10. sınıf / k‹mya

advertisement
10. SINIF / K‹MYA
05
Atomun Yap›s›
etkinlik testi
Elektron
1,118
katotta
sabit tam
sayı
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
artar
nötr
negatif
B.
doğru
aynı miktar
Aşağıda verilen bilim adamlarını yaptıkları çalışmalar ile eşleştiriniz.
Bilim Adamı
ters
Stoney
1,7588.10–11
Millikan
artı yük
Faraday
Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıda verilen ifadelerle uygun şekilde doldurunuz.
Thomson
Sürtünme ile elektriklenme sırasında maddeler arasında ........................ alışverişi olur.
Moseley
AgNO3 çözeltisinden ........................ mg Ag açığa çıkaran elektrik yükü miktarı 1 C’dur.
Elektriksel ve manyetik alanların şiddetlerinden yararlanarak elektronlar için e/m (yük/kütle) oranı ....................
–1
C kg olarak bulunmuştur.
Çalışma
Elektrotlarda toplanan madde
miktarının devreden geçen yük ile
doğru orantılı olduğu buldu.
Katot ışınlarının manyetik ve elektriksel alanda sapmalarını gözlemleyerek eletronlar için yük/ kütle
oranını ölçtü.
Bir elektronun yükünü belirledikten
sonra e/m değerinden faydalanarak
elektronun kütlesini hesapladı.
Elementin atom numarası ile çizgi
frekansının karekökü arasında
doğrusal bir ilişki olduğunu buldu.
Atomlarda elektrik yüklü birimlerin
olduğunu ve bunlara elektron adının
verilmesini önerdi.
Nötr bir atom veya molekülden bir veya daha çok elektron koparıldığında geriye kalan tanecik, koparılan elektronların toplamına eşit miktarda ...................... kazanır.
Faraday ........................ elektrik yüküyle çeşitli elementlerin biriken kütlelerini, bu elementlerin atom kütlelerine böldüğünde ........................ elde etmiştir.
Maddenin ........................ olması için negatif yüklere eş
sayıda pozitif yük bulunması gerekir.
Crooks tüpünde oluşan ışınlar, doğrusal yol boyunca
hareket eden ........................ taneciklerden meydana
gelir.
Aynı pozitif yüklü iyonlar için e/m değeri, iyonun kütlesi
küçüldükçe ........................ artar.
Bir elementin çeşitli bileşiklerinin çözeltilerine elektrik
akımı uygulandığında ........................ bileşiği oluşturan
artı yüklü iyonlar element olarak elde edilir.
10. Yüklü bir parçacığın elektriksel alanda sapma miktarı
parçacığın elektrik yükü ile ........................ orantılı, kütlesi ile ........................ orantılıdır.
OD01-10.03YT09
C.
1.
2.
3.
Aşağıda verilen terimlerin tanımlarını ve sembollerini yazınız.
Dalga boyu
Genlik
: ......................................................
......................................................
......................................................
: ......................................................
......................................................
......................................................
Işımanın frekansı : ......................................................
......................................................
......................................................
10. S›n›f Kimya / Atomun Yap›s›
D.
De Broglie, bir fotonun enerjisini hesaplayabilmek için
Planck bağıntısını ve Einstein enerji eşitliğini birlikte
kullandı.
G.
– Orbitallerin enerjileri (n + l) değerinin artmasıyla
yükselir.
Buna göre, bu bağıntıları kullanarak De Broglie eşitliğini türetiniz. Bu eşitlikteki her bir sembolün neye
karşılık geldiğini ve birimini yazınız.
Planck bağıntısı
E.
:
Einstein enerji eşitliği
:
De Broglie eşitliği
:
– (n + l) değerlerinin aynı olması halinde n sayısı
büyük olan orbitalin enerjisi de yüksek olur.
Bu kurallara göre aşağıda verilen orbitallerin n, l ve
n + l değerlerini yazarak, enerjilerini karşılaştırınız.
Orbital 1s
n
H.
–31
kg olan bir elek-
I. 1m,
II. 100 mm
olduğu durumlarda hızlarındaki belirsizlikleri karşılaştırın.
Heisenberg belirsizlik ilkesi :
I.
II.
Atom
3
Li
8
12
O
Mg
18
21
Kuantum sayıları ile ilgili aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1
3
1
3
4s
3d
4p
4d
5p
6s
5d
Aşağıda atom numaraları verilen atomların temel
hal elektron dağılımlarını yazınız. Küresel simetri
özelliği gösterenleri + ile, göstermeyenleri – ile
işaretleyiniz.
15
l
3p
n+l
Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak isimlendirilen çıkarımı yazınız.
n
2p
l
Bu çıkarıma göre, kütlesi 9,109. 10
tron için konumundaki belirsizliğin,
F.
05
Aufbau kuralına göre,
Cr
ml
orbital türü
+1, 0, –1
2p
30
4f
35
0
+2, +1, 0, –1, –2
1s
Ar
Sc
24
29
P
Cu
Zn
Br
Temel hal elektron dağılımı
Küresel simetri
özelliği
Download