Makina Mühendisliği - Bitlis Eren Üniversitesi

advertisement
1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI/
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS LİSTESİ
(Erciyes Üniversitesi ile Ortak)
Dersin Adı
S/Z
S
S
S
S
T
U
K
3
3
3
0
0
0
3
3
3
3
3
0
0
3
3
S
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
S
3
0
3
S
3
0
3
S
3
0
3
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
S
Z
Z
Z
3
6
-
0
0
-
3
0
-
6
6
6
24
Ders Kodu
MAK0501
MAK0502
MAK0503
MAK0504
Metalografi
İleri Isıl İşlemler
Yüzey İşlemleri
Taşıt Kaynaklı Kirleticiler ve Kontrolü
MAK0505
MAK0506
Simülasyon Analizi
Alternatif Motorlar ve Tahrik Teknolojileri
S
S
MAK0507
MAK0508
MAK0509
MAK0514
MAK0515
MAK0516
MAK0517
MAK0518
MAK0519
MAK0520
MAK0521
Sonlu Elemanlar Analizi
Kompozit Malzemelerin Mekaniği
Elastisite Teorisi
Kaplamaların Karakterizasyonu
İleri Isı İletimi
İleri Isı Taşınımı
İleri Termodinamik
Rüzgar Enerji Sistemleri
İleri İmal Usulleri
Süper Alaşımlar
MAK0ine Tasarım Optimizasyon Yöntemleri
MAK0522
MAK0597
MAK0598
MAK0599
Konstrüksiyonda Şekillendirme
Uzmanlık Alan Dersi
Seminer
Tez
AKTS
6
6
6
6
6
6
2
DERS İÇERİKLERİ
Ders Kodu
MAK0501
MAK0502
MAK0503
MAK0504
MAK0505
MAK0506
MAK0507
MAK0508
DERSİN ADI VE İÇERİĞİ
Metalografi
Mühendislik malzemelerinin incelenmesinde, ön hazırlıklar, numune
alınması, bakalite alma, zımparalama-parlatma ve dağlama teknikleri.
Dağlayıcı çeşitleri. Metal mikroskobu ve optik mikroskop kullanımı.
Farklı alaşımlardaki çeşitli fazların tespiti ve katılaşma yapıları.
Deformasyon yapıları. Demir-Krabon alaşımındaki mevcut faz yapıları.
İleri Isıl İşlemler
Demir esaslı alaşımların yapısı ve faz dönüşümleri çelikte alaşım
elementleri ve çeliğin özelliklerine etkisi, çeliğin ısıtılmasında meydana
gelen yapı dönüşümleri, Ostenitize edilmiş çeliğin soğutulmasında
izotermik-zaman-sıcaklık dönüşüm; ve sürekli soğutmada dönüşüm
diyogramları
Çelikte
tavlama
yöntemleri,
Normalizasyon
(normalleştirme), gerilim giderme ve yeniden kristalleşme tavlamaları.
Yumuşatma, kaba tane ve patentleme tavlamaları ve uygulamaları,
çeliklerin sertleştirilmesi, martenzitik yapı, beynitik yapı ve özellikleri.
Sertleşebilirlik tarifi ve sertleşebilirliğin jominy deneyi ve hesap yoluyla
belirlenmesi, çeliklerin sertleştirilmesinde kullanılan soğutma ortamları ve
çeliklere uygulanan menevişleme ve temperleme işlemleri.
Yüzey İşlemleri
Yüzey işlemlerinin sınıflandırılması. Yüzey hazırlama teknikleri.
Metallerde yüzey sertleştirme. Yüzey kaplama: Dekoratif ve koruma
amaçlı kaplamalar, vakum teknikleri (PVD ve CVD) ve termal spreyleme
ile sert ve yumuşak yüzey kaplamaları. Metalik yüzey işlemlerinde
ortamın ektisi. Kaplama seçimi ve test yöntemleri.
Taşıt Kaynaklı Kirleticiler ve Kontrolü
Egzoz emisyoları, motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticiler,
taşıtlardan kaynaklanan kirleticileri önleme yöntemleri.
Simülasyon Analizi
Bilgisayar destekli tasarım, simülasyon oluşturulması ve
analizlerinin yapılması. Analizlerindeğerlendirilmesi.
Alternatif Motorlar ve Tahrik Teknolojileri
Alternatif yakıtlar kullanım yöntemleri. Taşıtlardaki alternatif
değişiklikler.
Sonlu Elemanlar Analizi
Giriş. Sonlu Eleman Yönteminin genel işlem adımları. Eleman
interpolasyon fonksiyonları, şekil fonksiyonları. İzoparametrik
eleman kavramı. Sürekli ortamları sonlu elemanlara bölme.
Nonlineer analiz teknikleri. Integral formülasyonu ve varyasyon
yöntemleri. Uygulamalar için bilgisayar programları. Çeşitli
uygulamalar.
Kompozit Malzemelerin Mekaniği
S/Z
S
T
3
U
0
K
3
AKTS
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
6
Kompozit malzemelerin temel kavramları, Farklı malzemeler için Hooke
yasası, Lif takviyeli kompozit tabakanın makromekanik analizi, Açılı
tabakanın kırılma teorileri, Isı ve nem etkisi, Lif takviyeli tabakanın
mikromekanik analizi, Katmanlı yapının gerilme-şekil değiştirme ilişkileri
ve makromekanik analizi, Katmanlı yapıların tasarımı ve analizi, Katmanlı
kompozit kirişlerin eğilmesi.
MAK0509
Elastisite Teorisi
İndis notasyonu ve Kartezyen tansör analizi. Gerilme analizi. Şekil
değiştirme analizi. Bünye denklemleri. Termoelastisite. Uygunluk
koşulları. İki boyutlu Elastisite. Airy gerilme fonksiyonu. Çeşitli
3
düzlem elastisite problemleri için analitik çözümler. Prizmatik
çubukların burulması.
MAK0514
MAK0515
MAK0516
MAK0517
MAK0518
MAK0519
MAK0520
MAK0521
MAK0522
Kaplamaların Karakterizasyonu
Yüzey mühendisliğinin önemi, Malzemelerin yüzey özellikleri,
Kaplamaların yüzey ve mikroyapı özelliklerinin tespit edilmesi; yüzey
sertliği – nanosertlik ölçümleri ve değerlendirilmesi,kaplama yapışma
kabiliyetinin belirlenmes – scratch ölçüm ve sonuçlarının
değerlendirilmesi, kaplamaların mikroyapı değerlendirmeleri – SEM ve
XRD analizleri ve değerlendirmeleri.
İleri Isı İletimi
Isı iletim denklemlerinin farklı koordinat düzlemlerinde türetilmesi; Sınır
şartları; zamana bağlı olan ve olmayan ısı iletimi problemlerin çözümü;
Bir, iki ve üç boyutlu ısı iletimi denklemlerinde modeleme teknikleri, Isı
iletim denklemlerinin sonlu farklar yöntemi ile çözümü.
İleri Isı Taşınımı
Temel prensipler, Taşınım sınır tabakası, Laminer ve türbülanslı akış;
Dıştan ve içten akışlarda ısı transferi, Doğal taşınım ve problemleri;
Zorlanmış ve doğa taşınım için matematiksel formülasyon; Yatay ve
düşey levhalarda doğal taşınım; doğal taşınım da ampirik bağıntılar; Isı
değiştirgeçleri.
İleri Termodinamik
Termodinamiğin temel kavramları ve tanımları; Termodinamik bağıntılar,
hal denklemleri, tek ve çok fazla sistemlerin özellikleri; Termodinamiğin
birinci kanunu ve uygulamaları; Entropi ve nerji sistemlerininn ikinci
kanun analizi; Tersinmezlik ve kullanılabilirlik; Termodinamik özellik
bağıntıları; Gaz karışımları; Kimyasal denge ve faz dengesi.
Rüzgar Enerji Sistemleri
Rüzgar karakteristiği, Rüzgar istatistiği, Ortalama rüzgar güç yoğunluğu,
rüzgar potansiyelinin belirlenmesi; Rüzgar ölçümü; Rüzgar türbin
aerodinamiği, mekanik enerjiyi elektrik ve diğer enerjilere dönüştürme,
verim ve kapasite faktörü; Rüzgar elektrik santral analizi, Rüzgar çiftliği
ekonomi ve maliyet analizi.
İleri İmal Usulleri
İmalatta etkili faktörle, malzeme seçimindeki temel kriterle, elektrik deşarj
metodu ile (EDM) işleme, EDML’unda tel elektrod kullanarak malzeme
işlemi, EDM ile taşıma, elektron ışını ile işleme, lazer ışını ile işleme,
plazma arkı ile işleme, iyonu ışını ile işleme, kimyasal işleme, ultrasonik
işleme, patlayıcılar ile şekillendirme, elekro hidrolik ve elektro magnetik
şekillendirme.
Süper Alaşımlar
Süper alaşım sistemleri, Ni, Fe-Ni ve Co esaslı süper alaşımlar, süper
alaşımların üretimi, süper alaşımların yapı ve özellikleri, süper alaşımların
şekillendirilmesi, süper alaşımların seçimi ve kullanım alanları.
MAK0ine Tasarım Optimizasyon Yöntemleri
MAK0ine tasarım işlem adımları ve karar verme, tasarım değişkenleri ve
sınırları, MAK0ine tasarım prableminin matematiksel optimizasyon
problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal teknikler, bilgisayar destekli
MAK0ine tasarım optimizasyon yöntemleri.
Konstrüksiyonda Şekillendirme
Optimizasyon, MAK0inenin tüm olarak şekillendirilmesi, MAK0inenin
mümkün olan en küçük hacime sığdırılması,MAK0ine parçalarına basit
statik yapı verilmesi, benzerlik teorisi, konstrüksiyon benzerliği,
geometrik benzerlik ve zorlanmalarda benzerlik bağıntıları.
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
S
3
0
3
6
4
MAK0597
MAK0598
MAK0599
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek lisans tez çalışması aşamasında danışman öğretim üyesinin
öğrenci veya öğrencilerine tez çalışmalarına ilişkin bilgileri aktardığı
teorik bir derstir. Ayrıntılı içeriği her bir danışman öğretim üyesi
tarafından belirlenir.
Seminer
Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu
öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak
sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir
Tez
Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin
Anabilim Dalı Başkanlığında önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları
çalışmadır.
Z
6
0
0
6
Z
-
-
-
6
Z
-
-
-
24
ORTAK ENSTİTÜDE OKUTULACAK DERSLER
(Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)
KOD
MKM501
MKM502
MKM503
MKM509
MKM511
MKM521
MKM523
MKM529
MKM531
MKM540
MKM541
MKM543
MKM549
MKM555
MKM568
MKM571
MKM573
MKM575
MKM577
MKM583
MKM585
MKM587
Dersin Adı
Mühendislikte Matematik Metodlar I
Kompozit Malzeme Mekaniği
Elastisite Teorisi
Sonlu Elemanlar Metodu
Polimerik Malzemeler
Mekanik Sistem Dinamiği
Mekanizmaların İleri Kinematiği
Robot Mekaniği
Titreşim Analizi Kestirimci Bakım Uygulamaları
Vizkos Akışkan Akımı
İleri Isı Geçişi I
İleri Termodinamik I
İçten Yanmalı Motorlar
Bilimsel Araştırma ve Veri Sunum Teknikleri
İleri Akışkanlar
İleri Teknoloji Malzemeleri
Seramik Matriks Kompozitler I
Yüzey Mühendisliği I
Mühendislikte Seramik Kaplamalar
Makine Tasarım ve İlkeleri I
Modern Kaynak Teknikleri
Talaşlı İmalatta Sayısal Denetim
T
U
K
AKTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Download