Uploaded by User6737

mühendislik etiği

advertisement
3. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilke değildir?
a) Yetersizlik
b) Yasallık
c) Mesleğe bağlılık
d) Güvenilirlik
e) Dürüstlük
4. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etiğin ortaya çıkması için sebeplerden biri değildir?
a) Mesleki olgunluk oluşturmak
b) Bireylere mesleki kimlik kazandırmak
c) İş hayatında yol gösterici olmak
d) Mesleki saygınlığı elde etmek
e) Kabul edilebilir davranışları belirlemek
5. Borrom Düğümü ile etiğe bakış aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Öznel etik (tutarlılık etiği)
b) Sorumluluk, öznel ve nesnel etik
c) Sorumluluk etiği
d) Sorumluluk ve sonuç etiği
e) Önemseme ve sonuç etiği
6. Aşağıdakilerden hangisi bir meslek sahibinde bulunması gereken özelliktir?
a) Mesleki yetersizlik
b) Kendini beğenmişlik
c) Yaptıkları doğrular karşısında saygınlık beklentisi
d) Hukuk kurallarını çiğneme
e) Ürün sorumluluğunu dikkate alma
7. Aşağıdakilerden hangisi bir profesyonelin etik davranışı olarak değerlendirilemez?
a) Makine ve teçhizatı doğru kullanmak
b) Çalışanlarına saygı göstermek
c) Müşteri haklarını korumak
d) Üretilen ürünü ucuza mal etmek
e) Yetkinlik sahibi olmamak
8. Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Doğru-yanlış davranışları belirlemek
b) Doğru davranışları yazılı hale getirmek
c) Yanlış davranışları yazılı hale getirmek
d) Doğru-yanlış davranışları tespit edip uygulamak
e) Doğru-yanlış davranışları belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulamak
9. Aşağıdakilerden hangisi etik kuralların ortaya çıkmasında önemli olamaz?
a) İşveren, işçi ve uzman arasında bağlantı kurmak
b) Yalnızca insanlar için düşünmek
c) Toplumsal bilinci uyandırmak
d) Mesleki yetkinliğe sahip olmak
e) Doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmak
10. Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılamaz?
a) İşverene karşı sorumluluk
b) Müşteriye karşı sorumluluk
c) Çevreye karşı sorumluluk
d) Mesleğine karşı sorumluluk
e) Kendine karşı sorumluluk
1)
A
ğıdakilerden
hangisi bir Mühendisin mesleğe ve meslektaşa karşı olan sorumluluklarından değildir ?
A)
T
üm meslektaşlarına saygıyla yaklaşmalı
B)
Yalnızca
yeterli oldukları alanlarda mesleklerini icra etmeli
C)
Görevini herhangi birine devredebilmeli
D)
Mesleğin gelişmesinde katkıda bulunmalı
2)
Aşağıdakilerden hangisi problemlerin anlaşılmasında rol oynayan başlıca hususlardan
değildir?
A)
Gerçeklere Dayanan
Hususlar
B)
Kavramsal Hususlar
C)
Ahlaki Hususlar
D)
Kişisel Hususlar
3)
“
Olumlu örneksem” “Olumsuz örneksem” gibi çözümleme yöntemlerinin kullanıldığı çözüm
yöntemi hangisidir?
A)
Çizgisel Ölçek Yöntemi
B)
Doğrusal Ölçek Yöntemi
C)
Kişisel Ölçek Yöntemi
D)
Ahlaksal
Ölçek Yöntemi
4)
Aşağıdakilerden hangisi bir mühendisten beklenenlerden değildir?
A)
Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmak
B)
Verilere dayanarak yapılan iddia veya tahminlerde dürüst ve gerçekçi olmak
C)
Irk, dil, din veya etnik köken gibi faktö
rlerden bağımsız olarak tüm kişilere insaflıca davranmak
D)
Bir iş yapmak için fazladan para talep etmek
5)
Aşağıdakilerden hangisi dürüstlüğü bozan davranışlardan biri değildir?
A)
Duplikasyon
B)
Bulandırma
C)
İşini doğru yapmak
D)
Çarpıtma
6)
“Ahlak anlayış
ımızı yansıtan karar, kural ve davranışlar bütünüdür.” Aşağıdaki kavramlardan hangisinin
tanımıdır?
A)
Erdem
B)
Etik
C)
Ahlak
D)
Doğru
7)
Aşağıdakilerden hangisi Bilim Etiği Davranış Standartlarından biri değildir?
A)
Verimsizlik
B)
Toplumsal Sorumluluk
C)
Dürüstlük
D)
Fırsat Eşitliği
8)
Aşagıdakilerden hangisi bilim etiği davranış standartları arasında değildir?
A)
Dürüstlük
B)
Çıkarcı olmak
C)
Verimli
olmak
D)
Eğitim
li olmak
9)
.............., içinde yaşadığımız topluma göre değişen ve genelde çoğunluk tarafından herhangi
bi
r gerekçe
gösterilemeden doğru olarak kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin toplamı olarak
tanımlanmaktadır. Boş bırakılan
yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir ?
A)
Bilim
B)
Ahlak
C)
Teknoloji
D)
Töre
10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ahlakın
özelliklerinden birisi değildir ?
A)
Toplumun en üst davranış standartlarını içerir,
B)
Herkesi kapsayıcıdır.
C)
Toplumdan topluma yerel farklılıklar gösterebilen.
D)
Zamana göre değişim göstermeyen
11)
Matematik ve doğa bilimlerinden, ders çalışma, deneyler ve
uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak,
doğanın madde ve kuvvetlerini insanoğlunun yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler
geliştiren bir meslektir.
Yukarıda hangi mesleğin tanımı yapılmıştır?
A)
Tıp
B)
Mühendislik
C)
Ekonomi
D)
Sosyoloji
12)
Mühendisler mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve
geliştirmek için aşagıdakilerden
hangisini yapmaz?
A)
İnsanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini kullanır,
B)
Dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi
işverenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet etmek,
C)
Mühendislik mesleğinin yeteneğini ve prestijini artırmaya çabalamak,
D)
Elindeki maddi imkanları, kendi çıkarları dogrultusunda kullanmak.
13)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Dünya Mühendisler Birliği
’nin 5 Ekim 1977 günlü toplantısında Mühendislik Etiği’nin
Temel İlkeleri
arasında gösterilmemiştir?
A)
M
esleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde
tutacaklardır,
B)
Mesleki konularda, her işveren veya müşteri için
güvenilir vekil olarak davranacaklar ve çıkar çatışmalarından
kaçınacaklardır,
C)
Yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlamayacaklardır,
D)
Sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.
14)
“Mühendisler, mesleki görevlerini yerine
getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır.”
Bu ilke dogrultusunda mühendisten aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A)
Mühendisler, toplumun sağlığı ve refahının güvenliğini tasarlamayan planlar ve benzerlerini
kulla
nmayacak
ve kabul edilen mühendislik standartlarına uygun olanları kullanacaktır
B)
Mühendisler, yaşamın kalitesini artırmak için çevreyi iyileştirmelidirler.
C)
Mühendisler, resmi bilgilerini yaymaya ve mühendislik başarılarının yanlış anlaşılmasını
önlemeye ga
yret
etmeleri gerekmemektedir.
D)
Mühendisler, topluma ilişkin olaylarda yapıcı hizmet olanakları arayacaklar ve kendi
toplumlarının güvenliği,
sağlığı ve esenliğinin geliştirilmesi için çalışacaklardır.
15)
Aşağıdakilerden hangisi temel mühendislik etiğ
i ilkeleri açısından yanlıştır?
A)
Mühendisler yalnızca tarafsız ve gerçeğe uygun resmî raporlar yayınlamalıdır.
B)
Mühendisler çalıştığı kuruluşun hak ve menfaatlerini ön planda tutmalıdır.
C)
Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun sağlığını,
refahını, can ve mal güvenliğini en
önde tutmalıdır.
D)
Mühendisler mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olarak
davranmalı ve
taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmemelidir.
16)
Hasan KÖSE, orta ölçekli bir
otomotiv firmasında proje sorumlusu inşaat mühendis olarak çalışmaktadır. Tamir atölyesi
yapımı ile ilgili bir iş alırlar. Hasan patronuna, aldıkları iş
ile
ilgili olarak inşaatın yapılacağı zemin deneyleri
kullanılarak yaptığı hesaplarda, temel ve yapı çe
rçevesi ile ilgili olarak 50000 TL lik bir maliyet çıkartır. Patronu ise “ne
pahasına olursa olsun” bu rakamı 40000 TL’ye indirmesini ister. Hasan KÖSE hangisini
yapmalıdır?
A)
Zemin analizlerini ve bina özelliklerini istenilen maliyete indirecek şekilde ayar
layabilir
B)
Zemin testlerini yeniden yapıp daha iyi değerler elde edilebilirliğini kontrol etmelidir
C)
Patronunu, yerel makamlara, kendisini doğru olmayan yola zorladığı için şikayet etmelidir.
D)
Yapı çerçevesi dizaynını, güvenlik şartlarını sağlamak koşulu ile,
malzeme maliyetlerini aşağıya çekecek
şekilde yeniden tasarlayabilir.
17)
İşvereniniz sizden bir rakibiniz hakkındaki bütün başarısızlıkları öğrenip kendisine
bildirmenizi istese, sizce bu istek,
A)
Hemen reddedilmelidir; çünkü sizin zamanınızın üret
ken bir iş için harcanması gerekir, halbuki bu istek
üretken bir istek değildir.
B)
Reddedilmelidir; çünkü toplanacak bilgilerin olumsuz bir amaçla kullanılacağı açıkça bellidir
C)
Kabul edilmelidir; çünkü böylece firmanızın iş imkanları artacaktır.
D)
Kabul edilme
lidir; çünkü rakibinizin kötü bir işi varsa bunu toplum bilmelidir.
18)
Firmanızla uzun süre iş yapmış olan bir müşterinizin bir rakibiniz ile anlaşmak üzere
olduğunu duydunuz. Ne
yapabilirsiniz?
A)
Hemen bir dosya hazırlar ve rakip firmaya kıyasla yaptı
ğınız daha iyi işleri gösteren belgeler sunarım
B)
Eski müşterimize rakibinizin olumsuz rekabet ve başarısız olduğu işleri tanıtırım.
C)
Eğer müşteri başka firmaya giderse, daha önce yaptığı geç ve eksik ödemeleri bütün rakip
firmalara
bildireceğimi söylerim.
D)
Mü
şteriye bizimle çalışmaya devam etmesi için ek parasal olanaklar teklif ederim.
19)
Tanıdığınız bir mühendis, bir başka mühendislik firmasına iş başvurusu yaptı ama yanlış
bilgiler verdi. Ne yaparsınız?
A)
Başvurduğu firmayı verilen bilgilerin doğru
olmadığı konusunda uyarırım.
B)
Hiç bir şey yapmam
C)
Tanıdığımı arar, başvurusunu geri çekmesini öneririm.
D)
Beklerim, eğer başvurusu ciddiye alınır da işe girerse o zaman firmayı arar bilgi veririm.
20)
Aşagıdakilerden hangisi bilim insanının sahip olması g
ereken niteliklerden değildir?
A)
Dürüst
B)
Bencil
C)
Objektif
D)
Tarafsız
21)
Aşagıdakilerden hangisi etik eğitiminin amaçlarından birisi değildir?
A)
Özgür ve bilimsel düşünme ve değerlendirme yeteneği gelişmiş insanlar yetiştirmek,
B)
Bilimselliğin öngördüğü anlamda
şüpheci insanlar yetiştirmek,
C)
Sorumluluklarının bilincinde olmayan insanlar yetiştirmek,
D)
Kendini eğitmesini bilen insanlar yetiştirmek,
22)
Bir makina montaj atelyesinde atelye şefisiniz. Yeni alınacak bir makina için binanın bir
bölümünün temelinin
güçlendirilmesi gerekmektedir. İşvereniniz sizden bunun projelendirilmesini ve maliyetinin
belirlenmesini istedi.
Projenizi hazırladınız, fiyat tekliflerini topladınız ve uygulama için 25000 YTL gerektiğini
buldunuz. İşveren ise
“sadece 20000 YTL harcayaca
ğım, ne yaparsan yap bu projeyi ucuza maletmek zorundasın” diye talimat verdi. Ne
yaparsınız?
A)
Zemin analizlerini önünüze alıp makinanın zemin güçlendirme spesifikasyonları ile
oynayarak, proje daha
ucuza ge lecek şekilde daha az güçlendirme mi yaparsınız.
B)
Zemin analizlerini yeniden yaptırır, daha uygun yeni veriler elde etmeye
C)
Temel tasarımında yapılan hesapları gözden geçirip makinanın spesifikasyonlarına uygun,
ama daha ucuza
malolacak yeni bir tasarım mı yapmaya çalışırsınız.
D)
Kafaya takmam, işten
çıkarım,
23)
Bir şirkette mühendis olarak işe başladınız. Hemen farkettiniz ki fabrikanın atıkları sessizce
ve kimse görmeden bir
dağın yamacına boşaltılıveriyor. Konuştuğunuz bir işçi size “boşver, bu hep böyleydi zaten
kimseye bir zarar gelmedi
şimd
iye kadar... ”dedi. Ne yaparsınız?
A)
Hemen şirket yetkililerine başvurarak bu uygulamayı durdurmadıkları takdirde basına
bildireceğinizi mi
söylersiniz?
B)
Çevre ile ilgili yetkililere ihbar mı edersiniz?
C)
Uzun zamandır bu uygulama sürdüğüne ve bir zarar meydana g
elmediğine göre gerçekten boş mu verirsiniz?
D)
Şirketten ayrılır mısınız?
24)
Görüşlerine çok değer verdiğiniz bir mühendis tanıdığınız size piyasaya yeni çıkmış bir başka
firmaya ait bir üründe bir
tasarım kusuru bulunduğunu söylüyor. Siz de onun bu gö
rüşüne katıldınız. Ne yapmamalısınız?
A)
Arkadaşınıza üretici firmaya yazarak ürünün sorunu hakkında bilgi vermesini söylersiniz.
B)
Hemen yeni bir ürün geliştirme çalışmalarına başlar ve kusurlu ürünün yerine kendi
tasarladığınız kusursuz
ürünü piyasaya sürersi
niz.
C)
Hemen bir basın toplantısı düzenler ve ürünün kusurunu açıklarsınız.
D)
Kendiniz üreticiyi arayıp sorunu bildirir ve tasarımı gözden geçirmelerini tavsiye edersiniz.
25)
Endüstri toplumu öncesinde iş etiği ve iş ahlakı hangi kavramlarda değerlendi
rilmekteydi?
A)
Din ve gelenek değeri
B)
Gelenek ve felsefi değerler
C)
Gelenek ve makine değeri
D)
Makine ve dini değerler
26)
Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki farktır?
A)
İş etiği, evrensel
İş ahlakı, toplumsaldır.
B)
İş etiği görsel
İş
ahlakı kalıcıdır.
C)
İş etiği bazı kesimlerde
İş ahlakı her kez için aynıdır.
D)
İş etiği parça
İş ahlakı bütündür.
27)
Aşağıdakilerden hangisi iş etiğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A)
Küreselleşme
B)
Teknoloji
C)
Soysal sorumluluk
D)
Kültür
28)
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin işçilere karşı etik sorumluluklarından biri değildir?
A)
Çalışma hakkına saygı gösterme sorumluluğu
B)
Çalışanlara özgür konuşma ortamı sağlama sorumluluğu
C)
Çalışanların yaptıkları işlerde zorlama sorumluluğu
D)
Özel Hayatın Giz
liliği Hakkına Saygılı Olma Sorumluluğu
29)
Toplumsal açıdan çalışma hayatında etik kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?
A)
Sanayi kuruluşlarının çevreye zararı, çevre kirliliği, endüstriyel kazalar
B)
İş yerinde sağlık kurallarının oluşturulması
C)
Toplumun huzur ve refahı
D)
Toplumu bilgilendirme, sosyal sorumluluk
30)
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin eşit ücret sorumluluğu kriterinden birisidir?
A)
İş karşılaştırması
B)
İşin zorluğu
C)
Makineleşme
D)
Hiçbiri
31)
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşm
enin iş etiğini etkileyen faktörleri arasında sayılmaz?
A)
Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının
etkisinin artmasıdır.
B)
Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir.
C)
Kü
reselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodların belirlenmesi
ve
kullanılmasıdır.
D)
Küreselleşme İş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters düşmektedir.
32)
Aşağıdakilerden hangisi etik kanunlarının faydalar
ından biri değildir?
A)
Gerekli olan toplumsal güveni aşılar
B)
Gruplaşmayı kolaylaştırır
C)
Disiplin gereğini ortadan kaldırır
D)
Değerleri ve kuralları netleştirir, açıklar
33)
İ
ş etiği ile iş ahlakı arasındaki fark hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)
İş
ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını
tanımlarken, iş
etiği toplum içindeki farklı grupların dinsel, cinsel, etnik kimliklerine göre değişmektedir
B)
ikisi arasında bir fark bulunmamaktadır
C)
İş ahlakı ilkele
ri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; iş etiği göreceli, töresel ve
toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir
D)
İş etiği, hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken iş ahlakı dine ve
dinsel inan
çlara
göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır
34)
Mesleki etiğin önem kazanmasının sebebleri hangi şıkta yanlış vurgulanmıştır?
A)
Günümüzde değerlere dayalı davranış ve yönetim biçimleri, işletmelerin var olabilmeleri ve
yaşamlarını
sürdür
ebilmeleri için ön koşullardan biri haline gelmesi
B)
Kurumların topluma karşı sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve etik değerleri benimsemeleri
C)
Etik değerlere sahip olmayan şirketlerin daha çok rağbet görmesi
D)
İşletmelerin uluslararası iş standartlarına uyum sağ
layabilmelerinde mücadeleci ve yenilikçi olmaları
35)
Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
ETİK, insanlar için neyin doğru olduğunu ortaya konmasıdır
B)
ETİK, kişilerin bireysel çıkarlarını önceleyen davranışlarıdır
C)
Etik ( ethics
) sözcüğü ,Yunanca’da gelenek görenek anlamına gelen ethos sözcüğünden gelir
D)
ETİK, genel değer ahlaki değerlerin ve kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde ,bu değerler içinden
benimsedikleri
özel değerlerin incelenmesidir
36)
Aşağıdakilerden hangisi
uluslararası etik ilkelerinden değildir?
A)
Güvenilirlik
B)
Zarar vermeme
C)
Bağımlılık
D)
Dürüstlük
37)
Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A)
İ
ş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve
gerektiğinde uzman
görüşüne başvurmalıdır.
B)
İş sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü
değeri
taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır.
C)
İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini
yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve
gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
D)
İş sağlığı profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle işyeri
sorunlarına ilişkin
kayıt tutmamalıdır.
38)
A
şağıdakilerden hangisi Dünya Mühendisler Birliği’nin belirlediği Mühendislik Etiği’nin Temel
İlkelerinden biri
değildir?
A)
Mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde
tutacaklardır.
B)
Sadece kendi uzmanlık alanlar
ındaki hizmetleri vermelidirler.
C)
Sadece menfaat elde edebildiği konu hakkında çalışma yapmalıdırlar.
D)
Yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır.
39)
Kişilerin diğer kişilerle karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları;
konuşma, oturma, giyinme, yeme, içme
yöntemler ini; topluluklarda, bayramlarda, düğünlerde nasıl hareket edeceklerini gösteren
kurallara ne ad verilir?
A) Görgü kuralları
B) Din kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Etik kurallar
40) Dünya
Mühendisler Birliği, Mühendislik Etiğinin Temel İlkelerini hangi yılda kabul etmiştir.
A) 1888
B) 1967
C) 1977
D) 1987
40)
“Belirli bir kuruma, alana veya sosyal gruba özgüdür.” Bu yargı aşağıdaki kavramlardan
hangisi için uygundur?
A)
Ahlak
B)
Etik
C) Din
D) Örf
41)
Aşağıdakilerden hangisi bir mühendisten beklenmez?
A) Kamu sağlığını gözetmek
B) Çıkar çatışmalarından uzak durmak
C) Teknik bilgi ve becerileri iyileştirmek
D) Kamu sağlığını sağlamak
42)
Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etiğinin temel
ilkelerindendir?
A)
Sadece işveren çıkarlarını gözetmek
B) Gerektiğinde subjektif kararlar vermek
C) Sadece kişisel itibar gözetmek
D)
Sadece kendi uzmanlık alanında hizmet vermek
43)
Aşağıdakilerden hangisi bilim etiği davranış standartlarından biri değildi
r?
A) Yasallık
B) Karşılıklı Saygı
C)
İkilem
D)
Onur payı
44)
I.Genel Etik
II.Meslek Etiği
III.Görev Etiği
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri mühendislik etiği kapsamındadır?
A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
45)
“Mühendisler mühendislik görevlerini yerine getirirken toplumun güvenlik, sağlık ve refahını
üst düzeyde
tutacaklardır.” Bu yasa aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Genel etik
B) Temel Mühendislik Etiği
C) Çalışma Etiği
D) Bilim Etiği
46)
Mühendisler
mesleklerini icra etmeye başlamadan önce “Mühendislik Yemini” ederler. Aşağıda geçen
mühendislik
yeminindeki boşluğu uygun bir şekilde doldurunuz.
“Bana verilen mühendislik unvanını sağladığı yetkilerin ve yüklediği sorumlulukların bilincinde
olarak ülkeni
n ve
tüm dünyanın yararı için ............. davranmaya meslek yaşamı boyunca doğaya ve
insanlığa zarar vermemeye,
bilgi ve becerilerimi sürekli geliştirerek mesleğin saygınlığını, etkinliğini ve toplumun yaşam
kalitesini
yükseltmeye özen göstereceğime ant içeri
m.”
A) adil
B) saygın
C) tarafsız ve doğru
D) gerçekçi
47)
İçinde yaşadığımız topluma göre değişen ve genelde çoğunluk tarafından kabul edilen
değerlerin ve düşüncelerin
toplamına ne denir?
A) Yasa
B) Örf
C) Ahlak
D) Dini Kurallar
48)
Aşağıdakiler
den hangisi ahlak anlayışımızı yansıtan karar, kural ve davranışlar bütünü olup, belirli bir
kuruma, alana
veya sosyal gruba özgü davranış standartları evrensel özelliklere sahiptir?
A) Kurallar
B) İş Şartları
C)
Ahlak kuralları
D)
Etik
49)
Aşağıdakilerden h
angisi dürüstlüğü bozan davranışlardan biri değildir?
A) Aşırma
B) Kırpma
C) Duplikasyon
D) Objektif
50)
Aşağıdakilerden hangisi, hak etmeyenlere verilirse adalet duygusunun zedelenmesine yol
açar?
A) Açıklık
B)
Onur Payı
C)
Özgürlük
D) Eğitim
51)
Aşağıdakilerden hangisi fırsat eşitliğine girmez?
A) verimlilik
B) Memleket
C) Yaş
Irk
52)
“İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve
utanma duygularına da
sahip olmayacaklardır. Ancak, insanları erdem ve ah
lâk kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem şeref ve utanma
duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.” Sözü hangi ünlü
filozofa aittir ?
A)Platon
B) Konfüçyüs
C) Immanuel Kant D)Descartes
53)
Aşagıdakilerden hangisi a
hlakın özelliklerinden değildir?
A) Toplumun en üst davranış standartlarını içerir
B) Herkesi kapsayıcıdır.
C) Bireylerin toplumsal ve meslekî rollerinden bağımsız değildir.
D) Toplumdan topluma yerel farklılıklar gösterebilir.
54)
Aşagıdakıl
erden hangisi bilim etiği davranış standartlarındandır.
I
Dürüstlük
II
Dikkat
III
Eğitim
IV
Açıklık
A)I ve II B) I ve III C) I,II ve III
D) I,II,III,IV
55)
.........,insan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, tek
nolojik vb. tüm alanlarda insanın
tutum, davranış, eylem ve kararlarında belirleyici olan, hiç kimsenin dışında kalamayacağı,
kaçınamayacağı ilke ve
değerler bütünüdür. Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?
A) Bilim
B) Etik
C)
Ahlak
D) Teknoloji
56)
Aşağıdakilerden hangisi etik eğitiminin amaçlarından değildir?
A) Bilimselliğin öngördüğü anlamda şüpheci insanlar yetiştirmek
B) Özgür ve bilimsel düşünme ve değerlendirme yeteneği gelişmiş insanlar yetiştirmek
C) Ön yargılardan arınmış
insanlar yetiştirmek
D) kendini toplumun üstünde gören insanlar yetiştirmek
57)
Aşağıdakilerden hangisi ACM’nin etik kurallarından biri değildir?
A) Toplum ve insanlığın refahı için çalışmak
B) Telif ve patent haklarına saygılı olmak
C) Çalıştığı kuruluşun ha
k ve menfaatlerini ön planda tutmak
D) Mülk haklarına saygılı olmak
58)
........, içinde yaşadığımız topluma göre değişen ve genelde çoğunluk tarafından herhangi bir
gerekçe gösterilemeden
doğru olarak kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin toplamı olarak tanımla
nmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdaki
kelimelerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahlak
B) Etik
C) Bilim
D) Teknoloji
59)
Aşağıdakilerden hangisi Bilim Etiği Davranış Standartlarından biri değildir?
A) Onur Payı
B) Fırsat Eşitliği
C) Eğitim
D) Bulandırma
60)
Aşağıda
kilerden hangisi bilim etiği özelliklerinden biri değildir?
A)dürüstlük
B)açıklık
C) sahtecilik
D) yasallık
61)
Dünya Mühendisler Birliği, Mühendislik Etiğinin Temel İlkeleri’ni hangi yılda kabul
etmiştir?
A) 1888
B) 1977
C) 1967
D) 1987
62)
Aşağıdakilerden hangisi IEEE Enstitüsünün Üyelerinden İstediği Etiksel
Taahhütlerden biri değildir?
A)
Başkalarını yanlış davranış veya iftiralarla yaralamalı ve bundan rant
sağlayabilmelidir
B)
Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmalıdır
C) Rüşvet
i tüm şekilleriyle reddetmelidir
D) Teknik çalışmaları araştırmak ve eleştirisini yapmalı, hataları kabullenmeli ve
düzeltmelidir
63)
Aşağıdakilerden hangisini “Meslektaşlar arasında yazılmamış ve imzalanmamış bir
sözleşme” olarak
nitelemek mümkündür?
A) mühe
ndislik etiği
B) mühendislik yemini
C) iş sözleşmesi
D) iş ahlakı
64)
Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?
a) Doğruluk
b) Tarafsızlık
c) Mesleki sorumluluk
d) Yasalara uyum
e) İş ilişkilerinde politika
65)
Aşağıdakilerden hangisi dedikodu olarak değerlendirilmez?
a) İş yerine bilgileri birileri ile paylaşmak
b) İş yeri hakkında konuşmak
c) Yöneticileri suçlamak
d) Çalışanlar
üzerinde etkili olmak
e) Çalışanlar hakkında konuşmak
66)
Aşağıdakilerden hangisi
mesleki etik ilke değildir?
a) Yetersizlik
b) Yasallık
c) Mesleğe bağlılık
d) Güvenilirlik
e) Dürüstlük
67)
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etiğin ortaya çıkması için sebeplerden biri değildir?
a) Mesleki olgunluk oluşturmak
b) Bireylere mesleki kimlik ka
zandırmak
c) İş hayatında yol gösterici olmak
d) Mesleki saygınlığı
elde etmek
e) Kabul edilebilir davranışları belirlemek
68)
. Aşağıdakilerden hangisi bir meslek sahibinde bulunması gereken özelliktir?
a) Mesleki yetersizlik
b) Kendini beğenmişlik
c) Yap
tıkları doğrular karşısında saygınlık beklentisi
d) Hukuk kurallarını çiğneme
e) Ürün sorumluluğunu
dikkate alma
69)
Aşağıdakilerden hangisi bir profesyonelin etik davranışı olarak değerlendirilemez?
a) Makine ve teçhizatı doğru kullanmak
b) Çalışanların
a saygı göstermek
c) Müşteri haklarını korumak
d) Üretilen ürünü ucuza mal etmek
e) Yetkinlik
sahibi olmamak
70)
Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Doğru
yanlış davranışları belirlemek
b) Do
ğru davranışları yazılı hale getirmek
c) Yanlış davranışları yazılı hale getirmek
d) Doğru
yanlış davranışları tespit edip uygulamak
e) Doğru
yanlış davranışları belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulamak
71)
Aşağıdakilerden hangisi etik kuralların or
taya çıkmasında önemli olamaz?
a) İşveren, işçi ve uzman arasında bağlantı kurmak
b) Yalnızca
insanlar için düşünmek
c) Toplumsal bilinci uyandırmak
d) Mesleki yetkinliğe sahip olmak
e) Doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmak
72)
Aşağıdak
ilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılamaz?
a) İşverene karşı sorumluluk
b) Müşteriye karşı sorumluluk
c) Çevreye karşı sorumluluk
d) Mesleğine karşı sorumluluk
e
) Kendine
karşı sorumluluk
Download