Uploaded by User5138

Muh. Etigi Calsma Sorular

advertisement
Müh. Etiği Vize ve Final Çalışma Soruları
1.
Bir mühendisten beklenen etik davranışları yazınız.(10 madde)
1)
Ağıdakilerden hangisi bir Mühendisin mesleğe ve meslektaşa karşı olan sorumluluklarından değildir ?
A) Tüm meslektaşlarına saygıyla yaklaşmalı
B) Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleklerini icra etmeli
C) Görevini herhangi birine devredebilmeli
D) Mesleğin gelişmesinde katkıda bulunmalı
2)
Aşağıdakilerden hangisi problemlerin anlaşılmasında rol oynayan başlıca hususlardan değildir?
A) Gerçeklere Dayanan Hususlar
B) Kavramsal Hususlar
C) Ahlaki Hususlar
D) Kişisel Hususlar
3)
“Olumlu örneksem” “Olumsuz örneksem” gibi çözümleme yöntemlerinin kullanıldığı çözüm yöntemi hangisidir?
A) Çizgisel Ölçek Yöntemi
B) Doğrusal Ölçek Yöntemi
C) Kişisel Ölçek Yöntemi
D) Ahlaksal Ölçek Yöntemi
4)
Aşağıdakilerden hangisi bir mühendisten beklenenlerden değildir?
A) Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmak
B) Verilere dayanarak yapılan iddia veya tahminlerde dürüst ve gerçekçi olmak
C) Irk, dil, din veya etnik köken gibi faktörlerden bağımsız olarak tüm kişilere insaflıca davranmak
D) Bir iş yapmak için fazladan para talep etmek
5)
Aşağıdakilerden hangisi dürüstlüğü bozan davranışlardan biri değildir?
A) Duplikasyon
B) Bulandırma
C) İşini doğru yapmak
D) Çarpıtma
6)
“Ahlak anlayışımızı yansıtan karar, kural ve davranışlar bütünüdür.” Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
A) Erdem
B) Etik
C) Ahlak
D) Doğru
7)
Aşağıdakilerden hangisi Bilim Etiği Davranış Standartlarından biri değildir?
A) Verimsizlik
B) Toplumsal Sorumluluk
C) Dürüstlük
D) Fırsat Eşitliği
8)
Aşagıdakilerden hangisi bilim etiği davranış standartları arasında değildir?
A) Dürüstlük
B) Çıkarcı olmak
C) Verimli olmak
D) Eğitimli olmak
9)
………….., içinde yaşadığımız topluma göre değişen ve genelde çoğunluk tarafından herhangi bir gerekçe
gösterilemeden doğru olarak kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Boş bırakılan
yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir ?
A) Bilim
B) Ahlak
C) Teknoloji
D) Töre
10) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ahlakın özelliklerinden birisi değildir ?
A) Toplumun en üst davranış standartlarını içerir,
B) Herkesi kapsayıcıdır.
C) Toplumdan topluma yerel farklılıklar gösterebilen.
D) Zamana göre değişim göstermeyen
11) Matematik ve doğa bilimlerinden, ders çalışma, deneyler ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak,
doğanın madde ve kuvvetlerini insanoğlunun yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren bir meslektir.
Yukarıda hangi mesleğin tanımı yapılmıştır?
A) Tıp
B) Mühendislik
C) Ekonomi
D) Sosyoloji
12) Mühendisler mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek için aşagıdakilerden
hangisini yapmaz?
A) İnsanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini kullanır,
B) Dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi işverenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet etmek,
C) Mühendislik mesleğinin yeteneğini ve prestijini artırmaya çabalamak,
D) Elindeki maddi imkanları, kendi çıkarları dogrultusunda kullanmak.
13) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Dünya Mühendisler Birliği’nin 5 Ekim 1977 günlü toplantısında Mühendislik Etiği’nin
Temel İlkeleri arasında gösterilmemiştir?
A) Mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır,
B) Mesleki konularda, her işveren veya müşteri için güvenilir vekil olarak davranacaklar ve çıkar çatışmalarından
kaçınacaklardır,
C) Yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlamayacaklardır,
D) Sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.
14) “Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır.”
Bu ilke dogrultusunda mühendisten aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Mühendisler, toplumun sağlığı ve refahının güvenliğini tasarlamayan planlar ve benzerlerini kullanmayacak
ve kabul edilen mühendislik standartlarına uygun olanları kullanacaktır
B) Mühendisler, yaşamın kalitesini artırmak için çevreyi iyileştirmelidirler.
C) Mühendisler, resmi bilgilerini yaymaya ve mühendislik başarılarının yanlış anlaşılmasını önlemeye ga yret
etmeleri gerekmemektedir.
D) Mühendisler, topluma ilişkin olaylarda yapıcı hizmet olanakları arayacaklar ve kendi toplumlarının güvenliği,
sağlığı ve esenliğinin geliştirilmesi için çalışacaklardır.
15) Aşağıdakilerden hangisi temel mühendislik etiği ilkeleri açısından yanlıştır?
A) Mühendisler yalnızca tarafsız ve gerçeğe uygun resmî raporlar yayınlamalıdır.
B) Mühendisler çalıştığı kuruluşun hak ve menfaatlerini ön planda tutmalıdır.
C) Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun sağlığını, refahını, can ve mal güvenliğini en
önde tutmalıdır.
D) Mühendisler mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olarak davranmalı ve
taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmemelidir.
16) Hasan KÖSE, orta ölçekli bir otomotiv firmasında proje sorumlusu inşaat mühendis olarak çalışmaktadır. Tamir atölyesi
yapımı ile ilgili bir iş alırlar. Hasan patronuna, aldıkları iş ile ilgili olarak inşaatın yapılacağı zemin deneyleri
kullanılarak yaptığı hesaplarda, temel ve yapı çerçevesi ile ilgili olarak 50000 TL lik bir maliyet çıkartır. Patronu ise “ne
pahasına olursa olsun” bu rakamı 40000 TL’ye indirmesini ister. Hasan KÖSE hangisini yapmalıdır?
A) Zemin analizlerini ve bina özelliklerini istenilen maliyete indirecek şekilde ayarlayabilir
B) Zemin testlerini yeniden yapıp daha iyi değerler elde edilebilirliğini kontrol etmelidir
C) Patronunu, yerel makamlara, kendisini doğru olmayan yola zorladığı için şikayet etmelidir.
D) Yapı çerçevesi dizaynını, güvenlik şartlarını sağlamak koşulu ile, malzeme maliyetlerini aşağıya çekecek
şekilde yeniden tasarlayabilir.
17) İşvereniniz sizden bir rakibiniz hakkındaki bütün başarısızlıkları öğrenip kendisine bildirmenizi istese, sizce bu istek,
A) Hemen reddedilmelidir; çünkü sizin zamanınızın üretken bir iş için harcanması gerekir, halbuki bu istek
üretken bir istek değildir.
B) Reddedilmelidir; çünkü toplanacak bilgilerin olumsuz bir amaçla kullanılacağı açıkça bellidir
C) Kabul edilmelidir; çünkü böylece firmanızın iş imkanları artacaktır.
D) Kabul edilmelidir; çünkü rakibinizin kötü bir işi varsa bunu toplum bilmelidir.
18) Firmanızla uzun süre iş yapmış olan bir müşterinizin bir rakibiniz ile anlaşmak üzere olduğunu duydunuz. Ne
yapabilirsiniz?
A) Hemen bir dosya hazırlar ve rakip firmaya kıyasla yaptığınız daha iyi işleri gösteren belgeler sunarım
B) Eski müşterimize rakibinizin olumsuz rekabet ve başarısız olduğu işleri tanıtırım.
C) Eğer müşteri başka firmaya giderse, daha önce yaptığı geç ve eksik ödemeleri bütün rakip firmalara
bildireceğimi söylerim.
D) Müşteriye bizimle çalışmaya devam etmesi için ek parasal olanaklar teklif ederim.
19) Tanıdığınız bir mühendis, bir başka mühendislik firmasına iş başvurusu yaptı ama yanlış bilgiler verdi. Ne yaparsınız?
A) Başvurduğu firmayı verilen bilgilerin doğru olmadığı konusunda uyarırım.
B) Hiç bir şey yapmam
C) Tanıdığımı arar, başvurusunu geri çekmesini öneririm.
D) Beklerim, eğer başvurusu ciddiye alınır da işe girerse o zaman firmayı arar bilgi veririm.
20) Aşagıdakilerden hangisi bilim insanının sahip olması gereken niteliklerden değildir?
A) Dürüst
B) Bencil
C) Objektif
D) Tarafsız
21) Aşagıdakilerden hangisi etik eğitiminin amaçlarından birisi değildir?
A) Özgür ve bilimsel düşünme ve değerlendirme yeteneği gelişmiş insanlar yetiştirmek,
B) Bilimselliğin öngördüğü anlamda şüpheci insanlar yetiştirmek,
C) Sorumluluklarının bilincinde olmayan insanlar yetiştirmek,
D) Kendini eğitmesini bilen insanlar yetiştirmek,
22) Bir makina montaj atelyesinde atelye şefisiniz. Yeni alınacak bir makina için binanın bir bölümünün temelinin
güçlendirilmesi gerekmektedir. İşvereniniz sizden bunun projelendirilmesini ve maliyetinin belirlenmesini istedi.
Projenizi hazırladınız, fiyat tekliflerini topladınız ve uygulama için 25000 YTL gerektiğini buldunuz. İşveren ise
“sadece 20000 YTL harcayacağım, ne yaparsan yap bu projeyi ucuza maletmek zorundasın” diye talimat verdi. Ne
yaparsınız?
A) Zemin analizlerini önünüze alıp makinanın zemin güçlendirme spesifikasyonları ile oynayarak, proje daha
ucuza ge lecek şekilde daha az güçlendirme mi yaparsınız.
B) Zemin analizlerini yeniden yaptırır, daha uygun yeni veriler elde etmeye
C) Temel tasarımında yapılan hesapları gözden geçirip makinanın spesifikasyonlarına uygun, ama daha ucuza
malolacak yeni bir tasarım mı yapmaya çalışırsınız.
D) Kafaya takmam, işten çıkarım,
23) Bir şirkette mühendis olarak işe başladınız. Hemen farkettiniz ki fabrikanın atıkları sessizce ve kimse görmeden bir
dağın yamacına boşaltılıveriyor. Konuştuğunuz bir işçi size “boşver, bu hep böyleydi zaten kimseye bir zarar gelmedi
şimdiye kadar… ”dedi. Ne yaparsınız?
A) Hemen şirket yetkililerine başvurarak bu uygulamayı durdurmadıkları takdirde basına bildireceğinizi mi
söylersiniz?
B) Çevre ile ilgili yetkililere ihbar mı edersiniz?
C) Uzun zamandır bu uygulama sürdüğüne ve bir zarar meydana gelmediğine göre gerçekten boş mu verirsiniz?
D) Şirketten ayrılır mısınız?
24) Görüşlerine çok değer verdiğiniz bir mühendis tanıdığınız size piyasaya yeni çıkmış bir başka firmaya ait bir üründe bir
tasarım kusuru bulunduğunu söylüyor. Siz de onun bu görüşüne katıldınız. Ne yapmamalısınız?
A) Arkadaşınıza üretici firmaya yazarak ürünün sorunu hakkında bilgi vermesini söylersiniz.
B) Hemen yeni bir ürün geliştirme çalışmalarına başlar ve kusurlu ürünün yerine kendi tasarladığınız kusursuz
ürünü piyasaya sürersiniz.
C) Hemen bir basın toplantısı düzenler ve ürünün kusurunu açıklarsınız.
D) Kendiniz üreticiyi arayıp sorunu bildirir ve tasarımı gözden geçirmelerini tavsiye edersiniz.
25) Endüstri toplumu öncesinde iş etiği ve iş ahlakı hangi kavramlarda değerlendirilmekteydi?
A) Din ve gelenek değeri
B) Gelenek ve felsefi değerler
C) Gelenek ve makine değeri
D) Makine ve dini değerler
26) Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki farktır?
A) İş etiği, evrensel-İş ahlakı, toplumsaldır.
B) İş etiği görsel-İş ahlakı kalıcıdır.
C) İş etiği bazı kesimlerde-İş ahlakı her kez için aynıdır.
D) İş etiği parça-İş ahlakı bütündür.
27) Aşağıdakilerden hangisi iş etiğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Küreselleşme
B) Teknoloji
C) Soysal sorumluluk
D) Kültür
28) Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin işçilere karşı etik sorumluluklarından biri değildir?
A) Çalışma hakkına saygı gösterme sorumluluğu
B) Çalışanlara özgür konuşma ortamı sağlama sorumluluğu
C) Çalışanların yaptıkları işlerde zorlama sorumluluğu
D) Özel Hayatın Gizliliği Hakkına Saygılı Olma Sorumluluğu
29) Toplumsal açıdan çalışma hayatında etik kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Sanayi kuruluşlarının çevreye zararı, çevre kirliliği, endüstriyel kazalar
B) İş yerinde sağlık kurallarının oluşturulması
C) Toplumun huzur ve refahı
D) Toplumu bilgilendirme, sosyal sorumluluk
30) Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin eşit ücret sorumluluğu kriterinden birisidir?
A) İş karşılaştırması
B) İşin zorluğu
C) Makineleşme
D) Hiçbiri
31) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin iş etiğini etkileyen faktörleri arasında sayılmaz?
A) Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır.
B) Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir.
C) Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodların belirlenmesi ve
kullanılmasıdır.
D) Küreselleşme İş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters düşmektedir.
32) Aşağıdakilerden hangisi etik kanunlarının faydalarından biri değildir?
A) Gerekli olan toplumsal güveni aşılar
B) Gruplaşmayı kolaylaştırır
C) Disiplin gereğini ortadan kaldırır
D) Değerleri ve kuralları netleştirir, açıklar
33) İş etiği ile iş ahlakı arasındaki fark hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) İş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını tanımlarken, iş
etiği toplum içindeki farklı grupların dinsel, cinsel, etnik kimliklerine göre değişmektedir
B) ikisi arasında bir fark bulunmamaktadır
C) İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; iş etiği göreceli, töresel ve
toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir
D) İş etiği, hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken iş ahlakı dine ve dinsel inançlara
göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır
34) Mesleki etiğin önem kazanmasının sebebleri hangi şıkta yanlış vurgulanmıştır?
A) Günümüzde değerlere dayalı davranış ve yönetim biçimleri, işletmelerin var olabilmeleri ve yaşamlarını
sürdürebilmeleri için ön koşullardan biri haline gelmesi
B) Kurumların topluma karşı sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve etik değerleri benimsemeleri
C) Etik değerlere sahip olmayan şirketlerin daha çok rağbet görmesi
D) İşletmelerin uluslararası iş standartlarına uyum sağlayabilmelerinde mücadeleci ve yenilikçi olmaları
35) Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ETİK, insanlar için neyin doğru olduğunu ortaya konmasıdır
B) ETİK, kişilerin bireysel çıkarlarını önceleyen davranışlarıdır
C) Etik ( ethics ) sözcüğü ,Yunanca’da gelenek görenek anlamına gelen ethos sözcüğünden gelir
D) ETİK, genel değer ahlaki değerlerin ve kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde ,bu değerler içinden benimsedikleri
özel değerlerin incelenmesidir
36) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası etik ilkelerinden değildir?
A) Güvenilirlik
B) Zarar vermeme
C) Bağımlılık
D) Dürüstlük
37) Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman
görüşüne başvurmalıdır.
B) İş sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri
taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır.
C) İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve
gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
D) İş sağlığı profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle işyeri sorunlarına ilişkin
kayıt tutmamalıdır.
38) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Mühendisler Birliği’nin belirlediği Mühendislik Etiği’nin Temel İlkelerinden biri
değildir?
A) Mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır.
B) Sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.
C) Sadece menfaat elde edebildiği konu hakkında çalışma yapmalıdırlar.
D) Yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır.
39) Kişilerin diğer kişilerle karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları; konuşma, oturma, giyinme, yeme, içme
yöntemler ini; topluluklarda, bayramlarda, düğünlerde nasıl hareket edeceklerini gösteren kurallara ne ad verilir?
A) Görgü kuralları
B) Din kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Etik kurallar
40) Dünya Mühendisler Birliği, Mühendislik Etiğinin Temel İlkelerini hangi yılda kabul etmiştir.
A) 1888
B) 1967
C) 1977
D) 1987
40) “Belirli bir kuruma, alana veya sosyal gruba özgüdür.” Bu yargı aşağıdaki kavramlardan hangisi için uygundur?
A) Ahlak
B) Etik
C) Din
D) Örf
41) Aşağıdakilerden hangisi bir mühendisten beklenmez?
A) Kamu sağlığını gözetmek
B) Çıkar çatışmalarından uzak durmak
C) Teknik bilgi ve becerileri iyileştirmek
D) Kamu sağlığını sağlamak
42) Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etiğinin temel ilkelerindendir?
A) Sadece işveren çıkarlarını gözetmek
B) Gerektiğinde subjektif kararlar vermek
C) Sadece kişisel itibar gözetmek
D) Sadece kendi uzmanlık alanında hizmet vermek
43) Aşağıdakilerden hangisi bilim etiği davranış standartlarından biri değildir?
A) Yasallık
B) Karşılıklı Saygı
C) İkilem
D) Onur payı
44) I.Genel Etik
II.Meslek Etiği
III.Görev Etiği
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri mühendislik etiği kapsamındadır?
A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
45) “Mühendisler mühendislik görevlerini yerine getirirken toplumun güvenlik, sağlık ve refahını üst düzeyde
tutacaklardır.” Bu yasa aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Genel etik
B) Temel Mühendislik Etiği
C) Çalışma Etiği
D) Bilim Etiği
46) Mühendisler mesleklerini icra etmeye başlamadan önce “Mühendislik Yemini” ederler. Aşağıda geçen mühendislik
yeminindeki boşluğu uygun bir şekilde doldurunuz.
“Bana verilen mühendislik unvanını sağladığı yetkilerin ve yüklediği sorumlulukların bilincinde olarak ülkenin ve
tüm dünyanın yararı için …………. davranmaya meslek yaşamı boyunca doğaya ve insanlığa zarar vermemeye,
bilgi ve becerilerimi sürekli geliştirerek mesleğin saygınlığını, etkinliğini ve toplumun yaşam kalitesini
yükseltmeye özen göstereceğime ant içerim.”
A) adil
B) saygın C) tarafsız ve doğru D) gerçekçi
47) İçinde yaşadığımız topluma göre değişen ve genelde çoğunluk tarafından kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin
toplamına ne denir?
A) Yasa
B) Örf
C) Ahlak
D) Dini Kurallar
48) Aşağıdakilerden hangisi ahlak anlayışımızı yansıtan karar, kural ve davranışlar bütünü olup, belirli bir kuruma, alana
veya sosyal gruba özgü davranış standartları evrensel özelliklere sahiptir?
A) Kurallar
B) İş Şartları
C) Ahlak kuralları
D) Etik
49) Aşağıdakilerden hangisi dürüstlüğü bozan davranışlardan biri değildir?
A) Aşırma
B) Kırpma
C) Duplikasyon
D) Objektif
50) Aşağıdakilerden hangisi, hak etmeyenlere verilirse adalet duygusunun zedelenmesine yol açar?
A) Açıklık
B) Onur Payı
C) Özgürlük
D) Eğitim
51) Aşağıdakilerden hangisi fırsat eşitliğine girmez?
A) verimlilik
B) Memleket
C) Yaş
Irk
52) “İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da
sahip olmayacaklardır. Ancak, insanları erdem ve ahlâk kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem şeref ve utanma
duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.” Sözü hangi ünlü filozofa aittir ?
A)Platon B) Konfüçyüs C) Immanuel Kant D)Descartes
53) Aşagıdakilerden hangisi ahlakın özelliklerinden değildir?
A) Toplumun en üst davranış standartlarını içerir
B) Herkesi kapsayıcıdır.
C) Bireylerin toplumsal ve meslekî rollerinden bağımsız değildir.
D) Toplumdan topluma yerel farklılıklar gösterebilir.
54) Aşagıdakılerden hangisi bilim etiği davranış standartlarındandır.
I-Dürüstlük
II-Dikkat
III-Eğitim
IV-Açıklık
A)I ve II B) I ve III C) I,II ve III D) I,II,III,IV
55) …..….,insan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, teknolojik vb. tüm alanlarda insanın
tutum, davranış, eylem ve kararlarında belirleyici olan, hiç kimsenin dışında kalamayacağı, kaçınamayacağı ilke ve
değerler bütünüdür. Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?
A) Bilim
B) Etik
C) Ahlak
D) Teknoloji
56) Aşağıdakilerden hangisi etik eğitiminin amaçlarından değildir?
A) Bilimselliğin öngördüğü anlamda şüpheci insanlar yetiştirmek
B) Özgür ve bilimsel düşünme ve değerlendirme yeteneği gelişmiş insanlar yetiştirmek
C) Ön yargılardan arınmış insanlar yetiştirmek
D) kendini toplumun üstünde gören insanlar yetiştirmek
57) Aşağıdakilerden hangisi ACM’nin etik kurallarından biri değildir?
A) Toplum ve insanlığın refahı için çalışmak
B) Telif ve patent haklarına saygılı olmak
C) Çalıştığı kuruluşun hak ve menfaatlerini ön planda tutmak
D) Mülk haklarına saygılı olmak
58) …….., içinde yaşadığımız topluma göre değişen ve genelde çoğunluk tarafından herhangi bir gerekçe gösterilemeden
doğru olarak kabul edilen değerlerin ve düşüncelerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdaki
kelimelerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahlak
B) Etik
C) Bilim
D) Teknoloji
59) Aşağıdakilerden hangisi Bilim Etiği Davranış Standartlarından biri değildir?
A) Onur Payı
B) Fırsat Eşitliği
C) Eğitim
D) Bulandırma
60) Aşağıdakilerden hangisi bilim etiği özelliklerinden biri değildir?
A)dürüstlük
B)açıklık
C) sahtecilik
D) yasallık
61) Dünya Mühendisler Birliği, Mühendislik Etiğinin Temel İlkeleri’ni hangi yılda kabul etmiştir?
A) 1888
B) 1977
C) 1967
D) 1987
62) Aşağıdakilerden hangisi IEEE Enstitüsünün Üyelerinden İstediği Etiksel Taahhütlerden biri değildir?
A) Başkalarını yanlış davranış veya iftiralarla yaralamalı ve bundan rant sağlayabilmelidir
B) Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmalıdır
C) Rüşveti tüm şekilleriyle reddetmelidir
D) Teknik çalışmaları araştırmak ve eleştirisini yapmalı, hataları kabullenmeli ve düzeltmelidir
63) Aşağıdakilerden hangisini “Meslektaşlar arasında yazılmamış ve imzalanmamış bir sözleşme” olarak
nitelemek mümkündür?
A) mühendislik etiği
B) mühendislik yemini
C) iş sözleşmesi
D) iş ahlakı
64) Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?
a) Doğruluk
b) Tarafsızlık
c) Mesleki sorumluluk
d) Yasalara uyum
e) İş ilişkilerinde politika
65) Aşağıdakilerden hangisi dedikodu olarak değerlendirilmez?
a) İş yerine bilgileri birileri ile paylaşmak
b) İş yeri hakkında konuşmak
c) Yöneticileri suçlamak
d) Çalışanlar üzerinde etkili olmak
e) Çalışanlar hakkında konuşmak
66) Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilke değildir?
a) Yetersizlik
b) Yasallık
c) Mesleğe bağlılık
d) Güvenilirlik
e) Dürüstlük
67) Aşağıdakilerden hangisi mesleki etiğin ortaya çıkması için sebeplerden biri değildir?
a) Mesleki olgunluk oluşturmak
b) Bireylere mesleki kimlik kazandırmak
c) İş hayatında yol gösterici olmak
d) Mesleki saygınlığı elde etmek
e) Kabul edilebilir davranışları belirlemek
68). Aşağıdakilerden hangisi bir meslek sahibinde bulunması gereken özelliktir?
a) Mesleki yetersizlik
b) Kendini beğenmişlik
c) Yaptıkları doğrular karşısında saygınlık beklentisi
d) Hukuk kurallarını çiğneme
e) Ürün sorumluluğunu dikkate alma
69) Aşağıdakilerden hangisi bir profesyonelin etik davranışı olarak değerlendirilemez?
a) Makine ve teçhizatı doğru kullanmak
b) Çalışanlarına saygı göstermek
c) Müşteri haklarını korumak
d) Üretilen ürünü ucuza mal etmek
e) Yetkinlik sahibi olmamak
70) Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Doğru-yanlış davranışları belirlemek
b) Doğru davranışları yazılı hale getirmek
c) Yanlış davranışları yazılı hale getirmek
d) Doğru-yanlış davranışları tespit edip uygulamak
e) Doğru-yanlış davranışları belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulamak
71) Aşağıdakilerden hangisi etik kuralların ortaya çıkmasında önemli olamaz?
a) İşveren, işçi ve uzman arasında bağlantı kurmak
b) Yalnızca insanlar için düşünmek
c) Toplumsal bilinci uyandırmak
d) Mesleki yetkinliğe sahip olmak
e) Doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmak
72) Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılamaz?
a) İşverene karşı sorumluluk
b) Müşteriye karşı sorumluluk
c) Çevreye karşı sorumluluk
d) Mesleğine karşı sorumluluk
e) Kendine karşı sorumluluk
Download