Uploaded by User13562

04085723 arapca bablar

advertisement
ARAPÇA FİİLLERİN BABLARI (HARF SAYILARINA GÖRE FİLLERİN ÇEŞİTLERİ)
1) SÜLASÎ FİİLLER (Üç Harfli fiiller): Kök hali üç harften oluşan fillere denir.
A) SÜLÂSİ MÜCERRED FİİLLER: Üç harften oluşan fiil köküne herhangi bir ilave yapılmamış olan fillere "mücerred (ilavesiz) fiil" denir. 6 kalıbı vardır. Bunların her birine "bab" adı verilir.
ÖRNEK CÜMLE
MEVZUNU
(ÖRNEK FİİİL)
ÖZELLİĞİ
MUZARİ
ً‫ي ِرساَلَة‬
َ ‫ب‬
َ َ‫َكت‬
ٌّ ‫ع ِل‬
Genellikle Müteaddi (geçişli) olur. Fiillerin çoğunluğu
birinci babdandır.
Ali bir mektup yazdı.
‫ي‬
َ ‫س‬
َ َ‫َجل‬
ٌّ ‫ع ِل‬
Genellikle Müteaddi (geçişli) olur.
Ali oturdu.
MAZİ
‫ب‬
ُ ‫َي ْك ُت‬
‫َي ْج ِل ُس‬
YAZIYOR
Genellikle Müteaddi (geçişli) olur.
Ali kapıyı açtı.
OTURDU
‫َف َت َح‬
‫َع ِلم‬
َ
‫َح ُس َن‬
AÇIYOR
‫س‬
َ ‫ع ِل َم‬
َ
َ ‫ي اَلد َّْر‬
ٌّ ‫ع ِل‬
Genellikle Müteaddi (geçişli) olur.
Ali dersi bildi.
AÇTI
BİLİYOR
‫يع‬
ُ ْ‫يَح‬
َّ ‫س ُن اَ ْل َج ُّو فِي‬
ِ ‫الر ِب‬
Her zaman Lazım (geçişsiz) olur. Kalıcı sıfat ve
ahlakla ilgili fiiller genellikle 5. babdan gelir.
Baharda hava güzel oluyor.
ً‫ي اَ ْل َو َل َد َر ُجال‬
َ ‫ب‬
ِ ‫َح‬
َ ‫س‬
ٌّ ‫ع ِل‬
Genellikle Müteaddi (geçişli) olur. Altıncı babdan
olan fillerin sayısı oldukça azdır.
Ali çocuğu adam sandı.
‫َي ْف ُع ُل‬
‫َي ْف ِع ُل‬
GÜZEL OLDU
ِ ‫يح‬
‫ب‬
‫س‬
ُ ْ َ
ِ‫ح‬
‫ب‬
‫س‬
َ َ
HESAPLIYOR
HESAPLADI
‫َف َع َل‬
FETH-U ZAMMUN
‫َف َع َل‬
FETH-U KESRUN
‫َف َع َل‬
‫َف ِع َل‬
FETHATÂN
‫َي ْف َع ُل‬
BİLDİ
GÜZEL OLUYOR
MAZİ
‫َي ْف ُع ُل‬
‫َي ْف ِع ُل‬
‫َي ْف َع ُل‬
YAZDI
‫َي َف َت ُح‬
‫َي ْع َلم‬
ُ
‫َي ْح ُس ُن‬
BAB NO
MUZARİ
‫ب‬
َ ‫َك َت‬
‫َج َل َس‬
OTURUYOR
‫ب‬
َ ‫فَتَ َح‬
َ َ ‫ي اَ ْلبا‬
ٌّ ‫ع ِل‬
VEZNİ
(KALIP FİİİLİ)
KESR-U FETHUN
ZAMMU ZAMMUN
KESRATÂN
‫َف ُع َل‬
‫َف ِع َل‬
1.BAB
2.BAB
3.BAB
4.BAB
5.BAB
6.BAB
B) SÜLÂSİ MEZİD FİİLLER: Üç harften oluşan fiil köküne 1,2 VEYA 3 harf ilave edilmiş olan fillere "mezid (ilaveli) fiil" denir, 3 kısımdır.
1) SÜLÂSİ MEZİD RUBAÎ FİİLLER: Kök harflerine 1 (bir) harf ilave edilerek harf sayısı 4'e çıkarılan fillerdir. 3 kalıbı vardır. Tüm mezid fiiller masdarlarına göre isimlendirilirler.
MEVZUNU (ÖRNEK FİİLİ)
FİİLİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI
VEZNİ (KALIP FİİLİ)
MASTAR
MUZARİ
MAZİ
MASTAR
‫ف‬
َ ‫ت الض َّْي‬
ُ ‫أَ ْك َرْم‬
ٌ‫إِ ْكراَم‬
ُ‫يُ ْك ِرم‬
‫أَ ْك َرَم‬
‫عال‬
ٌ ْ‫إِف‬
‫َعلَّ َم هللاُ ا ِإلنْساَ َن ماَ ََلْ يَ ْعلَ ْم‬
Allah insana bilmediğini öğretti.
ِ
‫يم‬
ٌ ‫تَ ْعل‬
‫يُ َعلِ ُم‬
‫َعلَّ َم‬
‫قاَتَ َل اَل ُْمجاَ ِه ُدو َن اَل َْع ُد َّو‬
ٌ‫ُمقاَتَ لَة‬
‫يُقاَتِ ُل‬
ِ ‫تَ ْف‬
‫يل‬
‫ع‬
ٌ
‫قاَتَ َل‬
ٌ‫اعلَة‬
َ ‫ُم َف‬
Misafire ikram ettim.
Mücahitler düşmanla savaştı.
ikram etti
Genellikle müteaddi (geçişli), bazen lazım (geçişsiz) olur.
öğretti
Fiil, fail veya mefulde "çokluk" ifade eder.
savaştı
Genellikle iki kişi arasında ortaklık ifade eder.
MUZARİ
‫يُ ْف ِع ُل‬
‫يُ َف ِع ُل‬
ِ ‫ي َف‬
‫اع ُل‬
ُ
MAZİ
‫أَفْ َع َل‬
BAB ADI
‫فَ َّع َل‬
‫إفْعا ٌل‬
ِ
‫تَ ْف ِعي ٌل‬
‫اع َل‬
َ َ‫ف‬
ٌ‫ُم َفاعَ ََل‬
1
2
3
2) SÜLÂSİ MEZİD HUMASÎ FİİLLER: Kök harflerine 2 (iki) harf ilave edilerek harf sayısı 5'e çıkarılan fillerdir. 5 kalıbı vardır.
MEVZUNU (ÖRNEK FİİLİ)
FİİLİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI
MASTAR
MUZARİ
VEZNİ (KALIP FİİLİ)
MAZİ
MASTAR
‫يَ ْف َع ُّل‬
‫تَ َف ُّع ٌل‬
‫يَتَ َف َّع ُل‬
‫تَ َف َّع َل‬
‫اع ٌل‬
ُ ‫تَ َف‬
‫اع ُل‬
َ ‫يَتَ َف‬
‫اع َل‬
َ ‫تَ َف‬
Cam kırıldı.
‫اِنْ ِك َس ٌار‬
‫يَْن َك ِس ُر‬
‫اِنْ َك َس َر‬
َ‫اِ ْجتَ َم َع التالَِمي ُذ ُهنا‬
‫ال‬
ٌ ‫إِنِْف َع‬
ِ ِ
ٌ‫ا ْجت َماع‬
‫ََْيتَ ِم ُع‬
‫اِ ْجتَ َم َع‬
‫ال‬
ٌ ‫إِفْتِ َع‬
‫ََْي َم ُّر‬
‫اِ ْْحََّر‬
‫إِفْ ِعالَ ٌل‬
‫يَتَ َعلَّ ُم‬
‫تَ َعلَّ َم‬
‫اع ُد‬
َ َ‫يَتَ ب‬
‫اع َد‬
َ َ‫تَب‬
Öğrenciler burada toplandı.
‫ت أ َْوراَ ُق ْاْلَ ْشجاَ ِر‬
ْ ‫اِ ْْحَ َّر‬
Ağaçların yaprakları kızardı.
ِْ ِ‫ا‬
‫ْح َر ٌار‬
َّ ‫تَ َعلَّ َم التِل ِْمي ُذ‬
‫س‬
َ ‫الد ْر‬
Öğrenci dersi öğrendi.
‫تَ َعلُّ ٌم‬
‫اع َد َعلِ ٌّي ِم ْن ُهنَا‬
َ َ‫تَ ب‬
‫اع ٌد‬
ُ َ‫تَب‬
Ali burdan uzaklaştı.
Dönüşlülük ifade eder.
toplandı
kızardı
Lazım (geçişsiz) fillerin mübalağası (renk ve ayıplar içindir)
öğrendi
Azar azar elde etme manası ifade eder.
uzaklaştı
iki ve daha çok kişi arasında ortaklık ifade eder.
MAZİ
‫اِنْ َف َع َل‬
‫اِفْ تَ َع َل‬
‫اِفْ َع َّل‬
ِ‫ا‬
‫اج‬
‫ك‬
‫ن‬
ُّ ‫س َر‬
َ
ْ
ُ ‫الز َج‬
َ
kırıldı
Dönüşlülük ifade eder. Daima Lazım ( geçişsiz) gelir.
MUZARİ
‫يَ ْن َف ِع ُل‬
‫يَ ْفتَ ِع ُل‬
BAB ADI
‫إنْ ِف َعا ٌل‬
ِ
‫إفْ ِت َعا ٌل‬
ِ
‫إفْ ِع َال ٌل‬
ِ
‫تَ َف ُّع ٌل‬
‫تَ َفاعُ ٌل‬
4
5
6
7
8
3) SÜLÂSİ MEZİD SUDASÎ FİİLLER: Kök harflerine 3 (üç) harf ilave edilerek harf sayısı 6'e çıkarılan fillerdir. 5 kalıbı vardır.
MEVZUNU (ÖRNEK FİİLİ)
FİİLİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI
MASTAR
MUZARİ
‫اِ ْستِ ْغ َف ٌار‬
ِ ‫أ‬
ْ
َ‫َستَ غْف ُر اَّلل‬
Allah'tan af diliyorum.
‫يَ ْستَ ْغ ِف ُر‬
VEZNİ (KALIP FİİLİ)
MAZİ
MASTAR
‫اِ ْستَ ْغ َف َر‬
MUZARİ
‫يَ ْستَ ْف ِع ُل‬
‫يَ ْف َع ْو ِع ُل‬
‫ال‬
ٌ ‫إِ ْستِ ْف َع‬
Hakîki veya mecâzi mânada istek cümlelerinde veya bir hâlden, diğer bir hâle geçişi göstermekte kullanılır.
‫ض‬
َ ‫إِ ْع‬
ُ ‫ب ْاْلَ ْر‬
َ ‫ش ْو َش‬
Yeryüzü yemyeşil oldu / çok yeşerdi
ِ
‫اب‬
َ ‫ا ْع ِش‬
ٌ ‫يش‬
ِ ‫ي ع َشو‬
‫ب‬
‫ش‬
ُ ْ َْ
ِ‫ا‬
‫ب‬
‫ش‬
‫و‬
‫ش‬
‫ع‬
َ
َ
ْ
َ ْ
ِْ ‫اِ ْجلَ َّو َذ‬
‫اْلبِ ُل‬
Lâzım fiili mübâlaga etmek ve önemini vurgulamak (tekit) için kullanılır.
ِ‫ت الْور َدةُ ِِف ا ْْل ِديِ َقة‬
ِ ‫اِ ْْحَ َّار‬
َْ
َ
Lâzım fiili mübâlaga etmek ve mecâzi bir anlamı da ifade edebilir
Develer ziyede süratle yürüdü
ٌ‫اِ ْجلِ َّواذ‬
ُ‫ََْيلَ ِِّوذ‬
ِْ ِ‫ا‬
‫ْح َري ٌار‬
‫ََْي َم ُّار‬
َ‫اِ ْجلَ َّوذ‬
ََ ‫اِ ْْحَ َّار‬
‫ال‬
ٌ ‫إِفْ ِع َيع‬
‫إِفْ ِعواَ ٌل‬
‫يَ ْف َع ِو ُل‬
‫إِفْ ِعيالَ ٌل‬
ُّ ‫يَ ْف َع‬
‫ال‬
Bahçede gül pek çok kızardı
Lazım (geçişsiz) fillerin mübalağası Rengin alabileceği en şiddetli tonu aldığını veya bir kusurun olabilecek son noktasına ulaştığını bildirir.
MAZİ
‫اِ ْستَ ْف َع َل‬
‫اِفْ َع ْو َع َل‬
‫اِفْ َع َّو َل‬
َّ ‫اِفْ َع‬
‫ال‬
BAB ADI
‫إ ْس تِ ْف َع ا ٌل‬
ِ
‫إفْ ِع ي َعا ٌل‬
ِ
ٌ‫إفْ ِع ّو َإل‬
ِ
‫إفْ ِعي َال ٌل‬
ِ
9
10
11
12
2) RUBAÎ FİİLLER (Dört Harfli fiiller): Kök hali dört harften oluşan fillere denir.
A) RUBAÎ MÜCERRED FİİLLER: Dört harften oluşan fiil köküne herhangi bir ilave yapılmamış olan fillere "mücerred (ilavesiz) fiil" denir.
MEVZUNU (ÖRNEK FİİLİ)
FİİLİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI
‫ج َزيْ ٌد ا ْْلَ َج َر‬
َ ‫َد ْح َر‬
Zeyd taşı yuvarladı
MASTAR
‫ ِد ْح َراج‬/ٌ‫َد ْح َر َجة‬
VEZNİ (KALIP FİİLİ)
MUZARİ
MAZİ
‫ِج‬
ُ ‫يُ َد ْحر‬
‫ج‬
َ ‫َد ْح َر‬
MASTAR
‫فِ ْع َالل‬/ٌ‫فَ ْعلَلَة‬
yuvarladı
Aynı anda hem fâil'iz, hem de meful, Tüm olayların zincir şeklinde gelişmesi nedeniyle her an, hem meful'uz hem de fâil'iz
MUZARİ
‫يُ َف ْعلِ ُل‬
MAZİ
‫فَ ْعلَ َل‬
BAB ADI
ٌ‫فَ ْعلَ ََل‬
13
Download