Uploaded by User9788

7.sınıf 1. yazılı soruları PDF

advertisement
LESSON / DERS:
NAME, SURNAME/ADI, SOYADI:
CLASS / SINIF:
NUMBER / NUMARASI:
DATE / TARİH:
ŞUBE:
TOTAL/
1
2
3
4
5
6
7
8
TOPLAM
POINT/
20
20
20
6
4
10
8
12
100
PUAN
SCORE
RESULT/
ALINAN PUAN
1) Put the letter "T" (True) if it is correct, and "F" (False) if it is incorrect at the beginning of the
sentences below. (20P)[Aşağıdaki cümlelerin başlarına doğru ise "D", yanlış ise "Y" harfi koyunuz. (20P)]
T
F
1.
Stars have a spherical shape./Yıldızlar küresel şekle sahiptir.
2.
Stars are not sources of heat and light /Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
3.
The smallest structural unit of living things is the cell. /Canlıların en küçük yapı birimi hücredir.
4.
The galaxy we live in is called the Milky Way./İçinde bulunduğumuz galaksinin adı
samanyoludur
5.
Reproduction in single-celled organisms occurs by meiosis./Tek hücreli canlılarda üreme
mayoz ile gerçekleşir.
6.
Tissues are formed from cells, and organs are formed from tissues./ Hücrelerden dokular,
dokulardan ise organlar oluşur.
7.
Constellations have been given names of people, animals, and objects./Takımyıldızlarına
insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
8.
Space vehicles that have completed their mission do not cause space pollution./Ömrünü
(görevini) tamamlamış uzay araçları, uzay kirliliğine neden olmaz.
9.
There are two types of telescopes: mirrored and lensed telescopes./Teleskoplar; aynalı ve
mercekli teleskoplar olmak üzere iki çeşittir.
10.
The cell wall of the plant cell is selectively permeable./ Bitki hücresinde bulunan hücre çeperi,
seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir.
2) Fill in the blanks in the sentences below with the appropriate words. (20P) [Aşağıdaki cümlelerde yer
alan boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz. (20P)]
Uzay/space
Bulutsu/ nebula
Sarmal/ spiral
Düzensiz/ irregular
eliptik (oval)/ elliptical
Evren/ universe
1. The part of the universe that is outside of the Earth is defined as ……………./ Evrenin,
Dünya dışında kalan kısmı ................. olarak tanımlanır.
2. The celestial body, which is composed of gas and dust, and is the birthplace of all stars, is
called ………./ Gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ................
adı verilir.
3. Galaxies according to their shapes are divided into three....................., ..................... and
.............. /Gökadalar biçimlerine göre .................., .................. ve ................ olmak üzere üçe
ayrılır.
4. Space and Earth, Moon, Sun, planets, stars and other celestial bodies together form
.................../Uzay ile Dünya, Ay, Güneş, gezegenler, yıldızlar ve diğer gök cisimleri ................
oluşturur.
3) The structures given below are numbered. Match the numbered structures accordingly with the
given concepts. (20P)/ [Aşağıda verilen yapılar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış
yapıları, verilen kavramlarla eşleştiriniz. (20P)]
1
Organ/
Organ (......)
2
Cell/
Hücre (......)
3
Tissure/ Doku
(......)
4
Organism/
Organizma (......)
5
System/
Sistem (......)
4) To physically do work, the force and the direction of motion must be the same. /Fiziksel olarak iş yapmak
için kuvvet ile hareket yönünün aynı olması gerekir
According to the explanation given above, in which of the following situations is work done physically?/
Yukarıda verilen açıklamaya göre, aşağıdaki durumların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?. (6P)
5) Put the letter "P" before the features given below, which belong to plant cells, and the letter "A"
before those belonging to animal cells. (4P)/ [Aşağıda verilen özelliklerden bitki hücresine ait olanların
başına "B", hayvan hücresine ait olanların başına "H" harfi koyunuz. (4P)]
It has chloroplasts./ Kloroplast bulunur.
It has a cell wall./Hücre duvarı bulunur.
It has an angular shape./Köşeli bir şekle sahiptir.
Their vacuoles are small and numerous./ Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
6) Match the letters shown on the figure below with the given features. (10P)/[Aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilen alanlar ile özelliklerini eşleştiriniz. (10P)]
B
A
C
It is the management centre./Yönetim merkezidir.
It gives shape to the cell./Hücreye şekil verir.
It fills the space between the nucleus and the cell./Çekirdek ile hücre arasını doldurur.
It provides the transfer of inherited traits./ Kalıtsal özelliklerin taşınmasını sağlar.
It has an egg white consistency./ Yumurta akı kıvamında bir yapıya sahiptir.
7) In the boxes at the beginning of the sentences given below, put the letter 'M' for the expressions
pertaining to mass and 'W' for the expressions for weight. (8P)/ Aşağıda verilen cümlelerin başındaki
kutulara, kütleye ait ifadelere 'K', ağırlığa ait ifadelere 'A' harfi koyunuz. (8P)
K/W
Kütle/Mass
A/W
Ağırlık/Weight
It is the amount of substance./ Madde miktarıdır.
Its unit is Newton./ Birimi Newton'dur.
It is measured with a pair of equal arm scales balance. /Eşit kollu terazi ile ölçülür.
Its unit is g or kg./Birimi g ya da kg'dır.
8) The stages of mitosis and their characteristics are given below. Accordingly, match the stages of
mitosis with their characteristics. (12P)/ [Aşağıda mitoz bölünme evreleri ve özellikleri verilmiştir. Buna
göre mitoz bölünme evreleri ile özelliklerini eşleştiriniz. (12P)]
A
B
This is the first stage, where DNA
replicates itself. At this stage, the cell
prepares for division./
DNA'nın kendini eşlediği, ilk aşamadır.
Bu aşamada hücre bölünmeye hazırlanır.
Nuclear membrane and nucleolus are
formed. The spindle fibers begin to
disappear and the division of the
cytoplasm begins./ Çekirdek zarı ve
çekirdekçik oluşur. İğ iplikleri
kaybolmaya başlar ve sitoplazma
bölünmesi başlar.
The nuclear membrane and nucleolus
melt away. Chromosomes begin to move
towards the middle of the cell./ Çekirdek
zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur.
Kromozomlar hücrenin ortasına doğru
hareket etmeye başlar.
C
D
E
F
The spindle fibers are shortened.
Separated sister chromatins move to
opposite poles./İğ iplikleri kısalır.
Birbirinden ayrılan kardeş kromatinler zıt
kutuplara doğru hareket eder.
It is the phase in which the
chromosomes are most prominent.
Chromosomes line up in the middle
(equator) of the cell./ Kromozomların en
belirgin olduğu evredir. Kromozomlar
hücrenin ortasında(ekvatorda) dizilir.
The cytoplasm divides and two identical
new cells are formed./ Sitoplazma
bölünmesi gerçekleşir ve birbirinin aynı iki
yeni hücre meydana gelir.
Download