (alkol, eter,
kloroform ve benzen gibi) hücre zarından kolaylıkla geçebilir.]
7. Difüzyon yüzey genişliği
2. Kolaylaştırılmış difüzyon: Küçük moleküllerin çok
yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru porlardan taşıyıcı
proteinler yardımıyla geçişine kolaylaştırılmış difüzyon denir.
Enerji harcanmaz. Glikoz, fruktoz, galaktoz gibi şekerler ve
amino asitlerin çoğu bu şekilde difüzyona uğrarlar.
2. Kolaylaştırılmış Difüzyon:
3. Osmoz:
Suyun difüzyonudur. Suyun çok olduğu yerden az
olduğu yere yarı geçirgen bir zar aracılığıyla geçmesine
osmoz denir.
A-B bölmeleri ile C-D bölmelerinde yoğunluklar birbirlerine eşit olduğundan
su moleküllerinin de geçişleri eşittir. Ancak E-D bölmelerinde yoğunluklar farklı
olduğundan su molekülleri yoğun oldukları E bölmesinden F bölmesine doğru
geçerler. Bunun sonucunda su seviyesi düşerken tuzlu su seviyesi yükselir.
Ozmoz deneyi
Baş sayfa
Ozmotik Basınç
Bir hücre kendisinden daha az
yoğun bir ortama konduğunda
içerisindeki madde yoğunlu nedeniyle
dışarıdaki suyu hücre içerisine emmek
için uyguladığı basınca ozmotik basınç
denir.
Ozmotik basıncı arttıran maddeler
çeşitli şekerler, organik asitler ve
inorganik tuzlardır.
Baş sayfa
Osmatik Basınç resmi
Diyaliz:
Çözücüyle birlikte bazı çözünenlerin yarı geçirgen
zardan geçmesi olayına diyaliz denir.
Baş sayfa
izotonik ortam
Hücreyle aynı yoğunluğa sahip çözeltilere izotonik
çözelti denir. İzotonik çözeltilerde çözelti içindeki madde
yoğunluğu, hücrenin madde yoğunluğuna eşittir. Hücrede
değişikliğe neden olmaz.
Vücutta hücreler arası sıvı ile vücut hücrelerinin içindeki
sıvılar izotoniktir.
Hücre kendisinden farklı yoğunlukta su içeren ortamlara
konulduğu zaman ozmoz sonucu hücrede plazmoliz,
deplazmoliz ve turgor oluşur.
Plazmoliz:
Bir hücre kendisinden daha yoğun (hipertonik) ortama
(tuzlu su, şekerli su) konulduğunda su kaybederek
büzülmesi olayına plazmoliz denir. Plazmolize uğramış
hücre hipertonik çözelti içinde bulunmaktadır.
Hücre içeriğine göre çözünmüş madde yoğunluğu fazla
olan çözeltilere hipertonik çözelti denir.
Bitki hücresinde plazmoliz
Baş sayfa
Deplazmoliz
Plazmolize uğramış bir hücrenin saf suya yada
kendisinden daha az yoğun (hipotonik) bir ortama
konulduğunda kaybettiği suyu geri alarak şişmesine
deplazmoliz denir.
Hipotonik ortam
Plazmolize uğramış hücre
Hücre su alarak eski haline döner
Hücre içeriğine göre çözünmüş madde yoğunluğu az
olan çözeltilere hipotonik çözelti denir.
Bitki hücresinde deplazmoliz
Baş sayfa
Turgor:
Hücre içerisindeki suyun hücre zarına (yada çepere) yaptığı
basınça turgor basıncı denir. Hücreye giren su miktarı arttıkça turgor
basıncı da artar. Su miktarı azaldıkça turgor basıncı da azalır.
Hayvan hücrelerinin artan turgor basıncına dayanamayarak
parçalanmasına hemoliz denir. Örneğin alyuvarlar.
Bitkilerde hücre çeperinden dolayı hemoliz görülmez.
Turgor basıncının bitkilere sağladığı bazı
avantajlar şunlardır:
1. Otsu bitkilerde destekliği sağlar.
2. Stomaların açılıp kapanmasını sağlar.
3. Küstüm otu gibi bitkilerde hareketi sağlar.
Hayvan Hücresi
Bitki hücresinde turgor
Baş sayfa
Bitkide turgorun etkisi
Baş sayfa
Aktif Taşıma:
Canlı hücrelerde; hücre zarında ATP enerjisi harcanarak
madde moleküllerinin az yoğun ortamdan çok yoğun
ortama doğru taşınmasına aktif taşıma denir.
Aktif Taşımanın özellikleri
1. Enerji harcanır.
2. Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur.
3. Canlı hücrelerde görülür.
4. Olay sırasında taşıyıcı enzimler ve proteinler kullanılır.
Aktif taşıma ile gerekli durumlarda hücre içine veya dışına
glikoz, amino asit, sodyum, potasyum, klor gibi maddeler
taşınır.
Aktif taşıma yapılmazsa hücre içi ile dışı arasında derişim
farkı ortadan kalkar. Bu durum hücredeki yaşamsal faaliyetleri
durdurur. Örneğin sistik fibrozis hastalığı
Büyük Moleküllü Maddelerin Geçişi
Protein, polisakkarit gibi büyük moleküllü maddelerin
hücre zarından içeri ve dışarı geçişi iki yolla olur.
1.
Endositoz
2.
Ekzositoz
1. Endositoz:
Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin
koful oluşturularak hücre içerisine alınmasına endositoz denir.
Maddenin katı ve sıvı oluşuna göre fagositoz ve pinositoz
şeklinde gerçekleşir.
Hücre çeperinden dolayı endositoz bitki hücrelerinde
gerçekleşmez.
Endositozun Özellikleri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Enerji (ATP) harcanır.
Enzim kullanılır.
Hücre zarı azalır. Hücrenin içeriği artar.
Hücreye alınan bu büyük maddeler lizozomdaki ve besin
kofulundaki hücre içi enzimlerle parçalanır.
Tek hücrelilerde ve akyuvarlar da çok görülür.
Canlılık delilidir.
Denge yoktur.
Bitki hücrelerinde ve diğer çeperi olan hücrelerde
görülmez.
Fagositoz (Yeme = Yutma)
Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük katı besinlerin
yalancı ayaklarla hücre içine alınması olayına fagositoz denir.
Daha sonra lizozomdan gelen sindirim enzimleriyle besinin
sindirimi gerçekleşir.
Amip ve öglenanın beslenme şekli, akyuvarların mikropları
yemesi fagositoza örnek verilebilir.
Pinositoz (içme):
Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki sıvı maddelerin
hücre zarının içeriye doğru oluşturduğu cebe dolduktan sonra
koful halinde sitoplazmaya alınması olayına pinositoz denir.
Lizozomla birleşerek sindirilir.
Kanda bulunan hormonların ve antikorların hedef hücreler
tarafından alınması genellikle bu yolla olur.
2. Ekzositoz
Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük maddelerin hücre
dışına atılması olayına ekzositoz denir.
Hücrede atık maddeler atılmasında, süt ve tükürük
bezlerinde, solunum yollarındaki mukus salgısı yapan hücrelerde
ve pankreasta ekzositoz olayı sıklıkla gerçekleşir.
Homeostasis Nedir?
Canlının vücudunda gerçekleşen her türlü değişikliğe
karşı var olan dengenin korunmaya çalışılmasıdır.
Hücrelerden gereksiz fazla ve zararlı maddelerin
uzaklaştırılarak iç çevrenin dengeli bir durumda kalmasına
homeostasi denir.
Bu sayede organizma sağlıklı bir biçimde yaşamını
sürdürür.
Ekzositozun Özellikleri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Enerji (ATP) harcanır.
Enzim kullanılır.
Hücre zarı artar.Hücrenin içeriği azalır.
Canlılık delilidir.
Denge yoktur.
Boşaltım kofulu ve golgi yardımıyla atılır.
Bitki ve hayvan hücrelerinde görülür.
Değerlendirme soruları
1.Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde
aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?
A) Pinositoz cebi
B) Ribozom
C) Lökoplast
D) Çekirdek
E) Selüloz çeper
CEVAP: A
Baş sayfa
2.Yandaki grafik hücre içindeki su
miktarının zamana bağlı değişimini
göstermektedir. Buna göre, hücrenin
deplazmoliz olmaya başladığı zaman
aralığı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) t1 – t3
B) t0 – t1
C) t1 – t 4
D) t3 – t4
E) t0 – t4
Baş sayfa
CEVAP: A
3. Bitkilerde gözlenen ;
I. Otsu bitkilerin, taze sürgünlerinin ve yaprakların dik
durması
II. Küstüm otunda, dokunulunca kapanan yapraklarının
eski haline gelmesi
III. Kapanmış stomaların tekrar açılması
Olayları aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir ?
A. Aktif taşıma
B. Plazmoliz
C. Osmotik basınç
D. Turgor basıncının artması
E. Difüzyonla mineral alınması
CEVAP: D
4. İnsan kanına, hipertonik (yoğun) bir serum verilirse
hangisi gözlenmez ?
A. Kanın emme basıncı artar.
B. Kan çevre dokulardan su çeker.
C. Kan hücrelerinin turgor basıncı artar.
D. Kan hücreleri plazmoliz olabilir.
E. Kanın damarlara yaptığı basınç artar.
CEVAP: C
Baş sayfa
Download