Uploaded by User7506

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST

advertisement
TEST
IM
13
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II
1. Farklı şekillerde gerçekleşen pasif taşıma çeşitleri
için,
4. I. Monomerler taşınır.
II. İki ortam arasında yoğunluk farkı zamanla azalır.
III. Monomerler az yoğundan çok yoğuna doğru geçer.
IV. Enerji harcanarak gerçekleşir.
V. Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.
I. Taşınan maddenin monomer olması
II. Taşınma sırasında enerji harcanmaması
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi aktif taşıma için doğru değildir?
III. Cansız hücrelerde gerçekleşebilmesi
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) I
2. Difüzyon hızına etki eden aşağıdaki faktörlerden
hangisinin artması difüzyon hızının azalmasına neden olur?
A) Sıcaklık
B) Basınç
C) Por sayısı
D) Yoğunluk farkı E) Molekül ağırlığı
3. Difüzyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Monomer maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun
ortama taşınmasıdır.
B) İki ortam arası yoğunluk eşitleninceye kadar devam
eder.
C) Hem canlı hem de cansız hücrelerde gerçekleşir.
D) Difüzyon için yarı geçirgen zar bulunması gerekir.
E) Ortam sıcaklığının artışı difüzyon hızını artırır.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
B) II
C) III
D) IV
E) V
5. Bulunduğu ortam ile ozmotik denge halinde olan
bir hücrede aşağıdaki durumlardan hangisinin
meydana gelmesi hücredeki ozmotik basıncın artışına sebep olur?
A) Ribozom organelinde aminoasitlerden protein sentezlenmesi
B) Lizozom organelinde yağ moleküllerinin yağ asidi ve
gliserole parçalanması
C) Endoplazmik retikulumda karbonhidrat sentezlenmesi
D) Mitokondri organelinde glikoz moleküllerinin CO2 ve
H2O’ya parçalanması
E) Golgi aygıtında glikoz ve proteinden glikoprotein
sentezlenmesi
6. Aşağıda pasif taşıma ile ilgili bazı tanımlar yapılmıştır.
I. Saf suya bırakılan bir hücrenin su alarak patlaması
II. Hipertonik ortama bırakılan hücrenin su kaybetmesi
III. Plazmoliz olmuş hücrenin su alması
Buna göre verilen tanımları uygun kavramlar ile
doğru eşleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
I
II
III
A)
Hemoliz
Plazmoliz
Deplazmoliz
B)
Hemoliz
Deplazmoliz
Plazmoliz
C)
Osmoz
Difüzyon
Turgor
D)
Turgor
Plazmoliz
Osmoz
E)
Osmoz
Turgor
Deplazmoliz
TEST
13
12-A
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II
7. Hücre zarı üzerinden;
I. Laktoz
II. Aminoasit
III. Vitamin
IV. Yağ
10. Hipertonik ortama bırakılan bir hücre denge sağlandıktan sonra t1 anında hipotonik ortama bırakılmıştır.
Buna göre verilen süreç içinde hücrede meydana
gelen olaylarla ilgili olarak,
verilen organik moleküllerden hangileri pasif taşıma ile taşınamaz?
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
Zaman
A) Ribozomlarda polipeptit üretilmesi
B) Glikojenlerin hidroliz edilmesi
C) Fotosentez ile glikoz üretilmesi
D) Lizozom organeli faaliyetinin artması
E) Hücrenin dışarıdan aktif taşıma ile tuz alması
9. Hipotonik bir ortama bırakılan hücredeki basınç değişimleri aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.
EK: Emme kuvveti
O.B
Zaman
grafiklerden hangileri çizilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Tatlı suda yaşayan ökaryot tek hücreli bir canlıda
gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi hücrenin
turgor basıncının artmasına neden olabilir?
Zaman
11. Kolaylaştırılmış difüzyon ile ilgili,
I. Canlı hücrelerde gerçekleşmesi
II. Yoğunluk farkına göre moleküllerin taşınması
III. Taşıyıcı proteinlerin görev alması
verilenlerden hangileri basit difüzyon için de geçerlidir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
EK
T.B
t
zaman
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
12. Osmoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Su moleküllerinin çok olduğu yerden az olduğu yere
geçmesidir.
B) Osmozla su alan hücrenin osmotik basıncı artar.
C) Osmoz için ATP’ye gerek yoktur.
D) Osmozla su alan hücrenin emme kuvveti azalır.
E) Canlı ve cansız hücreler gerçekleşebilir.
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) t anından sonra EK=0’dır.
B) t anında T.B = O.B’dir.
C) t anına kadar hücre su almıştır.
D) t anına kadar EK artar.
E) t anına kadar hücre şişmiştir.
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
14
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri III
1. Polimerlerin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
4. Aşağıdaki şekilde amipte hücre içine madde alınması
gösterilmiştir.
A) Polimerin hücre içine alınmasına endositoz denir.
B) Polimerin hücre dışına verilmesine ekzositoz denir.
C) Katı polimerin hücre içine alınmasına fagositoz denir.
D) Sıvı polimerin hücre içine alınmasına pinositoz denir.
E) Polimerin hücre içine alınması aktif taşıma ile olur.
Besin kofulu
Amip
Buna göre;
I. Besin fagositoz ile hücre içine alır.
II. Yalancı ayak oluşturulur.
III. Besin kofulu lizozom ile birleşir.
2. Endositoz ile ilgili olarak,
I. Canlı ve cansız tüm hücrelerde görülür.
II. Çeperli ve çepersiz tüm hücrelerde görülür.
III. Polimerin hücre içine alınmasıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
3. I. Protein
II. Yağ
III. Vitamin
IV. Su
Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hücreye
endositoz ile alınır?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
5. I. Enerji harcanması
II. Çeperli hücrelerde görülmesi
III. Polimerin taşınması
IV. Zarda büyümenin olması
V. Canlı hücrelerde görülmesi
Yukarıda verilen ifadeleri endositoz ve eksositoz
için doğru eşleştirilen seçenek hangisidir?
Endositoz
Ekzositoz
A)
I, III ve IV
II, III ve V
B)
I, II, III ve V
I, III, IV ve V
C)
I, III ve V
I, II, III, IV ve V
D)
II, III, IV ve V
I, II, IV ve V
E)
I, II, III ve IV
II, III, IV ve V
6. I. Fagositoz
II. Pinositoz
III. Aktif taşıma
IV. Kolaylaştırılmış difüzyon
Yukarıdaki madde taşınma şekillerinden sadece
canlı hücrelerde gerçekleşenlerinin tamamını veren
seçenek hangisidir?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
TEST
14
12-A
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri III
7. Aşağıda bir amipte bulunan maddelerin konsantrasyonları ve taşınma yönleri gösterilmiştir.
I
%3 CO2
10. Aşağıdaki şekil hücre içine alınan bir maddeyi göstermektedir.
Besin
III
%5
CO2
%20
%20
protein
IV aminoasit
%10
aminoasit
II
Bu olayla ilgili,
I. Çeperli hücrelerde görülmez.
II. Enerji harcanmaz.
III. Hücre zarı bir miktar küçülür.
%30 protein
Buna göre numaralandırılmış olayları doğru eşleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
II
III
IV
A)
Difüzyon
Aktif
taşıma
Aktif
taşıma
Difüzyon
B)
Aktif
taşıma
Difüzyon
Ekzositoz
Endositoz
C)
Aktif
taşıma
Aktif
taşıma
Difüzyon
Ekzositoz
D)
Difüzyon
Ekzositoz
Endositoz
Difüzyon
E)
Difüzyon
Endositoz
Ekzositoz
Aktif
taşıma
8. Endositoz ve ekzositoz için,
I. Hücre zarında büyüme
II. Enerji harcanma
III. Hücre dışına polimer atma
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
9. Çeperli hücrelerde,
I. Endositoz
II. Hemoliz
III. Aktif taşıma
IV. Osmoz
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I
ifadelerinden hangileri doğrudur?
11. Ekzositoz ve aktif taşıma için,
I. Enerji harcanması
II. Canlı hücrelerde gerçekleşmesi
III. Polimer taşınması
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
12. Ekzositoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıvı maddeler hücre içine alınır.
B) Cansız hücrelerde gerçekleşmez.
C) Katı maddeler hücre içine alınır
D) Monomerlerin hücre dışına atılmasıdır.
E) Zardaki porlar ile atıklar atılır.
yukarıda verilenlerden hangileri gerçekleşmez?
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
15
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri IV
4. Aşağıda verilen hücrenin madde alış-verişi gösterilmiştir.
1. I. Aktif taşıma
II. Kolaylaştırılmış difüzyon
III. Osmoz
IV. Basit difüzyon
II %5 protein
%5 Mg I
Yukarıda verilen madde taşınma şekillerinden hangilerinde zardaki taşıyıcı proteinler görev alır?
%5 Mg
%10 protein
III
%20 glikoz
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
IV
%98 Na
%2 Na
%30 glikoz
Buna göre verilen maddelerden hangileri belirtilen
ok yönünde taşınırken ATP harcanır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
Bir süre sonra hücre zarı ile çeper arasındaki mesafenin azaldığı gözleniyor.
Buna göre bitki hücresinin bırakıldığı ortam ve
hücrede gerçekleşen olaylarla ilgili,
I. Bitki hücresi hipotonik ortama bırakılmıştır.
II. Bitki hücresi bir süre sonra hemoliz olmuştur.
III. Bitki hücresindeki turgor basıncı artmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
3. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin hücre içi ve hücre
dışı yoğunlukları verilmiştir.
Maddenin adı
Hücre içindeki
yoğunluk
Hücre dışındaki
yoğunluk
Aminoasit
%20
%20
Glikojen
%40
%10
Glikoz
%5
%35
Tabloya göre hücredeki madde taşınmaları ile ilgili,
I. Hücre dışına difüzyon ile glikojen taşınır.
II. Hücre içine amino asit alınırken enerji harcanır.
III. Glikoz hücre içine, aktif taşıma ile alınır.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Osmotik denge halinde bulunan bir bitki hücresi yoğunluğu bilinmeyen bir ortama bırakılıyor.
5. Bir bitki hücresinin bir maddeyi aktif taşıma ile taşımamasının nedeni,
I. Çeperinin olması
II. Taşınan maddenin polimer olması
III. Maddenin hücre dışına göre hücre içinde az bulunması
IV. Hücrede ATP sentezinin gerçekleşmemesi
verilenlerden hangileri olabilir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
6. Aşağıda hücre zarında x maddesinin taşınması şematize edilmiştir.
Hücre içi
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
ATP
ADP+P+ Enerji
Buna göre X maddesi ve taşınma şekli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A)
X maddesi
Taşınma şekli
Su
Osmoz
B)
Sükroz
Aktif taşıma
C)
Dipeptit
Aktif taşıma
D)
Sodyum
Kolaylaştırılmış
difüzyon
E)
Sodyum
Aktif taşıma
TEST
15
12-A
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri IV
7. Osmotik denge halinde bulunan bir hayvan hücresi
önce hipertonik ortama daha sonra ise saf suya bırakılmıştır.
9. Özdeş üç bitki hücresi farklı yoğunluktaki çözeltilere
konulmuş ve aşağıdaki olaylar gözlemlenmiştir.
1. çözeltide hücre zarı ve çeper yakınlaşmıştır.
2. çözeltide hücre hacmi artmıştır.
3. çözeltide hücre yoğunluğu artmıştır.
Buna göre,
I. Hücre önce plazmoliz daha sonra deplazmoliz olur.
II. Hücrede önce turgor basıncı, sonra osmotik basınç
artar.
III. Saf suda bekletilen hücre hemoliz olur.
Buna göre bu üç hücrenin bırakıldıkları çözeltiler
aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
1. Çözelti
2. Çözelti
3. Çözelti
A)
Hipotonik
Hipertonik
İzotonik
B)
Hipotonik
Hipotonik
Hipertonik
C)
Hipotonik
İzotonik
Hipertonik
D)
İzotonik
İzotonik
Hipertonik
E)
Hipertonik
Hipotonik
İzotonik
yorumlarından hangileri yapılabilir?
8. Su ve iyot çözeltisi içeren cam kap içerisine nişasta,
glikoz ve su bulunan bağırsak parçası daldırılmıştır.
su+iyot çözeltisi
glikoz
su
cam kap
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
10. Az yoğun ortama bırakılan bir hücrenin hücre dışında
bulunan X maddesinin tamamını hücre içine aldığı
gözlenmiştir.
Buna göre,
I. Hücre, maddeyi önce difüzyon sonrada aktif taşıma
ile almıştır.
II. Hücrede madde alımı sırasında enerji harcanmıştır.
III. Ortam ile hücre arasında madde yoğunluk farkı artmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
11. Farklı ortamlara konulan hücrelerle ilgili aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) İzotonik bir ortama bırakılan hücre denge halinde
kalır.
B) Hipertonik ortama bırakılan hücre, su kaybederek
plazmoliz olur.
C) Hipotonik ortama konulan hücre su alır, turgor haline geçer.
D) Hipertonik ortama bırakılan hücrenin osmotik basıncı artar.
E) Deplazmoliz olan hücre hipotonik ortamda su alarak
plazmoliz olur.
Bir süre sonra deney düzeneğinde,
I. Bağırsak içindeki glikoz miktarı azalır.
II. Cam kap içerisinde nişastaya rastlanır.
III. Cam kabın içi bir süre sonra mavi renk alır.
verilenlerden hangileri gerçekleşir? (Nişasta, iyot
çözeltisi ile mavi renk verir.)
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
16
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Sitoplazma ve Organeller I
1. Hücre yapısına katılan,
I. Protein
II. Yağ
III. Su
IV. Karbonhidrat
4. Gelişmiş bir bitki hücresinde kloroplast organelinin
görevini yapamadığında aşağıda verilenlerden hangisi görülmez?
A) Fotosentez tepkimeleri durur.
B) Depo edilen nişasta miktarı azalır.
C) Üretilen klorofil miktarı artar.
D) Hücresel solunum tepkimeleri devam eder.
E) Dehidrasyon tepkimeleri gerçekleşir.
moleküllerinin bulunma oranlarına göre çoktan aza
doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I - II - IV - III
B) II - IV - III - I
C) III - I - II - IV
D) III - II - I - IV
E) IV - III - II - I
5. Lizozom organelinin faaliyetine bağlı olarak hücrede;
2. Bir sindirim enziminin bağırsak epitel hücresinde
üretilip sindirim boşluğuna gönderilmesi sürecinde aşağıda verilen hücresel yapı ve organellerden
hangisi görev yapmaz?
A) Lizozom
B) Hücre zarı
C) Ribozom
D) Golgi
E) Endoplazmik retikulum
3. Mitokondrinin şematik gösterimi aşağıda verildiği gibidir.
II
I
Buna göre I ve II ile gösterilen bölümler için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
I
II
A)
Krista
Matriks
B)
Matriks
Krista
C)
Matriks
Stroma
D)
Stroma
Krista
E)
Stroma
Matriks
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
pH
Zaman
I
Zaman
IIIII
Zaman
grafiklerdeki değişimlerden hangileri gözlenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
6. Golgi organeli ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Endoplazmik retikuluma yakın, yassı kesecikler halinde bulunur.
B) Granülsüz endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur.
C) Salgılamadan ve paketlemeden sorumludur.
D) Üzerindeki ribozomlarda protein sentezlenir.
E) Ökaryot yapılı hücrelerde bulunur.
7. Aşağıda verilenlerden hangisi sentrozom ve ribozom organelinin ayırt edilmesinde kullanılır?
A) Sindirildiklerinde aminoasitlerin oluşması
B) Zarsız organel olmaları
C) Hayvansal hücrelerde bulunabilmeleri
D) İki alt birimden oluşmaları
E) Protein sentezinden sorumlu olmaları
TEST
16
12-A
Sitoplazma ve Organeller I
10. Aşağıda verilen maddelerden hangisi golgi organelinin hem sentezleyip hem de salgıladığı maddelerden biridir?
8. Bir bitki hücresindeki organellerin çalışmalarına bağlı
olarak turgor basıncı aşağıda verilen grafikteki gibi değişmiştir.
A) Glikoz
B) Nişasta
C) Protein
D) Glikoprotein
E) Aminoasit
N
(Normal)
t1
t2
Zaman
Buna göre t1 ve t2 zaman aralıklarında etkin olan
organel aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?
t2
A)
Mitokondri
Ribozom
B)
Mitokondri
Kloroplast
C)
Kloroplast
Sentrozom
D)
Ribozom
Mitokondri
E)
Golgi
Ribozom
9. Aşağıda hücre iskeleti elemanlarının işlevleri verilmiştir.
I. Sil ve kamçı oluşumu
II. Tırnak, balık pulu, boynuz oluşumu
III. Kas hücrelerinin kasılması
Buna göre I, II ve III için aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
t1
11. Aşağıda bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması
şematik olarak gösterilmiştir.
Bitki
I
II
Hayvan
IV
III
V
Buna göre I, II, III, IV ve V nolu bölümler için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) I, hücre zarıdır.
B) II, mitokondridir.
C) III, Kofuldur.
D) IV, golgidir.
E) V, Kloroplasttır.
Mikroflament
Ara
Flament
Mikrotübül
A)
I
II
III
B)
I
III
II
C)
II
I
III
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
III
I
II
III
II
I
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
D)
E)
12. Prokaryot bir hücrede bulunan organel çeşidi için,
I. ATP üretiminden sorumludur.
II. Peptit bağı oluşumuna neden olur.
III. Nükleoprotein yapılıdır.
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
17
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Sitoplazma ve Organeller II
1. Aşağıda verilen hücrelerin hangisinde sentrozom
organeli bulunur?
4. Bir bitkinin canlı tüm hücrelerinde aşağıda verilen
organellerden hangisi bulunmayabilir?
A) Olgun alyuvar hücresi
B) Sinir hücresi
C) Bitki gövde hücresi
D) Bakteri hücresi
E) Bağırsak epitel hücresi
A) Kloroplast
B) Mitokondri
C) Koful
D) Ribozom
E) Endoplazmik retikulum
2. Aşağıda bitki hücresinde bulunan mitokondri ve kloroplast organellerinin etkileşimi şematize edilmiştir.
5. İki farklı bitki hücresinden,
K: Kalın çeperli, büyük kofulludur.
L: İnce çeperli, küçük kofulludur.
I
II
Kloroplast
III
IV
Buna göre I, II, III ve IV için aşağıdakilerden hangisi
yanlış olur?
A) I, fotosentez için gerekli olan CO2’dir.
B) II, hücresel solunum sonrası ortaya çıkan H2O’dur.
C) III, metabolik faaliyetler için gerekli olan ATP’dir.
D) IV, oksijenli solunum için gerekli olan O2’dir.
E) IV, organik yapılı besin molekülüdür.
3. Endoplazmik retikulum için,
I. Çekirdek zarından hücre zarına uzanan kanallar
sistemidir.
II. Bulunduğu hücreye göre organik ya da inorganik
besin depolar.
III. Lizozom, hücre zarı, koful oluşumuna katkı sağlar.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mitokondri
Buna göre;
I. K, L’ye göre daha genç bir hücredir.
II. L’nin metabolizması daha hızlıdır.
III. K ve L’nin organel çeşidi aynıdır.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
6. a.DNA ve proteinden oluşmuş iplik yumağıdır.
b.Ribozomun alt birimlerinin üretiminden sorumludur.
c.Çekirdek ile sitoplazma arasında madde iletiminin
gerçekleştiği yapıdır.
Hücre çekirdeğine ait a, b ve c yapıları aşağıdaki
ifadelerle eşleştirilirse hangisi doğru olur?
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Çekirdek
Zarı
Kromatin
İplik
Çekirdekçik
A)
a
b
c
B)
b
c
a
C)
c
a
b
D)
c
b
a
E)
b
a
c
TEST
17
12-A
Sitoplazma ve Organeller II
7. Bitkilerde renksiz olan K plastiti, güneş ışığı altında
bekletilince klorofil sentezleyerek L plastitine dönüşmektedir. L plastiti ise farklı renk pigmentleri sentezleyerek M plastitine dönüşmektedir.
10. Aşağıda verilen hücre organelleri zarlı ve zarsız olmak üzere gruplandırılırsa hangisi farklı bir grupta
yer alır?
A) Golgi
B) Sentrozom
C) Endoplazmik retikulum
D) Koful
E) Lizozom
Buna göre K, L ve M plastitleri ile ilgili aşağıda verilen sınıflandırmalardan hangisi doğru olur?
Lökoplast
Kromoplast
Kloroplast
A)
K
L
M
B)
K
M
L
C)
M
K
L
D)
M
L
K
E)
L
K
M
8. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli bir canlıda bulunan organellerden hangisi bu canlının bulunduğu
alem ile ilgili kesin bilgi edinmemize neden olur?
A) Lizozom
B) Kloroplast
C) Ribozom
D) Kontraktil koful
E) Mitokondri
9. Ökaryot canlı bir hücrenin sitoplazma ve mitokondri matriksinde gerçekleşen tepkimeler incelendiğinde,
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. • Kertenkelede kuyruğun düşmesi
• Hareketsiz kasların erimesi
• Yaşlı ve ölü hücrelerin parçalanması
Yukarıdaki olaylara neden olan organel ve olayın
adı seçeneklerden hangisidir?
Olay
Organel
A)
Otoliz
Koful
B)
Plazmoliz
Lizozom
C)
Otoliz
Lizozom
D)
Plazmoliz
Koful
E)
Otoliz
Golgi
12. Hücre iskeleti elemanlarından olan mikrotübüller
için,
I. Sürekli oluşup, ayrışabilme
II. Tübülin proteininden oluşma
III. Kromozomların kutuplara hareketini sağlama
I. Aminoasitlerden protein üretimi
II. Fosforilasyonla ATP üretimi
III. Nükleotitlerden RNA üretimi
verilen özelliklerden hangileri ara filamentlerde görülmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
verilenlerden hangileri ortaktır?
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
18
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Hücrelerin Karşılaştırılması
1. Tıpta parkinson, felç ve alzheimer gibi sinir sistemi
hastalıklarının tedavisinde kök hücre yöntemi uygulanmaktadır.
3. Bir insanın bütün hücreleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin DNA’sında yer alan genler
tek takım halinde bulunur?
Tedavinin uygulanabilmesi için,
A) Sinir hücresi
B) Akyuvar hücresi
C) Epitel hücresi
D) Yumurta hücresi
E) Kas hücresi
I. Oldukça özelleşmiş dokulardan kök hücrelerin alınması gerekir.
II. Elde edilen kök hücrelerin bölünme kapasitelerinin
düşük olması gerekir.
III. Dokudan alınan hücrelerin farklı hücre tiplerine dönüşebilmesi gerekir.
4. Pandorina kolonisinde gözlenen,
I. Koloniden ayrılan hücrenin bağımsız şekilde yaşabilmesi.
II. Koloniyi oluşturan hücreler arasında özelleşmenin
olmaması
III. Koloni etrafının jelatinimsi kılıfla çevrili olması
IV. Koloni yapısında dokulaşmanın olmaması
verilenlerden hangileri doğru olur?
2.
Besi yeri
Yeni
Bitki
Hücre
Kültürü
Yukarıda verilen şekilde doku kültürü yöntemiyle yeni
bitki eldesi gösterilmiştir.
Buna göre;
I. Ana bitkiden elde edilen doku hücreleri fotosentez
yeteneklerini kaybeder.
II. Yeni bitkinin kalıtsal yapısı ana bitkiyle aynıdır.
III. Yeni ve ana bitkinin morfolojik yapılarında farklılıklar
olabilir.
ifadelerinden hangileri yanlış olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
durumlarından hangileri volvox kolonisi için de geçerlidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
5. Aynı kişiden elde edilen sinir ve karaciğer hücresinin
görünümü aşağıda verildiği gibidir.
Sinir Hücresi
İki hücre için,
I. Üstlendiği görev
II. Organel sayısı
III. Kalıtsal yapı
verilenlerden hangileri kesinlikle aynıdır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
6. Tüm canlı hücrelerde aşağıda verilen organel ve
yapılardan hangisi ortak olarak bulunmaz?
A) Hücre zarı
B) Ribozom
C) RNA
D) Çekirdek
E) Sitoplazma
TEST
18
12-A
Hücrelerin Karşılaştırılması
7. Bir hücre topluluğunun doku olarak kabul edilebilmesi için aşağıda verilen özelliklerden hangisine
sahip olması gerekir?
10. Bitki, bakteri ve mantar hücreleri sahip oldukları
hücre duvarından dolayı aşağıda verilen hangi olayı gerçekleştiremez?
A) Kalıtsal yapıları aynı ve benzer iş için özelleşmiş
hücrelerden oluşmuş olma
B) Kalıtsal yapıları farklı ve benzer iş için özelleşmiş
hücrelerden oluşma
C) Kalıtsal yapı ve görevleri farklı hücrelerden oluşmuş
olma
D) Organizmanın aynı bölgesinde bulunan hücrelerden
oluşma
E) Farklı canlılarda aynı görevi yapan farklı hücrelerden oluşma
I. Sitoplazmasında protein sentezleme
II. Sitoplazmadaki nükleotitleri kullanarak DNA molekülü oluşturabilme
III. Sitoplazmadaki besinlerin zarla çevrili bir organel
tarafından depolanması
IV. Sitoplazmada bulunan enzimlerle hücresel solunumun bir bölümünün gerçekleştirilmesi
verileri aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde
sınıflandırılmıştır?
a
b
A)
I ve II
III ve IV
B)
I ve IV
II ve III
C)
II ve IV
I ve III
D)
II ve III
I ve IV
E)
III ve IV
I ve II
11. Çok hücreli ve yüksek yapılı canlılarda, zigottan
ergin bir canlı oluşuncaya kadar geçen süreç değerlendirilirse;
Hücre → I → II → III → Organizma
I, II ve III sırasıyla aşağıdakilerden hangisindeki
gibi olmalıdır?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ayrımında kullanılan özellikler (a), kullanılmayan özellikler (b) şeklinde ayrılırsa,
A) Ekzositozla hücre dışına madde gönderme
B) Endositozla hücre içine madde alma
C) Aktif taşımayla besin alma
D) Difüzyonla madde uzaklaştırma
E) Monomerlerden polimer sentezleme
A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve IV E) I, III ve IV
Sistem
Doku
B)
Organ
Doku
Sistem
C)
Doku
Organ
Sistem
D)
Doku
Sistem
Organ
E)
Sistem
Organ
Doku
Organeller
III
Bakteri
Bitki
Hayvan
Ribozom
+
+
I
Lizozom
II
-
+
Plastit
-
III
-
Mitokondri
-
IV
+
Koful
V
+
+
Buna göre I, II, III, IV ve V’in işaretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ( +, ilgili organelin
bulunduğunu, − bulunmadığını ifade eder. )
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
verilenlerden hangilerinin farklı olması beklenmez?
II
Organ
12. Bakteri, bitki ve hayvan hücrelerinde yer alan organeller ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir.
9. Gelişmiş bir bitkinin kök ve yaprak hücreleri incelendiğinde,
I. Organel çeşidi
II. Hücre büyüklüğü
III. DNA niceliği
IV. Organel sayısı
I
A)
I
II
III
IV
V
A)
+
-
+
-
+
B)
+
-
+
+
-
C)
-
+
-
-
+
D)
-
+
-
+
-
E)
-
-
+
+
-
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
19
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Sınıflandırma İlkeleri I
1. Sistematik birimlerde türden aleme doğru gidildikçe K
özelliğinin değişimi aşağıda verilen grafikteki gibidir.
4. Aşağıda fasülye bitkisinin bilimsel adı verilmiştir.
}
a
Phaseolus
vulgaris
}
}
b
c
Buna göre a, b ve c,
Tür
I. Tanımlayıcı ad
II. Cins adı
III. Tür adı
Alem
Buna göre K özelliği için aşağıdakilerden hangisi
yanlış olur?
2. Dört farklı canlınının kromozom sayılarıyla ilgili tablo
aşağıda verilmiştir.
Canlılar
Kromozom sayısı
a
12
b
24
c
48
d
96
Buna göre;
I. Gen çeşitliliğinin en fazla olduğu canlı d’dir.
II. Tablodaki canlılar basitten gelişmişe doğru, a-b-c-d
şeklinde sıralanır.
III. a ve b prokaryot hücreli iken c ve d ökaryot hücrelidir.
verilenlere bakılarak hangilerine varılamaz?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
3. I. Boşaltım ürünü
III. Üreme çeşidi
II. Dış görünüm
IV. Beslenme çeşidi
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi aynı türün
tüm sağlıklı bireylerinde aynı olmak zorunda değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve IV E) I, II ve III
verilenler ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi
doğru olur?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Protein benzerliği
B) Akrabalık
C) Ortak özellik
D) Gen benzerliği
E) Protein çökelme oranı
A) a.I
B) a.I
C) a.II
D) a.III
E) a.III
b. II
b.III
b.I
b.I
b.II
c.III
c.II
c.III
c.II
c.I
5. Aynı türün sağlıklı bireyleri için,
I. Kromozom sayısı
II. Protein yapısı
III. Gen dizilimi
verilenlerden hangileri kesinlikle aynıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
6. Bilimsel sınıflandırma çalışması tamamlanmayan bir
hayvanın,
• Omurgalı olduğu
• Yavrularını süt ile beslediği
• Etçil beslendiği bilinmektedir.
Buna göre bu canlının aşağıda verilen sistematik
basamaklardan hangisi ile ilgili çalışma yapılmamıştır?
A) Sınıf
B) Şube
C) Takım
D) Familya
E) Alem
TEST
19
12-A
Sınıflandırma İlkeleri I
7. I. Platanus orientalis
II. Fagus orientalis
III. Platanus occidentalis
IV. Fagus occidentalis
10. Sistematik sınıflandırmada,
I. Benzer sınıflar K’yı
II. Benzer takımlar L’yi
III. Benzer cinsler M’yi
IV. Benzer türler N’yi
Yukarıda verilen canlılar akrabalık derecelerine
göre iki gruba ayrılırsa aşağıdakilerden hangisi
doğru olur?
2.grup
A)
I ve II
III ve IV
B)
I ve III
II ve IV
C)
I ve IV
II ve III
D)
Yalnız I
II, III ve IV
E)
Yalnız III
I, II ve IV
8. a. Aile
b. Şube
c. Takım
d. Cins
Yukarıda verilen sistematik basamaklar içerdikleri
canlı çeşidi sayısına göre çoktan aza doğru sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) a-b-c-d
B) b-a-c-d
C) b-c-a-d
D) b-c-d-a E) c-d-a-b
9. Günümüzde kullanılan sınıflandırma yönteminin
uygulanması sırasında canlıların,
I. Morfolojik benzerlikleri
II. Anatomik yapıları
III. Fizyolojik benzerlikleri
IV. Embriyo benzerlikleri
A)
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.grup
oluşturuyor ise, K, L, M ve N için aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
K
L
M
N
Alem
Şube
Takım
Aile
B)
Şube
Aile
Sınıf
Takım
C)
Şube
Sınıf
Aile
Cins
D)
Sınıf
Alem
Şube
Takım
E)
Cins
Sınıf
Aile
Şube
11. Canlıların,
I. Yaşam ortamları
II. Analog organları
III. Genetik yapıları
gibi özelliklerinden hangileri Aristo’nun yapmış
olduğu sınıflandırmada kullanılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
12. Yapay ve doğal sınıflandırmanın karşılaştırılması ile
ilgili oluşturulan tablo şu şekildedir.
verilerinden hangilerine dikkat edilir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
Özellik
Yapay
Doğal
I
Temel Birim
Yok
Tür
II
Gözlem
Nicel
Nitel
III
Adlandırma
Binominal
Yok
Buna göre verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
20
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Sınıflandırma ilkeleri II
1. I. Yarasanın kanadı
II. Aslanın ayağı
III. Arının kanadı
IV. Çekirgenin ayağı
4. Doğada iki canlının aynı tür içinde incelenmesi için
aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gereklidir?
A) Benzer proteinleri taşıması
B) Üreme şekillerinin aynı olması
C) Kromozom sayılarının aynı olması
D) Çiftleştiklerinde verimli döl vermesi
E) Ortak genlerinin olması
Dört farklı canlıya ait organlar incelendiğinde hangi
ikisi homolog organdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
5. Sistematik basamaklarda değişen özelliklerle ilgili
olarak,
Ortak özellikler
Sistematik basamaklar
Bilimsel sınıflandırma basamaklarındaki ortak özellikler yukarıda verilen grafikteki gibi ise;
I. d tür basamağıdır
II. c sınıf basamağıdır
III. f cins basamağıdır.
ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
3. • Thegohrastus bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar şeklinde,
• Aristo hayvanları denizde, havada, karada yaşanlar
şeklinde
• İbn-i Sina bitkileri insan sağlığına faydalı olanlar, faydalı olmayanlar şeklinde sınıflandırmıştır.
Buna göre bilim insanlarının yaptığı sınıflandırma
çeşitleri için;
I. Genetik yapı dikkate alınmıştır.
II. Protein benzerliklerine dikkat edilmiştir.
III. Amprik sınıflandırma yapılmıştır.
verilerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.
verilen grafiklerden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve II I
E) I, II ve III
6.
K
bireyi
L
bireyi
M
bireyi
N
bireyi
P
bireyi
R
bireyi
S
bireyi
Yukarıda verilen soyağacı incelendiğinde hangi
bireylerin aynı türe ait olduğu kesin olarak söylenemez?
A) K ve L
B) L ve N
C) M ve P
D) K ve P E) P ve R
TEST
20
12-A
Sınıflandırma ilkeleri II
10. Sistematik basamaklarda ilerlerken protein çökelme
oranının giderek azaldığı tespit edilmiştir.
7. Doğal sınıflandırmada aynı aile içinde bulunan iki
birey için,
Buna göre,
I. İkili adlandırmaları aynıdır.
II. Aynı şube özelliğini gösterir.
III. Farklı cinslere ait türlerdir.
IV. Aynı takım içinde yer alır.
I. Aynı yönde ilerleme olduğunda canlılar arasındaki
akrabalık oranı da giderek artar.
II. Tersi yönde bir ilerleme olduğunda birey sayısı ve
biyoçeşitlilik giderek artar.
III. Aynı yönde ilerleme olduğunda doku uyuşmazlığı
oranı giderek azalır.
verilenlerden hangilerinin doğruluğu kesindir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
ifadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
I. Homolog organların benzerliği
II. Analog organların sayısı
III. Embriyo yapıları arasındaki benzerlik
IV. İç organların çalışma fizyolojisi
V. Organların anatomik benzerlikleri
verilenlerden hangisine dikkat edilmemiştir?
A) I
9.
B) II
e
d
c
b
a
C) III
D) IV
E) V
Yandaki şekilde yedi sistematik
kategoriden beşi barındırdığı canlı
çeşitliliğine göre sırasıyla a, b, c, d
ve e şeklinde belirtilmiştir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Linne’nin yapmış olduğu sınıflandırmada,
11. I. Pinus nigra
II. Populus nigra
III. Pinus pinea
IV. Populus tremula
Yukarıda verilen canlılar arasında aşağıdakilerden
hangisindeki gibi tozlaştırma yapılırsa verimli döller oluşur?
A) I ve I
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV
Buna göre,
I. e sınıf ise a’nın bireyleri arasında verimli gen alışverişi olur.
II. c takım ise b, cinsi ; e ise alemi ifade eder.
III. d cins ise e, türü ifade eder.
12. Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlara ait sınıflardan biridir?
A) Memeliler B) Omurgalılar
C) Etçiller
D) Kedigiller E) Felis leo
yorumlarından hangileri yapılabilir?
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
21
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik I (Bakteri-Arkebakteri)
1. Prokaryot hücre tipine sahip alemlerde yer alan
canlılarda;
4. Antibiyotik kullanmanın amacı hastalık etkeni bakterilerin enzim sistemlerini baskılamak veya bozmaktır.
Enzim sistemi bozulan bakteri ise bir süre sonra ölmektedir.
I. Hücre duvarı taşıma
II. Heterotrof beslenme
III. Aktif hareket etme
IV. Zarsız organel taşıma
Yukarıda verilen bilgiye göre hazırlanan petri kabına
bir bakteri türü ekilmiş ve ekim yapılan alana dört farklı
antibiyotik çeşidi eklenerek gelişim süreci izlenmiştir.
verilenlerden hangileri ortaktır?
2. Bakteri aleminin üyeleri aşağıda verilen özelliklerin
hangisine bakılarak sınıflandırılamaz?
A) Hücre şekli
B) Beslenme çeşidi
C) Gram boyasıyla boyanabilme
D) Hücresel solunum çeşidi
E) Nükleik asit taşıma
3. Bakterilerin beslenme şekillerini araştırmak için aşağıda verilen deney düzeneği hazırlanmıştır.
Su
Glikoz
Mineral
Vitamin
Su
Mineral
Her üç besi ortamı karanlıkta bırakıldığında X, Y ve Z
bakterilerinin çoğaldığı gözlenmiştir.
Buna göre,
I. X bakterisi parazittir.
II. Y bakterisi saprofittir.
III. Z bakterisi kemosentetiktir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV E) I, III ve IV
Buna göre bu bakteri türünün dört farklı antibiyotik
çeşidine karşı göstermiş olduğu duyarlılık sırası
aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
A) a>b>c>d
B) a>d>c>b
C) b>c>d>a
D) c>d>a>b
E) d>a>b>c
5. a. Mezozom
b. Klorofil
c. Kapsül
Bakterilerde bulunan yukarıdaki yapılar; patojen
bakteri (I), fotoototrof bakteri (II) ve aerob bakteri
(III) gruplarıyla eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) a.I
B) a.I
C) a.II
D) a.III
E) a.III
b.II
b.III
b.III
b.I
b.II
c.III
c. II
c.I
c.II
c.I
6. • Bakteri hücre duvarının yapısını oluşturur.
• Bakterilerin birbirine tutunarak gen aktarımını üstlenen yapısıdır.
• Bakterilerde DNA dışında bulunan gen parçalarıdır.
• Bakterilerin olumsuz ortam koşullarında oluşturduğu
yapıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Bakterilerle ilgili yukarıda verilen tanımlar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
A) Filament
B) Plazmit
C) Peptidoglikan
D) Pilus E) Endospor
TEST
21
12-A
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik I (Bakteri-Arkebakteri)
7. I. DNA’nın etrafı kalın bir duvarla çevrelenir.
II. Su hücre dışına atılır, metabolizma yavaşlatılır.
III. Hücre DNA’sı kopyalanır.
10. Arkebakteriler,
I. Zarlı organel bulundurmamaları
II. DNA’nın sitoplazmada dağılmış olması
III. Metabolik artıkların hücreden uzaklaştırılması
Bakterilerde endospor oluşurken meydana gelen
yukardaki olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir?
A) I-II-III
B) II-I-III
D) III-I-II
E) III-II-I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
Yukarıda verilenlerden hangileri bakteriler tarafından üretilen, endüstriyel amaçlı maddelerdendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
9. Dört farklı arkebakterinin yaşadıkları ortamlara
göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde
yapılmıştır?
Aşırı Sıcak
Aşırı
Tuzlu
Aşırı
Soğuk
Bataklık
dibi
A)
Halofil
Psikrofil
Metanojenik
Termofil
B)
Termofil
Halofil
Psikrofil
Metanojenik
C)
Psikrofil
Halofil
Termofil
Metanojenik
D)
Termofil
Psikrofil
Metanojenik
Halofil
E)
Metanojenik
Termofil
Halofil
Psikrofil
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. Prokaryot bir hücrenin,
8. I. Büyüme hormonu
II. Metil Alkol
III. İnsülün
IV. Aseton
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O
şeklinde verilen reaksiyonu gerçekleştirdiği gözlenmiştir.
Buna göre,
I. Arke aleminin bir üyesidir.
II. Bataklıkta yaşar.
III. Oksijenli solunum yapar
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
12. Aktif hareket eden bir bakterinin su diplerinde yaşayamadığı, ışıklı ortamda ototrof beslendiği belirlenmiştir.
Yukarıda verilen bilgilere göre bu bakterinin aşağıdaki yapılardan hangisine sahip olduğu belirlenemez?
A) Kapsül
B) Kamçı
C) Mezozom
D) Klorofil
E) Hücre duvarı
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
gibi özelliklerin hangilerinden dolayı ökaryot hücrelerden ayrılır?
C) II-III-I
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
22
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik II (Protista-Fungi)
1. Protista aleminin silliler grubuna ait paramesyumun
şekli aşağıda verildiği gibidir.
Kontraktil
koful
4. Cıvık mantarlar,
I. Saprofit yaşama
II. Amipsi hareket etme
III. Çok çekirdekli hücrelerden oluşma
IV. Hücre duvarı taşımama
Küçük
çekirdek
verilen özelliklerin hangilerinden dolayı gerçek
mantarlar aleminden ayrılır?
Büyük
çekidek
Trikosistler
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve IV
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
Besin
kofulu
Buna göre paramesyumla ilgili,
ifadelerinden hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
2. Gerçek mantarlar aleminin üyelerinde gözlenen;
I. Glikojen depolama
II. Kitin çeper bulundurma
III. Sporla üreme
IV. Sadece pasif hareket yapabilme
verilen özelliklerden hangileri hayvanlar aleminin
üyelerinde de görülebilir?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
3. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi protista aleminin yalancı ayaklılar grubunun bireylerinde gözlenmez?
A) Fagositoz yoluyla beslenme
B) Kendi besinini sentezleme
C) Hastalıklara sebep olabilme
D) Kontraktil koful bulundurma
E) Besin kofulu bulundurabilme
5.
Özellik
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Heterotrof beslenir.
II. Aktif hareket eder.
III. Tatlı su canlısıdır.
IV. Sadece eşeysiz üreme yapar.
Bira Mayası
Öglena
I.
Üreme
Tomurcuklanma Bölünme
II.
Beslenme
Ototrof
III.
Organizma Çok hücreli
Tek hücreli
IV.
Hareket
Aktif
Pasif
Hem ototrof
hem Heterotrof
Bira mayası ve öglenanın bazı özellikleri ile ilgili
yukarıda verilen tablo incelendiğinde hangi maddelerin yanlış olduğu söylenir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
6. Saprofit mantarların ölü organizmayı parçalama sırasındaki olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Hidrolitik enzimler ekzositoz ile hücre dışına atılır
II. Monomer besinler difüzyon yada aktif taşımayla
hücreye alınır.
III. Sindirim enzimi hücre içinde üretilir.
IV. Hidroliz dış ortamda gerçekleşir.
V. Monomerler solunum veya dönüşüm olaylarında
kullanılır.
Buna göre saprofit mekanizma verilenlerin hangi
sıraya göre gerçekleşmesi ile mümkün olur?
A) I - IV - III - V - II
B) III - IV - V - II - I
C) III - I - IV - II - V
D) IV - V - III - II - I
E) IV - III - V - II - I
TEST
22
12-A
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik II (Protista-Fungi)
7. Deniz marulu gibi çok hücreli alglerde;
10. Aşağıdakilerden hangisi bir mantar hastalığıdır?
A) Sıtma
B) Uyku hastalığı C) Dizanteri
D) Saçkıran E) Kolera
I. Gövde, yaprak oluşumu
II. Doku oluşumu
III. Yaşadığı ortama oksijen verme
IV. Eşeyli ve eşeysiz üreme
verilen özelliklerden hangileri görülmez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
8. Sıtma hastalığına neden olan plazmodyum ile dizanteriye neden olan amipin özellikleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
Amip
A)
Tek Hücreli
Tek Hücreli
B)
Parazit
Parazit
C)
Pasif Hareket
Aktif Hareket
D)
Kontraktil koful
var
Kontraktil koful
var
E)
Canlı bulaştırıcı
Cansız bulaştırıcı
9. I. Peynirin mayalanması
II. Hamurun kabarması
III. Penisilin eldesi
IV. Küf oluşumu
V. Deri ve üreme organı enfeksiyonu
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Plazmodyum
11. İnsandan insana eklembacaklılar aracılığı ile taşınan protistalar,
I. Uyku hastalığı
II. Şark çıbanı
III. Kala - azar
IV. Sıtma
V. Zatürre
hastalıklarından hangisinin etmeni değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
12. I. Hipotonik ortamda osmoz ile su alır.
II. Genetik çeşitlilik konjugasyon ile sağlanır.
III. Büyük ve küçük çekirdeklere sahiptir.
IV. Eşeysiz olarak boyuna bölünmeyle çoğalır.
Paramesyum ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?
Mantarlarla ilgili yukarıda verilen olaylar incelendiğinde hangilerinin insan yaşamını olumsuz yönde
etkilediğinden söz edilir?
A) Yalnız IV
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
1
A
T
TES
KAZAN
A) I ve III
B) IV ve V
C) I, III ve V
D) II, IV ve V E) I, III, IV ve V
KAVRAM
IM
E) V
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
23
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik III (Bitki)
1. Bitkiler aleminin bütün üyelerinde,
4.
Özellik
Açık
Kapalı
Tohumlu Tohumlu
I. Toprağa kök ile bağlanma
II. Yaprakta bulunan hücreler yardımıyla fotosentez
yapma
III. Gövdede bulunan iletim demetleriyle madde taşıma
I.
Yaş halkasına sahip olma
var
var
II.
Yaprak dökme
yok
var
verilerinden hangileri ortak olarak gözlenmez?
III. Rüzgarla tozlaşma
var
yok
IV. Otsu tür bulundurma
yok
var
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Açık ve kapalı tohumlu bitkilerin bazı özellikleri ile
ilgili yukarıda verilen tablo değerlendirildiğinde
hangilerinin yanlış olduğu görülür?
2. I. Çam
II. Karayosunu
III. Söğüt
IV. Eğrelti otu
V. Mısır
Yukarıda verilen bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitkiler
şeklinde sınıflanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?
Çiçekli
Çiçeksiz
A)
I, II, III
IV, V
B)
I, III, V
II, IV
C)
II, III, IV
I, V
D)
II, IV
I, III, V
E)
I, V
II, III, IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
5. • Damarlı tohumsuz bitkilerin toprak altı gövdesidir.
• Çiçekli bitkilerde embriyoya bağlı besin deposudur.
• Çiçekli bitkilerde döllenmeden sonra yeni oluşacak
bitkiyi oluşturan kısımdır.
• Çiçekli bitkilerde tohumu saran, dış etkilerden koruyan yapıdır.
Bitkiler aleminin üyeleriyle ilgili yukarıda verilen tanımlara bakıldığında seçenektekilerin hangisinden
bahsedilmemiştir?
A) Meyve
B) Çenek
C) Kabuk
D) Rizom
E) Embriyo
6. a. Ladin
b. Pirinç
c. Kibrit otu
d. Ciğer otu
3. Çiçeksiz bitkiler aşağıda verilen özelliklerin hangisinden dolayı çiçekli bitkilere göre farklılık gösterir?
A) Çok hücreli olma
B) Tohum oluşturmama
C) Fotosentez yapma D) Nemli ortamlarda yaşama
E) İletim demeti taşıma
Yukarıda verilen bitkiler damarsız tohumsuz (I), damarlı tohumsuz (II), açık tohumlu (III) ve kapalı tohumlu (IV) bitkiler ile eşleştirilirse seçenektekilerin
hangisi doğru olur?
A) a.II, b.I, c.III, d.IV
B) a.II, b.III, c.IV, d.I
C) a.III, b.I, c.II, d.IV
D) a.III, b.IV, c.II, d.I
E) a.IV, b.III, c.II, d.I
TEST
23
12-A
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik III (Bitki)
7. Bir bitkinin,
• Kazık kök sistemine sahip olduğu
• Erkek ve dişi organlarının farklı çiçeklerde olduğu
• Tohum taslaklarının ovaryum tarafından örtülmediği
belirlenmiştir.
10. a. Çam
b. Fındık
c. Karayosunu
d. Eğrelti otu
Yukarıda verilen bitkiler basitten gelişmişe doğru
sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Buna göre özellikleri belirtilen bitkiye,
A) a-c-b-d
B) a-d-b-c
C) c-d-a-b
D) c-a-b-d
E) d-b-c-a
I. Elma
II. Köknar
III. Fasülye
IV. Karaçam
verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir?
8. Topraktan aldıkları suyu iletim demetleri ile üst organlara taşıyabilen bitkilerde;
I. Sporla üreme
II. Meyve oluşturma
III. Otsu yapıda olma
IV. İğnemsi yaprak taşıma
verilenlerden hangileri gözlenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV E) I, II, III ve IV
9. Kapalı tohumlu bir bitkiye ait tohumun yapısında,
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
11. Çiçekli bitkilerin tamamında,
I. Gelişmiş iletim demetlerine sahip olma
II. Tohumun meyve aracılığıyla yayılması
III. Geniş yüzeyli, fotosentez kapasitesi yüksek yapraklara sahip olma
verilen özelliklerden hangileri ortak olarak gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
12. Rizoid gövdeye sahip bir bitki için;
I. Metagenez ile çoğalır.
II. Karasal yaşama uyum sağlamıştır.
III. Hücre çeperi bulundurmaz.
I. Embriyo
II. Kloroplastlı hücreler
III. Besi doku
IV. İletim demeti
ifadelerinden hangileri doğrudur?
verilenlerden hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
TEST
IM
24
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik IV (Hayvan)
1. Hayvanlar aleminin bütün üyelerinde,
4. Aşağıda verilen gruplardan hangisi omurgasız hayvanlar şubesine ait değildir?
I. Çok hücreli olma
II. Heterotrof beslenme
III. İki açıklıklı sindirim sistemi bulundurma
A) Sürüngenler
B) Derisidikenliler
C) Yumuşakçalar
D) Süngerler
E) Sölentereler
verilenlerden hangileri ortak olarak gözlenir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
5. Vücut ısısının ortam sıcaklığına göre değişimi,
2. a. Kıl kurdu
b. Planarya
c. Sülük
I. Yassı solucan
II. Yuvarlak solucan
III. Halkalı solucan
grupları ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi
doğru olur?
A) a.I, b.III, c.II
B) a.II, b.I, c.III
C) a.II, b.III, c.I
D) a.III, b.I, c.II
E) a.III, b.II, c.I
3. Böceklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır?
A) Tamamı ayrı eşeylidir.
B) Gelişim evrelerinde başkalaşım görülür.
C) Kanlarında oksijen ve karbondioksit taşınmaz.
D) Kitinden yapılmış dış iskeletleri vardır.
E) Sinir sistemleri yoktur.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda verilen canlılar,
a
b
Grafikteki gibi olan a ve b canlıları için,
I. a’nın üç odacıklı kalbi vardır.
II. a, ürik asit atar.
III. b’nin vücudunda kirli ve temiz kan karışmaz.
IV. b, iç döllenme-dış gelişme ile çoğalır.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve IV
E) III ve IV
6. Yassı (K), yuvarlak (L) ve halkalı (M) solucanlar
basitten gelişmişe doğru aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır?
A) K-L-M
B) K-M-L
C) M-L-K
D) M-K-L
E) L-K-M
TEST
24
12-A
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik IV (Hayvan)
7. I. Omurgalı hayvan grubu içerisinde başkalaşım geçiren tek gruptur.
II. Yaşam sürecinde solunum ve dolaşım sistemleri
değişime uğrar.
III. Dış döllenme- dış gelişme ile çoğalır.
10. Sürüngenler ve kuşlar,
I. Boşaltım ürününün çeşidi
II. Döllenme - gelişme mekanizması
III. Kış uykusuna yatma özelliği
IV. Vücut ısısının değişken olması özelliği
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kurbağalara
aitttir?
verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık gösterir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
8. Omurgalı hayvan sınıflarının üreme dönemlerinde üretilen yumurta sayısı aşağıda verilen grafikteki gibidir.
Buna göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi
yapılabilir?
A) Yumurta sayısı arttıkça iç döllenme artar.
B) Yumurta sayısının en az olduğu grupta kış uykusu
görülür.
C) En fazla yumurta bırakan canlının kalp odacık sayısı en çoktur.
D) Yumurta sayısı arttıkça kara hayatına uyum artar.
E) Yumurta sayısının azalması döllenme-gelişme şansının artmasına işarettir.
9. Memeliler sınıfının diğer omurgalı hayvan sınıflarından ayırt edilmesinde aşağıda verilenlerden
hangisi kullanılamaz?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yumurta
11. Aşağıda verilen organ çeşitlerinden hangisi omurgasız canlıların hiçbir grubunda görülmez?
A) Solungaç
B) Bağırsak
C) Kanat
D) Akciğer
E) Çizgili kas
12. Omurgasız hayvanlar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi omurgalı hayvanlar için de geçerlidir?
A) Sinir ipliklerinin karın bölgesinden geçmesi
B) Hücresel özellik göstermeyen iskelet sisteminin bulunması
C) Hemoglobinin kan plazmasında bulunması
D) Boşaltım olayı için özel yapıların gelişmesi
E) Bazı türlerinde rejenerasyonla çoğalmanın görülmesi
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Yavrularını sütle besleme
B) Embriyonun plasentadan beslenmesi
C) Olgun alyuvarların çekirdeksiz olması
D) Boşaltım ürünü olarak üre atma
E) Vücut örtülerinde kılların bulunması
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download