MASTERTOP® 1324 A

advertisement
MASTERTOP® 1324 A
CONIFLOOR® U-A (2,0-3,0 mm)
Poliüretan Esasl›, Asfalt Zeminler ‹çin Self Levelling Zemin Kaplama Sistemi
Tan›m›
MASTERTOP® 1324 A, poliüretan esasl›, orta
derecede mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan
asfalt zeminler için kullan›lan, düzgün yüzeyli, yüksek
derecede mekanik ve kimyasal afl›nma dayan›m›na
sahip, temizlenmesi kolay, hijyenik zemin kaplama
sistemidir.
Kullan›m Yerleri
Depolarda,
Üretim alanlar›nda,
Laboratuvarlarda,
Kimya ve ilaç endüstrisinde,
Al›flverifl merkezleri ve süpermarketlerde,
Uçak hangarlar›nda,
Sergi ve fuar alanlar›nda,
Garajlarda kullan›l›r.
Avantajlar›
Kolay uygulan›r.
Mekanik dayan›mlar› yüksektir.
Mikrop oluflumuna izin vermeyen yüzey yap›s›
vard›r.
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.
Çatlak örtme yetene¤ine sahiptir.
Yar› esnektir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uygulamada, ortam ve yüzey s›cakl›¤› +10°C'nin
alt›nda ya da +30°C’nin üzerinde ise, uygun
s›cakl›klar beklenmelidir. Ayr›ca afl›r› s›cak, ya¤›fll›
veya rüzgarl› havalarda uygulama yap›lmamal›d›r.
Uygun s›cakl›klarda yap›lacak uygulamalarda,
kullan›lacak malzemeler, 1 - 2 gün önceden
uygulama alan›na getirilip depolanmal› ve ortam
flartlar›na uyum sa¤lamas› sa¤lanmal›d›r.
Afl›r› so¤uk havalarda yap›lacak uygulamalarda,
›s›t›c›lar yard›m› ile ortam ve zemin s›cakl›¤›n›n
art›r›lmas› sa¤lanmal›, malzemenin ifllenebilirli¤inin
art›r›lmas› için, ambalajlar +20 - +25°C’de
flartland›r›larak kullan›ma haz›r hale getirilmelidir.
Epoksi ve poliüretan esasl› zemin sistemleri,
uzman uygulamac›lar taraf›ndan uygulanmal›d›r.
Reçine esasl› sistemlerin çal›flma ve reaksiyon
süreleri, ortam ve zemin s›cakl›¤›ndan ve havadaki
ba¤›l nemden etkilenir. Düflük s›cakl›klarda kimyasal
Sistem Detay›
Kullan›m Amac›
Astar
Dolgu Kumu
Kaplama
Dolgu Kumu
Son Kat
Kullan›lan Malzeme
MASTERTOP® BC 375 (CONIPUR® 275 )
Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm
MASTERTOP® BC 375 (CONIPUR® 275 )
Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm
CONIPUR® 67 N*
Sarfiyat(kg/m2)
0,40 - 0,80
0,15 - 0,25
1,00 - 1,20
0,30 - 0,40
0,11 - 0,15
* CONIPUR® 67 N yerine, CONIPUR® 67 veya MASTERTOP® TC 441P kullan›labilir. E¤er kaplama üzerinde renkli çip uygulamas› yap›lacaksa,
çipler CONIPUR® 67 (N) üzerine at›lmal›, ve MASTERTOP® TC 467 C ile son kat uygulamas› yap›lmal›d›r. Detayl› bilgi için BASF - YKS Teknik
Servisine baflvurunuz.
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
MASTERTOP® 1324 A
CONIFLOOR® U-A (2,0-3,0 mm)
reaksiyon yavafllar, bu da tava ömrünü, üzerinin
kaplanabilme süresini ve çal›flma zaman›n› uzat›r.
Ayn› zamanda viskozite yükseldi¤inden sarfiyat
artar. Yüksek s›cakl›klar, kimyasal reaksiyonu
art›r›r ve yukar›da belirtilen zamanlar buna ba¤l›
olarak k›sal›r. Malzemenin tamam›n›n kürünü
tamamlamas› için ortam ve zemin s›cakl›¤›, izin
verilen minimum s›cakl›¤›n alt›na düflmemelid›r.
Kaplaman›n tamamlanmas›ndan sonra, kaplama
en az 24 saat direkt su temas›ndan korunmal›d›r.
E¤er bir su temas› olursa,bu kaplama üzerinde
karbonatlaflma ve yumuflama yaratacak ve bu
da, kaplaman›n özelliklerini yitirmesine neden
olacakt›r. Böyle bir durum karfl›s›nda kaplaman›n
tamam› zeminden kald›r›lmal› ve yenilenmelidir.
Kullan›lm›fl ambalajlar birbirinin içerisine geçirilerek
yap›flmas› sa¤lanmal› ve ambalajlar›n tekrar
kullan›m› engellenmelidir.
Ürünlerin detayl› kullan›m flekli için Teknik Ürün
Bilgi Broflürlerine baflvurulmal›d›r.
Önemli Not
Yukar›da verilen sistem çözümleri, sarfiyatlar ve
ürünler, ideal hava, ortam ve zemin koflullar›na
göre, ortalama iflveren ihtiyaçlar› göz önüne al›narak,
hesaplamalara baz teflkil etmesi amac› ile verilmifltir.
Ortam ve zemin koflullar›ndaki de¤ifliklikler ve iflveren
ihtiyaçlar›, sarfiyatlar›n ve sistem çözümünün
de¤iflmesine yol açabilir. Bu nedenle, sistem
çözümünden önce, mutlaka BASF - YKS uzman
kadrosu ve/veya Uzman Uygulay›c› Bayileri taraf›ndan
yer görülmeli, iflveren ihtiyaçlar› belirlenmeli ve daha
sonra sistem çözümüne gidilmelidir.
Sorumluluk
Bu teknik formda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay›
oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik form yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006
Download