ZAMAN İÇİNDE BİLİM 2 Abbasi halifelerinden Memun 9. yüzyılda bir

advertisement
ZAMAN İÇİNDE BİLİM 2
1. Abbasi halifelerinden Memun 9. yüzyılda bir grup
5. Romalılar; Fenikeliler, İyonyalılar ve Yunanlıların
bilgini dünya haritası yapmak ve coğrafya kitabı
geliştirdiği alfabeye son şeklini vererek "Latin
yazmak üzere görevlendirdi. Bilginler daha önceden
alfabesini" oluşturmuşlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
bilinen Marinos'un haritasından ve Batlamyus'un
coğrafya kitabından yararlandılar ve yararlandıkları
A) Ortak mirasın sadece oluşturan milletlerce
bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.
kullanılabildiğini
Yukarıdaki bilgiye bakarak aşağıdakilerden
B) Ortak mirasın oluşturulmasına bir çok uygarlığın
hangisi söylenemez?
katkı sağladığını
A) İslam dünyasında sosyal bilimler alanında
C) Ortak mirası korumanın çok zor olduğunu
çalışmalar yapıldığı
D) Ortak mirasın nesilden nesile aktaramadığını
B) Halifenin bilimsel çalışmaları desteklediği
C) İslam bilginlerinin bilimsel çalışmalarında
6. Anadolu uygarlıklarından İyonyalılar bilimsel ve
yabancı kaynaklardan yararlandıkları
kültürel alanlarda diğer Anadolu uygarlıklarına göre
D) Coğrafya bilgisinde Avrupalıların İslam
daha ileri gitmişlerdir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin katkı
dünyasından daha ileri oldukları
sağladığı söylenemez?
2. Rönesans hareketleri sırasında İbrani ve Latin
A) Özgür düşüncenin gelişmesine uygun ortam
dilleri bilginler tarafından öğrenilerek dini metinler
oluşturmuş olmalarının
incelendi. Kutsal olduğu iddia edilen yazıların çoğuB) Ticaret sayesinde iyi gelir elde etmelerinin
nun sonradan meydana getirildiği anlaşılınca
C) Bilim adamları ve sanatçılara değer vermelerinin
Hristiyan din adamlarına karşı şüphe ve eleştiriler
D) Milattan önce 6. yüzyılda Pers egemenliğine
çoğaldı. Erasmus, Hristiyanlıkta düzenlemeler yagirmelerinin
pılmasını istedi.
Öğretmenin konuşmasına göre
7. I. Rönesans
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
II. Reform
A) Rönesans hareketlerinin halkın aydınlanmasına
III. Kavimler Göçü
Yukarıdakilerden hangilerinin Avrupa'da
katkı sağladığı
gelişmeyi önleyen engellerin ortadan
B) Din adamlarına olan güvenin arttığı
kaldırılmasına katkı sağladığı söylenebilir?
C) Kilise ve din adamları arasında görüş ayrılığı
olduğu
A) I ve I B) I ve III C) II veIII D) I, II ve III
D) Kiliseye olan güvenin azaldığı
8. Yeni Çağda kâğıt ve matbaanın yaygın olarak
3. I. Avrupa da yeni mezheplerin ortaya çıkması
kullanılması Avrupa'da öncelikle hangi alanda
II. Kilise dışında laik eğitimin kurulması
gelişme sağlamıştır?
Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru yanıt
III. Katolik Kilisesi'nin topraklarına el konması
Reform hareketleri sonucunda meydana gelen
vermiştir?
yukarıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa'da
A) İletişim B) Ulaşım C) Askerlik D) Sağlık
mezhep birliğinin bozulduğunu gösterir?
A) Yalnız B) Yalnız I C) II ve II D) I, II ve III
9. Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da
kilisenin denetimi dışında da eğitim kurumları
4. Türk - İslam devletlerinde astronomi alanında
açılmaya başlanmıştır.
çalışmalar yapılmış, Sultan Melikşah tarafından
Buna göre Avrupa'da eğitim alanında aşağıdaki
İsfahan'da bir gözlemevi kurulmuş. dönemin ünlü
görüşlerden öncelikle hangisinin gelişme gösterdiği
matematikçisi Ömer Hayyam'ın başkanlık ettiği kurul
söylenebilir?
Melikşah adına yeni bir takvim düzenlemiş, bu
A) Laik B) Ulusal C) Eşitlikçi D) Demokratik
takvime de " Celali Takvimi" adı verilmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakiler-den
10. Bir ülkede, İnsanlar merak ettikleri konuda
hangisi söylenemez?
araştırma yapabiliyorlar, elde ettikleri bilgileri
A) Sultan Melikşah'ın bilimsel çalışmaları
başkalarıyla paylaşabiliyorlarsa o ülkede, aşağıdaki
özgürlüklerden hangisinin var olduğu söylenebilir?
desteklediği
B) Türklerin kendilerine özgü takvim düzenlediği
A) Seyahat özgürlüğü B) Bilim özgürlüğü
C) Türk bilginlerinin gök cisimlerini incelediği
C) Yerleşme özgürlüğü D) Konut edinme özgürlüğü
D) Türklerin deneysel bilimlerle ilgilenmediği
11. Rönesans Hareketleri Avrupa'da bilim sanat ve
edebiyatta yeni gelişmelere yol açmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans
Hareketlerinin sonucu olamaz?
A) Teknolojik alanda gelişmeler yaşanması
B) Güzel sanatlar alanında yeni eserler ortaya
konması
C) Avrupalı tüccarların zenginleşmesi
D) Özgür düşüncenin yaygınlaşması
12. Rönesans Hareketlerinde Leonardo Da Vinci,
Michelanangelo (Mikelanj) ve Rafael resim, heykel
ve mimari alanında ünü günümüze kadar ulaşan
eserler bıraktılar.
Rönesans dönemi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisini vurgulanmıştır?
A) Teknoloji alanında çalışmalar yapıldığı
B) Sanat alanında önemli gelişmeler yaşandığı
C) Doğu uygarlıklarından etkilenildiği
D) Eski eserlerin kopyalandığı
13. Reform hareketleri sonucunda Almanya'da
Protestanlık, Fransa'da Kalvenizm, İngiltere'de de
Anglikanizm mezhebi ortaya çıktı.
Sadece bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Avrupa'da siyasal birliğin sağlandığı
B) Ortodoks mezhebinin daha geniş bir alana
yayıldığı
C) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulduğu
D) Avrupa'da yeni dinlerin ortaya çıktığı
14. Avrupa'da kilisenin bilim ve sanat üzerindeki
baskısına son veren gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Coğrafi Keşifler
C) Kavimler Göçü
B) Reform Hareketleri D) Derebeyliklerin Yıkılması
15. Avrupa'da eğitim alanında laik düşüncenin
doğmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıdaki soruya aşağıdaki cevaplardan
hangisi doğru yanıt olarak gösterilebilir?
A) Rönesans Hareketleri C) Reform Hareketleri
B) Kavimler Göçü
D) Coğrafi Keşifler
16. Türkiye Selçukluları döneminde yöneticiler bilgin
ve düşünürleri korumuşlar, birçok merkezde
medreselerin açılmasına öncülük etmişlerdir.
Selçuklu yöneticileri bu tutumları ile aşağıdaki
alanlardan hangisinde gelişme sağlamayı
amaçlamış olabilirler?
A) Tarım B) Ticaret C) Bilim
D) Askerlik
17. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk olarak
kullandığı alfabedir?
A) Göktürk alfabesi C) Uygur alfabesi
B) Arap alfabesi
D) Latin alfabesi
18. Alışverişte değiş tokuş yöntemi yerine parayı
kullanarak ticaret hayatına önemli bir kolaylık
getirdik.
Buna göre Lidyalıların insanlığın ortak mirasına
hangi alanda katkıda bulunduğu söylenebilir?
A) Bilim
B) Sanat C) Ekonomi
D) Askerlik
19. Türk - İslam devletlerinde bilimin gelişmesine
aşağıdakilerden hangisinin doğrudan katkısı
olmuştur?
A) Tımar sisteminin C) Lonca teşkilatının
B) Medreselerin
D) Ahilerin
20. Pusula ve kâğıdın Avrupalılar tarafından
öğrenilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin
sonucunda olmuştur?
A) Kavimler Göçü
C) Coğrafi Keşifler
B) Rönesans Hareketleri D) Haçlı Seferleri
21. Doğu Türkistan'ın Turfan Kenti çevresinde
yaptığımız arkeolojik kazılarda 7. ve 8. yüzyıllara ait
birçok kitap ve belgeler bulduk.
Bu bilgiye göre burada yaşayanlarla ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
A) Savaşçı bir kavim oldukları
B) Yerleşik yaşama geçmedikleri
C) Yazıyı kullandıkları
D) Tarımsal faaliyetlerde bulundukları
22. I. Göktürk alfabesi
II. Uygur alfabesi
III. Fenike alfabesi
Yukarıdaki alfabelerin hangilerinin
geliştirilmesinde Türklerin katkısı olduğu
söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
23. İlk Çağ uygarlıklarından jyonyalıların
insanlığa daha çok hangi alanda hizmet ettikleri
söylenebilir?
A) Bilim B) Sanat C) Ekonomi
D) Askerlik
24. Kâğıt ve barut ilk olarak hangi uygarlık
tarafından kullanılmıştır?
A) Çin
B) Roma C)Sümer D) Yunan
25. Tarih devirlerini başlatan uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hitit
B) Sümer C) Lidya D) Roma
26. Avrupalı din adamları Coğrafi Keşifleri
desteklemişler ve keşiflere katılan gemicileri teşvik
etmişlerdir. Buna karşın keşifler sonucunda din
adamlarına duyulan güven azalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açmıştır?
A) Din adamlarının keşiflere bizzat katılmamaları
B) Keşfedilen yerlerden fazla kazanç elde
edilememesi
C) Keşiflerin, din adamlarının anlattıklarının
birçoğunun yanlış olduğunu ortaya koyması
D) Keşiflere katılan gemicilerin inançlarının zayıf
olması
27. Yeni Çağda bilim, sanat ve edebiyat alanlarındaki değişme ve gelişmelere Rönesans denir.
Buna göre Rönesansla birlikte öncelikle hangi
alanda gelişme yaşandığı söylenebilir?
A) Kültürel alanda
B) Askeri alanında
C) Ekonomik alanında
D) Madencilik alanında
28. Matbaanın ve kağıdın yaygınlaşmasıyla beraber
Hristiyanlığın kutsal kitabı "İncil" ulusal dillere
çevrildi ve çoğaltıldı. Böylece herkes incili elde etme
ve okuma olanağına kavuştu. Bu durum kutsal
olduğu söylenen İnanış ve yazılardan birçoğunun
uydurma olduğunun anlaşılmasını sağladı.
Bu gelişmelerin öncelikle aşağıdakilerden
hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Din adamlarının ekonomik durumlarının
iyileşmesine
B) Halkın din adamlarına karşı olan güven
duygularının azalmasına
C) Hristiyanlığın yeni bölgelere yayılmasına
D) Din adamlarının siyasal gücünün artmasına
29. I. Yeni mezheplerin ortaya çıkması
II. Kilisenin fakir düşmesi
III. Kilise dışında laik öğretimin kurulması
Yukarıdakilerden hangileri reform hareketlerinin
sonuçlarındandır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
30. 16. yüzyılda reform hareketleri hangi
mezhebe ait kilisede yapılmıştır?
A) Ortodoks
B) Katolik
C) Anglikan
D) Protestan
Download