Uploaded by User10288

Transfüzyon İzlem İşleyiş Prosedürü

advertisement
KAN TRANSFÜZYONU İZLEMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ: Kan ve kan ürünlerinin güvenilir şekilde transfüzyonunun gerçekleştirilmesini
amaçlar.
2. KAPSAM: Bu prosedür Kan Transfüzyonu İzlemi İşleyiş Prosedürü’nü kapsar.
3. KISALTMALAR:
 TM : Transfüzyon Merkezi
4. TANIMLAR:
 Hemovijilans: Kan ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan her türlü istenmeyen
ve beklenmeyen etkilerin toplanması ve değerlendirilmesinden, bu olayların
olmasını ve tekrar oluşması önlenmesini içeren bir dizi sürveyansdır.
 İstenmeyen Transfüzyon Reaksiyonu: Kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test
edilmesi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı ve transfüzyon süreci ile ilgili olarak
ortaya çıkan ve bağışçı veya alıcıda istenmeyen olaya yol açabilen durum olarak
tanımlanır.
5. SORUMLULAR:
 Klinik Hemşireleri
 Klinik Doktorları
 Transfüzyon Merkezi Hemovijilans Koordinatörü
 Transfüzyon Merkezi Hemovijilans Hemşiresi
6. TRANSFÜZYON İZLEM AŞAMALARI:
6.1.Kan bileşenlerinin transfüzyonu sırasında hastanın yakından gözlenmesi zorunludur.
6.2.Kan ürünü TM’den çekilmeden önce hasta onamı ve sistem orderı kontrol edilir.
6.3.Kan ürünü servise geldiğinde kan ürünü (ürün numarası,ürün adı, son kullanma tarihi,
alıcının adı soyadı ve protokol numarası, ABO ve Rh grupları, çapraz karşılaştırma
uygunluğu, ek işlem uygulanmışsa etiket (lökosit azaltma ışınlama yıkama), enfeksiyon
marker testi) bir hemşire, bir hekim tarafından çift göz olacak şekilde ayrı ayrı kontrol
edilir.
6.4.Kan ürünü setlenmeden önce hastanın vital bulguları alınır ve transfüzyona engel bir
durum yok ise kan ürünü setlenir.
6.5.Tıbbi nedenlerle transfüzyondan vazgeçilen kan ürünü ilk 30 dk içinde transfüzyon
merkezine geri gönderilir.
6.6.Kan ürünleri takılmadan önce hastanın vital bulguları kontrol edilmelidir. Hekim ile
hasta başına gidilip, hastanın kan grubu, adı-soyadı, bileklik kontrolü sorgulanır.
6.7.Uygun hastalarda çift damar yolu kontrolü sağlanır.
6.8.Transfüzyonun ilk dakikalarında infüzyon hızı yavaş olması gerekir.
6.9.Transfüzyonun ilk 15 dk’sında hasta başında gözlem yapılır.
6.10.Kan transfüzyonu başladıktan sonra ilk vitaller 15. dk’da takibi yapılır. ‘’Kan Bileşeni
Transfer ve Transfüzyon İzlem Formu’’na kaydedilir. Eğer bir sorun yoksa transfüzyon
hızı arttırılarak ürünün istendiği sürede transfüzyonunun tamamlanması sağlanır.
Transfüzyonun tamamlandığı saati ’’Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyon İzlem
Formu’’na kaydedilir.
6.11.Kan bileşenleri klinik etkinlik, güvenlik ve uygulamanın kolaylığı açısından önerilen
sürede transfüze edilmelidir. Eritrosit süspansiyonu için bu süre 4 saati aşmaması
gerekir.
6.12.Trombosit transfüzyonu için kritik bir süre olmamakla beraber normalde 30 dakikada
transfüze edilir.
6.13.Taze donmuş plazma 37°C kuru ısıtma sisteminde 15 - 20 dakikada çözülür ve
çözüldükten sonra 2-6 derecede saklanarak 24 saat içinde transfüze edilir.
6.14.Transfüzyon süresince her 30 dakikada bir transfüzyon bitene kadar yaşamsal
fonksiyonlar tekrar kaydedilir.
6.15.Transfüzyon bittikten sonra eğer istenmeyen reaksiyon gelişmemişse transfüzyon
izlem kağıdı, kan ürün torbası ile birlikte hemovijilans birimine gönderilir.
6.16.Hasta, transfüzyon sonrası istenmeyen reaksiyon açısından en az 1 saat gözlenir.
Yatan hastalar 24 saat boyunca gözlemlenir.
6.17.Kan transfüzyonu devam ederken hasta başka servise transportu yapılmaması gerekir.
6.18.Kan dolabı bulunmayan bölümler (Ayaktan Tedavi Ünitesi, Ameliyathane, Yoğun
Bakım Üniteleri hariç), aynı anda birden fazla kan ürününü (ES+ PLT, ES+ TDP gibi)
TM’den talep etmemesi gerekir.
6.19.Transfüzyon sırasında istenmeyen reaksiyon geliştiyse transfüzyon sonlandırılıp,
‘’Transfüzyon Reaksiyonu İşleyiş Prosedürü’’ uygulanır.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
 Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyon İzlem Formu
 Transfüzyon Reaksiyonu İşleyiş Prosedürü
Download