Uploaded by User8204

kpss-tarih-deneme-50sorucevapli

advertisement
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
KPSS
GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK
KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular
baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen rastlanabilecek hata ve
eksikliğinden doğabilecek zararlardan MaximumBilgi.com hiçbir şekilde sorumluluk
kabul etmemektedir.
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. XI. Yüzyılda, doğuda Seyhun ırmağı, batıda Akdeniz ve Marmara kıyılarından, güneyde Mısır ve
Basra körfezine kadar sınırlarını genişleten devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bizans imparatorluğu
Büyük Selçuklu imparatorluğu
Moğol imparatorluğu
Osmanlı imparatorluğu
Arap-İslam İmparatorluğu
2. Büyük Selçuklu devletinde, fethedilen toprağın fetheden kişinin malı olmasına izin verilmesi,
aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticaret gelişmiştir.
Deneyimsiz kişiler komutan olmuştur.
Merkezi yönetim güçlenmiştir.
Ülkede bayındırlık hizmetleri aksamıştır.
Feodal beylikler ortaya çıkmıştır.
3. Tarih öncesinde yaşayan insanlar, araç - gereç yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla
faydalanmaya başlamışlardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Taş - Toprak - Maden
Toprak - Taş - Maden
Taş - Maden - Toprak
Maden - Taş - Toprak
Toprak - Maden – Taş
4. Aşağıdaki uygarlık merkezlerinden hangisi, Kapadokya bölgesinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Kültepe
Alişar
Tuşpa
Boğazköy
Alacahöyük
5. İlk Türk devletlerinde, boy beylerinden oluşturulan Kurultay savaş ve barış gibi önemli konularda
karar alırdı. Ancak bu kararlar Türk hakanını bağlayıcı değildi. Bu bilgilere göre Kurultay, daha çok
aşağıdakilerden hangisine benzerlik göstermektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ulusal meclise
Danışman meclisine
Meclis hükümetine
Olağanüstü meclise
Kurucu meclise
6. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer devrinde İslam devletinin sınırlarını hızla genişletmesi sonucunda
görülen bir gelişme değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Halifeliğin saltanat haline gelmesi
Devamlı orduların ve kışlaların kurulması
Ülkenin büyük illere ayrılarak yönetilmesi
Vergi sisteminin yeni bir düzene sokulması
Adli teşkilat kurularak kadılar atanması
7. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed döneminde gerçekleşmiştir?
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
A)
B)
C)
D)
E)
3
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Cemel Vak'ası
Kur'anı Kerim'in toplanması
Kerbela Olayı
Hicret Olayı
Hakemler Olayı
8. Emeviler zamanında; !. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmiştir. II. İlk Arap parası
bastırılmıştır. III. Aileler arasında iktidar çatışmaları olmuştur. IV. Ülkeye katılan milletlerin
kültürlerinden yararlanılmıştır.
Bu gelişmelerden hangileri, Arap milliyetçiliğinin bir göstergesi sayılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız IV
l ve II
Yalnız l
III ve IV
II ve III
9. İslamiyetten önce Mekke'yi ziyaret eden Araplar, kurulan büyük panayırlarda alış veriş yapar,
eğlence ve spor yarışlarına katılırlar, daha sonra Kabe'deki putları ziyaret ederlerdi.
Sadece bu bilgiler dikkate alınırsa, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Araplar arasında siyasi birlik vardır.
Mekke kutsal bir şehirdir.
Araplar çok ilahlı dinlere inanmaktadır.
Kutsal yerler ziyaret edilmektedir.
Araplar ticarete önem vermektedirler.
10. Hz. Muhammed, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda, Şam (Suriye) ticaret yollarının
güvenliğini sağlamış oldu?
A)
B)
C)
D)
E)
Huneyn Savaşı
Tebük Savaşı
Hayber Savaşı
Uhud Savaşı
Hendek Savaşı
11. Karahanlılar, aşağıdaki özelliklerin hangisiyle Göktürk devletinden ayrılır?
A)
B)
C)
D)
E)
Doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasıyla
Türkler tarafından kurulmuş olmasıyla
Türk kültürünü anlatan eserlere sahip olmasıyla
İslam dinini kabul etmesiyle
Asya'da kurulmuş olmasıyla
12. Selçuklu sultanları, din ve ırk ayırımı gözetmeden halkına toprak dağıtarak boş arazileri
değerlendirmeyi devletin görevi saymıştır. Selçuklu sultanlarının bu politikası, öncelikle
aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
Üretimde artışı
Devletin yönetiminde sürekliliği
Ülkede asayişi korumayı
Vergi toplamada düzeni sağlamayı
Toprak bütünlüğünün korunmasını
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
4
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışıyla doğrudan ilişkili değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Babailer ayaklanmasının çıkması
Osmanlı devletinin kuruluşu
Haçlı Savaşları'nın sona ermesi
Anadolu'nun Moğol egemenliğine girmesi
Anadolu'da bağımsız beyliklerin kurulması
14. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, kendilerine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine Melik
denmiştir. Melikler, kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi iken para bastırmak, savaş açmak gibi
konularda yetkili değildi. Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması, aşağıdakilerden hangisine önem
verildiğini göstermektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ülke bütünlüğünün korunmasına
Dış ilişkilerin artırılmasına
Sınır güvenliğinin artırılmasına
Yerleşik hayatın yaygınlaştırılmasına
Ekonominin düzeltilmesine
15. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Fransız, İtalyan, Suriyeli, İranlı ve Yahudilerden bazı gruplar,
Antalya, Sivas, Kayseri ve Konya gibi şehirlere yerleşirken, bazı Türkler de Kıbrıs'a, Suriye ve Kırım'a
yerleşmiştir. Bu durumun başlıca sebebi, aşağıdaki alanlardan hangisinde görülen gelişmelerdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Savunma
Sanat
Tarım
Eğitim
Ticaret
16. XIII. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da Moğol baskısının zayıflaması üzerine, sınırlara yerleştirilmiş
Türkmen beyleri üzerindeki Selçuklu otoritesi de zayıflamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini
hızlandırmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Anadolu'daki karışıklıkların sona ermesini
Bizans'ta entrikaların başlamasını
Anadolu'da nüfus artışını
Yeni beyliklerin ortaya çıkmasını
Anadolu'da ticari faaliyetlerin gelişmesini
17. Anadolu Selçukluları döneminde yapılan, I. Kösedağ II. Yassı Çimen III. Miryokefalon Savaşlarının
kronolojik sırası, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
II, IlI, l
III, II, l
II, l, III
III. I, II
l, III, II
18. Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri ve Coğrafya Keşiflerinin başlamasında ortak etkendir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gemicilik alanında yeni buluşların yapılması
Avrupalıların doğunun zenginliğinden yararlanmak istemesi
Türklerin Avrupa'ya geçmesinin önlenmeye çalışılması
Kutsal şehir Kudüs'ün Müslümanların elinde olması
Şövalyelerin macera peşinde olması
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
19. Ortaçağın sonlarına doğru, Batı Avrupa'da toplumsal, ekonomik alanlarda, düşünce ve yönetim
hayatında önemli değişme ve gelişmeler görülmüştür.
Bu değişme ve gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A)
B)
C)
D)
E)
İlk imparatorlukların kurulmaya başlamasının
Toplumlarda tek tanrılı dinlerin egemen olmaya başlamasının
Dünya görüşünün değişmesinin
Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının
Toplumların sınıflara ayrılmasının
20. Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ'da kiliseyi temsil eden Papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt
olarak gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Krallara taç giydirmesi
Hakimiyeti altında topraklarının olması
Çok sayıda din adamı yetiştirmesi
Kralları aforoz etme yetkisinin bulunması
Haçlı savaşlarını düzenlemesi
21. Almanya'da, Protestanlarla Katoliklerin mücadelesi sonunda Ogsburg Antlaşması yapıldı. Buna göre
halk, prenslerin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakıldı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin
bir kanıtı olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Prenslerin siyasi üstünlüğe sahip olduğunun
Mezhep savaşlarının devam ettiğinin
Hıristiyanların mezheplere ayrıldığının
Savaşan tarafların anlaştığının
İnanç özgürlüğünün benimsendiğinin
22. Avrupa'da çıkan 1848 İhtilalleri önceki devrimlerden hangi yönüyle ayrılır?
A)
B)
C)
D)
E)
Halkın anayasal haklar elde etmesi
Bütün Avrupa devletlerini etkilemesi
Fransız halkının başlatmış olması
Avrupa'da sosyalist akımları başlatması
Yeni bağımsız devletlerin kurulması
23. Batı'da ulusal devletlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?
A)
B)
C)
D)
E)
Rönesans ve Reform hareketlerinin
Fransız İhtilali'nin
Büyük coğrafya keşiflerinin
Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının
Amerikan ihtilalinin
24. Aşağıdakilerden hangisi, 1789 ihtilali sonrasındaki Fransız yönetiminde karşı, İngiltere'nin izlediği
politikayı en iyi açıklar?
A)
B)
C)
D)
E)
Fransız Devrimi'ne karşı olan monarşik devletlerin yanında yer alması
Fransız sömürgelerini işgal etmeye başlaması
Ülkesini, Fransız ithalinin etkilerinden korumaya yönelik önlemler alması
Fransa'daki krallık taraftarlarına ve soylulara yardım etmesi
Yeni Fransız yönetimiyle dostluk kurması
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
6
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
25. Anadolu Selçuklu Devleti ticarete ve ticaret yollarının ele geçirilmesine önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklularının bu yaklaşımının doğurduğu sonuçlardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Şehirciliğin önem kazanması
Han ve kervan saraylara ihtiyaç duyulması
Kervan ticaretinin yaygınlaşması
Ülkenin stratejik önem kazanması
Ikta sisteminin kurulması
26. Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Savaşları'nın nedenlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Pusula ve kağıt gibi buluşların Avrupa'ya yayılması
Derebeylerin güçlerinin zayıflaması
Hıristiyanların Müslümanları yakından tanımaları
Hıristiyanların, kutsal yerleri Müslümanlardan almak istemeleri
Papazların dini otoritelerini kaybetmeleri
27. Bazı Avrupa devletleri, yeniçağ başlarında skolastik düşünceyi bırakıp klasik kültürü canlandırarak
Rönesans'ı gerçekleştirmiştir. II. Bazı kişi ve devletler, XVI. Yüzyıl Avrupa'sında papalığa karşı
çıkarak dinde yeni bir düzenlemeye gitmişlerdir.
Yukarıdaki gelişmelerin ortak hedefi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Halkı yönetime ortak etmek
Var olan toplum düzenini korumak
Gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırmak
Uluslar arasında kültür birliği sağlamak
Dinde ve yönetimde eski uygulamalara dönmek
28. l. Coğrafya keşifleri II. Rönesans hareketleri III. Reform hareketleri.
Aşağıdakilerden hangisi, bu üç gelişmenin sonuçlarından biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Derebeylik rejimine geçilmesi
Şehir devletlerinin kurulması
Sosyal yapının ve düşüncenin değişmesi
Tek tanrı inancının ortaya çıkması
Kavimler göçünün başlaması
29. Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali'ni başlatan sebeplerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Halkın vergileri ödeyemez hale gelmesi
Fransa'nın sınırları genişletmeye çalışması
Monarşik yönetimin halka baskı yapması
Halkın sosyal sınıflara ayrılmış olması
Fikir adamlarının halkı aydınlatması
30. Avrupa'da Reform hareketlerinden sonra; I. Okullar kilisenin elinden alındı. II. Yeni mezhepler ortaya
çıktı. III. Ogsburg Antlaşması'yla halk, bağlı bulunduğu kral veya prensin kabul ettiği mezhebe
girmeye zorlanmıştır.
Bu gelişmelerden hangileri, inanç özgürlüğünü kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?
A) l ve II
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
B)
C)
D)
E)
7
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yalnız III
II ve III
l ve III
Yalnız l
31. Osmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu beyliklerinden Aydın-oğulları, Saruhan ve Germiyanoğulları,
aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda bağımsızlıklarını yeniden kazanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Varna Savaşı
II. Kosova Savaşı
Niğbolu Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ankara Savaşı
32. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Haçlı zihniyetinin yeniden canlanması
Teokratik yönetime geçilmesi
Boğazların denetiminin Osmanlıların eline geçmesi
Yeniçeri ocağının kurulması
Beylerbeyliği sayısının ikiye çıkarılması
33. Fatih Sultan Mehmet döneminde;
I. Amasra Cenevizlilerden,
II. Sinop İsfendiyaroğullarından,
III. Konya Karamanoğullarından alınmıştır.
Fatih'in, bu gelişmelerle ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
İslamiyeti yaymak
Anadolu'da siyasi birlik sağlamak
Denizlerde üstünlük sağlamak
Dış ülkelerle ilişkileri artırmak
Avrupalıların doğu ile ticaretine engel olmak
34. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Ortaçağ boyunca siyasi varlığını sürdürmüştür?
A)
B)
C)
D)
E)
Sasaniler Devleti
Selçuklular Devleti
Bizans Devleti
Gazneliler Devleti
Memlükler Devleti
35. XVI. Yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesiyle eyalet sayısı da artmıştır. Bu durumun,
aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Yönetici olarak beylerbeyinin öneminin artmasına
Merkezi yönetimin, denetim gereksiniminin artmasına
Beylerbeylerinin sayısının artmasına
Eyalet gelirlerinin azalmasına
Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
8
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
36. Osmanlı devletindeki miri topraklardan haslar, hanedan mensuplarına ve vezirlere, zeametler
kadılara ve tımarlar da askerlere kiraya verilirdi. Bu uygulamada, devlet topraklarının kiraya verileceği
kişilerin idari mevkileri ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik kurulmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Kişilerin ihtiyaçları
Halkın yaşam biçimi ve düzeyi
Toprakların gelirleri
Kişilerin yetişmiş olduğu yöreler
Toprakların yerleşim merkezlerine yakınlığı
37. Osman devlet yönetiminde, belli dönemlerde geçerli olmuş ilkelere göre; I. Ülke hanedan üyelerinin
ortak malıdır. II. Devlet yönetimi hükümdar ile oğullarına verilmiştir. III. Yönetim, hanedanın en yaşlı
üyesinin hakkıdır.
Bu ilkeler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışı ortaya koymaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Adalet
Halkçılık
Bağımsızlık
Eşitlik
Egemenlik
38. Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde, güçlü bir merkezi devlet sistemi benimsenmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Harzemşahlar
Osmanlı Devleti
Uygurlar
Göktürkler
Karahanlılar
39. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devletinde uygulanan "dirlik sistemi" ile ulaşılmak istenen
hedeflerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Özel mülkiyeti özendirmek
Askeri savaşa hazırlamak
Devlet gelirlerini artırmak
Topraktan daha iyi yararlanmak
Askeri giderleri karşılamak
40. Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında halka verilmiştir. Devlet, toprağını iyi
kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verirdi.
Böyle bir uygulamanın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Üreticilere yardımcı olmak
Toprak üzerindeki haklarını korumak
Üretimin sürekliliğini sağlamak
Toprak sahiplerinden vergi almak
Devlet görevlilerinin maaşlarını toprak gelirleriyle ödemek
41. Aşağıdakilerden hangisi, Divan üyelerinden Nişancı'nın görevlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
Divana başkanlık etmek
Has, zeamet ve tımar defterlerini tutmak
Devlet işleri hakkında fetva vermek
Kadı ve müderrisleri atamak
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
E) Sadrazamın sefere çıkması halinde ona vekalet etmek
42. Osmanlı devletinde, güvenliğin korunması ve hukuk davalarının yürütülmesinden sorumlu olan
görevliler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Subaşı, kadı
Defterdar, müftü
Şehzade, vezir
Bayraktar, kazasker
Akıncılar, ahiler
43. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devletinin gelir kaynaklarından biri olan aşar (öşür) vergisinin
giderek köylü için ezici bir yük haline gelmesinin sebeplerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Peşin alınması
Görev karşılığı olarak tımarlı sipahiye verilmesi
Ürün üzerinden alınması
iltizama verilmesi
Şer'î (din kaynaklı) olması
44. Türk lonca teşkilatının giderek önemini yitirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
El sanatı türlerinin sınırlı olması
Osmanlı devletinin sürekli savaşlara girmesi
El tezgâhlarının fabrikalarla rekabet edemeyecek bir duruma düşmesi
Esnaf odalarının kurulması
Sanatın babadan oğla geçmesi
45. Osmanlı Devleti;
I.
II.
III.
IV.
V.
Çirmen
Koyunhisar
Birinci Kosova
Palekanon
Varna
Savaşlarının hangilerini, Bizans ordularına karşı yapmıştır?
B)
C)
D)
E)
F)
Yalnız III
II ve III
Yalnız IV
II ve IV
IV ve V
46. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devletinin duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ülkede, çeşitli ırk ve dinlere bağlı toplumların bulunması
İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması
Yeni ticaret yollarının keşfedilmesi
Avrupa'nın bilim ve teknik alanında ilerlemesi
Avrupa hıristiyanlarının Osmanlılara karşı birlikte hareket etmesi
47. l. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklara görevlendirme uygulaması kaldırılmış, hanedanın en
yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasal hale getirilmiştir. Bu uygulamanın, Osmanlı
yönetiminde meydana getirdiği aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
A)
B)
C)
D)
E)
10
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Valide sultanların yönetime egemen olması
Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
Ülkede sıkça iç isyanların çıkması
Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi
Devlet otoritesinin yok olması
48. Anadolu Selçukluları Antalya, Alanya ve Sinop gibi limanları ele geçirdikten sonra bu limanlarda
Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulamışlardır. Anadolu Selçuklularındaki bu uygulamanın
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticarî ilişkileri geliştirmek
Avrupa'nın Türklere karşı birleşmesini önlemek
Avrupa'da nüfuz bölgeleri kurmak
Denizlerde üstünlük sağlamak
Anadolu'da siyasal birliği sağlamak
49. "Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde,
Anadolu'daki zanaatkarlar "lonca" denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri
seçmişlerdir." Bu durum, aşağıdakilerden hangisini gösteren bir kanıt olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Loncaların ticarî alanda başarılı olduklarını
Devletin zanaatkarları desteklediğini
Halkın çoğunluğunun zanaatkar olduğunu
Zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu
El sanatlarının, Anadolu'da başlıca gelir kaynağı olduğunu
50. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde İtalyan, Fransız, İranlı, Suriyeli ve Yahudilerden bazı gruplar
Antalya, Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlere, bazı Türkler ise Kıbrıs, Suriye ve Kırım'a
yerleşmişlerdi.
Bu durumun başlıca nedeni aşağıdaki alanlardan hangisinde görülen gelişmelerdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ticaret
Savunma
Eğitim
Mimarî
Tarım
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
KPSS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
11
Genel Kültür - Tarih
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CEVAP ANAHTARI
1.
B
11.
D
21.
E
31.
E
41.
B
2.
E
12.
A
22.
D
32.
B
42.
A
3.
A
13.
C
23.
B
33.
B
43.
D
4.
C
14.
A
24.
A
34.
C
44.
C
5.
B
15.
E
25.
E
35.
D
45.
D
6.
A
16.
D
26.
D
36.
C
46.
A
7.
D
17.
B
27.
C
37.
E
47.
B
8.
B
18.
B
28.
C
38.
B
48.
A
9.
A
19.
C
29.
B
39.
A
49.
D
10.
C
20.
C
30.
A
40.
C
50.
A
__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
Download