Uploaded by User12352

kültür-DEVİN ÖNDER

advertisement
Hazırlayan
Devin ÖNDER
KÜLTÜR VE KÜLTÜR
UNSURLARI
Sizce kültürün bir toplumdaki önemi nedir ?
Kültür maddi ve manevi ögeleriyle birlikte, bizi bir toplum olarak bir
arada tutan şeylerdir. Bunlar bize değerli bir toplum kimliği sağlarlar,
bizi bir arada tutarlar ve bizi birleştiren sosyal ağları oluştururlar
Peki biz kültürlü insan diye kime deriz ?
• Kültürlü insan; çevresindeki olaylara objektif yaklaşabilen, objektif
araştırmalar yapabilen ve bunu çevresindeki insanlarla paylaşabilen insandır.
Kültürlü insan; yalnız kendi alanında değil farklı alanlarda da çalışmalar
yapabilen, kendi alanında uzmanlaşmış, diğer alanlarda da bilgi sahibi olan
insandır.
KÜLTÜR
Toplumsal gelişme süreci içerisinde oluşan,
bir topluma veya halk topluluğuna özgü
sanat eserleri, inanç, dil, din, düşünce,
tutum, davranış, örf, âdetler gibi maddi ve
manevi değerlere kültür denir.
Kültür sözcüğü Latince culturadan gelir.
Cultura, inşa etmek, işlemek, süslemek,
bakmak anlamlarına gelen Colere'den
türetilmiştir.
Bir ulusal eğitim programından söz ederken, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen bütün etkilerden
tümüyle uzak, ulusal kişiliğimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü ulusal
dehamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilir. Herhangi bir yabancı
kültür, şimdiye değin izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını yineletebilir.
Mustafa Kemal Atatürk
Kültürlenme Nedir ?
•
•
Kültürlenme; toplumun alt kültüründen veya farklı kültürlerden gelen insanların
birbirleriyle buluşması aracılığıyla ortada bulunmayan yeni bir kültür oluşturmasıdır. Bu
şekilde, yepyeni bir kültüre varılmış olunur.
Kültürlenmeyi anlamak için kırsal alandan kente göç eden birini ele alabiliriz. Kişi farklı
kültürlerle karşı karşıya gelebilir. Bu durumda, kişinin kendi kültürüyle birlikte kentte
gördüğü kültürlerin harmanlanması ortaya yeni bir kültür çıkarabilmesine sebebiyet
verebilmektedir.
Kültürleşme Nedir ?
•
•
Kültürleşme, farklı kültüre sahip iki farklı bireyin, grubun veya kurumun kültürel
yayılmanın etkisi dahilinde bir kültürün içine girmesi, içinde bulunduğu kültürü etkilemesi
veya etkilenmesidir.
Günümüzden bir örnek olarak, Türk erkekleri sıkça yabancı kızlarla evlenmektedir. Rus bir
kadınla evli olan bir Türk erkeğinin akşam yemeğinde kuru fasulye yerine havyar yemesi
örnek gösterilebilir. Aynı örnek üzerinden gidersek olayın tam tersi, ayrıca Rus kadının
bayramlarda büyüklerin elini öpmesi de bir kültürleşme örneğidir.
KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ
1.Genel Kültür (Türkiyenin kültürü)
2.Alt Kültür (Türkiyedeki hristiyanlar)
3.Maddi Kültür (Mimari yapılar)
4.Manevi Kültür (Dil,Din,Ahlak)
5.Baskın Kültür (Nazi Almanyası)
6.Karşıt Kültür (Vietnam,Beat Hareketi)
7.Kitle Kültürü (İnternet, Televizyon)
8.Halk Kültürü (Türk toplumunun sağ duyusu)
9.Yüksek Kültür (Aydın,Elit ve Estetik)
10.Popüler Kültür (Sosyal Medya Uygulamaları)
KÜLTÜR OCAĞI
Bir kültürün doğduğu, ortaya
çıktığı ve dünyaya yayıldığı yere
kültür ocağı denir.
KÜLTÜREL MİRAS
Geçmişten günümüze kalan anıt, mabet,
heykel, kale, saray, şehir gibi somut tarihi
ve sanatsal değerler ile dil, din, ahlak
kuralları, geleneksel müzik, geleneksel
dans, örf ve adetler gibi soyut değerlere
kültürel miras denir.
Dünyadaki Büyük Kültür Bölgeleri
(Tümertekin, E., 2016)
Batı (Avrupa) Kültür Bölgesi
Kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük kültür bölgesini oluşturmaktadır. Coğrafi keşiflere kadar
sadece Avrupa’yı kapsayan bu kültür; daha sonra Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı içine alarak
dünyanın diğer kültür bölgelerini etkilemiştir. En yaygın din ise Hristiyanlıktır.
Batı kültürünün en iyi temsilcisi Kanada ve ABD’yi içine alan Anglo-Amerika'dır.
İslam Kültür Bölgesi
Orta Doğu’da şekillenerek batıda Kuzey Afrika’ya, kuzeydoğuda ise Orta Asya’ya kadar geniş bir alana
yayılmıştır. İslam kültürünün bu şekilde yayılmasında merkeze aldığı insanın bütün ihtiyaçlarına cevap
verebilmesi; bilim, adalet, yardımlaşma vb. özellikleri ön planda tutması etkili olmuştur.
Latin Amerika Kültür Bölgesi
Latin Amerika Kültür Bölgesi, Orta ve Güney Amerika ile Karayip Adaları'nın tamamını içine almaktadır. Bu
kültür bölgesinin oluşmasında İspanya ve Portekiz'in büyük katkısı vardır.
Slav-Rus Kültür Bölgesi
Slav-Rus Kültür Bölgesi, Doğu Avrupa’dan Kuzey Asya'ya kadar çok geniş bir alanı içine almaktadır. Bu kültür,
İskandinav ve Bizans kültürlerinden etkilenmiştir.
Afrika Kültür Bölgesi
Etnik, dil ve din özellikleri bakımından çok çeşitli toplumların bulunduğu bir kültür bölgesidir. Bu kültür
bölgesindeki alt kültürlerden bazıları; 19. yüzyıla kadar çöller, yağmur ormanları vb. koşullar nedeniyle izole
olmuşsa da sonradan diğer kültürlerden büyük oranda etkilenmiştir.
Doğu Kültür Bölgesi
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Güney, Doğu ve Güneydoğu Asya'da yayılış göstermektedir.
Bölge; uzun bir medeniyet tarihine, yoğun ve hızla artan bir nüfusa, geleneksel ve kırsal ağırlıklı bir toplum
yapısına sahiptir. Bu bölgede Çin, Hint, Pasifik Kültür Bölgesi gibi alt kültürler bulunmaktadır.
Çin Kültür Bölgesi
Eski medeniyetleri barındırması nedeniyle
zengin bir kültürel birikime sahiptir.
Beşerî ilişkilerin oldukça önemli olduğu
bu kültürde insanlar, Konfüçyüs’e ait
öğreti ve geleneklere sıkı sıkıya bağlıdır.
Etnik bakımdan çok farklı toplumları
içinde barındıran bu kültür bölgesinde en
yaygın inanış biçimleri Konfüçyanizm ve
Budizm'dir.
Hint Kültür Bölgesi
Diğer kültür bölgeleri kadar geniş bir
alana yayılmamasına rağmen nüfus
miktarı bakımından dünyanın en
önemli kültür bölgelerinden birini
oluşturmaktadır.
Hint
kültürü,
dünyanın en eski medeniyetlerinden
olan Hint medeniyetinin devamı
şeklinde olup Hinduizm etrafında
şekillenmiştir.
Pasifik Kültür Bölgesi
Pasifik Okyanusu'ndaki Melanezya, Mikronezya, Polinezya gibi binlerce adadan oluşmaktadır. Dünyanın en az
nüfuslu ve diğer kültürlerden daha az etkilenen bu kültür bölgesi, Avrupalıların bu adaları keşfine kadar
başka kültürlerden izole kalmıştır.
TÜRK KÜLTÜRÜ
TÜRK KÜLTÜRÜ
Türk kültürü Orta Asya’da ortaya
çıkmış ve bu bölgenin doğal
şartlarına bağlı olarak şekillenmiştir.
Bu nedenle Türk kültürünün kültür
ocağı Orta Asya’dır.
Türk Kültürünün Genel Özellikleri
Çok köklü ve eski olması
Hem göçebe hem yerleşik özellikler taşıması
Tarım ve hayvancılığın çok önemli olması
Karasal iklime ait maddi ve manevi ögeler taşıması
Birçok farklı kültürden etkilenmesi ve onları etkilemiş olması
İnsan sevgisini ve dünya barışını temel alması
Orta Asya Türk kültüründe konargöçer yaşam tarzı ile hayvancılık faaliyetleri, bölgedeki iklim
ve bitki örtüsünün bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. “Bozkır kültürü” olarak da adlandırılan
Türk kültüründe çadır, at ve demirin önemi büyüktür.
Türkler, halı ve kilim dokumada ilerlemiş ve bu
sanatın günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.
Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Kitabeleri,
Türkçenin ilk yazılı örnekleri olması açısından Türk
kültüründe ayrı bir öneme sahiptir.
Türk kültüründe göçebe yaşam tarzı ile ortaya çıkan çadır yapma sanatı, daha sonra
mimaride kubbe ve yuvarlak kümbet anlayışının ortaya çıkmasını ve gelişmesini
sağlamıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte İslam mimarisi önemli bir
aşama kaydetmiştir.
Selçuklu kümbeti (Bitlis)
Osmanlı çeşmesi (İstanbul)
TÜRK DÜNYASI
Türk kültürünün en önemli
unsurunu oluşturan Türk
dili, bugün dünyanın birçok
ülkesinde konuşulmaktadır.
Türk milletinin barışçıl ve
birleştirici bir medeniyete
sahip olması, kültürünün
geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlamıştır.
Kaynakça
• https://circlelove.co/kultur-nedir-kultur-ozellikleri-kultur-cesitleri/
• http://www.felsefe.gen.tr/sosyoloji/kulturlenme_nedir_ne_demekt
ir.asp
• http://kulturel-gecikme.nedir.org/
• http://www.neokur.com/abc/36847/kulturel-butunlesme-nedir
• http://www.coğrafyahocası.com
• google resimler
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Kültür
• https://www.ilkogretmen.com/kulturleme-nedir
Download