Uploaded by User4677

15000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 11000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

advertisement
T.C.
EDİRNE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN HÜKÜMLERİ
Birinci Bölüm
Genel Hükümler
MADDE 1. KAPSAM:
1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmış bulunan bu plan hükümleri; Edirne Karaağaç mahallesi ve
kentsel sit alanı dışında; belediye sınırları içinde yapılan 1/5000 ölçekli
nazım plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içinde kalan
alanlarda uygulanır.
1.2. Bu plan hükümleri ....../...../2006 tarih ve ..........sayılı Edirne Belediye
Meclisi kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Onay tarihinden önceki
plan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- İMAR PLANI KAYIT VE HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİĞİ
2.1. İmar planı ve bu plan hükümlerinde belirtilen kullanım amacı dışında
hiçbir tesis yapılamaz. Yapılacak tesisler sonradan hiçbir biçimde planda
gösterilen amaç dışında kullanılamaz.
2.2. Bu plan hükümlerinde yer alan hususlar imar planlarında aksine bir
açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.
2.3. İmar planlarında parselasyon durumları ve bina kitleleri bilhassa bu
maksatla etüt edilerek ölçüleri verilmediği takdirde sadece ayrık ve bitişik
bina yapılacağını ön bahçeli ve ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını
binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik
olarak gösterildiğinden bunlara ait ifadeler imar planının kayıtlarından
sayılmazlar.
1
MADDE 3 . İSTİSNALAR:
3.1. Bu plan hükümlerinin ; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu,775 sayılı
Gecekondu Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile
Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanımına Dair Yönetmelik, İşyeri
Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Binalarda Isı Yalıtımı
Yönetmeliği hükümlerine aykırı hükümleri ilave olarak ta 3194 sayılı İmar
Kanununa göre istisna edilen diğer yasa ve yönetmeliklere aykırı
hükümleri adı geçen kanun ve yönetmelikler kapsamına giren bölgelerde
uygulanmaz.
3.2. Resmi kurumlarca hazırlanacak ve onaylanacak yapı projelerinin
Belediyece incelenmesi sırasında bu plan hükümlerinin iç ölçülere ilişkin
hükümlerine bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.
3.3. Umumi binalar ile sanayi tesisleri kendileri ile ilgili bu plan
hükümlerinde verilenler dışında kalan iç ölçülere tabi değildir. Ayrıca ayrık
nizamda olmak toplam inşaat alanını aşmamak ve en az bahçe
mesafelerine uyulmak şartları ile resmi binalar, umumi binalar ve sanayi
tesisleri, bu plan hükümlerinin iç yükseklik ve derinlikler hakkındaki
kayıtlarına bağlı değildir.
Ancak özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak amacı ile TSE. standartlarına
uyulması zorunludur.
MADDE 4 . DİĞER İLGİLİ MEVZUATIN GEÇERLİLİĞİ
4.1. Parsel, yapılanma ve diğer hükümlerle ilgili bu plan hükümlerinde
belirtilmeyen konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili
yönetmelikleri,3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip
İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile imar mevzuatı açısından yürürlükte
olan kanun, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacaktır.
4.2. Bu plan hükümlerine göre yapılacak tüm yapılarda ve bu plan
hükümlerinde belirtilmemiş hususlarda; imar planı, fen, sağlık ve çevre ile
ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve tse tarafından
belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur.
4.3. Enerji nakil hattı altındaki yapılarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliğine uyulacaktır.
4.4. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Ve
İlgili Yönetmeliğine mutlak surette uyulacaktır. 2565 sayılı Askeri Yasak
Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren alanlarda; bu
imar planından sonra yapılacak her türlü plan değişikliği, uygulama,
ruhsat ve yapılaşmalarda ilgili askeri kuruluştan izin alınması zorunludur.
2
4.5. Plan sınırları içerisinde yer alan; taşkın alan ve kanal kesitleri DSİ
tarafından belirlenen derelerin taşkın alan sınırları içerisinde yer alan
kesimlerinde; DSİ raporunda belirlenen kanal tesislerin ilgili kuruluşça
yapılmasından sonra iskan izni verilecektir.
4.6. Bu plan hükümlerinde belirtilen hükümler ile diğer yönetmelikler
arasında çelişki olması durumunda Bayındırlık Bakanlığı’nın görüşü alınır
ve bu görüşe uyulur.
MADDE 5 . RUHSAT ZORUNLULUĞU VE RUHSATSIZ VEYA EKLERİNE
AYKIRI YAPILAR
Bu plan hükümleri kapsamındaki alanlarda;
5.1. Ruhsat işlemleri 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.
5.2. Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşaatına başlanmayan veya
ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi
yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilecektir.
5.3. Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya
parsellerde; kuruluş veya kişilerce tapusu bulunmamakla birlikte kamu
kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis
belgeleri ile; imar planı-plan hükümleri, ilgili kanun ve yönetmelikler ile
ruhsat ve eklerine uygun olarak yapı yapılabilir.
5.4. Yapılacak bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde planplan hükümleri ve/veya ilgili yönetmelik hükümleri ve ruhsat ve eki
projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez,
iskan edilen diğer bağımsız bölümlerde tamir, tadil veya ilave inşaat
işlemleri yapılamaz.
5.5. Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin
plan-plan hükümleri ve/veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olması,
bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat
işlemlerini durdurmaz.
5.6. Plan sınırları içerisinde tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere
rastlayan veya kalan parçası plan ve yönetmelik hükümlerine göre yapı
yapılmasına müsait olmayan arsalar kamulaştırılıncaya kadar sahipleri
tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam edilir. bu gibi yerlerden 5 yıllık
imar programına dahil olmayanlar için belediyeler tip imar yönetmeliğinin
21. maddesi hükümlerine göre muvakkat yapı yapılmasına izin verilir.
3
MADDE 6. BELEDİYENİN TASARRUFUNDAKİ YERLER ÜZERİNDE
İNŞAAT
6.1. Belediye tarafından; tasarrufu altında bulunan yol, otopark,park,yaya
bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin
yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım
ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp
kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent
mobilyaları ile peyzaj elemanları TSE standartlarına da uymak koşuluyla
yapılabilir
6.2. Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve
onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi can ve mal
güvenliğinin sağlanması zorunludur.
Madde 7. BİNA ÇATILARI VE ÇIKMALAR
7.1. Yapılarda bağımsız bölüm olarak çatı katı veya çekme kat yapılamaz.
7.2. Yapılarda %33 eğim ile bulunacak mahya kotunu geçmemek kaydıyla
çatı eğimi serbesttir. Bu şekilde inşaa edilecek yapıların çatılarında
7.2.1. Genel aydınlatma ve havalandırma amacı ile pencere yapılabilir.
7.2.2. Yapınının gezinti terası çatının formunu bozmayacak ve binanın
kat alanına göre %20’sini geçmeyecek şekilde yapılabilir.
7.2.3. Bu şartlarda yapılacak çatı arası inşaat alanına dahil edilemez
7.3. Hiçbir koşulda bağımsız bölüm olmaması kaydıyla mevcut bağımsız
bölümlerden herhangi biri yada birkaçıyla ilintilendirmek ve ne amaçla
kullanılacağı belirtilmek kaydıyla çatı aralarında hobi odası, eşyaların
konulduğu depo ve çalışma odası yapılabilir.
7.4. Ön bahçesiz yapı nizamı getirilmiş yol cephelerinde; toplam çıkma
alanının bayındırlık bakanlığı inşaat maliyeti birim fiyatlarının %25’i
oranında bedel alınması, sokak silüeti çizilmesi ve çevresine uyması
kaydıyla açık ve kapalı çıkma yapılabilir. yönetmelikte yer alan motif
çıkmalar hesaba katılmaz.
7.5. Kapalı ve açık çıkmalar, karşı komşu çıkması ile arası en az 7.00 m.,
tretuar üstünden konsol yüksekliği en az 4.00 m. ve genişliği en fazla1,5
m. olmak kaydıyla toplam binanın çıkma yapılacak cephesinin %50’sini ve
tretuar genişliğini aşmayacak şekilde yapılacaktır.
7.6. Yapılacak kapalı çıkmalar,. her durumda yoğunluğa dahildir.
4
MADDE 8. BELEDİYENİN YETKİLERİ
8.1. Bu madde ve plan hükümlerinin diğer ilgili maddeleriyle Belediye ye
bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları Belediye Başkanlığına
aittir.
8.2. İmar planlarında açıklanmamış ve bu plan hükümlerinde yer
almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre
uygulanacak şekli takdirine Belediye yetkilidir.
8.3. Belediye; uygun gördüğü yerlere yapıların estetiği, ile ilgili kurallar
getirerek, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum
sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe şeklini, boya
ve kaplamaları ile çatısının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir.
evvelce yapılmış yapılar içinde bu yetki kullanılır. ancak bu kurallar
özürlülerin ulaşabilirliğini engelleyemez.
MADDE 9. DEVAM
UYGULANMASI
EDEN
VE
BİTMİŞ
YAPILARA
MEVZUATIN
Bu planda plan hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce yapımına
başlanmış veya bitirilmiş yapılarda 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında
Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 12. maddesi ( değişik 2.9.1999
- 23804 sayılı resmi gazete) hükümleri uygulanır.
MADDE 10 . SONRADAN YAPILACAK HER TÜRLÜ İMAR PLANLARI
Bu imar planı yürürlüğe girdiği tarihten sonra;
10.1. Yapılacak diğer planlarda ( revizyon-ilave- uygulama imar planı ve
değişiklikleri) aşağıdaki şartlara uyulur.
10.1.1. 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine
10.1.2. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine
İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının
10.1.3. Yeterlilik Yönetmeliği hükümlerine
10.1.4. İlgili diğer tüm kanun,yönetmelik ve tüzük hükümlerine
uyulması zorunludur.
10.2. Mevzii İmar Planları:
Üst ölçek imar planları olan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ( değişik 02/09/1999 tarih –
23804 s. rg) 3 . maddesinin 5. fıkrasında tanımlanan mevzii imar planı
kapsamında plan yapılamaz.
5
10.3. Plan Değişiklikleri Yapımı:
Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal altyapı
dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere
dayanan kamu yararının ve uygulamanın zorunlu kılması halinde imar
planı değişikliği yapılabilir.
İlgili idarece hazırlanarak onaylanan imar planı değişikliklerinde
10.3.1. 3194 sayılı İmar Kanunu ile “ Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmelik” (değişik : 2/9/1999 tarih ve 23804 sayılı resmi gazete)
hükümleri ile bu yönetmeliğe bağlı olarak Bayındırlık Bakanlığı
tarafından yayınlanmış yürürlükteki genelgelere mutlak surette
uyulacaktır.
10.3.2. Söz konusu plan değişikliklerinde 07/01/2006 tarih ve 26046
sayılı resmi gazetede yayımlanan
“Plan Yapımını Yüklenecek
Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik”ne uyulacaktır.
10.3.3. İlgili idarece hazırlanan ve onaylanan imar planı
değişikliklerinde planlama alanı büyüklüğü ve projeksiyon nüfusuna
göre belirlenen grupta plan müellifinin imzasının bulunması
zorunludur. Bu plan değişikliklerinde aranacak plan müellifi grubu
planın tamamına göre belirlenen gruptur.
10.3.4. Plan değişikliği yapılmadan önce ilgili kamu kuruluşlarının
görüşünün alınması zorunludur.
MADDE 11. İMAR UYGULAMALARI
11.1. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre yapılacak imar
uygulamalarında düzenleme alan sınırları söz konusu kanunun 18.
maddesi hükümlerine göre düzenleme ortaklık payları olanaklar
ölçüsünde eşit olacak şekilde belediye tarafından tespit edilecektir.
11.2. Uygulama İmar Planı Yapılı Alanlarda İmar Uygulaması Amacıyla
3194 Sayılı İmar Kanunu 15., 16., 17. Ve 18. Maddelerinden hangisinin
Uygulanacağı Konusunda İmar İşleri Müdürlüğü Yetkilidir.
11.3. İmar planında gösterilen ada ayrım çizgileri parselin cephe alacağı
yönü göstermekte olup imar uygulaması sırasında lüzuma göre
kaydırılabilir.
6
İkinci Bölüm
Tanımlar
MADDE 12. YERLEŞME ALANI İLE İLGİLİ TANIMLAR
12.1. Yerleşik ( Meskun) Alan: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun
olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanlardır.
12.2. Gelişme (İnkişaf) Alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun
olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alanlardır.
12.3. Bağ Bahçe Nizamı Konut Alanları: Minimum ifraz büyüklüğü 3000
m² ve E= 0.15 h= 6.50 metre olan düşük yoğunluklu yerleşim alanlarıdır.
MADDE 13. KENT BÖLGELERİ TANIMLARI VE ALAN KULLANIŞ
ŞARTLARI
13.1. Çalışma Alanları:
13.1.1. Merkezi İş Alanı: İmar planında yönetim, sosyo kültürel ve
ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgede büro, iş
hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema,
tiyatro gibi sosyo kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel
eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir.
13.1.2. Sanayi Bölgesi:
13.1.2.1. İmar planında sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır.
bu alanlarda İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik ekinde belirlenen gayrisıhhi müeesselerden birinci
sınıf gayrisıhhi müeseseler dışındaki “ikinci ve üçüncü sınıf
gayrisıhhi müesseseler” yer alabilir.
13.1.2.2. Bölge içerisinde amaca göre hizmet verecek diğer
yapı ve tesislerde yapılabilir.
13.1.3. Küçük Sanayi Alanları: İmar planında küçük sanayi
kuruluşları, imalathaneler için ayrılmış alanlardır. Bu bölge
içerisinde daha çok kentliye yönelik hizmetler üretilen yapı ve
tesisler yapılabilir.
13.1.4. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları: Her türlü sanayi ve
mesken kullanımlarının dışında; içerisinde; otel, motel, pansiyon vb
gibi konaklama tesisleri ve lokanta da bulunabilen, resmi ve sosyal
tesisler, showroomlar, sinema, tiyatro ve eğlence merkezleri,
7
günübirlik faaliyetler ile büyük ölçekli ticaret faaliyetlerine yönelik
tesislerin yer aldığı alanlardır.
İmar planı üzerinde konut dışı kentsel çalışma alanlarında hangi tür
tesislerin yapılabileceği belirtilmiştir. Bu şekilde belirtilmeyen konut
dışı kentsel çalışma alanlarında; gerektiğinde mahallin ve çevrenin
özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir
görünüm elde etmek amacıyla hangi tür tesislerin yapılabileceğini
belirlemeye belediye yetkilidir.
13.1.5. Günübirlik Alanlar: Tarihî ve doğal güzelliği olan yerler ile
kırsal kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yörelerinde
bulunan, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkânlarından
birkaçının günübirlik olarak yapıldığı, konaklamasız tesisleri içeren
alan.
13.2. Sosyal Ve Kültürel Altyapı Alanları:
13.2.1. Yeşil Alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun
bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik eğlence ve kıyı
alanları toplamıdır. metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat
bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.
13.2.1.1. Çocuk Bahçeleri: 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını
karşılayacak alanlardır. bitki örtüsü ile çocukların oyun için
gerekli araç gereçlerinden, büfe, havuz, pergole ve genel
heladan başka tesis yapılamaz.
13.2.1.2. Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile
dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. imar planındaki
park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler
gösterilmemişse, büfeler havuzlar, pergoleler, açık çayhane ve
genel hela ile park alanları için yapılaşma şartları bölümünde
verilen (madde 26.12.2.2) yapılaşma şartlarının aşılmaması ve
bir projeye bağlanması şartıyla belediyenin uygun göreceği
kamuya açık tesisler ile lüzumu halinde açık spor tesisleri
yapılabilir.
13.2.1.3. Rekreasyon Alanları: Kentin açık ve yeşil alan
ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik
kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence,
dinlenme, piknik ihtiyacının karşılanabileceği lokanta, gazino,
kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile;
tenis, yüzme, mini golf, oto kros gibi her tür sportif faaliyetlerin
yer alabileceği alanlardır.
8
Bu alanların yapılaşmasında plan hükümlerinin yapılaşma
şartları bölümünde (madde 26.12.1) belirtilen şartlara
uyulacaktır.
13.2.2. Spor Ve Oyun Alanları: Spor ve oyun ihtiyaçlarını
karşılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarşisine göre
gerekli spor ve oyun alanları bulunur. bunlar futbol, basketbol,
voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor
faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır.
13.2.3. Bu alanlar dışında kalan kentsel sosyal ve kültürel altyapı
alanları, 3194 sayılı imar kanunun ‘Plan Yapımına Ait Esaslara
Dair Yönetmelik’ in 16.maddesinde (ek 1 tabloda) belirtilen
alanlardır.
13.2.4. 1 ve 2 nolu bentlerde belirtilen çalışma, sosyal ve kültürel
altyapı alanlarında yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan
düzenlemelerinin, özürlülerin de ulaşmasını ve kullanmasını
sağlayacak şekilde TSE standartlarına uygun olarak yapılması
zorunludur.
MADDE 14. ADA VE PARSELLERE AİT TANIMLAR:
14.1. Adalara Ait Tanımlar:
14.1.1. Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman oluşan veya
oluşmuş adadır.
14.1.2. İmar Adası: İmar planına göre oluşan veya oluşmuş tüm
çevresi imar yolları ve/veya imar planı sınırı belirlenmiş yapı
alanıdır.
14.2. Parsellere Ait Tanımlar:
14.2.1. Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro
adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.
14.2.2. İmar Parseli: İmar kanununa, imar planı ve yönetmeliğine
göre, gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde
binalar yapılabilen parseldir.
14.3.Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir.
Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel
cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar parsel
cephesidir.
14.4.Parsel Derinliği: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe
noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır.
9
14.5.Ön Bahçe: Parsel ön bahçe hattı ile yapı cephe hattı arasında
kalan parsel bölümüdür. Birden fazla cephesi olan parsellerde, yapı ile
yol arasında kalan bölümler de ön bahçe tanımına girer.
14.6.Arka Bahçe: Parsel arka hattı ile yapı arka cephe hattı arasında
kalan parsel bölümüdür.
14.7.Yan Bahçe: Ön Ve Arka Cephe Bahçeleri Dışındaki Bahçelerdir.
MADDE 15. YAPI DÜZENİNE AİT TANIMLAR:
0.35
Taks
1.15
Kaks
5
A
2
3
Yapı Nizamı( A: Ayrık, B:Bitişik,Bl:Blok,S:Serbest)
Ön Bahçe Mesafesi
Kat Adedi
Yan Bahçe Mesafesi
Emsal
E=1.00
15.1.Taban Alanı: Yapının parsele oturacak bölümünün yatay
izdüşümünde kaplayacağı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat
taban alanı içinde sayılır.
15.2.Taban Alanı Katsayısı: (Taks)Taban alanının imar parseli alanına
oranıdır.
15.3.Yapı İnşaat Alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat, çatı
arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm
katlarının toplam alanıdır.
15.4.Kat Alanı Katsayısı: (Kaks) (Emsal):
15.4.1. Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına
oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat,
çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün
katların; ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır.
10
15.4.2. Açık çıkmalar, iç yüksekliği 1.80 m.yi aşmayan ev yalnızca
tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, ticari amacı olmayan ve
yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar,
yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su
deposu ve hidrofor vb. bu alana katılmazlar.
15.4.3. Kullanılabilen katlar deyiminden konut, işyeri, eğlenme ve
dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye
ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve
benzeri alanlar anlaşılır.
15.5.Yapı Yaklaşma Sınırı: Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan
yapının komşu parsellere ve cephe aldığı yollara en fazla yaklaşabileceği
sınırdır.
15.6.Yapı Nizamları
15.6.1.Ayrık Nizam: Hiçbir yanından komşu binalara bitişik olmayan
yapı nizamıdır.
15.6.2.Blok Nizam: İmar planı veya yönetmelikte cephe uzunluğu,
derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden
fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.
15.6.3.Bitişik Nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki
binalara bitişik olan yapı nizamıdır.
15.6.4.Serbest Nizam: Mevcut konut dokusunun korunması istenilen
alanlarda kullanılan nizam olup mevcut oluşuma göre nizamlandırılır.
15.7.Bina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en
uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.
15.8.Tabi Zemin: Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir.
15.9.Saçak Seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.
15.10.Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine
kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.
(Planda h= ...... olarak gösterilmiştir.)
15.11.Kat Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir
üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir.
15.12.Bodrum Kat: Zemin katın altındaki katlardır.
15.13.Zemin Kat: İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre
alttaki kattır.
11
15.14.Asma Kat: Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 metre olan, zemin
katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu
bölümden bağlantıyı sağlayan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40
metreden az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 metreden
fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler.
15.15.Normal Kat: Zemin ve bodrum katlar dışında kalan kat veya
katlardır.
15.16.Son Kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır.
15.17.Resmi Bina: Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi
ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası
karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş
kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir.
15.18.Umumi Bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet
yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze,
kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu
gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt iş hanı, büro pasaj, çarşı gibi ticari
yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır.
15.19.Basit Tamir Ve Tadil: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana,
oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi
tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir.
15.20.Esaslı Tadilat: Yapılardaki taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat
alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil ruhsata
tabidir.
15.21.Yüksek Katlı Bina: 10 kat veya daha yüksek katlı binadır.
15.22.Ortak Alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları,
saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın
merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük,
sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır.
15.23.Yönetmelikte Adı Geçen Diğer Tanımlar: 1580 Sayılı Belediyeler
Tip İmar Yönetmeliğinde adı geçen özürlü, fenni mesul, fen adamları
tanımlarında söz konusu yönetmeliğin 27,28 ve 29. maddelerine
uyulacaktır.
12
Üçüncü Bölüm
Özel Hükümler
Madde 16.
Bu imar planında belirtilen yapılaşma şartları (TAKS, KAKS, Emsal,
minimum ifraz, yapı yüksekliği vb) imar planı değişikliği yapılmadan hiçbir
şekilde değiştirilemez.
Madde 17.
Kadastro, halihazır harita, kamulaştırma hattı ile imar planı hattının
uyuşmazlığından kaynaklanan uyumsuzlukları yolun genişliği ve
güzergahı değişmemek kaydıyla 1 m. ye kadar düzeltmeye belediye
yetkilidir.
Madde 18.
Plan uygulaması sırasında ortaya çıkacak küçük ihdas ve şuyulanmaları
gidermeye veya kadastro artıklarını yola katmaya belediye yetkilidir.
Madde 19.
Plan sınırlarının tümünde (sit alanı dışında) gösterilen kat yükseklikleri
Selimiye Camisinin estetiğini ve
görünüşünü bozmayacak şekilde
oluşacaktır. Selimiye Camisinin estetiğini ve
görünüşünü bozan
durumlarda kat yüksekliklerini lüzumu kadar azaltmaya belediye yetkilidir.
Madde 20.
20.1. Plan sınırları içerisinde iki katı geçen yapılarda parsel bazında
jeoteknik etüt (zemin etüdü) yaptırılmadan inşaat ruhsatı verilemez.
20.2. Yapılacak yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
20.3. Planda “Jeolojik Sakıncalı Alan” olarak gösterilen sahada hiçbir
şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Bu alanlar ağaçlandırılacak alan
olarak korunacak olup daha sonra plan değişikliği ile yapılaşmaya
açılamaz.
Madde 21.
13
Plan sınırları içerisinde her durumda mahreç alması mümkün olmayan
parsellerin; komşu parsellerden uygunluğu belediyece belirlenecek
parselle şuyulandırılmasında belediye yetkilidir.
Madde 22.
Meskun alanlarda, 06.12.2005 tarihinden önce yürürlükte bulunan imar
planı hükümlerine uygun olarak ruhsat alan ve yapılaşan parsellerde
mevcut teşekküle göre, 06.12.2005 tarihinden önce yürürlükte olan imar
durumu çerçevesinde değerlendirme yapılabilir. Ancak yıkılıp yeniden
yapılanmalarda ve yeni yapılanmalarda
yürürlükteki imar planı
hükümlerine uyulacaktır.
Madde 23.
23.1. Özel sağlık kuruluşları, sağlık kuruluşları, sinema, tiyatro, insanların
topluluk halinde bulundukları binalar, okullar ve özel okullar , kamu
kuruluşları, ticari ve turistik tesisler vb. umumi yapılar veya binanın bir
bölümünde bu tür birimlerin yer aldığı yapıların derinlik ve yükseklikleri
3194 sayılı İmar Kanununun Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde
belirtilen ölçülere tabi değildir.
23.2. Bitişik ve serbest nizam olarak belirtilmiş yapı adaları dışındaki
alanlarda yapılacak bu tür binalarda 3194 sayılı İmar Kanunu dışındaki
mevzuat gereği yapılacak olan iç yüksekliğin bina yüksekliğindeki getirdiği
fark, oluşacak toplam kat adedini arttırmamak kaydıyla bina yüksekliğine
eklenebilir. Ancak eklenecek yükseklik farkı imar planında belirtilen bina
yüksekliğinin %20’sini aşamaz.
Madde 24.
Eğimden dolayı bağımsız bölümlerin yer alabileceği katlar oluşması
durumunda; bina giriş kotunun altında kalan bağımsız bölümler ve bu
bağımsız bölümlerin girişlerinin bina cephesi girişinden farklı bir noktada
yapılabilmesi halinde asansör ve yangın merdiveni şartı aranmaz, ancak
bina giriş kotu üzerindeki katlar toplamı 5 ve üzeri olduğu durumlarda
asansör ve yangın merdiveni şartı aranacaktır.
Madde 25.
Eğimden dolayı kazınılan katlarda 02.02.2001 tarih ve 2001/22-19 sayılı
belediye meclis kararı gereğince mevcut imar planında belirtilen
yoğunluğun üzerinde kazanılan bağımsız bölümlerin metrekaresinden
belediye encümenin belirleyeceği rayiç metrekare bedeli alınması şartıyla
bağımsız bölümler yapılabilir.
14
MADDE 26. YAPILAŞMA ŞARTLARI
26.1. Konut Alanları
26.1.1.Yapı Nizamları
Planda belirlenen yapı nizamları ayrık, bitişik, blok ve serbest
nizamlardır.
26.1.1.1Planda Ayrık Nizam Olarak Gösterilen Alanlarda:
Bu alanlarda yapılacak yapılarda:
- Plan üzerinde yapılaşma koşulları belirlenmemiş ayrık nizama
tabi konut alanlarında yapılaşma Belediyeler Tip İmar
Yönetmeliğinde belirlenen koşullara göre yapılacaktır.
- Maksimum Bina Cephesi= 30 Metredir.
- İkili veya üçlü blok yapılması gereken yerlerde, daha uygun
çözüm yolları bulmak maksadıyla birkaç dar parseli birlikte
mütalaa ederek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak
bir tertipten uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplam (30.00)
metre olan ikili veya üçlü bloklar teşkil etmeye belediye
yetkilidir.
26.1.1.2. Planda Blok Nizam Olarak Gösterilen Alanlarda:
- Planda blok yapı nizamı olarak gösterilen adalarda azami blok
boyu (50.00) metredir. Bloklar arası mesafe minimum 10
metredir.
- Planda blok yapı nizamı olarak gösterilen adalarda önce ada
bütününde blok düzenlemesi yapılacak, yapı izni bu
düzenlemeden sonra verilecektir.
- Blok yapı nizam kararı getirilmiş yapı adalarında, bir parsele
birden fazla yapı yapılması durumunda, bloklar arası mesafe
10.00 m.den az olamaz, ancak sağır veya sadece tuvalet,
banyo, merdiven, aydınlatma gibi pencerelerin yer aldığı
cephelerde bina yüksekliği 15.50 m.ye kadar olan yapı
adalarında 6.00 m. bloklar arası mesafe, bundan sonra artan
her kat için karşılıklı 0.50 m. yani 1.00 m. arttırılarak çekme
mesafesi bulunur.
15
- Blok nizam kararı getirilmiş yapı adalarında; iki blok
arasındaki açık ve kapalı çıkmalar arasındaki mesafe 10 m.den
az olamaz.
26.1.1.3. Planda (B) Olarak Gösterilen Konut Alanlarında
- İmar planında İstasyon Mahallesinde “B” işaretli konut
adalarında 3 kata kadar olan yerkerde mevcut durum imar
durumudur.
Yıkılıp
yeniden
yapılaşmalarda,
yeni
yapılaşmalarda ve ilave yapılaşmalarda imar planı üzerinde
belirtilen şartlara uyulacaktır.
- Mevcut Durum tespiti; planın onay tarihinden sonra belediye
tarafından hazırlanacak/hazırlatılacak röleve çalışmasına göre
yapılacaktır. (02.06.2006 tarih ve 2006/87-1-245 sayılı Belediye
Meclisi Kararı)
- Bu madde 07.07.2006 tarih ve 2006/109-20 sayılı Belediye
Meclisi Kararı ile kaldırılmıştır.
26.1.2.Yerleşik Konut Alanları: (Meskun Konut Alanları)
26.1.2.1. Planda yerleşik konut alanı(A-n; Bl-n; B-n; -A,Bl,B
yapı nizamını, n kat yüksekliğini göstermektedir-)
olarak
gösterilen alanlarda: yıkılıp yeniden yapılanmalarda ve ilave
yapılaşmalarda; varsa imar planı üzerinde ki yapılaşma
şartlarına; yoksa 1580 sayılı Belediyeler Tip İmar
Yönetmeliğinde belirlenen yapılaşma şartlarına uyulacaktır
26.1.2.2. Planda yerleşik konut alanı (A-n; Bl-n; B-n; -A,BL,B
yapı nizamını, n kat yüksekliğini göstermektedir-) olarak
gösterilen ve yapı yaklaşma mesafeleri belirtilmeyen adalarda
mevcut teşekküle göre ön bahçe mesafesini tayine belediye
yetkilidir.
Yıkılıp
yeniden
yapılanmalarda
ve
ilave
yapılaşmalarda; bu plan hükmü maddesinin ba fıkrasına
uyulacaktır
26.1.2.3. Meskun alanların içerisinde küçük çapta ticari ihtiyacı
karşılayacak işyerlerinin kullanılmasına ruhsat vermeye
belediye yetkilidir.
26.1.2.4. Planda ayrık nizam meskun konut alanları (A-2; A-3;
A-4; A-5 vb) olarak tanımlanan imar adalarında; eski imar
planının 24. maddesine göre aynı yola cepheli parsellerde ayrık
nizamdan farklı bir yapılaşma oluşmuşsa; oluşan yapılaşmanın
eski imar planının 24. maddesine göre yapıldığı
16
belgelendirilmek şartıyla; diğer parseller için mevcut
yapılaşmaya göre imar durumu vermeye Belediye yetkilidir.
26.1.2.5. Planda “A” işareti ile gösterilen konut adalarında 5
katlı yapı yapılması durumunda minimum parsel büyüklüğü 500
m2 şartı aranacaktır. 5 katın altındaki yapılarda yan bahçe
mesafesi aranmaz
26.1.3.Gelişme Konut Alanları:
26.1.3.1 Gelişme konut alanları; projeksiyonlarla belirlenen
kentin 2020 yılı nüfusunun konut ihtiyacını gidermek için
planlanan alanlardır. Bu alanlarda; plan üzerinde gösterilen
yapı nizamları, kat adetleri, yapı yaklaşma mesafeleri,
yapılaşma koşulları (emsal, taks-kaks) ve minimum parsel
büyüklüğü değerlerine uyulacaktır.
26.1.3.2. Planda E= 1,20 h= 12,50 metre ve E= 0,90 h=9,50
metre olarak belirlenen ayrık nizam yapı adalarında:
- Minimum Parsel Büyüklüğü = 800 Metrekaredir.
- Bu plan hükümlerinde belirlenen ayrık nizama tabi yerlerde
uyulacak kurallar geçerlidir.
- Ayrık, Blok ve Bitişik Yapı nizamı getirilmiş adalarda minimum
ifraz şartı belirtildiği takdirde tevhid edilerek minimum parsel
elde edilen alanlarda yapı adası içinde bulunan diğer parsellerin
toplamının minimum parsel büyüklüğünü sağlaması şarttır.
26.1.4 Bağ- Bahçe Konut Alanları
26.1.4.1. Tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü alanlar olup
içerisinde aşağıda belirtilen yapılaşma şartlarını aşmamak
koşuluyla konut yapılabilir.
Yapılaşma Şartları:
Minimum ifraz Şartı = 3000 M2
Maksimum İnşaat Alanı (Emsal): = 0,15
Maksimum Bina Yüksekliği (hmaks) = 6.50 metre
Yapı Yaklaşma Mesafeleri:
Taşıt Yollarından= 10 Metre ve Yaya Yollarından =5 Metre
(01.02.2008 tarih ve 2008/16-77 sayılı Meclis Kararı ile)
Yan Bahçe Mesafesi (Minimum)= 5 Metre
17
26.1.4.2. Bağ Bahçe Konut Alanlarında minimum ifraz şartı olan
3000 m2 nin altındaki parsellerde; bu plan hükümlerinde
belirlenen parsel büyüklüğü dışındaki yapılaşma şartlarına
(emsal, hmaks,yapı yaklaşma vb) uymak koşuluyla yapı
yapılmasına izin verilebilir.
26.1.4.3. Bağ Bahçe Konut Alanı Olarak Tanımlanan İmar
Parsellerinde Yukarıda Belirtilen Yapılaşma Şartları (Emsal
Hmaks, Yapı Yaklaşma) Aşılmadan en fazla İki Bağımsız Birim
Yapılabilir
26.1.5. Planda Önerilenden Daha Az Katlı Yapı Yapılmak
İstenildiğinde Hazırlanacak Teknik Projelerin Yeterliliğine
Göre İnşaat Ruhsatı Vermeye Belediye Yetkilidir.
26.2. Gecekondu Önleme Bölgesi
26.2.1. Bu alanlarda plan üzerinde gösterilen yapılaşma şartlarına
uyulacaktır. Plan üzerinde yapılaşma şartları belirtilmeyen hususlarda
3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar
Yönetmeliğine uyulacaktır.
26.2.2. Plan üzerinde belirtilen parselasyon planı sonucu oluşan,
minimum cephe ve derinlik ölçüleri ile yapılaşmaya uygun olmayan
parsellerde yapı yapmaya uygun olacak şekilde bahçe mesafesini
belirlemeye Belediye yetkilidir.
26.3. Ticaret Alanları:
26.3.1. Ticaret Alanları:
26.3.1.1. İmar planında yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı
yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgede büro, iş hanı,
gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema,
tiyatro gibi sosyo kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel
eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir.
26.3.1.1.a. Ticaret alanlarında otel yapılması durumunda
Belediye Meclisinin 07.07.2006 tarih ve 2006/109-21 sayılı
kararı uygulanacaktır.
26.3.1.2 Ticaret alanlarında ateşli ve gürültülü olmayan ticari
amaca yönelik yapılar yapılabilir.
26.3.1.3. Yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafelerinde
plan üzerinde gösterilen şartlara uyulacaktır.
18
26.3.1.4. Planda gösterilen ticaret alanları dışında ihtiyaca göre
yerleşik (meskun) ve gelişme konut alanlarında mahalle
ölçeğinde dar kapsamlı ticari işletme yapılabilir. Bu ticari
işletmelerle ilgili gerekli inşaat ve işletme izinleri belediye
verilir.
26.3.1.5. Merkezi İş Alanları dışında ki tüm ticaret alanlarında
üst katlar isteğe bağlı konut olarak kullanılabilir.
26.3.1.6. Planda ticaret bölgesi olarak gösterilen blok ve bitişik
nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz
ikamete ayrılmayan sadece işyeri olarak kullanılan zemin
katları, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine
tecavüz etmemek kaydıyla arsa derinliğince yapılabilir.
26.3.1.7. Planda “T” işaretli Lalapaşa Yoluna Cepheli ticaret
alanlarında aşağıdaki yapılaşma koşullarına uyulacaktır.
TAKS: 1.00
KAKS: 2.00
H : 4 KAT
- Yukarıda verilen TAKS:1.00 değerinin altında bina taban alanı
oluşturulamaz.
- Bu alanlarda ikamete ayrılmayan sadece işyeri olarak
kullanılacak bodrum katlar yukarıda belirtilen KAKS oranına
dahil değildir.
26.3.2. Ticaret + Konut Alanları
26.3.2.1. İmar Planında ticaret + konut alanlarında belirtilen emsal
şartlarına uyulacaktır. Ticaret + Konut alanlarında çekme mesafeleri
konut alanlarında olduğu gibi mevcut teşekküle göre belirlenecektir.
26.3.2.2. Ticaret + Konut alanlarında konut ve ticaret birlikte veya ayrı
ayrı olarak belirtilen emsal şartlarını aşmamak kaydıyla yapılabilir.
26.3.3. Çevre otoyolunun kuzey tarafında ticaret borsası olarak
planlanan bölgede yer alan ticaret alanında toptan ticaret faaliyetine
uygun işletmeler yapılabilir.
26.4. Katlı Otopark Alanları
26.4.1.Genel otopark alanları dışında kentin otopark ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik alanlar olup hazırlanacak projesine göre bazı katları
ticari faaliyetlerde kullanılabilir.
26.4.2. D-100 kenarında planlanan katlı otopark alanının kentsel sit sınırı
dışında kalan kısmında aşağıda belirtilen hükümlere uyulacaktır.
19
Yapılaşma Şartları:
- Yol kotunun üzerinde mevcut çekme kriterlerine uyulacaktır.
- D-100 karayolu kotundan 1 kat üst ve 1 kat alt ticari kullanıma
yinelik birimler yapılması izni Belediye tarafından verilebilir. Ancak
bu birimler alt katlardaki katlı otopark alanları bitirilmeden
yapılamaz.
26.5. Bakım,Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları
26.5.1. Bu Alanlar; Sadece Bakım, Akaryakıt ve LPG ile Çalışan
Motorlu Taşıtlar İkmal Hizmetleri için ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda
birlikte veya ayrı ayrı Bakım Akaryakıt İstasyonu ve LPG İkmal
İstasyonu yapılabilir.
26.5.2. Plan Üzerinde ayrıca belirtilmediği durumda Yapılaşma Şartları
- İnşaat Alanı E= 0,50
- Maksimum Yapı Yüksekliği = 6.50 Metredir.
26.5.3. Bakım Akaryakıt İstasyonu ve LPG İkmal İstasyonlarının
birlikte veya ayrı ayrı yapılacağı durumda da yukarıda belirlenen
yapılaşma şartlarına uyulacaktır.
26.5.4. Plan üzerinde “Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu veya
sadece LPG İkmal İstasyonu” olarak gösterilen alanların dışında LPG
ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İkmal İstasyonları yapılamaz.
26.5.5. Bakım,Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonlarında; yürürlükte
bulunan; Petrol Piyasası Kanunu, Karayolları Kenarında Yapılacak ve
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş,
Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
(Sadece LPG İkmal İstasyonları için) ve ilgili diğer kanun ve
yönetmelik hükümleri ile, Türk Standartları Enstitüsünün Yayımlamış
olduğu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonu ve
Karayolu Taşıtları için Emniyet Kurallarını içeren TS 11939 sayılı
standartta (Sadece LPG İkmal İstasyonları için) belirlenen hükümlere
uyulacaktır.
26.6. İdari, Resmi, Eğitim,Sağlık Ve Sosyo Kültürel Tesisler:
26.6.1. Bu alanlarda plan üzerinde belirtilen yapılaşma şartlarına
uyulacaktır.yapılaşma şartı belirtilmeyen alanlarda yatırımcı kuruluş
tarafından hazırlanacak tip projelere göre uygulama yapılacaktır. Bu
alanlarda yapı yaklaşma mesafelerini en az 5 metre olmak kaydıyla
belirlemeye belediye yetkilidir.
20
26.6.2. Kat yükseklikleri imar adasının cephe aldığı yoldaki kat
yüksekliğini aşmayacak şekilde Belediye tarafından düzenlenebilir.
26.6.3. Bu alanlarda 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan
Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 59. maddesi hükümlerine göre
ruhsatlandırma yapılır.
26.7. Eğitim Kampusu Alanları
Eğitim Kampusu alanında çevrede bulunan okulların çok amaçlı
sosyal,sportif ve kültürel amaçlı yapıları ve Meslek okulları yer
alabilir.Bu tesislerle ilgili yapılaşma şartları çevre yapılaşmaya göre
Belediyece belirlenir. (04.02.2009 tarih ve 2009/60-113 sayılı Belediye
Meclis Kararı)
26.8. Belediye Hizmet Alanları: (BHA)
26.8.1. Belediye Hizmet Alanları kamu hizmetinin sunulması amacıyla
belediye’ye ayrılmış alanlar olup; bu alanlarda belediye hizmetinin
verileceği her türlü tesisler ile eğitim, sağlık, spor tesisleri ve her türlü
tarım ve hayvancılığa yönelik entegre tesisler ile belediye hizmet
alanlarında yapılacak binalarda bulunduğu alanın çevresindeki ve
kendisinin getireceği ihtiyaç dolayısı ile bu binaların içinde veya bu
binalarla birlikte aynı alan içerisinde bağımsız ticari birimler yapılabilir.
26.8.2. Belediyenin uygun görmesi halinde bu alanlarda kentin ve
çevrenin ihtiyacının karşılanması amacıyla bulunduğu alanda verilen
yapılaşma şartlarını ve çekme mesafelerini aşmamak kaydıyla ticari
faaliyetlere yönelik tesisler yapılabilir
26.8.3. Belediye Hizmet Alanlarında yapılacak yapılar için yapı
yüksekliği (h) serbesttir
26.8.4. Bu alanlarda ada bazında olup, 26.6 maddesinde belirlenen
yapılaşma şartlarına uyulur.
26.8.5. Yerleşik alanlar dışında, kalan Belediye Hizmet Alanlarında
Beton Santralleri yapılabilir. Yapılacak beton santrallerinde aşağıda
belirtilen yapılaşma şartlarına uyulacaktır.
E: 0.50
H: Serbest (İdari Tesis Alanlarında h: 9.50 m. olarak uygulanacaktır.)
26.8.6. Belediye Hizmet Alanlarında yapılacak Beton Santrallerinde
her türlü imar yolu ve komşu parselden çekme mesafesi 10 m. olarak
uygulanacaktır.
26.9. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları
21
26.9.1. Her türlü sanayi ve mesken kullanımlarının dışında; içerisinde;
otel, motel, pansiyon vb gibi konaklama tesisleri ve lokanta da
bulunabilen, resmi ve sosyal tesisler, showroomlar, sinema, tiyatro ve
eğlence merkezleri, günübirlik faaliyetler ile büyük ölçekli ticaret
faaliyetlerine yönelik tesislerin yer aldığı alanlardır.
Yapılaşma Şartları;
Minimum İfraz : 2000 M2
Emsal (E) : 1.50
Maksimum Yapı Yüksekliği : Serbest(07.07.2006/109-21 Belediye
Meclis Kararı)
-
Bu Alanlarda Turizme Yönelik Otel, Motel Ve Eğlence Yerleri
Yapıldığında :
Yapılaşma Şartları;
Minimum İfraz : 2000 M2
Emsal (E) : 2.00
Maksimum Yapı Yüksekliği : Serbest(07.07.2006/109-21 Belediye
Meclis Kararı)
26.9.2. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında; D–100 karayolu hariç
tüm yollardan çekme mesafesi en az 5 metre, yan bahçe mesafeleri
en az 3 metredir. Ön ve yan bahçe mesafelerini bu ölçülerin altında
olmamak üzere civarın yapılaşma karakterine uygun olarak
belirlemeye belediye yetkilidir.
26.9.3. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında; gerektiğinde mahallin
ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel
bir görünüm elde etmek amacıyla hangi tür tesislerin yapılabileceğini
belirlemeye belediye yetkilidir.
26.10. Sanayi Alanları
26.10.1. Sanayi Alanları :
26.10.1.1. İmar Planında Sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır.
Bu
alanlarda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik ekinde belirlenen gayrisıhhi müeesselerden birinci
sınıf gayrisıhhi müeseseler dışındaki “İkinci ve Üçüncü sınıf
gayrisıhhi müesseseler” yer alabilir.
26.10.1.2. Bu bölge içerisinde amaca göre hizmet verecek diğer
yapı ve tesislerde yapılabilir.
Yapılaşma Şartları:
İnşaat Alanı E= 0,60
22
Kat Yüksekliği (İdari Binalarda): 12.50 Metre
Kat Yüksekliği (Sanayi Yapılarında)= Serbest
Minimum Parsel Büyüklüğü= 5000 M2
26.10.1.3. Sanayi Alanlarında; D-100 karayolundan 25 metre
diğer tüm yollardan çekme mesafesi en az 10 metre, yan bahçe
mesafeleri en az 10 metredir.
26.10.2. Sanayi Depolama Alanları:
26.10.2.1. Sanayi faaliyetlerine hizmet verecek depolama
alanları olup yapılaşma şartları:
İnşaat Alanı E= 0,60
Kat Yüksekliği =Serbest
26.10.2.2. Taşıt Yollarında çekme mesafesi 10 metre, diğer
yollarda 5 metre ve yan bahçe mesafeleri 5 metredir.
(07.02.2007 tarih ve 21-03-136 sayılı Belediye Meclis Kararına
göre)
26.10.3. Küçük Sanayi Alanları:
İmar planında küçük sanayi kuruluşları, imalathaneler için ayrılmış
alanlardır. Bu bölge içerisinde daha çok kentliye yönelik hizmetler
üretilen yapı ve tesisler yapılabilir. Mevcut tesisler dışında ilave yapı
yapılması durumunda; ön ve yan bahçe mesafeleri aranmaksızın 1
katı geçmeyecek şekilde blok nizamda yapılaşma izni verilebilir.
26.11. Besi Alanları
Hayvancılığa yönelik tesislerin yer aldığı alanlardır.
Yapılaşma Koşulları :
Yollardan Yapı Yaklaşma Mesafesi En Az= 5metre
Yapılar Arası Mesafe En Az= 3 Metre
Her Birim Yapı = 100 M2
Yapı Yüksekliği= 4.50 Metre
26.12. Açık Ve Yeşil Alanlar
26.12.1. Rekreasyon Alanları
26.12.1.1. Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere,
kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar
23
planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyacının
karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi,
büfe, otopark gibi kullanımlar ile; tenis, yüzme, mini golf, oto
kros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır.
26.12.1.2. Bu alanlarda yapılabilecek yapılarda
Emsal: E= 0.05
Maksimum Yapı Yüksekliği= 6.50 Metre
26.12.1.3. Yukarıda verilen yapılaşma şartları ( toplam inşaat
alanı ve yükseklikler) aşılmamak kaydıyla birden fazla bağımsız
birim yapılabilir. Ancak yapılacak her bağımsız birimin toplam
inşaat alanı 250 m2 yi yüksekliği 6.50 metreyi geçemez.
26.12.2. Yeşil Alanlar:
Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi,
dinlenme, gezinti, piknik eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol
ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu
alanlar kapsamındadır.
26.12.2.1. Çocuk Bahçeleri: 0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını
karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için
gerekli araç gereçlerinden, büfe, havuz, pergole ve genel
heladan başka tesis yapılamaz.
26.12.2.2. Parklar:
- Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına
cevap veren alanlardır.
- İmar planındaki yeşil alanlar içerisinde park ve çocuk bahçeleri
için gerekli başka tesisler gösterilmemişse, büfeler havuzlar,
pergoleler, açık çayhane ve genel hela ile aşağıda verilen
yapılaşma şartlarının aşılmaması ve bir projeye bağlanması
şartıyla belediyenin uygun göreceği kamu yararına yönelik
tesisler ile lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılabilir.
- Yapılaşma Şartları:
Emsal: E= 0.05
Maksimum Yapı Yüksekliği= 3.50 Metre (Tek Kat)
- Yukarıda verilen yapılaşma şartları ( toplam inşaat alanı ve
yükseklikler) aşılmamak kaydıyla birden fazla bağımsız birim
yapılabilir. Ancak yapılacak her bağımsız birimin toplam inşaat
alanı 100 m2 yi yüksekliği 3.50 metreyi (tek kat) geçemez.
24
- Yapılacak yapılar; mutlak
malzemeden yapılacaktır.
surette
sökülüp
taşınabilir
- Park alanlarında projesi gereği yapılacak doğal görünümlü
yapılar ve parkın peyzaj kalitesini arttırmaya yönelik
uygulamalar sonucu yapılacak yapılar emsale dahil değildir. Bu
yapılar uygun düzenlemeler ile kullanıma açılabilir.
— Park Alanında Kalan ve İçerisinde tescilli taşınmazlar yeralan
alanlarda yapılacak düzenlemelerde Edirne Kültür ve Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Bölge
Kurulu
Kararı
Alınacaktır.(07/0772006 tarih ve 2006/109–7 sayılı Belediye
Meclis Kararıyla Eklenmiştir.)
26.12.2.3. Mesire Alanları ( Piknik Ve Eğlence Alanları):
Bu alanlar kentin piknik ve eğlence ihtiyaçlarına ayrılmış alanlar
olup bu alanlarda yukarıdaki madde (bb- parklar) hükümlerine
göre yapılaşma izni verilebilir.
26.12.2.4. Spor Ve Oyun Alanları:
- Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda
kent ölçekleri hiyerarşisine göre gerekli spor ve oyun alanları
bulunur. Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme,
atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık
ve kapalı tesis alanlarıdır.
- Bu alanlarda sportif amaçlara yönelik büfe, soyunma odası,
genel hela , yönetim ve bekçi kulübesi dışında yapı yapılamaz.
- Bu alanlarda yapılabilecek yapılarda
Emsal: E= 0.05
Maksimum Yapı Yüksekliği= 6.50 Metre
- Yukarıda verilen yapılaşma şartları ( toplam inşaat alanı ve
yükseklikler) aşılmamak kaydıyla birden fazla bağımsız birim
yapılabilir. Ancak yapılacak her bağımsız birimin toplam inşaat
alanı 250 m2 yi yüksekliği 6.50 metreyi geçemez.
26.13. Turizm Tesis Alanları
26.13.1.Planda Turizm Tesis Alanı (TTA) Olarak Gösterilen
Alanlarda:
25
Planda TTA olarak tanımlanan yapı adalarında turizm belgeli otel, tatil
köyü, motel, pansiyon, kamp alanları vb gibi konaklama amaçlı
tesisler, büyük ölçekli ticari tesisler (alışveriş merkezleri, eğlence
merkezleri,dinlenme tesisleri vb) ve turizm amaçlı ticari faaliyetler
(eğlence merkezi,hediyelik eşya satışı,eczane,market...vb) yapılabilir.
Yapılaşma Şartları:
Minumum Parsel Büyüklüğü: 2000 m2
İnşaat Alanı (Emsal): 2.00 (07.07.2006/109-21 Belediye Meclis Kararı)
Kat Yüksekliği (Hmaks): Serbest
(07.04.2010 tarih ve 2010/96-219 sayılı Meclis Kararına göre)
Turizm Tesis Alanlarında 15,50 m den daha yüksek yapı yapılması
durumunda Bayındırlık bakanlığının 19.07.2006 tarih ve 2006/13 sayılı
genelgesinin c maddesi gereğince değişikliğe esas jeolojik etüt
onaylatılması kaydıyla ruhsat verilecektir.(04.05.2010 tarih ve
2010/126-285 sayılı meclis kararına göre. )
26.13.2. Tercihli Turizm Alanları
İmar planında tercihli turizm alanları olarak belirtilen yerlerde turistik
tesisler yapılabilir.
Yapılaşma Şartları:
Minumum Parsel Büyüklüğü: 2000 m2
İnşaat Alanı(Emsal): 2.00 (07.07.2006/109-21 Belediye Meclis Kararı)
Kat Yüksekliği (H maks): 15.50 m.
Ancak bu alanlarda isteğe bağlı olarak; birlikte ruhsatlandırılması ve
tüm işlevlere aynı anda yapı kullanma izni verilmesi şartıyla konut ile
Turizm Tesisi ve alışveriş merkezi birlikte yapılabilir. Bu durumlarda
yukarıda belirtilen toplam inşaat alanının(emsal) %25 ‘i turizm tesisi
ve alışveriş merkezi yapımı, % 75 ‘i konut yapımı için kullanılır.
26.13.3. Günübirlik Alanlar
26.13.3.1. Tarihî ve doğal güzelliği olan yerler ile yayla ve kırsal
kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yörelerinde bulunan,
yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkânlarından birkaçının
günübirlik olarak yapıldığı, konaklamasız tesisleri içeren alanlar
olup yapılaşma şartları aşağıdaki gibidir.
Yapılaşma Şartları:
Maksimum Kat Yüksekliği: 4,50 Metre
Maksimum İnşaat Alanı (E): 0,05
26
26.13.3.2. Bu alanlarda yukarda verilen inşaat alanlarını
aşmadan birden fazla bağımsız birim yapılabilir. ancak bu
bağımsız birimler 250 m2 den büyük olamaz.
26.14. Pazar Alanı
26.14.1. Kent içerisinde semt ölçeğinde pazar ihtiyacının karşılanacağı
alanlardır. Açık ve kapalı olarak düzenleme yetkisi belediyeye aittir.
Kapalı olarak düzenleme yapılması halinde aşağıdaki yapılaşma
şartlarına uyulur.
Maksimum Bina Boyu
Maksimum Bina Yüksekliği
Maksimum İnşaat Alanı (Emsal)
= 30.00 Metre
= 6.50 Metre
= 0,50
26.14.2. Açık Pazar alanlarında Pazar kurulmayan günlerde bu alanlar
otopark olarak kullanılabilir.
26.15. Tarım Alanları
Bu alanlar ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetin sürdürüldüğü alanlar olup, bir
ailenin oturmasına mahsus bağ evi niteliğinde yapılar yapılabilir. Parsel
sınırlarına 5 m. den fazla yaklaşılamaz. İfraz yapılabilmesi için parselin bir
kadastro yoluna cephesi bulunması zorunludur.
Yapılaşma Şartları:
Minimum İfraz
Minimum Cephe
Kaks
Maksimum Yapı Yüksekliği
Maksimum Yapı Alanı
= 5000m2
= 25 M.
= 0,05
= 6,50 M.
= 250 M2
26.16. Ağaçlandırılacak Alanlar
26.16.1. Bu alanlar doğal karakteri korunarak ağaçlandırma yapılacak
alanlardır.
26.16.2. İmar planında bu kullanım ayrılan alanlar içerisinde özel
mülkiyete konu olan taşınmazlar bulunması halinde aşağıdaki
yapılaşma şartlarına uyulur.
26.16.3. Parsel sınırlarına 5 m. den fazla yaklaşılamaz. İfraz
yapılabilmesi için parselin bir kadastro yoluna cephesi bulunması
zorunludur.
26.16.4. Yapılaşma Şartları:
27
Minimum İfraz
Minimum Cephe
Kaks
Maksimum Yapı Yüksekliği
Maksimum Yapı Alanı
= 5000m2
= 50 M.
= 0,05
= 6,50 M.
= 250 M2
26.17. Özel Sağlık Tesisi Alanları
26.17.1. Bu alanlarda plan üzerinde belirtilen yapılaşma şartlarına
uyulacaktır.
26.17.2. Kat yükseklikleri imar adasının cephe aldığı yoldaki kat
yüksekliğini aşmayacak şekilde düzenlenebilir.
26.17.3. Bu alanlarda yapı yaklaşma mesafelerini en az 5 metre olmak
kaydıyla belirlemeye Belediye yetkilidir.
26.17.4. Emsal =1.50’dir.
26.18. Özel Proje Alanları
Bu alanlarda imar planında belirtilen yapılaşma şartlarına uyulacaktır.Özel
proje alanlarında Ticaret, Sosyal, Kültürel, Turizm, Spor ve Konut alanı
yapılabilir. Bu fonksiyonların herhangi biri tek başına veya tüm fonksiyonlar
birlikte yada birkaçı birlikte yapılması serbesttir.
26.19. Yapı Yasağı Getirilen Alanlar
Yapı Yasağı getirilen bu alanlarda muhtemel toprak kaymasından dolayı imar
planı revizyonu vb. yöntemlerle geçici ruhsat (muvakkat) verilemez.
26.20. Hafriyat Yasağı Uygulanacak Alanlar
Bu alanlarda Muhtemel Toprak Kayması Tehlikesinden dolayı; hiçbir şekilde
toprak kazılmasına, toprak alınmasına izin verilemez. Bu alanlarda gerekli
tedbirler Belediye tarafından alınacaktır.
26.21. Dini Tesis Alanları:
Cami alanlarında yapılacak asıl yapı ve diğer tüm müştemilatların toplam
inşaat alanı oranı (Emsal) 0.50 olup, müştemilatlar emsale dahildir.Yapılacak
müştemilatların yüksekliği tek kattan (3.50) metreden fazla olamaz.Cami
alanlarında yapılacak müştemilatların kullanım şekli (Kuran Kursu, İmam Evi
vb.) ile ilgili olarak Edirne İl Müftülüğünün görüşü alınacaktır. (04.11.2009
tarih ve 2009/356-760 sayılı Belediye Meclis Kararı ile)
26.22.Terminal Alanı:
28
Terminal Alanında şehirlerarası ulaşımın sağlanması amacıyla gerekli
tesisler ile birlikte yolcuların faydalanması amacı ile ofisler, lokanta,
kafeterya, otel ve ticari birimler Belediyenin uygun göreceği vaziyet planına
uygun olarak yapılabilir. (07.04.2010 tarih ve 2010/91-214 sayılı Belediye
Meclis Kararı ile)
Ek madde 1- İmar Planı sınırların içerisinde, kamuya ait alanlar üzerinde
kalan yerlerde, yatırımı gerçekleştirecek kuruluşun izni dahilinde imar planı
değişikliği aranmaksızın trafo alanı ayrılabilir. Bu nedenle doğacak ifraz,
tevhid ve takas işlemleri imar planı koşulları aranmaksızın yapılabilir.
( 05.04.2006/67-140)
29
Download