Uploaded by User5367

İmar, Ada, Parsel Kullanımı Sayısal Uygulama Örnekleri

advertisement
İMAR ALAN, ADA, PARSEL
KULLANIMI SAYISAL
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İMAR HUKUKU (Tek. Seç. III)
151417629, 151437629
Slayt XVIII
ÖRNEK 1 :
Aşağıdaki bir beldeye ait olarak verilen Kısmi Uygulama İmar Planını
inceleyerek izleyen sorulardaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
ÇÖZÜM:
1)A,B,C,D,E ve F ile gösterilen alanın toplamı bir …imar adası
….. olup B burada bir …orta imar parseli ya da ara parsel…….
dir. E ise bunun bir ……arka komşu orta imar parseli… dir. A ise
bir ……köşe imar parseli … dir. (4)
2)B de imar yapılaşma koşulu …...14.50…. m.lik yola ya da …. I.
Caddeye … cepheli olması nedeniyle ancak …Güney-Kuzey ….
yönünde olabilmekte; bu da en fazla … 6 kat … için toplam
….18.50…. m.lik bir bina yüksekliğini öngörmektedir. Her kat
….3.00 m. … sayıldığı için bu toplam kat yüksekliğine karşı gelen
saçak kotu; … 844.50 … yol kotuna veya …. 844.68 … tretuvar
kotuna göre …. 863.68 …. olmakta; bu arada subasman kotu da
mevcut yönetmelik koşulları gözönüne alındığında en fazla …..
845.68 …. olmaktadır. (10)
3) Yukarıda sözü edilen …… Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ….
esas alınarak burada yapılacak binanın cephesi ….. 18.00 m. ….,
derinliği ise; .. l=L-[K+(H/2)] ….. formülü gereği … 34.00 m. …
olacağı gözönünde bulundurularak taban alanı …. 612.00 m2 ….
olmaktadır. … 1248.00… m2 lik bir alana sahip olan bu parselde
TAKS … 0,49… çıktığı için aslında yönetmelik esaslarına ….
uymamakta …. bu nedenle de olması gereken …% 40 TAKS …
koşulu değerlendirilerek bina taban alanının …. 500.00 … m2 yi
geçmemesi; ilk tasarıma göre … 2,94 … olan emsal değerinin yeni
ölçülendirmeye göre … 2,40 … olacağı görülebilmektedir. Bu
durumda binanın yeni arka bahçe sınırı da (yan ve ön bahçe
mesafelerine dokunulmadan) …. 15.00 …. m. ye çıkmaktadır ve aynı
zamanda … bina yüksekliğinin yarısı kadar …. arka bahçe komşu
sınırı payı bırakılması gerektiği koşulunu yani …. 9.00 …. m. lik
payı …. 6.00 …m. kadar da geçmektedir. Böylece bina derinliği ….
28.00 m. …. alınmış olmaktadır. (17)
4) A dan F’e kadar gösterilen tüm alan bir ….. kent bölgesi (kentsel bölge) ….
olup ….. yerleşim bölgesi (yerleşik alan=meskûn alan) …. ya da ….. iskan
edilmiş bir alan (mesken alanı) … olup ….. Nazım İmar …. ana planından
hareketle oluşturulan …. Uygulama İmar ….. planı ve ….. İmar ….
programları çerçevesinde düzenlenmiştir. (6)
5) A’da oluşturulacak bir bina yapılaşması için aslında …. bina cephesi … nin
14.50 m. genişliğindeki yoldan alınması uygunken 9.50 m. lik ….Yan Yol …
dan alınması durumunda, bu bir ….köşe imar parseli …. olması nedeniyle
her iki yoldan da … 5.00 … m. lik payların, arka bahçe komşu sınırları
olan en az ölçü sayılan …. 3.00…. er. m. lik payların bırakılmasıyla yapı
taban alanı …. 560.00 m2 … olarak teşekkül etmekte; …. 1056.00 m2 ….
olan parsel alanına nazaran TAKS … 0,53 … olmakta ve bu da ilgili
TAKS sınır koşuluna … uymamaktadır… Bu alanda KAKS …. 2240.00
…m2 inşaat alanı için …. 2,12 ….yi geçmemektedir. Bunun sebebi, kat
sayısının … 4… ve toplam bina yüksekliğinin ise ….12.50 …m. yi
geçmiyor olmasıdır. (13)
ÖRNEK 2 :
Örnek-1 de verilen A, ..........., F arası kısım için aşağıdaki boşluğa düzgün bir çizimle “Tipik
Bitişik Nizam Yapılaşma” örneği çizerek sınır, kenar, pay, kot, yükseklik ve ölçülendirmeleri
gösteriniz. Binanın alanlarını tarama yaparak gölgelendiriniz.
ÇÖZÜM:
a) Yukarıdaki A’dan F’ye kadar olan arsa sahiplerinin aralarında anlaşması suretiyle
TEVHİD (BİRLEŞTİRİLEREK) edilerek blok yapı nizamında inşaata açılırsa bu durumda
parsel genişliği 72,00 m. parsel derinliği ise 87,00 m. alınabilir.
b) Bu bölge bir KONUT YERLEŞİM bölgesi olduğuna göre birleştirilerek yapılacak BLOK
NİZAM konut yapısı için bina azami yüksekliği 14,50 m. lik yola olan cephesine göre 18,50
m. kat adedi 6 kat ve 12,00 m. lik yola cephesine göre yüksekliği 15,50 m. kat adedi ise 5
KAT olacaktır.
c) Binanın taban alanı 4774 m² olmalıdır. Bu durumda cephelerden bırakılması gereken yol
payları 5’er m. olur. Binanın cephe uzunluğu 62,00 m. ve derinliği ise 77,00 m. olacaktır.
d) İnşaata başlamadan önce İLGİLİ BELEDİYE den YAPI RUHSATI almak gerekecektir.
Bunun sebebi, bu alanın bir BELEDİYE nin sorumluluk alanı içerisinde kalmasıdır.
e) Eğer, A’dan F’ye alanların birleştirilmesi sırasında tapu kayıtları ya da mal sahibi kişiler
arasında bir anlaşmazlık veya tutarsızlık çıkarsa yapı nizamını tesis edebilmek için
GAYRİMENKUL SAHİPLERİ tarafından ŞÜYUUN İZALESİ için 6 ay içerisinde Asliye
Hukuk Mahkemesi ne başvuruda bulunup İZALE-İ ŞÜYU davası açmaları gerekir.
f)
Arsaların mülkiyetleri ve tapu kayıtları bakımından herhangi bir sorun yoksa BELEDİYE
ENCÜMENİ tarafından en geç 30 GÜN içinde TESCİL (ONAY) edilmesi gerekir. Ayrıca bu
arsalar üzerinde İLGİLİ KURULUŞ tarafından İRTİFAK (KULLANIM) HAKKI tesis
edilir.
ÖRNEK 3 :
Tipik bir Bölge Uygulama İmar Planı ve alan kullanımı koşulları ile ilgili uygulama
örneği:
14740
1
545
14749
2
9.50 kuzey yolu
546
Ara
Yol
547
548
25.00
ATATÜRK
BULVARI
14750
7.00
30.00
549
550
551
552
3
9.50 Güney
Yolu
22.00
Kotlar:
1) 437.29
2) 436.88
3) 436.15
4) 435.02
21.00
18.50
17.60
45.00
14.50
İstasyon
Cad.
4
14755
ÇÖZÜM:
a) 14750/545 Parselde inşa edilecek ayrık nizam bir yapının;
Parsel cephe hattı= 22.00 m.,
Parsel derinliği= 25.00 m.,
Bina taban alanı= 238 m2 ,
Bina derinliği= 17.00 m. ,
Bina yüksekliği= 12.50 m.,
Saçak kotu= 449.47 ,
Kat adedi= 4 ,
Zemin kat kotu= 437.47 ,
Brüt inşaat alanı= 952 m2 ,
Bina cephesi= 14.00 m. ,
Yapı inşaat alanı= 952 m2 ,
KAKS'ı= 952/550=1.73<2 ,
İAKS'ı= KAKS= 1.73 ,
TAKS'ı= 238/550=0.43>%40,
Rötret kotu= 437.29
14750 nolu imar adasının alanı= 4350.50 m2
14750/552 Parselde inşa edilecek ayrık nizam bir yapının;
b) Yapı yaklaşma sınırları:
Atatürk Caddesinden= 5.00 m. ,
Güney Yolundan = 5.00 m. ,
551 nolu parselden = 6.00 m. ,
548 nolu parselden= 6.00 m. ,
Parsel cephe uzunluğu = 30.00 m. ,
Parsel derinliği = 17.60 m. ,
Bina taban alanı = 125.40 m2 ,
Bina yüksekliği= 24.50 m. ,
Yapı inşaat alanı = 1003.20 m2 ,
Bina derinliği = 6.60 m. ,
Kat adedi
= 8,
Ön bahçe mesafesi= 5.00 m. ,
TAKS'ı
= 125.40/528= 0.238 < %40,
KAKS'ı = 1003.20/528=1.90 < 2.00
ÖRNEK 4 :
Aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları Şekil’de verilen kroki ölçü, yön, sınır ve değerlere göre
cevaplandırınız.
ÇÖZÜM:
a) Şekil’de A, B, C, D ile gösterilen alanlara imar yönetmeliğinde İmar Parseli denilmekte olup
tümü birden İmar Adası olarak tanımlanır.
b) Bu alanın tümü 3189 m2 lik bir yüzeye sahiptir ve toplam yapılaşma alanı ayrık nizam göz
önüne alındığında 1275,6 m2 olabilecektir.
c) Her bir parsel için dört cephede mevcut bulunan yollardan 5 er metre ön bahçe payı
bırakılarak; ayrıca kendi parsel ara sınırlarında 3 er metre yan bahçe payları bırakılarak
ayrık nizam yapılanmaya izin verilecektir.
d) Kuzey Caddesi boyunca eğim %10 olup, A alanı için köşe noktaları arasında 3,50 m. den
daha fazla kot farkı bulunduğundan en az bir adet kademe yapmak gerekecektir. A’ da
“Parsel ön cephesi” Kuzey caddesi yönü olup eğimden dolayı 2 nolu köşeden zemin taban
kotu alınması uygundur. Bu durumda köşeden alınacak kot 150,45+0,18=150,63,
müstakbel binanın kotu en fazla 150,63+1,00=151,63, yol genişliğine bağlı limit kat
yüksekliği hesabıyla binanın çatı (saçak) kotu 159,63 olacak; bu şekilde en düşük kotlu 4.
nolu köşede 2 kat bodrum kazanılmış olacaktır.
e) B parseli için;
Alan ~974 m2, 9,50 m’lik Yan Cadde yolu ön cephe alındığında verilen (bodrum hariç) 4
adet normal kat sınırına uygun 5,00 ve 3,00 m’lik arka, yan ve ön bahçe sınırları
düşüldüğünde 528,88 m2’lik yapılaşma alanında 12,50 metre bina yüksekliği, kot olarak,
2 nolu köşeden 156,58 azami zemin taban kotu, 156,58+12,50=169,08 azami saçak kotu
elde edilecek ve 4 nolu alt düşük köşede ise 2 adet bodrum kat elde edilmiş olmaktadır.
B alanının TAKS’ı hesap sonucu yaklaşık 529 / 974 = 0,54 görünmekte birlikte %40’ı
geçemeyeceğinden bu alandaki en fazla yapılaşma alanı  390 m2 olabilecektir. Bina
derinliği ise en fazla ..................m’dir. Yine aynı B alanında öngörülen azami TAKS’a
bağlı limit yapılaşma alanı; 30 m2, kuzey-güney yönünde bina genişliği 17,60 metre limiti
göz önüne alındığında doğu-batı yönündeki azami bina derinliği en fazla 22,15 metre
olabilmektedir.
ÖRNEK 5 :
Şekil’de krokisi verilen yerleşim yeri bilgi ve çizimlerine Arsa Çapı denilmektedir. Bu krokide
verilen kısmi bilgilerden yararlanarak, verilen parsel e yapılması planlanan en az 4 katlı
örnek binanın brüt inşaat alanını 1952 m2 olarak aldığımızda Tip İmar Yönetmeliğinde
ön görülen TAKS sınır değeri olan %40’ı göz önüne alındığında bu yamuk şeklindeki
alan 1220 m2 olmakta, ayrıca kenar uzunluk değerleri;
AD = d = 22 m,  = 30 Grad
a = 48,94 m,
b = 24,69 m,
c = 60,15 m,
V, W = 3,00 m,
p = 14,45 m,
r = 25,45 m,
olacaktır.
ÇÖZÜM:
Parsel Alanı (A=1220 m2); %40 TAKS 0,40*1220 = 488 m2 Bina Taban Alanıdır. 22 m parsel cephe hattından 3’er m.lik
her iki yandaki bahçe payları çıktığında bina cephesi=16,00 m. ortaya çıkar. 488/16=30,50 m. diğer boyutu. Üstteki Üçgen
alanı Cos.30G veya Cos 270 den 24,69 m=b hipotenüs; Tg 270 =Y/22 den Y=11,21 m.; (2X+11,21)/2 * 22=1220 den de
X=a=49,85 elde edilir. c=11,21+49,85=61,06 m. Son olarak, r=11.21+14,35= 25,56 m. bulunur. Artık bina köşe aks
noktaları aplike edilebilir ve köşe kazıkları çakılabilir.
(24,69 m.)
α= 30G = 270
11,21 m.
22,00 m.
(A=1220 m2)
14,35 m.
3,00 m.
3,00 m.
49,85 m.
61,06 m.
30,50 X 16,00 m.
(B=488 m2)
3,00 m.
16,00 m.
5,00 m.
22,00 m.
3,00 m.
5,00 m.
Download