Uploaded by User7115

Plagiarism Detector Part2 Debiölçer İntihal Raporu_Berat-Gündoğdu_V_F1_2021

advertisement
Date: January, 06 2021
PLAGIARISM SCAN REPORT
0%
100%
783
6653
Plagiarised
Unique
Words
Characters
Excluded Url : None
Content Checked For Plagiarism
Piezoelektrik özelli?i ta??yan elemanlar?n tepki h?zlar?n?n yüksek olmas?ndan dolay? ani bas?nç de?i?ikli?i için ideal bas?nç
sensörlerinden biridir. Balistik ölçümler, patlama, ?ok dalgalar?, yüksek ?iddetli ses ve di?er akustik hidrolik i?lemler gibi 0,0001 - 100 PSI
aral???nda dinamik bas?nç ölçümleri yap?labilir. Ayr?ca yüksek statik bas?nç alanlar?ndaki hafif bas?nç titre?imlerinin ve çok alçak veya
çok yüksek s?cakl?klara duyarl? s?cakl?k sensörlerinin kullan?ld??? yar? statik bas?nç ölçümlerinde de akla gelebilecek ilk seçim
piezoelektrik bas?nç sensörüdür. [5, 41, 42, 44] 2.3.1.1.2.2 Kapasitif Bas?nç Sensörleri Kapasitif bas?nç sensörleri, kapasitif özellikli
diyafram hareketinin (esnemesinin) sebep oldu?u kapasitanstaki de?i?imi saptayarak bas?nç ölçümü sa?lar. Diyafram hareketi, üzerine
uygulanan bas?nç ile gerçekle?ir. Kapasitans a?a??daki formül ile ifade edilir: Formüldeki ?r materyal aras?ndaki plakalar?n dielektrik
sabitini, ?0 elektrik sabitini, A plaka alan?n?, d ise plakalar aras?ndaki aral??? gösterir. Kapasitanstaki de?i?imi hesaplaman?n en kolay
yolu, kapasitans? kapasitif sensör ve indüktörden olu?an akortlu bir devrenin parças? haline getirmektir. [5, 43 ,44] 2.3.1.1.2.3 Dirençsel
(Dirençli) Bas?nç Sensörleri Dirençsel bas?nç sensörleri, bas?nç ortam?ndaki bir diyaframa ba?l? bir gerinim göstergesinin elektrik
direncindeki de?i?iklikten faydalan?r. Gerinim göstergeleri diyaframa ba?l? esnek bir aral?kta metal bir direnç eleman?ndan olu?ur. Metal
diyafram a??r? bas?nç ve patlama bas?nc? imkan? verir. Gerinim göstergeleri seramik bir diyafram üzerine yerle?tirildi?inde a??r? bas?nç
ve patlama bas?nc? tolerans? metal diyaframl? cihazlardan daha dü?ük olur. [44, 45] 2.3.1.2 S?cakl?k Sensörü Bas?nç sensörü bulundu?u
ortam?n s?cakl??? ölçebilen ve girdi verisini kaydetmek veya izlemek için elektronik veriye dönü?türebilen elektronik bir cihazd?r. Birçok
çe?it s?cakl?k sensörü bulunur. Baz? s?cakl?k sensörleri s?cakl??? ölçülen fiziksel nesneyle direkt ba?lant? gerektirirken baz?lar?
herhangi bir ba?lant? gerekmeksizin nesnenin s?cakl???n? ölçebilir. Ba?lant? gerektirmeyen sensörler genellikle IR sensörlerdir. Bir
nesnenin yayd??? IR enerjiyi uzaktan alg?lay?p nesnenin s?cakl???n? belirleyen bir elektronik devreye sinyal yollarlar. Ba?lant? gerektiren
ve ba?lant? gerektirmeyen s?cakl?k sensörleri 3 alt gruba ayr?labilirler: Elektromekanik s?cakl?k sensörleri, dirençsel s?cakl?k sensörleri
ve elektronik s?cakl?k sensörleri… [15, 16, 17] 2.3.1.2.1 Termostatlar Termostatlar, nikel, bak?r, tungsten ya da alüminyum gibi iki farkl?
metalden olu?an kontak tipi elektromekanik, bimetalik ?erit ?eklinde s?cakl?k sensörü veya anahtard?rlar. ?ki farkl? metalin genle?me
h?zlar? farkl? oldu?undan dolay?, ?erit ?s?ya maruz kald???nda bükülürler. Bimetalik ?erit elektrik anahtar? ya da termostatik kontrollerde
elektrik anahtar?n? kontrol etmek için mekanik bir yol olarak kullan?labilir. Yayg?n olarak kazan, f?r?n, s?cak su depolama tanklar? ve
radyatör so?utma sistemlerinde kullan?l?rlar. [16] 2.3.1.2.2 Bimetalik termostatlar Bimetalik termostatlar birbirine yap??m?? olan arka
arkaya, iki farkl? metalden olu?urlar. Ortam so?udu?unda kontak kapan?p ak?m?n termostattan geçmesini sa?lar. S?cak oldu?unda ise bir
metal di?erinden daha fazla genle?ir, birbirine yap???k iki metal yukar? veya a?a?? do?ru k?vr?l?r ve konta?? aç?p ak?m?n durmas?n?
sa?lar. S?cakl?k de?i?imlerindeki hareketlerine ba?l? olarak iki bimetalik ?erit çe?idi vard?r. Ayarlanm?? bir s?cakl?k noktas?nda, elektrik
kontaklar? üzerinden anl?k AÇ/KAPAT ya da KAPAT/AÇ tipi hareketleri üretebilen ve s?cakl?k de?i?tikçe, ad?m ad?m konumlar?n?
de?i?tiren daha yava? olanlar. Evlerimizde daha yayg?n olarak, f?r?nlar?n ve ütülerin s?cakl???n? veya duvarlarda, ev ?s?tma sistemlerini
kontrol etmek için anl?k bimetalik termostatlar kullan?l?r. Yava? olanlar genellikle s?cakl?k de?i?ti?inde yava?ça aç?lan veya s?k?la?an bir
bi-metalik bobin ve spiralden olu?urlar. Daha uzun ve daha ince ?eritlerden olu?tuklar?ndan dolay?, anl?k bimetalik termostatlardan daha
hassast?rlar. Bu da onlar? s?cakl?k göstergeleri ve kadranlarda kullan?mda ideal olan yapar. Çok ucuz ve geni? çapl? kullan?m alanlar?na
ra?men anl?k termometrelerin en büyük dezavantaj?, s?cakl?k sensörü olarak kullan?l?rken, elektrik kontaklar? aç?ld???nda tekrar
kapatmak için bir süre beklemek gerekmektedir. [16, 17] 2.3.1.2.3 Termistörler ?smi termal ve resistör kelimelerinin kombinasyonuyla
olu?an termistörler, s?cakl?k de?i?ikliklerine maruz kald?klar?nda fiziksel dirençlerini de?i?tiren bir direnç türüdür. Termistörler genellikle
nikel, manganez, kobalt gibi yar? iletken oksitler ve cam kapl? seramik malzemelerden yap?l?rlar, bu da onlar? kolayca zarar görebilir
yapar. Yar? iletken malzemeler genellikle, nispeten s?cakl?k de?i?imlerine daha h?zl? tepki verebilmeleri için hava s?zd?rmalar? önlenmi?,
küçük disk veya top ?ekline preslenmi?lerdir. Termistörlerin anl?k bimetalik termostatlara göre en büyük avantajlar?, s?cakl?k de?i?imlerine
olan tepki süreleri, isabetlilikleri ve tekrarlanabilirlikleridir. Termistörler pasif dirençli cihazlar oldu?undan dolay? ölçülebilir bir voltaj ç?kt?s?
üretmek için içinden bir ak?m geçmesi gerekmektedir. [16, 17] 2.3.1.2.4 Dirençli s?cakl?k dedektörleri Elektrik dirençli sensörlerin bir di?er
türü olan “Dirençli S?cakl?k Dedektörleri” ya da DSD, bobine sar?lm?? bir bak?r, nikel veya platin gibi yüksek safl?kta iletken metallerden
yap?lm??t?r. Elektrik direnci, termistöre benzer bir s?cakl?k i?levi olarak de?i?en hassas s?cakl?k sensörleridir. Daha yayg?n olarak
platinden yap?l?rlar. Platinden yap?lanlar “Platin Direnç Termometreleri” ya da PDT diye adland?r?l?rlar. En yayg?nlar?, 0?’de 100?
standart dirence sahip Pt100 sensörüdür. PDT’lerin en büyük dezavantajlar? platinin pahal? olmas?d?r. DSD’ler dirençli cihazlar olduklar?
için, içlerinden ak?m geçmesi ve ortaya ç?kan voltaj?n izlenmesi gerekmektedir. Ancak, direnç tellerinin içinden ak?m geçerken
?s?nmas?ndan dolay? dirençteki herhangi bir de?i?iklik, okumalarda hataya sebebiyet verir. Bunun ya?anmamas? için Wheatstone Bridge
a?? kullan?l?r. [16, 17] 2.3.1.2.5 Termokupllar Termokupllar küçük boylar? sebebiyle s?cakl?k de?i?imlerine kar?? tepki h?zlar? ve
basitliklerinden dolay? en yayg?n kullan?lan s?cakl?k sensörü tipidir. Ayr?ca -200? - 2000? gibi en geni? s?cakl?k aral???na sahiptirler.
Termokupllar, temelde birbirine kaynaklanm?? ya da k?vr?lm?? bak?r ve konstant gibi iki farkl? metal birle?iminden olu?an termoelektrik
sensörlerdir. Biri referans bölgesi, di?eri ölçüm bölgesi olarak bilinen iki bölgeden olu?ur. [16, 17]
Download