Uploaded by nurullahcetinnuri

kardiyak fizik muayene

advertisement
Kardiyak Öykü ve
Fizik Muayene
Dr. Sabri DEMİRCAN
Kardiyoloji Anabilim Dalı
1
ü Cinsiyet
ü Yaş
ü 45 yaş üzeri erkek
ü 55 yaş üzeri kadın ya da erken menapoz
2
• Göğüs ağrısı
• Nefes darlığı
• Çarpıntı
• Öksürük
• Siyanoz (morarma)
• Baş dönmesi, bayılma (senkop)
• Periferik ödem
3
Göğüs ağrısı
n
n
n
n
n
Angina pektoris
Miyokart infarktüsü
Perikardit
Aort diseksiyonu
Gastroösefagial reflüx
4
Angina pektoris
n
n
Göğüste ağrı, yanma, huzursuzluk,
baskı, ezilme, sıkışma şeklinde tarif
edilebilir
Kararlı (stabil) veya kararsız
(anstabil)
5
Angina pektoris
n
n
n
n
Yeri ve yayılımı
Süresi
Başlatan / sonlandıran nedenler
Eşlik eden semptomlar
6
Angina pektoris
Yeri ve yayılımı
n
n
Retrosternaldir
Alt çene ile göbek arasında her
yerden başlayabilir veya bu bölgelere
yayılabilir
7
Angina pektoris
Süresi
n
n
1 dk – birkaç saat
Daha kısa süreli ağrılar veya hiç
geçmeyen günlerce süren ağrılar
kardiyak değildir
8
Angina pektoris
Başlatan / sonlandıran faktörler
n
n
n
n
Fiziksel veya emosyonel stress
Yemek sonrası
Soğuk hava ile başlayabilir
Dinlenmeyle yada dil altı
vazodilatörle geçer
9
Miyokart İnfarktüsü
n
n
n
n
Ağrı daha şiddetlidir
Daha uzun sürer
Dil altı nitrata cevap azdır
Bulantı, kusma, terleme ve ölüm
korkusu gibi semptomlar sıklıkla eşlik
eder
10
Perikardit
n
n
n
n
n
Retrosternal, sol göğüs ve omuzda
Keskin, batıcı, ezici, şiddetli
Uzun süreli
Pozisyon, nefes almala değişir
Yatınca artar, oturup öne eğilince
azalır
11
Aort Diseksiyonu
n
n
n
n
n
Ağrı çok şiddetlidir
Yırtılır gibi ve ani başlangıçlı
Göğüs, sırt ve boyunda olabilir
Uzun sürer
Nörolojik semptomlar eşlik edebilir
12
Göğüs ağrısının yerini ve
yayılımını, nasıl başladığını, ne
kadar sürdüğünü ve nasıl
sonlandığını mutlaka
sorgulamalıyız
13
Nefes Darlığı - Dispne
n
n
n
n
Kalp yetersizliği semptomudur
Efor dispnesi
Ortopne
Paroksismal gece dipnesi (PND)
14
Dispne
n
n
n
n
n
n
n
Ne zamandır var
Eforla ilişkili mi
Ne kadar eforla ortaya çıkıyor
Kaç yastıkla yatıyor
Uykudan nefesi daralarak uyanıyor mu
Ne kadar sürede, nasıl geçiyor
Öksürük, göğüs ağrısı, morarma gibi eşlik
eden semptom var mı
15
Efor Kapasitesi
NYHA Sınıflaması
n
n
n
Kaç kat yada basamak merdiven
çıkabildiği, düz yolda ne kadar
yürüyebildiği
Günlük olağan aktivitede semptom varlığı
İstirahatte semptom varlığı
16
Çarpıntı
n
n
n
n
n
Kişinin kalp atımlarını hissetmesi
Taşikardi
Bradikardi
Hiperkinetik kalp
aritmiler
17
Çarpıntı
n
n
n
n
Hızlı mı
Düzenli mi
Ne kadar sürüyor, ani başlama – sonlanma
Eşlik eden yakınma (baş dönmesi, bayılma,
göğüs ağrısı, nefes darlığı..)
18
Öksürük
n
n
n
n
Ne zaman
Kuru mu, balgam eşlik ediyor mu
Balgam varsa rengi
İlaç kullanıyor mu
19
Siyanoz - Morarma
n
n
n
n
Cilt ve mukozaların morumsu renk alması
Konjenital kalp hastalıkları
Kalp yeterslzliği
Akciğer hastalıklarında görülür
20
Siyanoz - Morarma
n
n
n
Ne zamandan beri
Eforla ilişkili mi
Nerede
21
Senkop – Presenkop (Bayılma)
n
n
Beyne giden kanın azaldığı durumlarda
ortaya çıkar
Bilinç kaybı?
22
Senkop – Presenkop
n
n
n
n
n
Kalp debisini düşüren yüksek hızlı aritmilerde
Kalp hızının aşırı azaldığı aritmiler
Kalpten kanın çıkışını engelleyen kapak
darlıkları (aort, pulmoner, mitral)
Ani ayağa kalkmakla (ortostatik hipotansiyon)
Korku, heyecanla (vazovagal)
23
Senkop – Presenkop
n
n
n
n
n
n
n
n
İlaç kullanıyor mu
İshal, kanama gibi sorun var mı
Tan bilinç kaybı
Kısa süreli mi, kendiliğinden düzelmiş mi
Çarpıntı ile ilişkisi
Eforla ilişkisi
Göğüs ağrısı olmuş mu
Ayağa kalkma yada uzun ayakta kalmayla ilişkili mi
24
Periferik Ödem
n
n
n
n
n
n
Kalp yetersizliğinde görülür
Vücudun hangi bölgelerinde var
Yumuşak mı, elini bastırınca çöküyor mu
Tek taraflı / bilateral
Tansiyon ilacı kullanıyor mu
Diğer semptomlar (nefes darlığı, PND..)
25
Özgeçmiş
n
n
n
n
n
MI öyküsü var mı
Balon, stent, by-pass öyküsü var mı
Hipertansiyon
DM
Hiperlipidemi
26
Soygeçmiş
1. derece akrabalarda
Erkeklerde < 55 yaş
n Kadınlarda < 65 yaş
n
Koroner kalp hastalığı öyküsü yada ani ölüm
27
Alışkanlıklar
n
n
n
Sigara
Alkol
Madde bağımlılığı
28
Fizik Muayene
29
n
n
n
Stabil anjina, anstabil angina ve AMİ’de FM
tamamen normal olabilir
Genel durum iyiyse en azından hastanın
aciliyeti yoktur
Dispneik değilse, takipne ve siyanozu yoksa,
düz yatabiliyorsa kalp yetersizliği olsa bile o
sırada kompansedir, acil değildir
30
Juguler Venöz Dolgunluk
n
n
Sağ atriyum, dolaylı olarak ta sol ventrikül
basıncı hakkında bilgi verir
Sağ kalp yeterslzliğinde ve triküspit
darlığında artar
31
Juguler Venöz Dolgunluk
n
n
45 derece yatarken, sternal açıdan
itibaren cm olarak ölçülür ve 5 cm eklenir
Normalde 7-8 mm’yi aşmamalıdır
32
Juguler Venöz Dolgunluk
Juguler venöz basınç
değerlendirilirken sternal açı
(manibrium ve korpus
sterninin birleşim yeri)
referans noktası olarak
kullanılır.
Sternal açının sağ atriuma uzaklığı yaklaşık 5 cm dir.
Juguler venöz dolgunluğun tepesinden sternal açı
seviyesine kadar olan dikey uzaklığa 5 cm
eklendiğinde ‘cm su’ cinsinden juguler venöz basınç
elde edilir
33
Juguler Ven Nabzı
Normal juguler ven vurusu, sağ atriyumdaki
basınç değişikliklerini yansıtır ve 3 pozitif dalga
ile 2 negatif inişten oluşur
34
Juguler Ven Nabzı
• A dalgası: atriyum kasılması
• C dalgası: triküspit kapağın
bkapanması (closure)
• V dalgası: venöz doluş
• X inişi: sağ ventrikülün gevşemesi
• Y inişi: triküspit kapağın açılması
35
Arteryel Nabız Muayenesi
n
n
n
Ritm
Hız
Nabız amplitüdü
36
Arteryel Nabız Muayenesi
n
n
n
n
n
Karotis arterleri
Brakiyal ve radyal arterler
Femoral, politeal
Tibialis posterior ve dorsalis pedis
Sağ – sol / alt - üst karşılaştırması
37
Kan Basıncı Ölçümü
n
n
n
n
n
Rahat bir koltukta oturarak
Çay, kahve, sigara ve yemekten en az
yarım saat sonra
En az 5 dk dinlenmiş olarak
Kol çıplak vaziyette, kalp seviyesinde ve
havada asılı olmadan
Uygun manşonla
38
Kan Basıncı Ölçümü
n
n
n
Manşon radyal nabzın kaybolmasından
sonra 30 mmHg daha şişirilir
Steteskop brakiyal arterin üzerine basınç
uygulamadan konur, manşonun altına
sokulmaz
Manşon içindeki hava 2-3 mmHg/sn
azalacak biçimde indirilir
39
Kan Basıncı Ölçümü
n
n
n
Seslerin ilk duyulduğu basınç (Korotkoff I)
sistolik KB
Seslerin kaybolduğu an (Korotkoff V)
diastolik KB
Manşon içindeki hava tamamen
boşalmadan yeniden şişirilmemelidir
40
İnspeksiyon
n
n
Kalp tepe vurusu 5. interkostal aralıkta
klavikula ortası hattadır
Şişman ve KOAH’lılarda görülmeyebilir
41
Palpasyon
n
n
n
n
Apeks vurusu 2 cm çapındadır, avuş içini
doldurmaz
Şişmanlarda, KOAH’da perikardiyal
efüzyonda palpe edilmez
Trill
Anevrizma
42
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Sternoklavikular bölge
Aortik bölge
Pulmoner bölge
Sol parasternal bölge
Apikal bölge
Epigastrik bölge
Ektopik (değişken) bölgeler
43
Perküsyon
n
n
Perikardiyal efüzyon
Kardiyomegali
44
Oskültasyon
n
n
n
Mitral odak: klaviküla
ortası hattın 5. interkostal
aralığı kestiği yer
Triküspit odak: solda 4.
veya 5. interkostal aralığın
sternumla birleştiği yerdir
Aort odağı: sağda 2.
interkostal aralığın
sternumla birleştiği yer
45
Oskültasyon
n
n
n
n
Pulmoner odak: solda 2.
interkostal aralığın sternumla
birleştiği yer
Herhangi bir kapaktan
kaynaklanan dinleme bulguları
sadece kendi dinleme alanlarına
sınırlı kalmayabilir, oskültasyon bu
4 odakla sınırlandırılmamalıdır.
Boyun, koltuk altı ve sol
subklaviyan bölge de
dinlenmelidir
Parasternal bölge ve
mezokardiyak odak ta oskülte
edilir
46
Oskültasyon
n
n
n
n
Apeks steteskopun çan ve diyafram kısmı ile,
diğer bölgeler diyafram kısmı ile dinlenir
Sert olan diyafram yüksek frekanslı sesleri
alır.
Çan ise düşük frekanslı sesleri şiddetlendirir
Ancak çan deriye sıkı bastırılırsa derinin
kendisi diyafram yerini alır ve düşük frekanslı
sesler baskılanır
47
Oskültasyon
n
n
n
Kalp sesleri zayıfsa sol lateral dekübit
pozisyonda dinlenir
Mitral kapağa ait üfürümler sol lateral dekübit
pozisyonda ve derin ekspiryumda daha iyi
duyulur
Triküspit kapağa ait üfürümler derin
inspiryumda daha iyi duyulur
48
Oskültasyon
n
n
n
Aort yetersizliği üfürümü oturup öne eğilince
daha iyi duyulur
Ayakta, çömelerek, Valsalva manevrası
sırasında ve sonrasında da oskültasyon
yapılmalıdır
Nefes tutturularak dinlenmelidir, solunum
sesleri üfürümle karışabilir
49
Oskültasyon
S1 ve S2, kalp ritmi, ek sesler ve üfürümler
değerlendirilir
sistol
S1
diyastol
S2
sistol
S1
diyastol
S2
Kalp tepe atımı veya karotis nabzı ile eş zamanlı
olan ses S1’dir
Uzun aralıktan sonra duyulan ses S1’dir
Apekste daha şiddetli duyulan ses S1’dir
50
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
51
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
52
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
53
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
54
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
55
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
56
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
57
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
58
Normal kalp sesleri
S3
S4
Midsistolik üfürüm
Pansistolik üfürüm
Erken diastolik üfürüm
Mid-diastolik üfürüm
Perikardiyal frotman
Sistolo-diastolik üfürüm
59
Akciğerlerin muayenesi
n
Akciğerlerde raller ve plevral
mayinin varlığı kalp yetersizliği
açısından önemlidir
60
Batın muayenesi
n
n
Hepatomegali
Ascites
61
• Bilateral pretibiyal ödem kalp
yetersizliği olan hastalarda sıktır
• Ödemin yumuşaklığına ve godet bırakıp
bırakmadığına bakılır
• Bazı durumlarda alt ekstremiteden de
KB ölçümü yapılır
62
Ekstremitelerin ektansör yüzlerinde
ksantoma ve göz kenarlarında
ksantelesma aranır
63
Uçlarda ve dudaklarda siyanoz sağ-sol şantlı
konjenital kalp hastalıklarında, şokta ve kalp
yetersizliğinde
Çomak parmak sağ-sol şantlı konjenital kalp
hastalıklarında görülür
64
Download