ÜRÜN HABERLER‹

advertisement
ÜRÜN HABERLER‹
YEN‹ MUTLAK MANYET‹K TEK-TURLU ENKODER SER‹S‹
Son Derece Sa¤lam ve Kompakt
Yeni 2450/2470 Serisi
ile, 3651/3671 ve
3658/3678 Serisinde
oldu¤u gibi, Kübler
mutlak tek-turlu enkoder
serilerini 24 mm, 36 mm
dizaynl›, 14 bite kadar
daha yüksek çözünürlük
ve analog ç›k›fl (0..10
V,4..20 mA), SSI veya
CANopen olarak gelifltiriyor. Her bir uygulama için uygun bir
ölçüm s›n›f› var: 45°, 90°, 180° veya 360°. Temass›z magnetik
ölçüm sistemi ile uygulamada güvenilirlik ve uzun servis ömrü
sa¤lan›r ve y›pranma engellenir. Safety-LockplusTM ve SensorProtectTM teknolojisi sayesinde y›prat›c› endüstriyel uygulamalara
bile dayan›m sa¤lanm›flt›r. Kübler'in Safety-LockplusTM dizayn›,
IP69k gibi yüksek koruma s›n›f›n› da sadece gövdede de¤il,
flanfl taraf›nda da olanakl› hale getirir. Böylece örne¤in, yap›
makinelerinde gerekli olan bas›nçl› su veya buharla temizlemeye
de dayan›m sa¤lan›r. -40°…+85°C genifl s›cakl›k aral›¤› sayesinde,
neme ve yo¤unlaflmaya yüksek direnç ile s›cakl›k dalgalanmalar›
yaflanan d›fl ortam uygulamalar›nda kullanmaya elveriflli hale
getirir. Kablolu veya M12 konnektörlü ba¤lant› seçenekleri
vard›r. Yeflil LED göstericisi sayesinde, referans nokta
tan›mlanmas› yap›larak bafllang›çta kolay kalk›fl sa¤lan›r. K›rm›z›
LED göstericisi ile de hata uyar›lar›, bak›m s›ras›nda teflhisi
kolaylaflt›rma imkan› vard›r. CANopen versiyonlar›, birçok
yeni fonkisyonlar› ile en son enkoder profillerini sunar. Bunlarla
beraber, fiyat/performans oran›, sa¤laml›k ve uzun servis ömrü
en çarp›c› özelliklerdir.
ERUZ ELEKTR‹K
Tel : +90 212 2936036
Fax : +90 212 2445156
SLI için : www.tim-info.com/edt 21651 adresinde giriniz.
SIRKÜLASYON POMPASI
A Enerji S›n›fl›
Wilo'nun A Enerji S›n›fl›
sirkülasyon pompas› Stratos
›s›tma sistemlerinde standart
pompalara nazaran %80'e varan
oranlarda daha az elektrik
harcar. Kullan›c› ve çevre dostu
pompan›n tüm regülasyon
ayarlar› ve temel fonksiyonlar›na
tek bir k›rm›z› dü¤me ile ulaflmak
ve arzu ediliyorsa de¤ifltirmek
mümkündür. Stratos'un Teknik Özellikleri: Daimi m›knat›sl›
ve elektronik komütasyonlu senkron motor teknolojisi ile çok
yüksek verimlidir. Pompa h›z›n›n 1400-4800 rpm aras›nda
kademesiz de¤ifltirilmesini sa¤layan frekans konvertörü üzerinde
mevcuttur. HVAC sistemlerinin tamam›nda yüksek verimli
iflletim sa¤lar. Islak rotorludur, sessiz ve sars›nt›s›z çal›fl›r.
Elektronik kontrol ünitesine entegre edilmifl motor koruma
fonksiyonu vard›r. Diflli veya PN6/PN10 kombi flanfl ba¤lant›l›
tipleri mevcuttur. -10°C ile +110°C aras› ak›flkan s›cakl›klar›nda
kullan›labilir. 230 Volt (210-240 Volt) monofaze elektrik
flebekesine ba¤lanabilir. (Δp-c), (Δp-v) veya (Δp-T) regülasyon
seçenekleri mevcuttur. Otomatik düflük yük alg›lama özelli¤ine
sahiptir. ‹flletim ve ar›za sinyalleri ile iflletim verilerini gösteren
iletiflim ekran› vard›r. IR monitör cihaz› ile uzaktan kumanda
imkan› mevcuttur. Tekli tiplerde ›s› izolasyon ceketi vard›r.
Tekli veya paralel iflletim otomasyonludur. Otomatik yedekleme
fonksiyonludur.
WILO POMPA SISTEMLERI
Tel : +90 216 6610203
Fax : +90 216 6610212
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21696 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 21780 giriniz.
Download