KONAK BELEDİYE MECLİSİ 09.06.2016

advertisement
KONAK BELEDİYE MECLİSİ
09.06.2016
Perşembe Saat:18.00
GÜNDEM
(06.06.2016 tarihli gündemin devamı)
1-Meclisin açılışı
2-Birimlerden gelen önergeler
1-(104/16)-Konak Belediyesi Gençlik Spor Kulubü Kadın Futbol Takımı
Türkiye Şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligine
katılacağından 24 Haziran 2016 tarihinde İsviçre’nin Nyon
kentinde yapılacak kura çekim törenine katılım hk. (Meclis
üyeleri)
3-Komisyonlardan gelen raporlar.
(06.06.2016 tarihli gündemden sonra sonuçlanan önergeler)
1-(05/16)-Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ek
ödeme yapılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk- Plan ve
Bütçe Komisyonu raporu.
2-(65/16)-Konak ilçe sınırlarındaki bir parka “Ayhan IŞIK” isminin verilmesi
hakkındaki önergeye ilişkin Çevre- Turizm Komisyonu raporu.
3-(97/16)-Belediye Meclisimizin 03.02.2014 tarih ve 21/2014 sayılı kararı
üzerine alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014
tarih ve 05.482 sayı ile onaylanan karara ilişkin İmar- Hukuk
Komisyonu raporu.
4-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli ve
6896 sayılı yazısı ile; Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 15113 ada
2 parselin yürürlükteki imar planında TAKS:0,40, KAKS:0,80
Hmax:15,50m yapılaşma koşullu Kapalı Spor Tesisi Alanı
Kullanımında kalan kısmında, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi yer
1/4
09.06.2016
Perşembe Saat:18.00
alacak şekilde imar planı yapılaşma koşullarının yeniden
düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin değerlendirilmesinin
oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar- Kentsel Dönüşüm Komisyonu
raporu.
4-Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
1-(123/15)-12.10.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Pazaryeri hakkındaki yönetmeliğin” 5.maddesinin 2.fıkrasına
göre oluşturulan komisyonun 07.04.2015 tarihli raporu hk.(Esnaf
Komisyonu)
2-(132/15)-İmar affı yasası kapsamında tapu kaydına ipotek konulmuş olan
mülkiyet sahibi olan kişilerin ipotek bedellerinin güncellenmesi
konusunda kriterlerin tespiti hk.(Hukuk- Plan ve Bütçe
Komisyonu)
3-(28/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 21.07.2015 tarih,
1159/86494 sayı ve 07.09.2015 tarih, 2326/110048 sayılı
yazılarında Konak İlçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde yer alan
“İpekyolu Cicipark Düzenleme Projelerinin tamamlandığı, yapım
ihalelerine başlandığı bundan dolayı proje içerisinde yer alan
Eşrefpaşa Pazaryerinin başka bir yere taşınması gerektiği”
bildirilmesi nedeniyle Eşrefpaşa Pazaryerinin bir başka yere
taşınması hususunun Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin 7.
Maddesinde belirtilen komisyonca incelenmesi hk.
(EsnafHukuk-Çevre- Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma
Komisyonu)
4-(88/16)-Engelli çocuklar ve Ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal
ve duygusal becerilerini arttırma çalışmaları hk. (Engelliler- SporBurs ve Eğitim-Gündem 21 Komisyonu)
(06.06.2016 tarihinde komisyona gönderilen önergeler)
5-(89/16)-İzmir Büyükşehir Belediyesince hazırlanarak, İzmir Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 05.250 sayılı kararı ile
onaylanan “MİA (Merkezi İş Alanı) yada Metropoliten Aktivite
Merkezi” kullanım kararına ilişkin 1/5000 ölçekli Yeni Kent
2/4
09.06.2016
Perşembe Saat:18.00
Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği doğrultusunda
1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi
Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği hk. (İmar- Kentsel
Dönüşüm Komisyonu)
6-(90/16)-Güneşli Mahallesi 6944 ada 1 parsele ilişkin Kavuklar Akaryakıt
Otomotiv Tic. San. A.Ş. tarafından Belediyemiz Aleyhine İzmir 1.
İdare Mahkemesinin 2014/1793 Esas sayılı dosyası ile açılan
davada 13.04.2016 tarih ve 2016/638 karar ile dava konusu
işlemlerin iptali hk. (İmar- Hukuk Komisyonu)
7-(91/16)-Belediye Meclisimiz 04.04.2016 tarih ve 66/2016 karar no ile kat
karşılığı verilmesine karar verilen İzmir İli, Konak İlçesi, 1.
Süleymaniye Mahallesi 6920 ada, 198,00 m2 yüzölçümlü 11
parsel sayılı taşınmazdaki 40/198 hisseye karşılık gelen
Belediyemize ait 40 m2.lik hissenin diğer hissedarların satın alma
talebi doğrultusunda satışı veya kat karşılığı verilmesi hk. (Hukuk
Komisyonu)
8-(92/16)-İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Aziziye Mahallesi 7301 ada, 1.791,96 m2
yüzölçümlü 15 parsel sayılı taşınmazdaki 2978/44799 hisseye
karşılık gelen Belediyemize ait 119,12 m2.lik hissenin diğer
hissedarlar adına satışı hk. (Hukuk Komisyonu)
9-(93/16)-Belediyemize ait 2. Aziziye Mahallesi 36453 ada, 44,00 m2
yüzölçümlü 2 parsel sayılı taşınmazın imar affından yararlanan
hak sahibine tahsisi hk. (Hukuk Komisyonu)
10-(94/16)-Mülkiyetin tamamı veya bir kısım hissesi Belediyemize ait olan
40581 ada 6 parsel, 40624 ada 18 parsel, 42549 ada 4-5 parsel,
40592 ada 2 parsel vs taşınmazların bedelsiz olarak Buca
Belediyesine devrinin yapılması hk. (Hukuk- Plan ve Bütçe
Komisyonu)
11-(95/16)-Belediyemiz memur cetvellerinde unvan ve derece değişikliği hk.
(Hukuk Komisyonu)
12-(99/16)-İkiçeşmelik çeşmesinin restore edilerek yaşatılması, basın ve sosyal
medya yolu ile tanıtımının sağlanması ve caddenin adının yeniden
ikiçeşmelik olarak belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılması
hk.(Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma- Turizm- Çevre
Komisyonu)
13-(100/16)-1.ölüm yıldönümünde değerli yazarımız Tarık Dursun K.’nın
anılması hk.(Turizm- Gündem 21- Plan ve Bütçe- Esnaf
Komisyonu)
3/4
09.06.2016
Perşembe Saat:18.00
14-(101/16)-Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çevresel Karar Verme
Sürecine Halkın Katılımını ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi
(Aarhus Sözleşmesi)nin Türkiye tarafından imzalanması hk.(İnsan
Hakları ve Emek- Avrupa Birliği- Çevre Komisyonu)
15-(102/16)-Mevsimsel değişikliklerden dolayı oluşan alerjik hastalık ve böcek
sokmalarıyla ilgili halkı bilinçlendirme çalışması yapılması
hk.(Sağlık Komisyonu)
16-(103/16)-Yaz tatilinde çocuklarımızın eğitimlerinin devam etmesi için
kültürel ve spor içerikli etkinliklerle ilgili çalışmaların yapılması
hk.(Spor- Kadın Erkek Eşitliği- Burs ve Eğitim- Engelliler
Komisyonu)
5- Dilek ve öneriler.
6- Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
7- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.
4/4
Download