Uploaded by alperen_ekici21

Ders planı

advertisement
5E METODUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI
BÖLÜM 1
Dersin Adı
Fen Bilimleri
Sınıf
5.Sınıf
Ünitenin Adı/No
3.Ünite: Canlıların Yapısına Yolculuk
Konu/Kazanım
FB.5.3.1.1. Bitki ve hayvan hücrelerini temel
kısımları ve özellikleri açısından karşılaştırabilme.
19
Ders Saati
BÖLÜM 2
Alan Becerileri
FBAB2. Sınıflandırma
Kavramsal Beceriler
KB2.6. Bilgi Toplama
KB2.7. Karşılaştırma
KB2.13. Yapılandırma
Eğilimler
E1.1. Merak, E2.1. Empati, E2.2. Sorumluluk, E2.5.
Oyunseverlik, E3.2. Odaklanma, E3.4. Gerçeği Arama,
E3.7. Sistematik Olma, E3.8. Soru Sorma
Sosyal-Duygusal
Öğrenme Becerileri
SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme),
SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3.
Sorumlu Karar Verme
Değerler
D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D12. Sabır, D13.
Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk
Öğrenci Kazanımları
Bitki ve hayvan hücrelerinin özelliklerini belirler.
Bitki ve hayvan hücrelerinin benzer özelliklerini
listeler.
Bitki ve hayvan hücrelerinin farklı özelliklerini
listeler.
Anahtar Kavramlar
Hücre, bitki hücresi, hayvan hücresi, organeller.
Kullanılan Eğitim
Teknolojileri-Araç gereçler
Web.2.0, analoji, rol oynama, mikroskopla gözlem,
model oluşturma.
Öğretme-Öğrenme Yöntem
ve Teknikleri
Soru-cevap, tartışma ortamı, grup çalışmaları, gösteri,
sunuş yolu ile anlatım.
BÖLÜM 3
GİRİŞ
KEŞFETME
Öğretmen derse girer bugünkü konunun bitki ve hayvan
hücrelerinin temel kısımları olduğunu söyler. Ardından
öğrencilere “Çevrenizde hiç bitki veya hayvan hücresi
gördünüz mü? Gördüyseniz yakından incelediniz mi?
İncelediğinizde benzerlikleri ve farklılıkları nelerdi?” şeklinde
sorular sorarak öğrencilerin fikirlerini söylemesini ister.
Onların dikkatini çekmeye çalışır.
Öğretmen ilk olarak öğrencilere mikroskobun bölümleri ve
işlevini tanıtır. Bir hücre gözlemi için hem bitki hem de hayvan
hücrelerine ait örnekler mikroskopta öğrenciler tarafından tek
tek gözlemlenir. Örneklerden yola çıkarak bitki ve hayvan
hücrelerinin özelliklerini belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerin
gözlemlerine dayanarak hücreye ait temel kısımları çizmeleri
sağlanır. Öğrenciler çizimlerini karşılaştırarak hücrenin temel
kısımlarını belirleyip açıklamaları sağlanır. Bu süreçte gruptaki
her öğrencinin olumlu iletişim sergilemesine ve fikrini beyan
etmesine özen gösterilir. Daha sonra her gruba bitki ve hayvan
hücrelerinin modellerinin yapılması için malzemeler dağıtılır.
Öğrenciler grup içi fikir alışverişi yapar. Bitki ve hayvan
hücrelerinde hangi organellerin olduğunun ve iki hücrenin
birbirinden farklarını bir önceki mikroskopta hücre
gözlemlerinden yararlanarak ve kendi yaratıcılık ve hayal
güçlerini kullanarak modelleri oluştururlar.
AÇIKLAMA
DERİNLEŞTİRME
DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin gruplar halinde hazırladıkları modelleri sınıfta
sunmaları istenir. Yapılan hücre modelleri analitik dereceli
puanlama anahtarı ile değerlendirilir. Öğrencilerin nerede
eksikleri, kavram yanılgıları olduğunu öğretmen not eder. Daha
sonra öğretmen konuyu materyal kullanarak anlatır ve
öğrencilerinin eksik olduğu yerleri üzerinde durarak soru cevap
yapar. Daha sonra bitki ve hayvan hücresinin temel
kısımlarının karşılaştırılmasında web.2.0 aracından yararlanılır
ve öğrencilerin akranları ile beraber eğlenerek kazanımın
kavratılması ve eksiklerinin giderilmesi sağlanır.
https://wordwall.net/tr/resource/32690014/fenbilimleri/hayvan-ve-bitki-h%c3%bccresi
Öğretmen öğrencilerden hücre, doku, organ, sistem ve
organizma kavramlarının yapılandırılması sırasında rol
oynama tekniğini kullanmalarını ister. Sınıfı 2 gruba böler ve
bir gruptan bitki hücresini diğer gruptan da hayvan hücresini
canlandırmalarını ister böylece öğrencilerin akranları ile
olumlu iletişim dili kullanmaları ve bu süreçte eğlenerek
öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerin kavramlar arası mantıksal
ilişkileri açıklamaları istenir. Öğrencilerin kavramlar arasındaki
ilişkiye analoji yoluyla günlük hayattan örnek vermeleri
beklenir. Örnek olarak ev, mahalle,ilçe, il, ülke vb yapılanmalar
sunulur. Öğrencilerin elde ettiği bilgilerle var olan bilgilerini
bütünleştirerek organizmanın uyumlu bir bütün oluşturduğu
sonucuna ulaşmaları sağlanır. Ülkenin de organizma gibi
uyumlu bir bütün olduğu ifade edilerek aralarında benzeşim
kurulabilir. (analoji örneği alt sayfadadır)
Bu bilgiler ışığında bitki ve hayvan hücresinin benzer ve farklı
özellikleri sınıf ortamında tartışılır. Açık uçlu sorular sorularak
kendi öğrenmelerinin değerlendirilmesi sağlanır. Sürecin
başından sonuna kadar öğrencilerin aktif katılımı ve onların
kendilerini rahat hissedeceği ortamlar oluşturulur. Öğrencilerin
bireysel fikirlerini paylaşmaları ve becerilerini kullanmaları
desteklenerek başarı için motivasyon ve özgüvenin artması
desteklenmiş olur.
ANALOJİ ÖRNEĞİ
Bitki hücresi, bir şehre benzer. Hücre zarı şehrin sınırlarını belirler, sitoplazma ise şehrin
sokakları gibi hücre içindeki tüm yapıları barındırır. Bitki hücresinin birçok farklı özelliği
vardır:
1. Hücre Duvarı- Şehrin Duvarları
Bitki hücresi, şehrin duvarlarına benzer
şekilde bir hücre duvarına sahiptir. Bu
duvar, hücreye destek sağlar ve şeklini
korur.
2. Kloroplastlar- Güneş Enerjisi Santralleri
Bitki hücresinde bulunan kloroplastlar, şehrin güneş enerjisi santralleri gibidir. Fotosentez
sürecinde güneş ışığını yakalar ve kimyasal enerjiye dönüştürür.
3. Koful - Depolama ve Destek
Koful, şehirdeki depolama tanklarına benzer. Besinlerin depolanması, hücre içi sıvı
dengesinin sağlanması ve hücrenin desteklenmesi için kullanılır.
4. Mitokondriler - Enerji Üretimi
Bitki hücresinde bulunan mitokondriler, enerji üretimi için şehirdeki elektrik santralleri
gibidir. Organik bileşiklerin parçalanması sonucu enerji üretirler.
Hayvan hücresi ise biraz farklıdır. Hayvan
hücresi, şehirdeki birçok görevi yerine getiren
farklı yapılar içerir:
1. Lizozomlar - Temizlik Ekibi
Hayvan hücresinde bulunan lizozomlar,
şehrin temizlik ekibi gibi zararlı maddeleri parçalar ve hücrenin geri dönüşümünü sağlar.
2. Sentriyoller - Hücre Bölünmesi
Sentriyoller, şehirdeki inşaat ekiplerine benzer. Hücre bölünmesi sırasında sitoplazmanın
organize edilmesine yardımcı olur.
3. Glikozomlar - Yağ Asitleri Parçalama
Glikozomlar, şehirdeki enerji santrallerine benzer. Yağ asitlerini parçalayarak enerji
üretirler.
4. Endoplazmik Retikulum (ER)- Yollar ve Taşıma:
Endoplazmik retikulum, şehirdeki ulaşım ağlarına benzer. Sitoplazma içinde maddelerin
taşınmasını ve iletimini sağlar.
Download