iletişim

advertisement
İLETİŞİM
1
İletişim, bir spor karşılaşması değildir. Önemli
olan galibiyet ve mağlubiyetten ziyade, birlikte
konuşabilmeyi, birlikte paylaşabilmeyi, birlikte
keşfetmeyi ve birlikte öğrenebilmeyi
başarabilmektir.
2
İLETİŞİM SADECE KONUŞMAK
DEĞİLDİR.
İletişim aynı zamanda;
-Ne söyleyeceğimizi bilmek,
-Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına,
-Nerede söylemenin doğru olduğuna karar verebilmek,
-En iyi nasıl söyleyeceği konusunda fikir yürütmek,
-Olayları basite indirgeyerek sunabilmek,
-Akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak
konuşabilmek,
-Dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen
mesajı anlayıp anlamadığını kontrol edebilmektir.
3
İLETİŞİMİN TANIMI VE KAPSAMI






İletişim; bilgi, fikir, duygu ve düşünceleri kapsayan
anlamların, çeşitli araçlarla aktarıldığı süreçtir.
Kısaca anlaşılabilir mesaj üretme ve aktarma sürecidir.
İletişim; bilgi üretme, iletme, algılama ve geri bildirim
sürecidir.
İletişim; Bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır bir şekilde başka
birine aktarmasına denir.
İnsanlar arasındaki her türlü bilgi, duygu ve düşünce
alışverişine denir.
Dolayısıyla, kendimizi anlaşılır kıldığımız ve
başkalarını anladığımız her türlü işleme
“İLETİŞİM” denilebilir
4
İLETİŞİMİN TANIMI VE KAPSAMI

Tanımlar incelendiğinde, kişilerarası iletişimle ilgili olarak
aşağıdaki genellemelere ulaşılabilir:

-Kişilerarası iletişimde en az iki insan vardır.
-Kişilerarası iletişim tek yönlü değil, karşılıklıdır.
-Kişilerarası iletişim bir süreçtir.
-Kişilerarası iletişim bilginin, duygunun, düşüncenin,
yaşantının paylaşımıdır.
-Kişilerarası
iletişim
hem
psikolojik
hem
de
sosyal/kültürel bir olgu ve süreçtir.




5
İLETİŞİM AMACI VE ÖNEMİ
İletişimin Amacı; Kendini, kendi bildiklerini
düşündüklerini veya kendi hissettiklerinin
anlatmaktır.
İnsanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için
iletişim zorunludur. İnsan, çevresi ile iletişim kurarak yaşar.
Onun her davranışı, konuşması, susması, duruşu ve oturma
biçimi, kendini ifade etmesidir; yani çevresine mesaj
iletmesidir.
İletişim insanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir
köprüdür.
İLETİŞİM AMACI VE ÖNEMİ
İletişimin, duygu ve düşüncelerin karşılıklı paylaşıldığı bir
süreç olduğu, takım içersinde duygu ve düşüncelerin
karşılıklı paylaşabilmesinin ise, kulüpte iş görenlerin
birbirlerinin
duygularını
anlamasına,
bu
duyguları
anlamasına, bu duyguları uygun şekilde ifade edebilmesine,
birbirlerini anlama ve dinlemesine, karşısındakinin beden
dilini doğru yorumlayabilme becerisine ve kendi beden dilini
uygun bir şekilde kullanabilmesine bağlıdır.
İletişimin Önemi
İletişim Yoluyla:
-Birbirimizi anlamaya,
-Sevmeyi Öğrenmeye,
-İlişkileri başlatmaya ve sonlandırmaya,
-Kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye
-Başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye ULAŞIRIZ…
İletişimin Önemi
İnsanları Motive Etme,
Sorumluluk Verme, Düzenleme,
Organizasyon,
Sorun Çözme ve
Bilgi Toplama Becerilerimizin Hepsi
Başkalarıyla
İletişim Kurma Yeteneğimize
Doğrudan Bağlıdır.
8
İletişimin Temel Özellikleri
İletişim üzerine yapılan çalışmalar, iletişimin üç temel
özelliğinin olduğu göstermektedir.
1-İletişim ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları
sayesinde kurulabilir.
2-İletişim, paylaşması gerekli kılar, yani iletişimde gönderici ve
alıcı, mesajın ortak bir anlamı üzerinde anlaşılmalıdırlar.
3-İletişimde, jest, mimik, ses, harf, rakam ve sözcük gibi
semboller kullanılır. Alıcı ve gönderici mesaja aynı anlamı
verdikleri zaman, tam olarak iletişim ortaya çıkar.
9
İletişimin Temel Özellikleri
İletişim olgusunun temel özelliklerine bakıldığında;
-İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür.
-İletişim dinamik bir olgudur.
-İletişim belirli kalıplara bağlıdır.
-İletişimde ilk dakika önemlidir.
-İletişim sadece bilgi alışverişi değildir.
-İletişim kişiyle yapılır.
-İletişim bir bütündür.
10
İletişimin Temel Özellikleri
İletişim olgusunun genel özelliklerine bakıldığında;
-İletişim toplumsal yaşamın olmazsa olmaz koşullarındandır.
İletişim için toplumsal çevre gereklidir.
-İletişim etkisi, iletilerin gönderici ve alıcı için aynı anlamları
taşımasıyla doğru orantılıdır.
-İletişim hem sözlü, hem de sözsüz olarak yürütülen bir
süreçtir.
-İletişim tüm sorunlar için çözüm değildir, sorunların
çözümüne katkıda bulunur.
-İletişim kullanılma amacına göre iyi ya da kötü sonuçlar
doğurabilir. Burada iletişimin amacı, ileti içeriği, kullanılan
iletişim teknikleri önem taşır.
11
İletişimin Temel Özellikleri
-İletişim çok konuşmakla aynı şey değildir. İletişimde önemli
olan iletinin doğru ve açık bir biçimde doğru kanallarla alıcıya
ulaşması, bunlara gönderilecek bir ileti, iletinin gönderildiği
kanal, iletinin alındığı ve ne tür bir etki yarattığını gösteren bir
geri bildirim ile tüm bunların yer aldığı bir ortamın olması
gereklidir. Bunlar olmadan iletişim gerçekleşmez.
12
İLETİŞİMİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ
-Topluma çeşitli konularda haber ve bilgi sağlama.
-Bireylerin toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunma
-Toplumu belirli amaçlara güdüleme
-Tartışma ortamı hazırlama
-Eğitime katkıda bulunma
-Kültürün gelişimine katkıda bulunma
-Eğlendirme
-Toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunma
13
İLETİŞİM SÜRECİ
Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişimlerle
gelişip, başka bir olaya dönüşmesine “süreç” denir.
İletişimde bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen
zamanda biyolojik gelişimine, kültürel ve toplumsal
çevresindeki ilişki ve etkileşimlerine koşut olarak sürekli
gelişen, değişen ve buna karşılık bireyi de değiştiren kesintisiz
bir süreçtir.
İletişim de önemli olan ne söylediğiniz değil, nasıl
söylediğinizdir. Bu nedenle, iletişim; “kim, kime, neyi, nasıl,
ne gibi ortamlarda, ne amaçla söyler ve bunun sonucunda ne
olur” “ araştıran bir etkinlik ve davranış iletileri tasarlar.
14
İLETİŞİM SÜRECİ
Amaç; kendini, kendi
hissettiklerini anlatmaktır.
bildiklerini/düşündüklerinin
veya
Bu amaca ulaşmak için;
-Ne söylemek istiyorum
-Ne zaman söylersem karşımdakinin iletişim kanalı açık olur
-Nerede hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur.
İletişim iki yönlü bir süreçtir. Karşı karşıya geldiğiniz kişiye hiç
cevap vermeseniz de bu suskunluğunuz bile kendi başına bir
mesaj oluşturur. İster gözüne bakın, ister bakışlarınızı başka
yöne çevirin, hepsi anlamlı birer geri iletimdir.
15
İLETİŞİM SÜRECİ
16
İLETİŞİM SÜRECİ
17
İLETİŞİM SÜRECİ
İletişim sürecinde yer alan, iletişimin temel
öğeleri şunlardır:
Kaynak (Gönderici)
 İleti
 Kodlama
 Kanal
 Alıcı
 Geri Bildirim(Feed-Back)

18
İLETİŞİM SÜRECİ
KAYNAK (GÖNDERİCİ)
En basit anlamda kaynak iletişimi başlatan, iletiyi gönderen
öğedir. Her iletişimde süreci başlatan bir kaynak vardır.
İletişim süresince başarısı büyük ölçüde göndericinin bilgi,
yetenek ve özelliklerine bağlıdır.
İletişim sürecine kaynağı etkileyen bazı faktörler vardır.
Bunlar, kaynağın kendi kişiliği ile ilgili görüş, duyuş ve
düşünceleridir. İletişim süreci genellikle, kaynağın kendisini
algılama biçimine göre şekillenmektedir.Örnek olarak
sürekli gergin ve sinirli bir şekilde yaşayan bir sporcunun
başlattığı iletişim süreci de rahat olmayacaktır.
19
İLETİŞİM SÜRECİ
KAYNAK (GÖNDERİCİ)
Kaynak kötü ise mesaj alıcı tarafından iyi anlaşılmayabilir.
Mesajın anlaşılır olabilmesi için kaynağı iyi ve alıcının da
yeterli düzeyde olması gerekir. Yeterince bilgiyle
donatılmamış alıcıya (sporcu) iyi bir kaynaktan anlaşılır
bir mesaj iletilse de tam etkili olmayabilir.
Mesajın anlaşılırlığına aşağıdaki kilit sorular, yardımcı olur:
1- Ne aktaracağım? (Mesajım ne ile ilgili)
2- Mesajımı aktaracağım kişi kim? (yaşı, cinsiyeti, fiziği,
genel psikolojik özellikleri)
3-Mesajımı aktarmak için doğru bir zaman mı?
4-Beni anlaması için mesajıma ilgi ve ihtiyaç duymasını
nasıl sağlayabilirim?
20
5-Konu ilgi alanına giriyor mu?
İLETİŞİM SÜRECİ
KAYNAK (GÖNDERİCİ)
6- Konu hakkında bilgisi var mı? Ne düzeydedir?
7- Mesajımdaki sözcük, kavram ve terimlerin anlamlarını
biliyor mu?
8- Bilmediği anlamları nasıl tanımlayabilirim?
9- Mesajımı ne zaman göndermeliyim, ne kadar sürmeli?
10- Mesajımda mantık zinciri nasıl olmalı?
11-Ne şekilde anlatırsam mesajım zihninde canlanır?
12- Mesajıma nasıl bir tepki gösterebilir?
13-Mesajımı doğru anladığını nasıl anlamalıyım?
21
İLETİŞİM SÜRECİ
KAYNAK (GÖNDERİCİ)
Gönderici mesajını, alıcının zihinsel algı yeteneğine göre
kodlamalıdır. Alıcının algılayamayacağı bir mesaj, sadece
bir gürültüdür.
Haksızlığa uğradığınıza inandığınız bir yerde, hakkınızı
arayış biçiminize sporcunuzun tanık olmasını sağlayın.
Ona kavga etmeden ve bağırmadan haksızlıklara karşı
çıkmanın mümkün olduğunu gösterin.
22
İLETİŞİM SÜRECİ
MESAJ (İLETİ)
Bir yaşantıya ait duygu ve düşüncenin kodlanarak sözlü,
sözsüz veya yazılı olarak alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan
sembollere mesaj denir. Kısacası, ileti işaretlerden
kuruludur.
Mesaj, vericiden çıkan duygu ve düşüncelerin, alıcının
duygu, düşünce ve bilgileridir. Mesaj alıcıya ait ne kadar
çok duyu, düşünce ve bilgileridir. Mesaj alıcıya ait ne
kadar çok duyu organına ulaşırsa, anlatım o kadar
başarılı olmaktadır.
23
İLETİŞİM SÜRECİ
MESAJ (İLETİ)
Etkili bir iletişim sürecinde mesajın istenen şekilde
anlaşılabilmesi için şu nitelikleri taşıması gerekir:
1-Mesaj, hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde
kurgulanmalı ve sunulup dağıtılmalıdır.
2-Mesaj, anlam bozmadan aktarılabilecek şekilde hem
kaynağı hem de hedef kitlenin ortaklaşa sahip oldukları
yaşam deneyimlerini ifade eden işaretlerle verilmelidir.
3-Mesaj, hedefe ihtiyaç uyandırmalı, bu ihtiyaçların
karşılanıp giderilmesi için bir şeyler önermeli ve yol
gösterici olmalıdır.
4-İhtiyaçların giderilmesinde ileti ile önerilen yol bireylerin
içinde bulunduğu grup normuna uygun düşmelidir.
24
İLETİŞİM SÜRECİ
MESAJ (İLETİ)
İletişim sürecinin başarılı olabilmesi için mesaj, alıcını
dikkatini çekecek biçimde düzenlenmeli, kaynağın ve
alıcının ortak yaşam ve deneyimlerini yansıtan semboller
iletilmelidir. Bu semboller konuşulan sözcükler, grafik
veya şekiller, bir yüz ifadesi veya el kol hareketlerinden
oluşabilmektedir.
Alıcı tarafından anlaşılmayan mesaj “gürültü” dür. Mesajın
mutlaka alıcı tarafından anlaşılması sağlanmalıdır.
Verdiğimiz mesajın anlaşılırlığı önemlidir. Burada iki
nokta önem taşır; mesajın dili ve mesajın içeriği. Mesajın
dili, alıcı tarafından zorlanmaksızın anlaşılabilir, açık net
ve keskin nitelik taşımasını ifade eder.
25
İLETİŞİM SÜRECİ
MESAJ (İLETİ)
Ses tonumuz, konuşma hızımız, kaş-göz hareketleri, dudak
oynatmalarıyla yaptığımız yüz ifadeleri ve el kol
hareketlerimiz, karşı tarafa içeriği zengin mesajlar
verebilir.Mesajın içeriği ise, iletilmek istenen bilgi ve
düşüncenin ele alınış biçimidir. Çoğunlukla bu mesajları
verdiğimizin farkında bile olamayız; bu durumda, mesajın
anlaşılır olduğuna özen göstermenin anında alıcıya bir
kaynak olmalı, ayrıca mevcut bilgileri iyi bir anlatımla
mesaja dönüştürülmelidir.
26
İLETİŞİM SÜRECİ
MESAJ (İLETİ)
Örneğin;
-Anladın mı, yerine aktarabildim mi?
-Anladınız mı, yerine anlatabildim mi?
“Anladın mı, anladınız mı?” derken
karşındakini sorgulamış oluruz.
“Anlatabildim mi, aktarabildim mi”
derken kendimizi sorgulamış oluruz.
27
İLETİŞİM SÜRECİ
KODLAMA
Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir
mesaj biçimine dönüştürülmesine kodlama denir. Dil
kodlama için önemli basamaktır. Bu bağlamda jestler,
mimikler, hareketler gibi önemli ve hatta karmaşık
kodlama yolları dile dayanmaktadır.
Kodlama sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar
vardır. Bunlardan biri iletilmek istenen bilgi, duygu veya
düşüncelerin alıcının anlayabileceği şekilde kodlanması
gerekir.
28
İLETİŞİM SÜRECİ
KANAL
Mesajın alıcıya iletildiği yoldur. İletişim kanalları, beş duyu
olarak düşünmek de bir başka sınıflandırma olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Mesajın iletilmesinde kullanılan iletişim araçları aynı
zamanda kanal işlevi üstlenir. Bunlar göze, kulağa ve
diğer duyu organlarına hitap edebilir.
Mesaj taşıyıcısı; yüz yüze ilişkiyi, telefon, bilgisayar, yazılı
dokümanlar, vs. içerir.
29
İLETİŞİM SÜRECİ
ALICI (HEDEF)
İletişim sürecinin son aşaması alıcıdır. Kaynağın gönderdiği
bilgiyi algılayan, alan ve değerlendiren kişi veya gruptur.
Etkili bir iletişim olabilmesi için kaynak ile alıcının sosyo
kültürel yapısı, bilgi düzeyi, davranış özellikleri, iletişim
becerileri arasında bir dengenin olması gerekmektedir.
Mesajın
mutlaka
alıcı
tarafından
anlaşılması
sağlanmalıdır.
30
İLETİŞİM SÜRECİ
GERİ BİLDİRİM (FEED – BACK)
Alıcının mesajı alıp değerlendirdikten sonra geri iletmesidir.
Geri bildirimin kalitesi iletişimin hem devamını hem de
yönünü belirler.
Alıcının iletişimdeki yeri ve mesajın alıcı üzerindeki etkisi
ancak geri bildirimle açıklık kazanabilir. Ayrıca geri
bildirimin kalitesi , iletişimin hem devamını, hem de
yönünü Belirler.
Duygu ve düşüncelerin karşılıklı paylaşılabilmesi ise kişilerin
öncelikle birbirlerinin duygularını anlamasına, bu
duyguların uygun şekilde ifade edebilmesine, birbirlerini
anlamak için etkili dinleme ve aynı zamanda kişinin kendi
beden dilini de uygun şekilde uygun şekilde
kullanabilmesine bağlı olduğu söylenebilir.
31
İLETİŞİM SÜRECİ
GERİ BİLDİRİM (FEED – BACK)
Sporcu eğitiminde öğretilenlerin
uygulanması gerekir.
Uygulanmayanlar kısa bir süre sonra
yaşamlarına geri dönerler. Bu tür
insanlar hayatlarında başlarına gelen
her olumsuz şeyden sorumlu
tutacakları birilerini bulurlar. Bu
onları rahatlatır ama ne yazık ki
sorunlarını çözmeye yardımcı olmaz.
32
İLETİŞİM SÜRECİ
GERİ BİLDİRİM (FEED – BACK)
Geri bildirimi olmayan iletişim tek yönlü
bir iletişimdir. Burada önemli olan,
göndericinin mesajına karşılık alıcının bir
karşılık vermesidir. Sporcularınızın yaptığı
bir şeyden hoşlandığınızda, bunu sebebiyle
belirtin.Böylece
“otomatik”
teşekkür
yerine, insanları mutlu eden “özel
teşekkür” e geçebilirsiniz.
33
İLETİŞİM SÜRECİ
İLETİŞİM SÜRECİNİN AŞAMALARI
Etkili iletişimin 4 aşaması vardır:
Dikkat; alıcının iletmeye çalışılan mesajı dinlemesini
sağlamaktır.
Anlama; alıcının mesajın içeriğini kavraması demektir.
Kabul; alıcının mesaja karşı itaati olarak açıklanır.
Tepki; İletişimin gerçekleştiği aşamadır.
34
İLETİŞİM SÜRECİ
GÜRÜLTÜ
İletinin anlaşılması ya da iletilmesini engelleyen her şey
gürültü olarak değerlendirilmektedir. Alıcının hazır konumda
olması, iletişimi etkili kılmak için önemlidir. Gürültü dikkat
dağıtıcı, görüntü ve uzaklık gibi çevresel faktörlerden
olduğu kadar algılama, kişisel merak, istek azlığı gibi kişiye
özgü niteliklerden oluşabilir.
35
İLETİŞİM SÜRECİ
GÜRÜLTÜ
Gürültüye neden olan kaynakları dört ana grupta
sınıflandırmak mümkündür:
-Fiziksel gürültü kaynakları (uçak sesi, kitaptaki silinmiş
yazılar, konuşmayı engelleyen yol çalışması,)
-Fizyo-nörolojik gürültü kaynakları (işitme, görme ile ilgili
engeller, konuşma bozuklukları, açlık, susuzluk, yorgunluk)
-Psikolojik gürültü kaynakları (sevinç, üzüntü, heyecan,
önyargılar)
-Toplumsal-kültürel gürültü kaynakları (Hedefin ve kaynağın
bilgi düzeyleri, yaşantı, statü farklılıkları)
36
İLETİŞİM SINIFLANDIRILMASI
Günlük yaşamımızın değişik alanlarında ve ilişkilerinde
gerçekleşen iletişim olgusu, nitelikleri bakımından birçok
etkene göre sınıflandırılabilir.
A)BİR TOPLUMSAL İLİŞKİLER SİSTEMİ OLARAK
-Kişiler arası iletişim
-Grup iletişimi
-Örgüt iletişimi
-Toplumsal iletişim
B)GRUP İLİŞKİLERİNİN YAPISINA GÖRE
-İnformel (Yatay ) iletişim
-Formel (dikey ) iletişim
C)KULLANILAN KANALLARA VE ARAÇLARA GÖRE
-Görsel ve İşitsel iletişim
-Dokunma ile iletişim
-Kitle iletişimi
37
İLETİŞİM SINIFLANDIRILMASI
D) KULLANILAN KODLARA GÖRE
-Sözlü iletişim
-Yazılı iletişim
-Sözsüz iletişim
E)ZAMAN VE MEKAN BOYUTLARINA GÖRE
-Yüz yüze iletişim
-Uzaktan iletişim
38
İLETİŞİM SÜRECİ
İLETİŞİM 30 KURALI
İnsanlarla İletişim Kurarken Dikkat Etmemiz Gereken İlkeler
1-Karşınızdakini dinlemesini bilin.
2-Sabırlı olun
3- Esnek olun.
4-Sizi dinleyenlerin anlayacağı sözcükler seçin.
5-İnsanların gönlünü almaktan korkmayın.
6-Sinirlerinize hakim olun.
7-Şaka yapacağınız zaman iyi düşünün
8-Sorulara karşılık verin
9-Konunuzu iyi bilin.
10-Düşünmeden konuşmayın.
11-Sürekli dert yanan biri olmayın
39
12-Karşınızdakilerin tepkilerine dikkat edin.
İLETİŞİM SÜRECİ
İLETİŞİM 30 KURALI
İnsanlarla İletişim Kurarken Dikkat Etmemiz Gereken İlkeler
13-Kaybetme ihtimalini göz önünde bulundurun.
14-Gereksiz eleştirilerden kaçının.
15-Görüşlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeye
çalışmayın.
16-Gürültü yapmayın ancak sesinizi duyurun.
17-Yüz ifadenizi kontrol edin.
18-Biri sizinle konuşurken işinizle meşgul olmayın.
19-Birisi konuşurken, önünüzdeki kağıtları çizmeyin.
20-Birisi konuşurken, başkalarıyla fısıldaşmayın.
21-Sözü başkalarının ağzından kapmayın
40
İLETİŞİM SÜRECİ
İLETİŞİMİN 30 KURALI
İnsanlarla İletişim Kurarken Dikkat Etmemiz Gereken İlkeler
22-Aynı sözcükleri dilinize dolamaktan vazgeçin
23-İnsanlara ne yapacaklarını öğretmek merakından
vazgeçin.
24-Ne zaman susmak gerektiğini bilin.
25-Sözünüzü güçlü bir tonla bitirin.
26-Başkalarını kötülemeyin.
27-Öğütlediğiniz şeyleri kendinizde uygulayın.
28-Size akıl danışılmadıkça öğüt vermeyin.
29-Gereksiz yere zıtlık yaratmayın.
30-Adil davranın.
41
İLETİŞİM BECERİLERİNİZİ DEĞERLENDİRMEK
NEDEN İLETİŞİM BAZEN ETKİSİZDİR?
-vermek istediğiniz mesajın içeriği duruma uygun
olmayabilir.
-Mesajı vermek için gerekli sözlü veya sözsüz becerilerden
yoksun olduğunuz için, mesajınız istediğiniz anlamı
iletmez.
-Dikkat etmediği için mesajı alamaz.
-Uygun dinleme veya sözsüz algılama becerilerine sahip
olmadığı için mesajın içeriğini yanlış anlar veya hiç
anlayamaz.
-mesajın içeriğini anlar, fakat maksadını yanlış yorumlar.
42
TEŞEKKÜRLER…….
43
KAYNAKLAR
1- Yetim, A.A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor. Berikan Yayınevi,
2- Demiray, U., Eroğlu, E., Gökdağ, D., Tuna, Y., Ünlü, S., Yılmaz, A. , Yüksel, H. (2008). Etkili
İletişim. Pegem Akademi, Ankara.
3- Yüksel, H., Künüçen, H., Demiray, E., Uztuğ, F., Onursoy, S., Vural, İ., Arslan., B., Arslan, E.,
Ecevit, F, Özen, Ö., Demiray, U., (2009). Genel İletişim, Pegem Akademi, Ankara.
4-Büyükonat, T. (1998). Başarılı Antrenörlük. Beyaz Yayınları, İstanbul.
5-Işık, M. (2010). Genel ve Teknik İletişim. Eğitim akademi yayınları, Konya.
6- Gökçe, O. (2013). İletişim. Çizgi Kitabevi, Konya.
7-Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, İstanbul.
8-Vural, İ. (2012). İletişim. Pegem Akademi, Ankara.
9-İletişim Bilgisi, (2009). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
10- İletişim Bilgisi, (2014). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
44
Download