MASTERSEAL 180

advertisement
MASTERSEAL® 180
Ceilcote® 180
Epoksi Esasl›, ‹ki Bileflenli Koruyucu Kaplama
Tan›m›
MASTERSEAL® 180, epoksi esasl›, iki bileflenli,
özellikle beton ve çeli¤i korumak için gelifltirilmifl
kaplama malzemesidir.
Kullan›m Yerleri
‹ç - d›fl mekanlarda, düfley ve yatay
uygulamalarda,
Metal veya beton tanklarda,
Duvarlarda kimyasal maddelere dayan›kl› gaz
ve buhar kesici kaplama olarak,
Ya¤ ve yak›t depolar›nda,
Enerji istasyonlar›, fleker fabrikalar›, hangarlar
ve s›v› depolama alanlar›nda,
‹çme suyu depolar›nda,
Petrol rafinerileri ve ka¤›t fabrikalar›nda*,
Bira, flarap ve kuru üzüm endüstrisinde*,
Meflrubat ve meyve suyu endüstrisinde*,
Süt, peynir ve yo¤urt endüstrisinde*,
Salça ve konserve endüstrisinde*,
Et ve bal›k endüstrisinde*,
‹laç, boya, ka¤›t, akü, gübre endüstrisinde*,
Matbaalar, otel mutfak ve çamafl›rhanelerde*,
Hastane laboratuvarlar›nda, yemekhane, ›slak
hacim ve hijyenik ortamlarda kullan›l›r,
*Sadece duvarlarda kullan›l›r.
Avantajlar›
Parlak yüzeylidir.
Antibakteriyel özelli¤e sahiptir.
Mikrop oluflumuna izin vermeyen yüzey yap›s›
oluflturur.
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.
Yüksek mekanik dayan›mlara sahiptir.
Metal yüzeylerdeki hareketleri absorbe
edebilecek elastikiyete sahiptir.
Standart epoksi kaplamalara göre kimyasal
dayan›mlar› yüksektir.
F›rça, rulo veya püskürtme yöntemi ile kolay
uygulan›r.
Su geçirimsizdir.
Solvent içermez.
‹çme suyu depolar›nda güvenle kullan›l›r. (Test
raporu mevcuttur.)
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi Ve Kimyasal
Analiz Laboratuvar› Onayl› Olup, BS 6920 Standard› Analiz Raporuna
Uygundur.
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
MASTERSEAL® 180 Bileflen A
MASTERSEAL® 180 Bileflen B
Renk
K›vam
Kullanma Süresi (+25°C)
‹lk Kürlenmesi (+35°C)
Son Kürlenmesi (+35°C)
Kuru Film Kal›nl›¤›
Yap›flma Dayan›m›
Betona (EN 1542)
Çeli¤e (EN 1542)
LX
Epoksi reçine
Epoksi sertlefltirici
Beyaz - Gri ve di¤er RAL renkleri
F›rça K›vam›
45 dakika
12 saat
7 gün
125 - 250 mikron (her katta)
≥ 2,50 N/mm2 (7 gün)
≥ 2,50 N/mm2 (7 gün)
Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreyi k›salt›r, düflük s›cakl›klar süreyi uzat›r.
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
MASTERSEAL® 180
Ceilcote® 180
Uygulama Prosedürü
Yüzey Haz›rl›¤›
Kaplanacak beton veya metal yüzeyin sa¤lam ve
olabildi¤ince düzgün olmas› gerekir. En önemlisi,
MASTERSEAL® 180 kaplanacak bütün yüzeyin
temiz ve sa¤lam olarak haz›rlanm›fl oldu¤undan
emin olunmal›d›r.
Beton
Yap›lar›n su ile temas eden çimento esasl›
yüzeylerinin sa¤lam, kuru, tafl›y›c›, tozsuz ve temiz
ayn› zamanda terazisinde olmas›na dikkat
edilmelidir. Yüzey, aderans› zay›flatacak her türlü
ya¤, gres, pas ve parafin kal›nt›lar›ndan iyice
temizlenmeli ve yüzeyde gevflek parçac›klar
olmamal›d›r.
Yüzeydeki demir ve tahta takozlar ç›kar›l›p, varsa
aktif su kaçaklar› ve oluflan boflluklar Waterplug®,
Polifiks® veya Emaco® S88 C ile doldurulmal›,
köfle ve kenarlara en az 4 cm yar›çap›nda pah
yap›lmal›d›r.
Nemli yüzeylerde h›zl› yüzey haz›rl›¤› için epoksi
esasl› özel tamir harc› Emaco ® ECC 735
kullan›lmal›d›r.
Çelik
Çelik yüzeyler, aderans› zay›flatacak her türlü ya¤,
gres ve pas kal›nt›lar›ndan iyice temizlenmeli ve
kumlanarak uygun yüzey elde edilmelidir. Kumlama
ile çal›fl›lmas› mümkün olmayan hallerde, haval›
raspa tabancas› veya çanak tel f›rça ile temizlik
yap›lmal›d›r. Yüzeyin gresli ve ya¤l› oldu¤u
durumlarda temizlemek için, ya¤ sökücüler
kullan›l›r. Temizlikten hemen sonra, yüzeye
MASTERSEAL® 180 uygulanmal›d›r. Yüzeyin
yeniden korozyona maruz kalmas› önlenmelidir.
Kar›flt›rma
Sertlefltirici bileflen B (MASTERSEAL® 180),
reçine bileflen A’n›n (MASTERSEAL ® 180)
içerisine yavafl yavafl ilave edilerek 400 - 600
devir/dk’l›k bir kar›flt›r›c› ile 3 - 5 dakika, homojen
bir kar›fl›m elde edilinceye kadar kar›flt›r›l›r. Yaklafl›k
3 - 5 dakika dinlendirip tekrar 30 saniye
kar›flt›r›ld›ktan sonra malzeme kullan›ma haz›r hale
gelir.
Kar›fl›m Oranlar›
MASTERSEAL® 180
Kar›fl›m Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u
Bileflen A
Bileflen B
4,36 kg
0,64 kg
~1,50 kg/litre
Uygulama Yöntemi
MASTERSEAL ® 180 kadife rulo veya özel
püskürtme makinas› ile uygulanabilir. Tam bir
kaplama elde etmek için, MASTERSEAL® 180
iki kat uygulanmal›d›r. Birinci kat nemli iken ikinci
kat›n sürülmesi, en iyi uygulama fleklidir. Katlar
aras› uygulama 24 saati geçerse yüzeyin
pürüzlendirilmesi gerekir.
Üst Kaplama
Hasar vb. nedenlerle yeniden bir kaplama yap›lmas›
gerekti¤inde, ifllem görecek alan›n, yeterli mekanik
tutunma sa¤lanmas› için, tel f›rça veya z›mpara
ile iyice afl›nd›r›lmal›d›r. Sa¤lam olmayan kaplamay›
tamamen temizleyerek, ilk kez uygular gibi yeniden
ifllem yap›lmal›d›r.
Sarfiyat
MASTERSEAL ® 180’nin 2 kat uygulanmas›
tavsiye edilir. Yaklafl›k olarak her kat için 0,20 0,40 kg/m2’dir. MASTERSEAL® 180’nin kuru
film kal›nl›¤›n›n 125 ila 250 mikron olmas› yeterlidir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uygulanacak zeminin s›cakl›¤› +5°C'nin alt›nda
ya da +30°C'nin üstündeyse, uygun s›cakl›klar
beklenmelidir.
So¤uk havadaki uygulamalarda, malzemenin
ifllenebilirli¤ini en üst düzeye ç›kartmak için,
ambalajlar +20°C - +25°C’de flartland›r›larak
kullan›ma haz›r hale getirilmelidir.
Reçine esasl› sistemlerin çal›flma ve reaksiyon
MASTERSEAL® 180
Ceilcote® 180
süreleri, ortam ve zemin s›cakl›¤› ve havadaki
ba¤›l nemden etkilenir. Düflük s›cakl›klar kimyasal
reaksiyonu yavafllat›r, tava ömrünü, üzerinin
kaplanabilme süresini ve çal›flma zaman›n› uzat›r.
Ayn› zamanda viskozite yükseldi¤inden sarfiyat
artar. Yüksek s›cakl›klar, kimyasal reaksiyonu
h›zland›r›r ve yukar›da belirtilen süreler buna
ba¤l› olarak k›sal›r. Malzemenin kürünü
tamamlamas› için, ortam ve zemin s›cakl›¤›, izin
verilen minimum s›cakl›¤›n alt›na düflmemelidir.
D›fl yüzey uygulamalar›nda, yüzeyin ilk 24 saat
güneflten, rüzgardan, don veya ya¤murdan
korunmas› gerekir.
Su depolar›, titreflimli zeminler ve sehim yapmas›
düflünülen yüzeyler için, MASTERSEAL® 180
kullan›m›ndan önce Yapfleks ® 306 veya
Masterseal® 525 kullan›lmas› tavsiye edilir.
S›n›rl› UV dayan›m›na sahiptir.
Püskürtme uygulamalar› tercih edildi¤inde lütfen
Teknik Servisimize dan›fl›n›z.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
hemen su ile temizlenmelidir. MASTERSEAL®
180 sertlefltikten sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir.
Ambalaj
Bileflen A : 4,36 kg'l›k teneke
Bileflen B : 0,64 kg’l›k teneke
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca
kapat›larak uygun depolama koflullar›nda
saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri
Depolama ve uygulama alanlar›na ateflle
yaklaflmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama
alanlar› havaland›r›lmal›d›r.
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Kimyasal Dayan›m Tablosu
Formaldehit
Sülfürik asit
Hidroklorik asit
Laktik asit
Nitrik asit
Sodyum hidroksit
Motorin
fiarap
Deniz suyu
Sert sular
Uçak yak›tlar› (Skydrol)
Bitkisel ya¤lar
‹flaretler:
+ Dayan›kl›
(+) S›n›rl› dayan›ml›
- Dayan›ks›z
%40 solüsyon
%50 solüsyon
%50 solüsyon
%50 solüsyon
%100 solüsyon
%50 solüsyon
+
+
+
+
+
+
(+)
+
+
+
(+)
(+)
Sorumluluk
Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San.
A.fi. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik döküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006
Download