Uploaded by User4415

istanbul TiCARET ODASI

advertisement
iSTANBUL TiCARET ODASI
1987 YILI
FAALiYET RAPORU
(Eylül
Ayı
Sonu itibariyle)
iSTANBUL
LEBiB YALKIN YAYTMLARI
VE BASIM iŞLERi A.Ş.
1987
İ
Ç
İ
NDE K İ L E R
Sayfa No.
I.
I I.
TüRKİYE EKONOMİSİ
İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ...........
.
A. Genel Çalışmalar ............................... .
ı. Ekonomik Raporlar ........................... .
2. Aylık Ekonomik Veriler ...................... .
3. istatistiki Broşürler......... .. . . . . . . . . . .. ..
4. Fiyat İndekslerinin Revizyonu................
5. Taban Fiyatlar hakkında Rapor................
6. Makro Ekonometrik Model......................
B. DiQer Araştırma Konuları........................
1. Sermaye Piyasası.............................
2 . Der ı eme Dergi s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. KİT'lerin Maliyet Artırıcı Etkileri..........
4. Türkiye Ekonomisinde Yapısal DeQişim, Dış
Borçlar ve Büyüme............................
5. Dünya'da ve Türkiye'de Dış ŞoklaraKarşı
Geliştirilen istikrar Politikaları
(1950-1987) Konulu Araştırma.................
6. GüneydoQu Anadolu Projesi (GAP)..............
7. SoQuk Zincir araştırması.....................
8. Kredi Faiz Oranlarındaki Düşüş...............
9. Türkiye'de Yatırımların Analizi..............
10. Uluslararası TaşımacılıQın Hukuki Sorunları..
SEMİNER ÇALIŞMALARI................................
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
1. Taksitli Satışlar ve Tüketici Kredileri Semineri. 9
2. İnşaat Sektöründeki Gelişmeler Semineri ......... 10
3. Vergi Toplantıları. ............................. 10
- II -
Sayfa No.
4. Su ürün ı eri Semineri...........................
5. Zeytin ve Zeytinya~ı üretim ve Pazarlamas)
Semineri .......................................
6. Turizm Semineri................................
7. İhracat E~itim Semineri........................
8.
I I I.
DIŞ
A.
Yıl
İçinde Katıldı~ımız
Seminerler.............
İLİŞKİLER .....................................
Tanıtım........................................
Dönük ilanlar ..........................
2. Dış Fuarlara iştirak........................
3. Sergiler....................................
4. IBCS Sistemi................................
5. Milletlerarası Ticaret Odası Konferansı.....
B. Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Çalışmalar.......
ı.
Dışa
C.
İhracatın Teşviki..............................
D.
Araştırma,
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Faaliyetleri......
Pazar Araştırmaları ve Tetkik Gezileri......
a) Pazar Arama Gezileri .....................
b) Piyasa Araştırmaları.....................
ülke Bazında incelemeler....................
Yaş Sebze ve Meyve Piyasa Araştırması.......
Deri ürünleri İhracat Pazar Araştırması.....
İhracatda Yeni Pazarlar.....................
Rehber Yayınları............................
a) İhracat Katalo~u.........................
b) İthalatçı Adres Kitabı...................
İnceleme
ve
Yayın
lO
ll
12
12
13
14
14
14
14
15
16
16
16
24
26
26
26
26
27
28
29
30
31
31
31
- III -
Sayfa No.
E.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
I V.
KONULAR.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulamadaki
Sorunlar ........................................ 49
a) KDV Nispetinin Değiştirilmemesi .............. 49
b) KDV Kanununda Değişiklik Yapılması ........... 50
c) Süt ürünlerinde KDV Nispeti .................. 50
d) Vadeli Satışlarda KDV Uygulaması ............. 50
e) Banka ve Sigorta Muamelelerinin KDV Kapsamına
Alınması .....................................
51
f) Teşvikli Yatırımlarda KDV .................... 51
Ortalama Kar Haddi Esasının Kaldırılması ........ 52
Yatırım İndirim İstisnası .......................
52
Vergi Rehberi................................... 52
Vergi ödüllendirilmesi .......................... 52
MALİ
A.
B.
C.
D.
E.
V.
Konular ................................... 32
AET İle İlişkiler ................ ~ ........... 32
Yabancı Sermaye..............................
33
Başarılı İhracatçıların Seçimi ve ödüllend i ri l me s i ................................. _ . . 33
Vize Uygulaması.............................. 33
Odamıza Gelen Heyetler .......................
34
Dış Ticaret Tatbikat Çalışmaları .............
48
Diğer
VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI. ...............
A. Mevzuat Ça ı ı şma ı ar ı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
ı. Türk Ticaret Kanunu nun Tadili ...............
2. Protesto Olan Senetler .......................
İÇ TİCARET
54
54
54
54
- IV Sayfa No.
3. Çizgi li Çek Kullanımı ...
4. Taksitli Satış Konusunda Mevzuat Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Seyyar Satıcılık Kanun Tasarısı.............
6. Finansal Kiralama Hakkında Görüş Tespiti....
7. İşyerierinde Spor Tesisi Yapma ve Antrenör
İstihdamı Hakkında Yönetmelik Taslağı.......
8. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu............
9. Sanayi ürünleri Dışındaki Standart Çalışmaları........................................
B. Riayeti Mecburi Mesleki Kararların Uygulamaları
İle Tüketicinin korunmasına İlişkin Diğer
Uygulamalar....................................
ı. Dürüst Reklamcılık..........................
2. Etiket Koyma Mecburiyeti....................
3. Tekstil ürünlerine İlişkin Riayeti Mecburi
Mesleki Karar Tasarısı......................
4. Tacirler Gönüllü Taahhütnamesi ..............
5. Tüketici Şikayetleri........................
c. İç Ticarette Karşılaşılan Zorluklar............
ı. Arsa Sorunu ve Kooperatif Sorunları.........
2. İşyeri Açma Harcı...........................
3. Trafik düzeni...............................
4. Yükçü Bölükleri Tarifesi....................
5. TÜBİTAKGezileri ............................
55
56
56
57
57
57
58
59
59
59
59
60
60
60
62
63
63
63
64
- V-
Sayfa No.
D. Sektör Bazında Çalışmalar......................
64
ı . Otomotiv San ay i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
2. Eczanelerde İlaç Dışındaki Mamullerin
Satılması...................................
65
3. Yaş Meyve ve Sebze Tanzim Satışları.........
65
4. Altın Borsası Kurulması.....................
65
5. Petrol Mevzuatı ve Dağıtım Sistemi..........
66
6. Sinema ve Tiyatro Kesiminin Sorunları.......
66
7 . Toz Ş e ker Am ba l a j ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
E. Perakende Ticaretin Bünyesi....................
68
F. iç Ticaret Şubesi Tatbikat Faaliyetleri........
68
VI. KüÇüK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR................
A. Küçük Sanayide Kapasite Kullanımı..............
B. Basım Sanayiinin Envanteri ve Kapasite Kullanım
69
69
Oranı..........................................
Diğer Çalışmalar...............................
69
69
70
70
71
71
72
l. Elektrik Güvence Bedellerinin Taksitle
ödenmesi....................................
2. işyerlerinin Nakli Çalışmaları..............
3. Müsaade Belgeleri Düzenlenmesi..............
4. İş Makinalarının Tescil ve Plaka işlemleri..
5. Standart Metinlerinin incelenmesi...........
72
72
72
72
73
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Mesleki Geziler................................
İzmir Fuarı....................................
Yan Sanayi ihracatının Artırılması.............
Yan Sanayide Verimlilik Çalışması..............
Küçük Sanayicinin Sorunları Semineri...........
- VI -
Sayfa No.
6.
7.
VII.
Yıl
E~İTİM
A.
B.
C.
D.
E.
Belgeleri.....................
Kapasite Çalışmaları..............
Yatırım Teşvik
İçinde
VE KULTUR
ÇALIŞMALARI.....................
Okullar..................
a) Anadolu Ticaret Lisesi.....................
b) lOO.Yıl İlkOkulu...........................
Akşam Teknik Kursları, Stilist, Modelist,
Bilgisayar Kursları...........................
Beceri Kazandırma Kursları....................
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası.............
Pratik Akşam Ticaret Kursları, Satış Elemanı
Kursları, Muhasebe ve Satıcılık Sertifikası
1
Odamız ca Yaptırılan
İmtihanları...................................
F. Burs Uygulaması...............................
G. Stajyer Öğrenciler............................
H. Oda İçi Eğitim Çalışmaları....................
VIII. ODA
İÇİ ÇALIŞMALAR...............................
ı.
5590
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
iç Yönetmeliği.........................
Kanuni Aidatlar...............................
Dokümantasyon Servisi Çalışmaları.............
istihbarat Faaliyetleri.......................
Oda Binasının ·Yeniden Düzenlenmesi............
Memur Lojman Konutlar ı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makineleşme He İl'gili Çalışmalar.............
Sayılı
Odamız
Kanunun Tadili ve
Diğer
Mevzuat...
73
73
74
74
74
74
74
75
75
76
76
76
77
77
78
78
78
79
80
82
83
83
- VI I -
Sayfa No.
·9. Konut Kredisi Yardımı .........................
lO. Yayın Faaliyetleri...........................
a) Oda Gazetesinin Geliştirilmesi............
b) Oda Mecmuası..............................
c) Kitap Baskı Faaliyetleri..................
ll. Bilgisayar Faaliyetleri.......... ...........
EKLER.................................................
84
84
85
85
86
87
94
I.
TüRKİYE EKONOMİSİ
A. Genel
İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Çalışmalar
1. Ekonomik Raporlar :
dünyada ve ülkemizde bir
gibi,
önceki yıl ve mevcut ekonomik durumu yansıtan ve 1983 yılında
başıattığımız
uygulama ile altı aylık dönemler itibariyle yavımlanması
öngörülen raporumuzun ilki yayımlanmıştır. İkinci
rapor~muz ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Geçmiş yıllarda olduğu
ziyaret eden yabancı heyetler ile yurt dışına
giden heyetlerimizin yapacakları temaslarda, ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verilebilmesi amacıyla yıl­
lık ekonomik raporumuza bağlı olarak yayımladığımız "İngilizce
özet Rapor" basım aşamasındadır.
Odamız' ı
2.
Aylık
Ekonomik Veriler
Ekonomi ve
sosyal içerikli kararların ve görüş tespitlerinin sağlıklı olabilmeleri için olayların içinde yaşanılma­
sı ve sürekli olarak izlenilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, 1984 yılında hazırlamaya başladığımız "Aylık Ekonomik
Veriler" adındaki istatistiki bilgileri içeren derlernemizin
Türkçe-İngilizce olarak her ay yayınlanarak ilgililerin istifadelerine sunulmasına devam edilmektedir.
- 2 -
3. istatistiki
Broşürler
:
içinde ve yurt dışında uzun süredir dağıtımında
bulunduğumuz
"Rakamlarla Türkiye Ekonomisi'' isimli Türkçe ve
İngilizce broşür, bu yıl da yayınlanmıştır.
Yurt
Bu arada,
özellikle yurt dışına giden heyetlerimizin,
ülkemiz hakkında genel ekonomik konularda özet ve pratik bilgileri kolaylıkla yabancılara sunabilmeleri ve ayrıca yurt
içinde de yararlanılabileceği düşüncesiyle Türkçe ve İngilizce
olarak
yayınladığımız
"Türkiye Ekonomisi" isimli küçük
broşürlerimiz bu yıl da yenilenmiştir.
4. Fiyat indekslerinin Revizyonu
gibi, 1951 ve 1953 yıllarında gerçekleştiri­
len temel çalışmalara dayanan ve Odamız'ca bu tarihlerden
günümüze kadar düzenli bir şekilde hazırlanmakta olan İstanbul
Toptan Eşya Fiyatları ve ücretliler Geçinme İndekslerinin,
ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı, üretim çeşitleri, pazar
yapısı,tüketim kalıplarında meydana gelmiş bulunan deqişiklik­
ler nedeniyle yeniden düzenlenmesi 1983 yılı İş Programında
öngörülmüş ve İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi İstatis­
tik Araştırmaları Merkezi ile belirlenen ortak bir program
çerçevesinde öngörülen revizyon çalışmaları ile ilgili hanehalkı
gelir ve tüketim harcamaları anket safhası 1985 yılında
başlamış
1986 Nisan ayında bitirilmiştir. Bu aşamada örnek
olarak seçilen 1500 adet aile ile anket çalışmaları tamamlanmış,
anketle elde edilen veriler kodlanarak Odamız bilgisayarına
giriş yapılmıştır.
Bilgisayar değerlendirme çalışmaları
halen sürmektedir.
Bilindiği
- 3 -
Bununla beraber, yılbaşından itibaren yeni indeks kapsamına girebilecek maddelerin fiyat derleme çalışmalarına baş­
lanmıştır. Bu fiyatlar temel alınarak, 1988 başlarından itibaren yeni indekse ilişkin aylık veriler alınmaya başlanacaktır.
taraftan, Toptan Eşya Fiyatları indeksinin revizyon çalışmalarına esas teşkil edecek veriler DİE'den temin
edilmiş ve çalışma projesinin tasarıanmasına başlanmıştır.
Diğer
5. Taban Fiyatlar
Hakkında
Rapor :
. 1987 İş Programında Hükümetçe saptanan taban fiyatının
ne derece isabetli olduğunun tespiti amacıyla dış ve iç fiyatların izlenmesi,
elde edilecek neticelere göre değerlendirme­
ler yapılması öngörülmüştür. Taban fiyatı uygulanan ürünlerin
dış fiyatlarının
belirlenmesi için yurt dışındaki Ticaret
Müşavirliklerimiz
ve Borsalar nezdinde girişimde bulunulmuş
olup, gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.
6. Makro Ekonometrik Model :
1985 yılında hazırlanan ve ilk sonuçları 1986
yayınlanan Makroekonometrik Model ile 1987 yılı içinde
Odamızca
yılında
tahmin
yapılmıştır.
- 4 -
B.
Diğer Araştırma Konuları
ı.
Sermaye
Piyasası
Sermaye piyasasının gelişmesi, kredi talebini azaltıcı
rolü nedeniyle faiz hadleri üzerinde, mülkiyetin yaygınlaşma­
sında ve
kaynakların etkin kullanımında
olumlu etkilere yol
açacaktır.
Sermaye
ve Menkul Kıymetler
Borsası 'nın İşlerliğe Kavuşturulması konusunun 1987 İş Programımızda öngörülmesine
paralel olarak, bir araştırma yaptırıl­
mı ş ve Se rm ay e Pi y as as ı ve Ma ı i Konuı ar ad ı y ı a k i t ap ha ı i nde
piyasasının geliştirilmesi
ll
ll
yayınlanmıştır.
Konuya ilişkin görüşlerimiz ayrıca bir rapor halinde
Hükümete arzolunmuştur. Bunun
yanında,
mülkiyetin tabana
yayılması
amacıyla
hazırlanan tasarı ile ilgili görüşlerimiz
ilgili Bakanlıklara arzedilmiş ve bilahare çıkarılan kanunun
çalışması için müteaddit temaslarda bulunulmuştur.
Türkiye'de hisse senedi piyasasında fiyat istikrarını
sağlayacak
tedbirlerle ilgili olarak Devlet Bakanı
Kaya
Erdem'e Odamız görüşleri bildirilmiştir.
2. Derleme Dergisi :
üyelerimizi
uluslararası
aydınlatmak amacıyla,
ticari hareketler konusunda
GATT, Uluslararası Ticaret Merkezi, OECD
gibi kuruluşlarca ve yabancı basın orğanlarınca yayınlanan dış
pazarlama, fuar organizasyonları, pazar araştırmaları gibi
raporlar ile dünya ekonomisi ya da uluslararası ticaret konularındaki secilmiş rapor,araştırma, makaletüründeki yazıların
özet tercümelerinin yer alacağı "Derleme" isimli mecmua'nın
ilk sayısı basılmaktadır.
- 5 -
3. KiT•lerin Maliyet
Artırıcı
Etkileri
Bi ı i nd i ğ i g i b i ı 98 7 İ ş Progr am ı nda , KİT ' ı er i n " Eko nomi deki Maliyet Arttırıcı Etkilerinin incelenmesi ve Hesaplanması"
konulu bir araştırma yapılması öngörülmüştür. KİT'lerdeki
maliyet ve fiyat artışlarının Türkiye'deki fiyat artışlarına
nasıl yansıdığını, ticaret ve hizmet kesimlerinin de içeriidiği yüze yakın şirketin incelenerek saptanmaya çalışılacağı bir
araştırma yaptırılmış olup basım aşamasındadır.
4. Türkiye Ekonomisinde
Büyüme :
Bu
Yapısal
Değişim,
Dış
Borçlar ve
1980 ile 1986 yılları arasında uygulanan
reform programlarının büyüme sınırlarını belirleyen üç temel
boyut üzerinde durulmuştur: a) ihracat teşvik önlemleri ve
ihracat performansını belirleyen etkenler, b) finans kesiminde
qerçekleştirilen değişimler ve sözkonusu değişimierin tasarruf
ve yatırımlar üzerindeki etkileri ve c) sermaye akımları ve
dış borç sorunu.
çalışmada;
Bu araştırma ile ilgili
dürülmektedir.
değerlendirme çalışmaları
sür-
- 6 -
5. Dünya'da ve Türkiye'de Dış Şoklara Karşı Geliştiri­
len istikrar Politikaları (1950-1987) Konulu Araş­
tırma
:
teorik yapı, politikalar ve uygulamalar bir bütün halinde, sebep-sonuç zinciri içerisinde değer­
lendirilmiştir. özellikle dış şoklar dönemlerinde geliştirilen
cevap politikalar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısın­
dan tartışılmıştır.Ayrıca dış şokların dışa dönük ve içe dönük
sanayileşme modeli uygulayan ülkeler üzerindeki farklı etkileri (büyüme hızı, dış borçlanma, kredi değerlilikleri, kambiyo
kuru politikaları gibi) incelenmiştir.
Anılan
araştırmada,
••Türkiye ekonomisi dış soklara karşı gelişmiş
ülkeler gibi bağımsız para ve maliye politikaları geliştirebiliyor mu? 11 ,
Geliştiremiyorsa sebepleri nelerdir?••, ••Türkiye
24 Ocak sonrası gerçekten dışa açık sanayileşme modeli uygulayan ülkelerin özelliklerine kavuşmuş mudur? 11 , ••Yoksa hala içe
dönük ekonomilerin yapısını mı korumaktadır? , ••Türk sanayicisi bu yeni ortama uyum sağlayabilmiş midirr gibi sorulara
cevap aranmıştır.
Çalışmada
11
11
Anılan
6.
araştırma basım aşamasındadır.
Güneydoğu
Anadolu Projesi (GAP) :
ülkemiz ekonomisine gerek enerji üretim santralleri ve
gerekse sulama tesislerini içeren barajlar sistemi ile büyük
katkılar sağlayacak olan GAP ile ilgili olarak üyelerimiz nezdinde bir anket çalışması yapılarak yatırımlar konusundaki görüşlerinin
belirlenmesi, bununla beraber bölgeye bir inceleme
- 7 gezisi
düzenlenmesi ve
ulaştırılması
üyelerimizle
saptanan bilgilerin ilgili merciiere
öngörülmüştü.
Sözkonusu inceleme gezisi Meclis
TRT ve basın temsilcilerinin iştirakiyle 20-24
Nisan tarihlerinde
7.
Soğuk
gerçekleştirilmiştir.
Zincir
Araştırması
:
sürede bozulabilen gıda maddelerini uzun süre
muhafaza etmek ve tüketim merkezlerine bozulmadan ulaştırılma­
sında so~uk zincirinin etkisi yadsınamaz. Bu itibarla programda öngörüldü~ü gibi, bugünkü ve gelecekteki so~uk zinciri sisteminin bilimsel açıdan incelendi~i ve bu konuda çeşitli illerde yapılacak arastırmalar sonucu önerilerin hazırlanaca~ı
bir araştırma Odamız adına TÜBİTAK tarafından başlatılmış
olup, çalışmalar devam etmektedir.
Kısa
8. Kredi Fazi
Oranlarındaki Düşüş
Kredi maliyetleri ve faizlerin yüksekli~inin ekonomideki yatırım ve üretim seviyesini olumsuz etkiledi~i bilinen bir
gerçektir. Bu noktadan hareketle bankacılık kesiminde gerekli
rasyonalizasyon
faaliyetlerinin yapılarak para piyasasına
işlerlik
kazandırılması
ve kredi faizlerinin olumlu yönde
harekete geçirilmesi amacıyla Odamız'ca geçtiğimiz yıl başla­
tılan çeşitli inceleme ve araştırmalarımız sürdürülmektedir.
- 8 -
9. Türkiye•de
ülkemizde,
Yatırımların
Analizi
öngörülen kalkınma
hızına
ulaşmak
ve bu hızı belirli bir seviyede tutmak için
yatırımların
büyük önemi vardır. Ancak yatırımların gerçekçi
bir şekilde yapılması ve dağılım sağlanması için istatistiki
bilgiler de önem taşımaktadır.
Kamu
kesimi
kalkınma
planlarında
yatırımlarının
DPT
tarafından
kabul edildiğinden, özel sektör yatırımlarının daha
ve ayrıntılarıyla izlenmesi Odamızca öngörülmüştür.
izlendiği
yakından
Geçen yıl çalışmalarına başlanan bu konu ile ilgili
olarak üyelerimiz nezdinde yapılan anket çalışmasından elde
edilen görüşler değerlendirilmekte olup, sonuç ilgili merciiere intikal ettirilecektir.
10.
Uluslararası
Taşımacılığın
Hukuki
Sorunları
yer alan ve Oda dışından bir uzmanca
hazırlanmış
olan etüd Odamıza tevdi edilmiş olup bazı yeni
yayınların
da metne dahil edilmesi ile son şeklini alacak ve
muhtemelen Kasım ayı içinde basılarak üyelerimizin istifadesine sunulacaktır.
İş
Programımızda
Etüdde, Kara, Hava ve Deniz Taşımacılığı •nın Hukuki
özellikleri, düzenleyen anlaşmalar ile uygulamada karşılaşılan
sorunlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.
- 9 -
II. SEMiNER
ÇALIŞMALARI
1. Taksitli
Satışlar
ve Tüketici Kredileri Semineri:
Piyasa
ekonomisinin uygulandığı bütün ülkeleıde "Tüketim Kıedisi" qenel kıedi politikasının önemli biı bölümünü
teşkil etmektedir. Avnı zamanda, "Taksitli Satış Kıedisi" olaıak
da adlandırabileceğimiz bu kredinin; önemli ekonomik ve
sosyal amaçları ve etkinliği olduqu gibi, değişik isimleıle
yaygın uygulama alanlaıı vaıdıı. Sanayileşmede ıekabet oıtamı­
nı
güçlendirme fonksiyonu yanında, tüketicinin korunmasında,
medeni ihtiyaçlaıın karşılanmasında da sözkonusu kıedi türünün
ıolü
bulunmaktadır.
ülkemizde ise,
veya satıcının tüketiciyi finanse ettiği diğeı biı deyişle taksitli satışlar sisteminin geçerli olduğu bilinmektedir. Ancak bu sistemin faydaları yanın­
da geıek üıetici ve satıcılaı, geıekse alıcılar için çeşitli
mahzuılaıı olduğu da bilinmektedir.
üıetici
Bu itibaıla taksitli satışlar finansman ortaklığı ve
tüketici kıedileıi müessesesinin oıtaya konması, bu müessesenin ülkemizde hukuki alt yapı ve ekonomik oıtam bakımından uygulanabilme şaıtlaıının beliılenmesi amaçlarıyla 5 Haziıan
1987 taıihinde bir seminer geıçekleştiıilmiş olup,konuşmalaıın
yeı aldığı kitap basım aşamasındadıı.
- ıo 2.
inşaat
Sektöründeki
Gelişmeler
Semineri:
Ekonomik faaliyetler içinde inşaat sektöründe ortaya
çıkan yeni gelişmeler ve değişikliklerin tartışılması amacıyla
8 Haziran 1987 tarihinde bir seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerde, öngörüldüğü gibi, İmar Affı ile ilgili kanunların sonuçları, yerel yönetimlerin tutumları, toplu konut uygulamaları
ve yeni çıkan konut edindirme yasası gibi hususlar tartı­
şılmıştır.
Seminer
konuşmaları
ile ilgili kitap
3. Vergi
Toplantıları:
basım
aşamasında-
dır.
Her yıl oldu~u gibi, bu yıl da vergi mevzuatımızda yapılan düzenlemeler ve uygulamada ortaya çıkan sorunlarla ilgili üyelerimizi aydınlatıcı toplantı 16 Mart tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları'ndan oluştu­
rulan bir heyet üyelerimize gerekli bilgileri vermiştir.
4. Su ürünleri Semineri:
Dengel i beslenmemizdeki önemi yanında, iç talebi karşıladığı
gibi dünyada giderek artan protein açığının kapatıl­
masına
katkıda
bulunarak ülkeye döviz girdisi sağlayabilecek
su ürünleri potansiyelimizin değerlendirilmesi ve ihracatının
- ll için gereken tedbirlerin neler olacağının inceve tartışılacağı bir serninerin gerçekleştirilmesi
ı eneceğ i
amacıyı a
yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, ilgili Bakanlığın
da çalışmalara iştiraki faydalı görüldüğünden seminer tarihi konusunda, Bakanlığın görüşü beklenmektedir.
geliştirilmesi
5. Zeytin ve
Zeytinyağı
üretim ve
Pazarlaması
Semineri:
gibi artan dünya nüfusu karşısında giderek
daha fazla ihtiyaç duyulan gıda ürünleri içinde zeytin ve
zeytinyağı daha fazla önem taşımaktadır.
Bilindiği
üretilen zeytinlerin büyük bölümü sofralık olarak tüketilmeyip, yağ imalinde kullanılmaktadır. Dünya ticaretinde tane zeytinin rolünün çok az olduğu ve zeytinyağ imalinin de tamamiyle zeytin üretimine bağlı olduğu gözönüne alındığında,
önemli bir zeytinyağ ihracatçısı durumunda olan ülkemiz açı­
sından konunun ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği açıktır.
Bu
ürünlerin
itibarla
zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile bu
pazarlanması faaliyetlerini yürüten üyelerimizin sorunlarının çözümlenmesine yönelik tedbirlerin neler olması gerektiği konularının işleneceği bir serninerin gerçekleştirilme­
si için çalışmalar sürdürülmektedir.
- 12 -
6. Turizm Semineri:
merciler nezdinde çalışmaların istenilen düzeye
getirilememesi nedeniyle daha önce planlanmasına rağmen düzenlenemeyen serninerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
Bunun
için
World Tourism Organization,
International Hotel Association gibi kuruluşlarla temasa geçilmiş
olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimler
yapılmıştır.
Ancak çeşitli nedenlerle serninerin gerçekleşti­
rilmesi mümkün olamamıştır.
İlgili
7.
İhracat E~itim
Semineri:
ihracata yeni girmiş veya
ihracatını
geliştirmeyi öngörenüyelerimizeve ihracat personeline ihracat, gümrük gibi mevzuat ve uygulamalar başta olmak
üzere çeşitli bilgilerin aktarılabilmesi amacıyla, önceki yıl­
larda olduğu gibi bu yıl da bir eğitim semineri düzenlenmesi
öngörülmüştür. Bu amaçla, Odamız ile İGEME tarafından müştere­
ken 18-19 Haziran 1987 tarihlerinde eğitime yönelik daha
geniş kapsamlı bir seminer düzenlenmiştir.
İhracata başlamayı
planlamış,
- 13 -
8-
Yıl
içinde
Katıldığımız
Seminerler
1- 20 Mart 1987 - İzmir
Ekonomi ve Dışa AçılmadaStandardizasyon Sempozyumu
2- 7-8 Mayıs 1987 - istanbul
Türkiye-Danimarka Tarım Endüstrisi Sempozyumu
3- 1-9 Haziran 1987 - istanbul
"Avrupa Toplulukları" Semineri
4- 5-6-7-8 Haziran 1987 - istanbul
Uluslararası Çevre 87 Sempozvumu
5- 12 Haziran 1987 - istanbul
"Avrupa Topluluğu'nda Ticaret ve Sanayi
Odalarının
Rolü"
Konferansı
6- 24-25 Temmuz 1987 - Bursa-Balıkesir
"Marmara-Trakya Bölge Toplantısı"
7- 17-21 Ağustos 1987 - Bursa
"Para ve Sermaye Piyasası Arasında
Karşılıklı
ilişkiler"
III.
ı
4 -
DIŞ İLİŞKİLER
A.
Tanı tım
ı. Dışa
Dönük ilanlar:
1985
ve etkin bir biçimde
~ürkiye
Ekonomisini
Odamız,
daha iyi
tanıtılması çalışmalarından ııoışa Yönelik
Tanıtıcı İlanlarııa 1987 yılında da devam
yılında
başlattı~ı,
ülkemizin
etmiştir.
qazetelerin Türkiye ilavelerine, ilan
talepleri incelenerek yabancı gazetelere ilan verilme işlem­
leri gerçekleştirilmiştir. Verilen bu ilanlar neticesinde
yurt dışından Odamıza, çeşitli yayın ve tamamlayıcı bilgi talepleri yo~un şekilde gelmektedir.
Çeşitli
2.
Dış
yabancı
Fuarlara
iştirak:
içinde yabancı ülkelerde açılan bazı önemli uluslararası
fuar ve sergilere ülkemiz adına milli iştirak düzenlemesi icin gerekli organizasyon çalışmaları Odamız ca gerçekleştirilmiştir.
Bu faaliyetlerimiz sayesinda yeni ihraç
mallarımızın
tanıtılması
yanında
ülkemizin kültür ve turizm
de~erlerinin tanıtımı ile ilgili olarak enformasyon çalışmala­
rı
yapılmak suretiyle üzerimize düşen görevler büyük bir gayret ve titizlik içinde gerçekleştirilmiştir.
Yıl
1
- 15 1987
tirak
yılında Odamız'ca aşağıda
belirtilen fuarlara
iş­
edilmiştir.
- Londra IFE'87 5.Uluslararası Gıda ve
(1-5 Şubat 1987)
- Milano 65.Uluslarası Milano Fuarı
(4-12 Nisan 1987)
- Barcelona, 55.Uluslararası Eşantiyon
(30 Mayıs-7 Haziran 1987)
- New York, Hediyelik Eşya Fuarı
(9-13 Ağustos 1987)
Bareelona
Fuarında
en
ıyı
pavyon ödülü
İçki
Fuarı
Fuarı
Odamız'a
veril-
miştir.
10-15 Ekim 1987 tarihlerinde Federal Almanya'nın
Köln şehrinde açılacak olan Anuga'87 Dünya Gıda Pazarına milli
iştirak organizasyon çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca
Frankfurt (Hertie Mağazası) Türk Haftasının organizasyonu için gerekli girişimlerde bulunulmuş olup Türk Haftasının
1988 yılı İlkbaharında düzenlenebilmesi için çalışmalar devam
etmektedir.
3. Sergiler:
1985 yılında başlanan hazır giyim ve deri konfeksiyon
konusundaki yurtdışı sergilerimizin düzenlenmesine bu yıl da
devam edilmiş olup, Tekstil ürünleri Sergisi 30.8.1987 12.9.1987 tarihleri arasında Viyana ve Zürih'de düzenlenmiştir.
14-28
Stockholm'de
yılı
Şubat
1987 tarihleri
yapılması
planlanan
Kasım
ayına ertelenmiştir.
da Copenhagen ve
Deri ürünleri Sergisi 1988
arasında
- 16 -
4. IBCS Sistemi:
gibi, Odamız "International Business Contact
Service" isimli sistem çerçevesinde, yabancı ülkelerde, dışti­
caret ve yatırım gibi konularda iş ·ilişkisi kurmak isteyen
üyelerimize hizmet vermektedir.
Bilindiği
ticaret odaları, ticareti geliştir­
me teşekkülleri, dünya konut merkezleri gibi 175 kuruluşla
yaptığımız anlaşma sonucu üyelerimizin iş teklifleri, bu kuruluşların
yayın organları ve sirkülerleri aracılığıyla dünyaya
33 ülkedeki
yabancı
duyurulmaktadır.
özellikle ihracatçı üyelerimizin daha yaygın bir şekil­
de bu sistemden yararlanabilmeleri amacıyla, üyeler nezdinde
tanıtıcı ve uyarıcı çalışmalar yapılmı~, ayrıca
standart baş­
vuru formu hazırlanmıştır.Bu çalışmanın akabinde takriben 1500
başvuru
Odamızıa yapılmıştır.
5.
Milletlerarası
Milletlerarası
Ticaret
Ticaret
Odası
Odası
Konferansı:
8.Konferansının
alt oturu-
mu nda,
1)
Sanayileşmiş
ülkelerde
uygulanan
endirekt
ihracat
tedbirleri,
2) Gelişmekte olan ülkelerin ihracat teşviklerini kompanse eden sanayileşmiş ülkelerin aldıkları ithalatı kısıtla­
yıcı uygulamaları konularının incelenmesi hususu Milletlerarası Ticaret Odası na iletilmiştir.
teşvik
1
B. Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Çalışmalar:
70.05 tarife pozisyonunda öngörülmüş olduğu gibi 70.06
tarife pozisyonunda "yalnız float camlar" için de% 25 gümrük
vergisi öngörülmesi yolunda Müşteşarlık nezdinde girişimde
bul unulmuştur.
- 17 Gümrük hattı dışı mağazalardan yapılan satışlardan gümrük vergisi alınmaması yerine% 40 alınması, standart getirilmesi, alışveriş yapabilme süresinin 6 aydan 16 qüne indirilmesi, limitin 6000 DM'dan 3000 DM'a indirilmesi, yerli sanayiin
korunması
için gerekli görüldüğü yolunda Maliye ve Gümrük
Bakanlığı ile Müsteşarı ık nezdinde temasa geçilmiştir.
84.38.26 G.T.İ.P. 'da yeralan örgü makinalarına mahsus
iğnelerin
de % ı gümrük vergisine tabi kılınması için Müsteşarlık nezdinde temasa geçilmiştir.
29.16.53 G.T.İ.P.'da yer alan sitrik asit ithalatında
50 $/ton alınarak ithalinin serbest bırakılması için Müsteşar­
lık nezdinde daha önceki girişimimiz yinelenmiştir.
Atom Enerjisi Kurumu Küçükçekmece Nükleer Araştırma
Merkezi 'nden ihracata konu cevizde herhangi bir bölgeye ait
ceviz radyasyon analizinin bulunup bulunmadığı sorulmuştur.
Steril enjektör, plastik şırınga, infüzyon ve kan setleri, kan torbaları gibi tıbbi ve cerrahi malzeme ithalatında­
ki formalite ve bürokrasinin azaltılması için Sağlık ve Sosyal
Yardım
Bakanlığı,
Müsteşarlık, TSE nezdinde temasa geçilmiş­
tir.
Atatürk Hava limanı Gümrük Müdürlüğü denetimi altında
bulunan ve bu müdürlük tarafından işletilen gümrük antreposunun 1.7.1986 tarihinden itibaren TASİŞ tarafından işletmeye
başlanmasında
buraya konan gümrüklü ticari eşyanın kıymeti
- 18 üzerinden (günde% 005) ardiye ücreti tahakkuk ve tahsil edilmeye başlanmış olmasının gerek ticari gerekse hukuki açıdan
dayana~ı bulunmadı~ı
belirtilerek bu uygulamanın kaldırılması
ıçın
Müsteşarlık, Maliye ve Gümrük Bakanlı~ı
Gümrükler Genel
Müdürlü~ü ve TASİŞ nezdinde temasa geçilmiştir.
Uzun yıllardan beri % 10 gümrük vergisi ödemek suretiyle ithal edilen foto~raf cihazıarı için monte edilmiş merceklerin son zamanlarda gümrük idareleri tarafından foto~raf cihazı aksarnı kabul edilerek % 25 gümrük vergisine tabi tutulmaları üzerine gerekçeleri belirtilmek suretiyle foto~raf cihazıarı için monte edilmiş merceklerin tarife
cetvelindeki yerinin saptanması için Maliye ve Gümrük Bakanlı~ı nezdinde temasa
qeçilmiştir.
alüminyum mamullerinde uygulanmakta olan ihracatçıya fon ödemesinin alüminyumdan mamul mutfak eş~alarına da
150 $/ton olarak fon uygulaması için Müsteşarlık nezdinde
temasa geçilmiştir.
Çeşitli
belgelerinin 2.1.1987- 31.1.1987 tarihleri
arqsında yapılması
gereken 1987-1988 senelerine ait vizeleri
için gerekli vize harcının 31 Ocak 1987 Cumartesi gününe tesadüf etmesi hesabıyla Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddelerine
göre 2 Şubat 1987 Pazartesi günü yatırılarak vizesinin yapıla­
bilmesi ve talebin reddedilmesi için Müsteşarlık nezdinde temasa geçilmiştir.
İthalat
- 19 -
büyük kolaylık sağlayan, "5000 $ 1 a kadar
olan ithalat bedelleri akreditif açılmaksızın ithal müsaadesi
düzenlenerek havale suretiyle ödenir' 1 ibaresinin 10.000 $ 1 a
yükseltilmesi çin Müsteşarlık nezdinde temasa geçilmiştir.
İthalatçılara
21.06 G.T.İ.P. da yer alan ekmekçi mayasının gümrük
vergisinin makul bir düzeye indirilmesi için Müsteşarlık nezdinde temasa geçilmiştir.
1
70.08 G.T.İ.P.'da yeralan
emniyet camları ithaline
konmuş olan CIF bedelinin% 15'i
kadar fonun uygun görülecek
bir orana indirilmesi için Müsteşarlık nezdinde temasa geçilmiştir.
G.T.İ.P 1 lu
saç ithalatında 20 $/tonı luk fon miktarının düşürülmesi, gerekirse sözkonusu malların
ihracatınada
kısıtlama
getirilmesi şeklindeki talebimiz Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcılığı 'na iletilmiştir.
73.13
teminat oranlarının düşürülmesi ve belirli
bir rakamı aşan teminatlar içinde banka teminat mektubunun
kabul edilmesi amacıyla Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı
nezdinde girişimde bulunulmuştur.
İthalattaki
- 20 Sağlık
Ticaret
ve Sosyal
Müsteşarlığı'na
a) 86/l
ile Hazine ve
gönderilerek;
Yardım Bakanlığı
birer
yazı
Dış
ithalattan önce Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı'na yapılması gereken "ithal edilecek
maddenin hangi ilaç üretiminde kullanılacağı"na yönelik bildirimin, ithalatçılar tarafından yıl sonu itibariyle ve malın
tamamının satışının gerçekleştirilmesinden sonra yapılmasının
uygun olacağı,
sayılı
Tebliğe
göre
b) 86/2 sayılı Tebliğ'de Sağlık Kontrol Belgesi için
ibrazı öngörülen ''Sağlık Sertifikası"nın tanzim tarihinin 6 ay
yerine l yıldan eski olmamasının gerektiği bildirilmiştir.
Hazine ve
Ticaret Müsteşarlığı'na müracaat edilerek, İhracatçı Birlikleri 'ne ödenen aidatlarla ilgili tarifenin değiştirilmesi, ayrıca Birliklerin ihracat miktarı üzerinden de harç almamaları talep edilmiştir. Ayrıca, çeşitli malların ihracat için Birliklere başvurma sorumluluğunun kanunsuz
olduğu ve ek bürok~atik işlemlere yol açtığı belirtilerek, bu
uygulamaya son verilmesi veya eskiden olduğu gibi sadece tarım
ürünlerinin Birliklerden geçirilmesi, sanayi ürünlerinin serbest bırakılması önerilmiştir.
Dış
mumlu teksir kağıdı ithalatında damping yapıldığı ileri sürülerek, bu eşyayı üretenlerin zor durumda kaldıkları belirtilmiş; konuyla ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, sorunun sözkonusu kağıtların
gümrük vergisi düşük olan "stensil kağıdı" kapsamında ele
Odamız'a yapılan başvurularda,
- 21 alınmalarından kaynaklandığı
anlaşılarak,
gümrük
vergısı
daha
yüksek olan mumlu teksir kağıtlarııı kapsamında değerlendiril­
meleri amacıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Maliye
ve Gümrük Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.
11
Gümrük Muhafaza kuruluşunu oluşturan Gümrük Muhafaza
Genel Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Başmüdürlüklerinin kaldı­
rılarak, bağlı
personelin Gümrükler Genel Müdürlüğü emrinde
görevlendirilmeleri yolunda T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nezdinde girişim yapılmıştır.
Tekstil, Matbaa,
boyaların
ithalatında
ve Boya Sanayiinde kullanılan
G.T.i.P. 1 lar belirtilerek Kalite Uygunyolunda Müsteşarlık ve Merkez Bankası
Kağıt
luk Belgesi aranmaması
nezdinde girişimde bulunulmuştur.
Arnavutluk 1 tan yapılan ithalatta, Gümrük Yönetmeliği
nin 262.maddesi ve eki 6 sayılı listeye göre menşe şehadetn~­
mesi ibraz edilmesi halinde gümrük idarelerinin tavizli vergi
listesindeki indirimli tarifeyi uygulamaları hususunda ilgili
Gümrük idarelerinin tümünün aynı uygulamayı yapması için Müsteşarlık nezdinde temasa geçilmiştir.
1
37.03.11 G.T.i.P.
kapsamına
giren rulo halinde hassas
kağıtlarının ithalinde% 15 oranında
için Müsteşarlık nezdinde temasa ge-
hale getirilmiş fotoğraf
gümrük vergısı alınması
çilmiş ve olumlu sonuç alınmıştır.
- 22 Gümrük vergisi ve fon uygulaması yoluyla yerli imalatları
yüksek oranda korunan malların tespiti için Odamız'ca
yapılan çalışma sonucu elde edilen bilgiler ışığında sözkonusu
mallar için koruma oranlarının düşürülmesi için Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.
ithal edilen malların Türk Standardıarına uygunluğunun
belirlenmesi işlemleri sırasında üyelerimizin karşılaştıkları
sorunların çözüme
ulaştırılması için
TSE, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.
Müsaadeye tabi maddeler listesinde yeralan 76.02 gümrük
tarife pozisyonlu işlenmemiş alüminyum ithalinin libere edilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde dağıtım kriterinde sözkonusu
malın ithalinde
ithalatçı'' firmalara da ithal
imkanı verecek
ve ayrıca tüm taleplerin de anında karşılanmasını sağlayacak
yönde bir değişiklik yapılması için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na müracaat edilmiş ve olumlu sonuç alınmıştır.
11
Yunanistan'a ihraç edilmekte olan su ürünlerimizin, son
zamanlarda ülkemizde kolera hastalığı olduğu iddiasıyla, ithaline mani olunduğunun öğrenildiği belirtilerek, T.C. Atina
Büyükelçiliği
ve Yunanistan Ticaret Bakanlığı'na Türkiye'de
kolera hastalığı bulunmadığına dair gerekli yazıların yazılma­
sı
için Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 'na müracaat edil11
miştir.
- 23 -
Atatürk Hava
Gümrük Müdürlü~ü nde ardiye ücretlerinin malın kıymeti üzerinden alınmasına son verilerek, kesin giriş için müracaatta bulundu~umuz Avrupa Toplulukları ülkeleri gibi malın miktarı üzerinden alınması için gere~inin
yapılmasını teminen
Maliye ve Gümrük Bakanlı~ı nezdinde giri1
Limanı
şimde bulunulmuştur.
kozmetik, deterjan imalatı ile diş hekimli~inde kullanılmadıkları halde bazı maddelerde
İthalatçılardan
Kalite Uygunluk Belgesi aranmasının zaman kaybına yol açtı~ı
belirtilerek, ithalatçııı sıfatıyla sözkonusu belgeleri ithal
eden firmalardan da kalite uygunluk belgesi istenmemesi için
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı~ı na müracaat edilmiştir.
İl~ç,
gıda,
11
1
Uygun Olma Zorunlulu~u
ile ilgili olarak ithalatta her parti maldan numune alınması­
nın yarattı~ı sorunlar dile getirilmiş olup;ithalat yapılmadan
önce ithalatçının yurt dışındaki firmadan numune istemesi,
TSE 1 nin numunelerin standarta uygunluğunu saptaması halinde
İthalatçıdan ithal edilecek malın numune ile aynı oldu~unu belirten bir taahhütname alarak ithalata izin vermesi) daha sonraki partiler için de yeniden numune alınmaması hususunda TSE
Başkanı ile mutabık kalınmıştır. Ayrıca TSE Başkanı el aletleri ithalatında ebad üzerinden belirlenen standartlarla ilgili
sorunları çözüme kavuşturacaklarını da açıklamıştır.
İthal
Mallarının
Standardıara
çok kısa bir süre sonra TSE 1 ye bir yazı daha gönderilerek bu uygulamaya biran önce geçilmesi, ayrıca
harç miktarlarının da düşürülmesi talep edilmiştir.
Toplantıdan
- 24 -
teminat oranlarının düşürülmesi ve
belirli bir rakamı aşan teminatlar için de banka teminat mektubunun kabul edilmesi amacıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.
İthalatta
alınan
Yeniden
düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli ile ilgili
olarak Odamız'da bir çalışma başlatılmış ve bir "Komite" oluş­
turulmuştur. Görevini
tamamlayana kadar her hafta toplanacak
olan bu komite çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.
C.
ihracatın Teşviki
1986
azalma gösteren ihracatımızın
yeniden
arttırılmasının
temini için teşvik edici yeni tedbirlerin uygulamaya konulması hususunda çalışmalar yapılmış ve Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nezdinde girişimlerimiz sürdü rü lmüştür. Yeni Teşvik tedbirleri konu sundak i öneri lerimiz
müteaddit raporlarımızda ve Başbakan'a sunulan raporumuzda
yer almıştır.
1987
miz
yılında
yılı
başından
itibaren
yapılan diğer girişimleri­
şöyledir:
Halen Vergi İade Listesi 29-Diğerleri bölümü 4 no.lu
listede yeralan Meyan Balı'nın ihracatının arttırılması ve
- 25 edilmesi açısından daha yüksek oranda vergi iadesi verilmesi ve ihracatına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan
teşvik
40 $/ton ödenmesi için
Müsteşarlık
nezdinde temasa
geçilmiş­
tir.
120 milyon TL.'nın altındaki yatırım projeleri ile ilgili olarak ambalaj makinalarının sıfır gümrükle ithaline müsaade edilmesi, dahili teslimlerinde ihraç sayılması suretiyle yerli ambalaj makinası imalinin teşviki için DPT nezdinde
temasa geçilmiştir.
Mevcut
dış
taleplerin
değerlendirilmesi
aşamasında
neopren esaslı yapıştırıcıların 2 no.lu vergi iadesi listesine
ilave edilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
nezdinde girişimde bulunulmuştur.
Halen Vergi İade Listesi 29-Diğerleri bölümü 4 no.lu
listede yeralan Meyan Dalının ihracatının arttırılması ve
teşvik edilmesi açısından daha
yüksek oranda vergi iadesi verilmesi ve ihracatına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan
40 $/ton fon ödenmesi için Müsteşarlık nezdinde temasa geçilmiştir.
Bu arada,
ihracat
sigortası
Odamız' ın yıllardan
müessesesi, Türk
beri
kurulmasını
İhracat
ve
sı'nın kurulmasıyla gerçekleşmiş bulunmaktadır.
önerdiği
İthalat
Banka-
D.
Araştırma,
ı.
Pazar
- 26 inceleme ve Yayın Faaliyetleri
Araştırmaları
ve Tetkik Gezileri:
a) Pazar Arama Gezileri:
İhracatın geliştirilmesine
zilerine
geçtiğimiz yıllarda olduğu
yönelik pazar arama gegibi devam edilmiştir.
Bu geziler meyanında 19-28 Haziran 1987 tarihlerinde
Mısır-ürdün
14-24 Temmuz 1987 tarihlerinde Endonezya, 6-22
Ağustos 1987 tarihlerinde ABD'ne yönelik
pazar arama gezileri
gerçekleştirilmiştir.
Polonya-Çekoslovakya'ya yönelik olan pazar arama
gezisi 8-17 Ekim 1987 ve Finlandiya ve SSCB'ne yönelik olanı­
nın
ise 5-14 Ekim 1987 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
b) Piyasa
Araştırmaları:
1984 yılında başıattığımız ihracat pazar
faaliyetierimize bu yıl da devam olunmuştur.
Sahip
araştırması
ticari potansiyel ve Türkiye ileticari ilişkilerin muhtemel seyri gözönünde tutularak, bu yıl
seçilen Hindistan için 22 Nisan-6 Mayıs 1987, Kanada için de
16-30 Mart 1987 tarihleri arasında saha araştırmaları gerçekleştirilmiş
olup, bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine
devam olunmaktadır.
oldukları
- 27 Her iki ülke de Türkiye'nin ihracatının önümüzdeki yıl­
lardaki muhtemel artışı gözönüne alındığında önemli potansiyel
pazarlar olduğu düşünülerek incelenmiş; ithalatçılar, ticaret
odaları, ticaret
müşavirliğimiz ve büyükelçiliğimiz ile görüşülmüş; piyasalardaki
ithalat, gümrük vs. mevzuat ile mallar
hakkında tüketici tercihi, dağıtım kanalları, piyasanın yapısı
gibi hususlarda bilgi derlenmiş ayrıca dokümanlar temin edilmiştir.
2. ülke
Bazında
incelemeler:
ülkeler hakkında genel bilgiler, dış ticaret
reiimi, gümrük vergi oranları, sağlık ve standart mevzuatı,
ithalat ve ihracat istatistikleri, ithalatçı ve ihracatçı adresleri gibi faydalı bilgilerin üyelerimize doğrudan verilmesine devam olunmuştur. Bu amaçla Odamız biloisayarına text
sofware' in monte edilmesini takiben belirli formata uygun olarak gerek görüldükçe hazırlanan ülke raporları bilgisayara geçirilmektedir.
Çeşitli
28.9.1987 itibariyle
hakkında
rapor mevcut olan ülkeler
şunlardır:
-
Çekoslavakya
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Sovyetler Birliği
Mısır
Malezya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- 28 -
- Avusturya
- Finlandiya
- Kan ada
- İtalya
- A.B.D.
- İngiltere
- Umman Sultanlığı
- Fas
- Tayvan
-Hindistan
- Sud an
- F.Alman Cumhuriyeti
- Singapur
-Hollanda
- Çin Halk Cumhuriyeti
- Fransa
- Demokratik Almanya
- Pakistan
Norveç, İsveç ve Finlandiya ile ilgili ülke
etüdleri hazırlanmış olup, kısa bir süre sonra küçük kitapçık­
lar halinde üyelerimizin istifadesine sunulacaktır.
Ayrıca,
3.
Yaş
Sebze ve Meyve Piyasa
Araştırması:
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretimi ile ihracatının
durumu ve karşılaşılan sorunların belirlenerek İskandinav ülkelerinde (İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka) mevcut potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla 1986 yılı sonuna doğru baş­
latılan çalışmanın saha araştırması bölümü Mayıs ayında anılan
dört ülkede gerçekleştirilmiştir.
- 29 Araştırmanın
yurtiçi bölümünde Adana, Niğde, İçel, Antalya .İzmir ve Bursa'da üreticiler ve ihracatçılar ile görüşülmüş; "packing house" adı verilen tesisler ziyaret
edilmiş;
ticaret odaları, ihracatçı birlikleri, araştırma merkezleri
ile temas edilmiştir. Araştırmanın yurtdışı bölümünde ise dört
ülkedeki ithalatçı firmalar ile görüşülmüş; ticaret müşavir,
liklerimiz, yerel ticaret odaları veya birlikleri ile temas
edilmiş;
hal, süpermarket, depo, vb. gibi malların satıldığı
mahallerde incelemeler yapılmıştır.
Sonuç olarak, Türkiye'nin üretimi, ihracat potansiyeli,
karşılaşılan
problem ile anılan ülkelerin ithalatı, piyasa
yapısı, dağıtım
kanalları, tüketici
tercihleri, gümrük, sağ­
lık,
vb. mevzuatı, standardları hakkında bilgi edinilmiş; çok
sayıda doküman toplanmıştır.
Toplanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sürdürülmekte olup, etüd bilahare kitap haline getirilerek üyelerimizin istifadesine sunulacaktır.
4. Deri ürünleri ihracat Pazar
Araştırması:
"Deri
ürünleri İhracat Pazar Araştırması" için bir
ön proje Mayıs ayında hazırlanmıştır. Bir araştırma ekibinin
dokümanlar üzerinde ön çalışma yapması, buna ilaveten deri
giyim eşyası dış fuarları da gözetilerek yeni bir araştırma
programı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
- 30 -
5. ihracatta Yeni Pazarlar:
sorunlar ve yeni pazarların
bulunması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı ve Odalar Birliği
tarafından 20 Nisan 1987 günü İzmir de Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıya Odamız tarafından iştirak
İhracatta
karşılaşılan
1
edilmiştir.
kurulan 9 komisyondan Kuzey Amerika, AET,
Kuzey Afrika, Güney Asya ve Uzak Doğu ile ilgili olanlarına
Odamız
elemanlarınca
iştirak
edilmiş; Kuzey
Amerika, Güney
Asya ve Uzak Doğu komisyonlarının raportörlüklerini Odamız
Toplantıda
elemanları yürütmüştür.
Toplantıda Odamız
1
ca yayınlanan Mısır,
Tunus, ürdün, İspanya ve Malezya İhracat Pazar
tapları DPT yetkililerine tevdi edilmiştir.
1987
Araştırması
ki-
Türkiye-Zaire
toplantısı için Zaire ekonomisiyle
ilgili olarak yapılan bir
1
çalışma sonucu Zaire ye teklif edebileceğimiz ve onlardan alabileceğimiz ürün ve hizmetlerle ilgili görüş Odalar Birliği ne
sonlarına doğru
Ankaraıda yapılacak
1
bildirilmiştir.
- 31 -
Cezayir Milli
ile ortak şirket kurulması
ve işbirliği yapılabilecek alanların tespiti konusunda firma
bazında
yaptığımız
tespit ve görüşler Odalar Birliği'ne ileKuruluşları
tilmiştir.
6. Rehber
Yayınları:
a) ihracat
ihraç
Kataloğu:
ile ihracatçı üyelerimizi tanıtmak
ihracat Kataloğu için gerekli
amacıyla hazırlanması öngörülen
hazırlık
çalışmaları
tamamlanmış olup, müracaatların
kabulü
sürdürülmektedir. Kitabın Ekim ayı içerisinde belirlenecek bir
firmaya ihale edilerek, Kasım ayında basımının gerçekleştiril­
mesi öngörülmektedir.
b)
mallarımız
İthalatçı
İthalatçı
Adres
Kitabı:
üyelerimizin madde ve ülke bazında tasnifi
yapılarak, bilgisayarda depolanan
bilgilerle liste hazırlan­
mış olup, mal isimlerinin yabancı dilde
karşılıkları çıkarıl­
mıştır.
Kitabın Kasım ayı içerisinde
basımının tamamlanarak,
üyelerimizin istifadesine sunulması düşünülmektedir.
- 32 E.
Diğer
Konular
l. AET ile
İlişkiler
:
17 Nisan 1987 tarihinde tam üyelik başvurusu ile
laşan AT Türkiye ilişkileri Odamız açısından da dikkate
çalışmalar yanılmasını gerektirmektedir.
yoğun­
değer
Bu itibarla, AT üyeliğine hazırlanmak ıçın yapılması
gerekenler konusunda İKV ile ilişki içinde bulunulmakta ve
değerlendirmeler
yapılmaktadır.
Nitekim, Ağustos ayında İKV
Yönetim Kurulu ile Odamızda bir toplantı yapılarak, karşılıklı
görüş teatisinde bulunulmuştur.
11
11
Bumeyanda 12-16 Ocak 1987 tarihinde yapılan
Gümrük
Eğitimi Birliği Semineri
ile 23-25 Eylül 1987 tarihinde yapı­
lan
Avrupa Topluluğu Organları, İşleyişleri, Yetkileri
]]Kuruluşundan Bugüne Avrupa Topluluğu İle
İlgili Gelişmeler ,
ııoıuşturulan
Ortak Politikalarıı ve Türkiye-Avrupa Topluluğu
İlişkileri
gibi çeşitli konuların tartışıldığı eğitim Seminerlerine Odamız elemanlarınca iştirak edilmiştir.
11
11
11
11
,
11
11
AET'ye
sürecinde, ülkemizin ne gibi hazırlık çalışmaları yapması gerektiği
konusunda bir rapor hazırlanmış,
muhtelif toplantılarda konuya ilişkin görüşlerimiz dile getirilmiştir.
Ayrıca, İKV'nin bu konuda yaptığı çalışmalara katgiriş
kıda bulunulmuştur.
- 33 -
Gerek yurt dışı temaslarda ve gerekse, Odamız' ı ziyaret
eden AET ülkelerine mensup heyetlerle yapılan görüşmelerde,
ülkemizin AET'ye tam üyeliği konusu gündeme getirilmiş ve kamu
oyu oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur.
Ayrıca
AL nezdindeki Ticaret Odaları "Euro Chambers"
yıllık toplantısına iştirak edilmiş ve 1988 yılı toplantısının
Türkiye'de yapılması sağlanmıştır.
2. Yabancı Sermaye :
Son yıllarda uygulanmakta teşvik tedbirlerine rağmen
yabancı sermayenin ülkemize yeterince gelmediği bilinmektedir.
Odamız bu
konu ile ilgili olarak yabancı sermaye broşürünün
revizyonu çalışmalarını sürdürmekte, firmalar ve müteşebbisle­
re günlük açıklamalarda bulunmaktadır.
·Odamız' ın yabancı sermayeyi ilgilendiren muhtelif konularda İngilizce olarak yayımladığı broşürler dizisi kapsamında
hazırlanması
öngörülen Dış Ticaret Rejimi'ne ilişkin etüd
tamamlanmış
ve ingilizce'ye tercüme edilmiştir. Kitap basım
aşamasındadır.
Türkiye'deki Bankacılık Sistemi hakkında yabancı yatırımcılara bilgi verici
nitelikteki "Banking in Turkey"
isimli broşür bu seri içinde yayımlanmıştır.
3. Başarılı ihracatçıların Seçimi ve ödüllendirilmesi:
1986 yılı içinde ihracat ve döviz kazandırıcı işlemler­
de başarılı faaliyetleri bulunan mensubumuz firmaların tespiti
için gerekli çalışmaların yapılmasından sonra 9.9.1987 tarihinde Odamız'da düzenlenen bir törenle 67 firma altın, 88 firma gümüş, 51 firma bronz madalya ile 87 firma ise takdirname
ile ödüllendirilmiştir.
4. Vize Uygulaması:
üyelerimizin
Federal
Almanya, Fransa, İsviçre ve
Benelüx ülkelerine ait vize işlemleri yerine qetirilmektedir.
ı Ocak-31 Ağustos dönemi içinde 3000 üyemizin vize işlemi
yaAyrıca,
pılmıştır.
- 34 -
5.
Odamıza
Gelen Heyetler
- 6 Ocak 1987
Suudi Arabistan Başkonsolosu Odamız'ı ziyaret
etmiş, iki ülke ilişkilerinin
geliştirilmesi
ve bu arada vize konusunda görüş alışverişin­
de bulunulmuştur.
- 9 Ocak 1987
Kanada Ticaret
tir.
- 12 Ocak 1987
İngiltere'nin Leeds Ticaret ve
Sanayi Odası
üyelerinden oluşan 16 kişilik bir heyet Oda
mız' ı ziyaret ederek 63 üyemizle görüşmüşler­
dir.
- 16 Ocak 1987
Amerika'lı
- 22 Ocak 1987
Dr.Harald Fiegl
Avusturya Ticaret
- 23 Ocak 1987
Bakanı
Odamız' ı
ziyaret
etmiş­
işadamı İsrail 'e PVC ve suni deriden mamul el çantası, pamuk ve akrilik iplik
ithali imkanını araştırmak üzere Odamız'da 2
üyemizle görüşmüştür.
Ateşesi
22-26 Ocak 1987 tarihleri arasında ülkemizi
ve şehrimizi ziyaret eden Finlandiya heyeti
23 Ocak 1987, Cuma günü de Odamız'ı ziyaret
ederek, 53 üyemizle görüşmüştür.
Mr.Patterson
London Forfaiting Company Ltd.
Mr.Takeda
Japon Başkonsolosu
- 26 Ocak 1987
Umman'dan Al Andalus Furnishers Firması yetkilisi Odamız' ı ziyaret ederek, her türlü
mobilya konusunda 5 üyemizle görüşmüştür.
- 35 -
- 27 Ocak 1987
Dünya Bankası
Enerji Bölümü Yetkilileri
- 28 Ocak 1987
28-30 Ocak 1987 tarihleri arasında ülkemizi
ve şehrimizi ziyaret eden Cezayir Ticaret
Bakanlığı Kalite
Kontrol Müdürü Mr.Tibaoui
başkanlığındaki bir
heyet Odamızıı ziyaret
ederek, 18 üyemizle görüşmüştür.
- 29 Ocak 1987
Dünya
Bankası
1
ndan
bir yetkili
- 2
Şubat
1987
Dünya
Bankası
1
ndan
bir yetkiil
- 3
Şubat
1987
Hannover-Messe
International GmbH sorumlusu
- 9
Şubat
1987
HITC-Norveç
firmasından
The
Export Council
Soru ml us u
- 12
Şubat
1987
bir yetkili
of
Norwayıın
Türkiye
Danimarka Konsolosluğu yetkilileri Türk-Danimarka Tarım Endüstrisi Sempozyumu ile ilgili
Odamız ı ziyaret etmiştir.
1
Danimarka Ticaret
- 16
Şubat
1987
Müşaviri
Fransız Francexpa
Firması yetkilisi
süt mamulleri ile ilgili olarak Odamız da üyelerimizle ikil i görüşmelerde bulunmuştur.
1
- 17
Şubat
1987
Hallandalı
bir
firmanın
satış
temsilcisi
Paris Match-Gazeteci
- 18
Şubat
1987
İspanya İşverenler
mızıa
- 20
Şubat
1987
Konfederasyonu Heyeti Odabir nezaket ziyareti yapmıştır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı
Sayın Hakkı Atun ve
beraberindeki Parlamento
heyeti Odamız 1 ı ziyaret ederek işadamlarımı­
zın da katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.
- 36 -
3.3.1987 1de
düzenlenen
Türk-Fransız Savunma Sanayii ile ilgili serninerin duyurusu yapılmıştır.
Odalar
Birliği
1
nde
işadamlarından oluşan
heyet Odaziyaret etmiş ve işadamlarımızın da katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.
Malezyaılı
mız1ı
Malezya Heyeti
- 23
Şubat
1987
Yemen Konsolosu
Tokio Kobe Bank-London
Taiwan Trade Center Genel Müdürü
- 25
Şubat
1987
istanbul Hilton
Oteli 1nde 25 Şubat-ı Mart
1987 tarihleri arasında açılan Hong Kong Sergisi 1nin duyurusu yapılmıştır.
American Express - Director
New York Daily News-Gazeteci
Polonya-Ticaret Ataşesi
- 27
Şubat
1987
- 2 Mart 1987
Türk-Avustralya
mesajı ve çiçek
Ticaret
Odası
yollanmıştır.
1na
kutlama
Avustralyaılı Compass
Trade Co. firması yetk i 1 i s i Mr. Bi ll Ma c Le ll an, Od am ız ı ı ziyaret
ederek gıda maddesi konusunda üyelerimizle
görüşmüştür.
- 3 Mart 1987
Yunanlı
ziyaret
Parlamenter
Yannis
Boutos
Odamız
1
ı
etmiştir.
Ankara Odalar Birliği 1nde Fransız Heyeti ile
yapılan
Savunma Sanayii konulu toplantının
duyurusu üyelerimize yapılmıştır.
- 4 Mart 1987
Singapur Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı
ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başka­
nımıza nezaket ziyaretinde bulunmuş ve otelde yapacakları görüşmeler için gereki i duyurular yapılmıştır.
- 37 - 4 Mart 1987
- 6 Mart 1987
National West Minister Bank
(Project Finance Department)
Umman
ın dışişleriyle görevli Devlet Bakanı ve
beraberindeki heyetin İstanbul ziyaret programında Odamız görev almıştır.
1
Herald Tribune Gazetesi
Yazı
İşleri
Müdürü
Alfred Kühn
OECD Temsilcisi
- 12 Mart 1987
- 16 Mart 1987
Phillys Berman
City Bank
Euroco firma yetkilisi Mme.Candida
Ferreira, Odamız da üyelerimizle tekstil konusunda görüşmelerde bulunmuştur.
Fransaının
1
Japon Büyükelçisi
- 17 Mart 1987
Middle East Economic Digest
(Senior Staff Writer)
Danimarka Büyükelçisi
- 18 Mart 1987
Parlamenterler
Yugoslavya
ziyaret etmiştir.
Heyeti
- 23 Mart 1987
S.S.C.B. Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Odamız ı ziyaret etmiştir.
Odamız
1
ı
1
Central News Agency, Ine. Director
İsrail Başkonsolosu.
- 24 Mart 1987
Taiwan Ekonomi ve Ticaret Misyonu
bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.
- 25 Mart 1987
Kanada 1 nın
gelen
Odamız'a
Joseph Group of Companies Inc.'den
Mr. M.Joseph Odamız'da yastık kılıfı,
- 38 -
yatak örtüsü, polyester, pamuklu kumaş konularında işadamıarımızla ikili görüşmelerde
bulunmuştur.
Kanada Ticaret
- 27 Mart 1987
Ateşesi
Turkish Product Co.Ltd. firması tarafından
ürdün'de kurulu Türk mamullerini pazarlayan
bir kuruluş olarak, bu pazarın genel tanıtımı
ve potansiyel önemi konularında üyelerimizin
aydınlatılmaları amacıyla bir toplantı yapıl­
mıştır.
- 2 Nisan 1987
Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Mr.R.P.Goenka ve beraberindeki
heyet Odamız' ı ziyaret etmiştir.
- 6 Nisan 1987
İspanya Madrid Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu ve Muhasip üyesi
Mr.Alfonsi
Cubillo De Arteaga başkanlığındaki ll kişilik
bir heyet Odamız' ı ziyaret ederek üyelerimiz
le görüşmüşlerdir.
- 7 Nisan 1987
Manchester Ticaret ve Sanayi Odası Başkan vekili Mr.Lester George başkanlığındaki ll kişilik bir heyet
Odamız' ı ziyaret ederek üyelerimizle elektrikli ve elektronik kimyevi
maddeler, yangın ekipmanları, kamyon ve oto
büs havalandırma ekipmanları, motor koruyucu
ekipmanları
- 14 Nisan 1987
konularında görüşmüştür.
Federal Almanya Saarland Eyaleti Ekonomi Ba6 ki-
kanı Dr.Otto Karl Haan başkanlığındaki
şilik heyet Odamız'ı ziyaret etmiştir.
Belçika
- 15 Nisan 1987
Başkonsolosu
A.B.D. Ticaret Bakan
Good Odamız'ı ziyaret
Commercial Services
Genel Müdürü
Yardımcısı
etmiştir.
Mr.Alexander
- 39 -
- 16 Nisan 1987
Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi işadamı Rehmatullah Javed Odamızı
ziyaret ederek,üyelerimizle, yatırım malları,
denizcilik aletleri, traktör ve kamyon yedek
parçaları ile ilgili görüşmüştür.
- 17 Nisan 1987 Türkiye 1 nin Bombay Fahri Konsolosu Mr.Mystry
Uyelerimizle karabibber, plastik, kimyevi
maddeler, kimyon tohumu konularında ikili
görüşmelerde bulunmuştur.
- 20 Nisan 1987
Arnavutluk
Ticaret Odası Başkanı Mr.Ligo
Dhamo başkanlığındaki heyetin Odalar Birliği
nde yaptığı toplantı üyelerimize duyurulmuştur.
1
- 21 Nisan 1987
Türkiye
yaptığı
- 22 Nisan 1987
Odalar
toplantı
Birliği
1
nde
üyelerimize
İran Heyeti nin
duyurulmuştur.
1
Portekiz,Lizbon 1 da yerleşik Santis Importacao
e Exportacao Lda. isimli firma müdürü Mr.Jose
Coelho Odamız ı ziyaret ederek, genel olarak
Türk ihraç ürünleri ve kuruyemiş, kuru üzüm
ve fındık alımı ile ilgili olarak üyelerimizle görüşmüştür.
1
- 28 Nisan 1987
Avusturalyaının
Sidney
kentinde
yerleşik
Sanva Firması yetkilisi Odamız 1 ı ziyaret ede-
rek demir-çelik, plastik ve kimyevi maddeler
konusunda üyelerimizle ikili görüşmeler yapmıştır.
Somali 1 den gelen lO kişilik
bir heyetin
istanbul Sanayi Odasıında yapacakları toplantının duyurusu üyelerimize yapılmıştır.
Wa_shinoton IFC 1 den bir yetkili
Dogu Arman
Ticaret Ateşesi ve Büyükelçisi
Lübnan Başkonsolosu
- 40 -
- 30 Nisan 1987
Federal Almanya nın Köln şehrinde bulunan
Econ Consult Danışmanlık Firmasının Odamız da
düzenlediği brifinge yardımcı olunmuştur.
1
1
- 4
Mayıs
1987
Pakistan PFCCI
Federasyonu Eski Başkanı,
Pakistan
Kore İşbirliği Komitesi Başkanı
Mr.M.Z. Qureshi Odamızı ı ziyaret ederek üye
lerimizle ikili görüşmelerde bulunmuştur.
işadamı Mr.Maurice Labreche,konfeksiyon sanayi, deri, kadın-erkek konfeksiyonu,
ski kıyafetleri ile ilgili olarak ikili göKanadaı lı
rüşmelerde
- 5
- 12
Mayıs
Mayıs
1987
1987
Suriye
bulunmuştur.
Başkonsolosu.
A.B.D. Qualit Metals Ine. firması temsilcisi
Mr.Mark Silverberg Odamız da bazı konularda
imalatçı üyelerimizle
görüşmelerde
bulunmuş
tur.
1
- 13
Mayıs
1987
Kuveyt 1 den Annawat firma temsilcisi, tekstil
(hazır giyim) konularında
üyelerimizle ikili
görüşmelerde bulunmuştur.
- 18
Mayıs
1987
Londra
Ticaret ve Sanayi Odası 1 na mensup 22
kişilik
bir heyet Odamızıı ziyaret ederek
üyelerimizle düzenlenen toplantılara katıl­
mıştır.
- 21
Mayıs
1987
yerleşik A.Y. Investments
Ltd.
Asaf Yaguri bazı konularda ihracatçı
firmalarımızia
ikili görüşmelerde bulunmuş­
tur.
İngiltere 1 de
Başkanı
- 25
Mayıs
1987
F. Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Genel
Sekreterlerinden oluşan 28 kişilik heyet Odamız
Yönetim Kurulu üyeleri ile nezaket ziyaretinde bulunup, Türkiye 1 nin genel ekonomisi,
Odaların çalışmaları hakkında görüş alış
verişinde bulunmuşlardır.
- 41 - 2 Haziran 1987
Printemps
Mağazaları
Heyeti
Odamız'ı
ziyaret
etmiştir.
Dünya
- 3 Haziran 1987
Bankası
'ndan bir yetkili
Prens Albert Başkanlığındaki Belçika Heyeti,
ziyaret ederek genel toplantıya ~a­
tılmışlar ve
Sheraton Otelindeki ikili görüşmelerin
duyurusu üyelerimize yapılmış ve
üyelerimizle temasları sağlanmıştır.
Odamııı
- 5 Haziran 1987
Uluslararası İhracat Kredisi
ve Garanti Kuruluşu yetkilileri
Mr.Sweenay ve Mr.Collins, Başkanı ığı ziyaret
ederek, Türkiye'deki iç piyasa hakkında bilg i a 1mı ş ı ard ı r .
ICGD-İngiltere
Araştırma
- 8 Haziran 1987
Kanada Büyükelçisi
Kanada Başkonsolosu.
- 9 Haziran 1987
Macaristan Dış Ticaret Şirketi Artex yetkilisi, Mrs.Edith Hajdu'nun firmalarla temas
etmesi sağlanmıştır.
- 15 Haziran 1987
İslam ülkelerinde
müşterek yatırımları teş­
vik toplantısı, İstanbul Sanayi Odası Odakule Salonu'nda yapılmış olup, sözkonusu toplantı üyelerimize
duyurulmuş ve Odamız elemanlarından bir kişi toplantıya katılmıştır.
- 19 Haziran 1987 Almanya Sanayiciler Başkanı Herr.Hixdorf ve
beraberindeki Herr.H.Fon Wırth Odamız' ı ziyaret etmişlerdir.
- 23 Haziran 1987 Londra'da 16-22 Nisan 1988 tarihleri arasın­
da açılacak olan Türk Sanayi Sergisi ile ilgili Odalar Birliği 'nce İstonbul Sanayi Odası
Odakule Toplantı Salonunda düzenlenen
toplantıya
Şubemiz
elemanlarından bir kişi
katılmıştır.
- 24 Haziran 1987 Security Pacific National Bank
Uluslararası İlişkiler Sorumlusu
- 42 -
- 25 Haziran 1987
İstanbul
düzenlediği
dımcı
olunmuştur.
- 26 Haziran 1987 Dünya
- 28 Haziran 1987
Fransız
mızda
Ticaret Ataşeliğinin OdaMadencilik Seminerine yar-
Bankası
İstanbul
1
da
yapılan İslam Konferansına
üye
İşbirliği
Bakanlar Danışma
ülkeler Sanayi
Toplantıları
nedeniyle şehrimizde bulunan
yabancı
delegelere İstanbul Programlarında
yardımcı
olunmuştur.
- 30 Haziran 1987 Çin Halk
Cumhuriyeti
Uluslararası
Anlaşma
Çin Halk Cumhuriyeti Halk Kongresi Yönetim Kurulu Daimi Komitesi üyesi, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal
Halk Kongresi Dış İşleri Komisyonu üyesi
Mr.Zhang Zhixiang başkanlığındaki 5 kişilik
heyet Odamızı ı ziyaret etmiştir.
Derneği
-
ı
Temmuz 1987
Başkan
Yardımcısı,
Hindistan Indage International firmpsı yetkilisi Mr.Sundeep Waslekar Odamızda ikili
görüşmeler yapmıştır.
ilgilendiği
konular
hint işlemeli ipekten mamul mallar, bisiklet
yedek parçaları, balık, demir cevherinin
Türkiye ye satımı ve gübre ve demir-çelik
ürünlerinin Türkiye 1 den alımı olmuştur.
1
- 2 Temmuz 1987
Amerikan
- 3 Temmuz 1987
Kuveyt' li bir firma temsilcisi Mrs.May Al
Esse Odamız' ı ziyaret etmiştir. Gümüş, porselen, çini, cam ve diğer hediyelik eşya
konularında
faaliyet gösteren üyelerimizle
Başkonsolosu
(Emekli)
görüşmüştür.
SPD üyesi
(Batı
Alman)
- 6 Temmuz 1987
Herald Tribune- Gazeteci.
- 7 Temmuz 1987
Dünya
Bankası
- 43 -
-lO Temmuz 1987
Fransa Cumhuriyeti millet Meclisi Mrs.May Al
Esse Odamızı ziyaret etmiştir. Gümüş, porselen, çini, cam ve diğer hediyelik eşya konularında
faaliyet gösteren üyelerimizle görüşmüştür.
- 13 Temmuz 1987
Pazartesi günü Osaka Fuarı
ziyaret etmiş, Osaka
bilgiler vermiştir.
mız'ı
yetkilisi OdaFuarı
hakkında
- 16 Temmuz 1987
Hindistan, Bombay'da
faaliyet
gösteren
S.Kumar and Co. firması temsilcisi Mr.Ravi
Joshi Odamız' ı ziyaret ederek kırmızı merci
mek, nohut gibi maddelerin Türkiye'den ithali, kına,karabiber, hindistan cevizi, bisiklet, gözlük çerçevesi ve manga usaresının
Türkiye'ye ihracı ile taze meyve ve sebzenin
Dubai 'ye ithali konularında firma temsilcilerimizle ikili ~örüşmelerde bulunmuştur.
- 20 Temmuz 1987
Doğu
Almanya Dış Ticaret Odası Genel MüdürüMr.Hugo Müeller ile yardımcısı Mr.Herbart
Giese Yönetim Kurulumuz tarafından kabul
edilmiş, daha
sonra heyet üyeleri Türkiye
ile Doğu Almanya arasındaki dış ticaretin
yapısı ve karşılıklı
olarak geliştirilmesi
imkanlarının
üyelerimizle
- 21 Temmuz 1987
araştırılması
hususlarında
görüşmelerde bulunmuşlardır.
İngiltere-Institutional Investor
kuruluşun­
dan Mr.David derrick Odamız'ı ziyaret etmiş,
yayınıayacakları Türkiey eki konusunda bilgi
vermiştir.
ingiliz Konsolosu.
- 22 Temmuz 1987
Somali'de faaliyette bulunan Edil Moderdn
firması yetkilisi
Mr.Ashir Odamız'da üyelerimizle ikili görüşmeler yapmıştır. Yetkili
çelik, kereste, yer karosu, elektrik anahtarı, kablo, fiş, ampul gibi
malzemelerin satın alımı ile ilgilenmiştir.
- 27 Temmuz 1987
EuroMoney Dergisi -Gazeteci
- 44 - 28 Temmuz 1987
Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Vekili Seyh
Hamdan Bin Mohammad Al-Nayan Başkanlığında
Abu-Dhabi Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden oluşan bir heyetin Odalar Birliği
ndeki topl ntısı üyelerimize duyurulmuş ve
toplantıya ıştirakleri
önerilmiştir.
Heyet
üyeleri gıda maddeleri,tarım ürünleri, genel
hizmetler, gayrimenkul alım satımı, elektronik aletler, buzdolabı, elektrik jeneratör
leri,petrol süt ve çiftçilik ürünleri, sınai
mamuller, otomobil, yol inşaatı, yatırım,
müteahhitlik hizmetleri, oto lastiği, tıbbi
cihazlar, mobilya, nakliyecilik, reklamcılık
ve hava yolları acentacılığı gibi konularda
işadamları ile görüşmelerde bulunmuştur.
1
lı
işadamı
Hussain A.Al-Kadı
ziyaret etmiş ve seccade, erkek,
kadın ve çocuk elbiseleri, iç
gıyım eşyası,
havlu, yatak örtüleri, bornoz, bavul, valiz
ve bond çantaıs almak için üyelerimizle göS.Arabistan
1
Odamızı ı
rüşmüştür.
Dar El Otsur firması yetkilisi
ziyaret ederek, parfüm, esansı,
kozmetik ve parfümeri ile ilgili kimyevi
maddeler ve parfüm şişesi alımı ile ilgili
konularda üyelerimizle görüşmüştür.
Sudanıdan
Odamız
- 31 Temmuz 1987
- 14
Ağustos
1
ı
Kuveyt 1 ten Saleh Saadoon Jabar Al-Utaibi
firması
yetkilisi Mr.Mohmaed A.K.Abul 1 ula
Odamızı ı ziyaret ederek, zeytinyağı, zeytin,
bayan giyim eşyaları,bluejean,antep fıstığı,
fasulye, mercimek, ve baklaının Türkiye 1 den
ithali konularında üyelerimizle ikili görüş
melerde bulunmuştur.
1987 Alman firması
Genel Müdürü
- 45 -
- 20
Ağustos
1987
Kanada Classic Fabrics Corporation firması
yetkilisi Mr.Richard Ness, elbiselik,perde
lik ve döşemelik kumaş ithali konularında
üyelerimiz ile ikili görüşmelerde bulunmuş,
daha sonraki günlerde ise bu temaslarını
şahsen
- 21
Ağustos
1987
sürdürnıüştür.
Ticaret Odaıs Kabien Başka­
Mr.Peter Weinert, Odanıız'a gelerek,
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nuh Kuşçu­
lu'yu ziyaret etmiştir.
Milletlerarası
nı,
- 24
Ağustos
1987
Fortune Dergisi - Gazeteci.
- 25
Ağustos
1987
Çekoslovakya Ticaret ve Sanayi Odası Başka­
nı
Mr.Jaroslav Jakubec ve beraberindeki
heyet Yönetim Kurulu üyelerimiz ile bir
toplantı yapmışlar ve
bu toplantıyı takiben; cııda maddeleri ithalatı ve ihracatı,
deri ve deri mamulleri ithalatı ve ihracatı, otonıoti v san ay i
mamul leri ihraçatı ve
diğer
konular olmak üzere 4 ayrı grup halinde üyelerimiz ile ikili görüşmelerde
bulunmuşlardır.
- 26
Ağustos
1987
Fas 1 dan gelen 2 kişilik bir alım heyeti ile
(Mr.Lanıtoueq ve Mr.Snıires)
Odamız'da sıhhi
tesisat malzemeleri, ayna, cam, kereste ve
inşaat malzemeleri konularında ikili görüş­
nıeler düzenlenmiştir.
- 1 Eylül 1987
Malta Sanayi Bakanı ve beraberindeki 5 kişilik heyet
Odamızı ziyaret
ederek genel
bir toplantıya katılmışlardır.
- 2 Eylül 1987
Türk-Mısır
Ortak
Ticaret
Odası
1
nı
temsilen
ll
kişilik işadamlarından
oluşan bir heyet
Odamız 1 ı ziyaret
ederek Yönetim Kurulu üye
leri ile görüşmelerini takiben ihracatçı
üyelerinıizle
lardır.
ikili
görüşmelerde
bulunmuş
- 46 İsrail'den
Türkiye'ye tarımsal sanayi projesi ihracıkonusunda şehrimizi ziyaret
eden Mr.Yaguri'nin üyelerimizle temasında
yardımcı
olunmuştur.
- 4 Eylül 1987
Danimarka'dan gelmiş olan Rockwoll firması
temsilcisi Mr.Bruno Sorensen;elektrik santralleri, petrokimya ve büyük inşaatlarda
kullanılmak üzere teknik izolasyon maddeleri konularında üyelerimiz ile ikili temas
larda bulunmuştur.
- 8 Ey l ü l l 98 7
Taiwan Heyeti işbirliği ve çeşitli konularda nezaket ziyaretinde bulunmuştur.
- 9 Eylül 1987
İhracatçılar
ile Yüksek Düzeyde
Vergi ödeyen
(1986 yılı)
mükelleflerin
ödüllendirilmeleri suretiyle, Meclis Salonu'nda bir tören yapılmıştır.
- lO Eylül l 98 7
İstanbul
Ticaret Odası üyeleri Gönüllü
Taahhütnamesi konusunda düzenlenen toplantı
münasebetiyle aynı gün Odamız fuayesinde
verilen kokteyl' in organizasyonuna yardımcı
o lunmuştur.
- ll Eylül 1987
Manuel Partiago Murahhas Aza
Tütünbank
- 14 Eylül 1987
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Ekonomik Yapı­
sal Reform Komisyon üyesi ve Dağıtım Yapısı
Genel Müdürü Mr.Fu Fengxiang başkanlığında­
ki 9 kişilik bir heyet Kamu İktisadi Kuruluşlarında reform uygulamaları, özelleştir­
me tedbirleri, fiyat reformu ve vergi sistemi reformu hakkında incelemeler yapmak ve
bilgi edinmek amacıyla Odamız'ı ziyaret etmiş ve aynı gün Odamız Yönetim
Kurulu üyeleri ile düzenlenen toplantıya katılmışlar­
Başarılı
dır.
-
ıs
Eylül 1987
Ticaret
Odaları
yapılmış
olunmuştur.
olup,
Konsey toplantısı
organizasyonuna
Odamız'da
yardımcı
- 47 - 23 Eylül 198 7
Kimya Sanayii Birliği Uluslararası
Müdürü Mr.Siquet
başkanlığında
kimya sektöründe faaliyet gösteren 7 Fransız
şirketi
için Odamız'da bir toplantı düzen
lenmiştir. Bu
toplantıda Kimya Sanayicileri
Derneği
Başkanı
Sayın A.Bilen, sektör
ile
ilgili bilgiler vermiştir. Türkiye'nin genel
ekonomik durumu konusunda aydınlatıcı bir
konuşmayı
ise Odamız Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Dündar Uçar yapmıştır.
Fransız
İlişkiler
Bulgaristan'daki Türk Islam azınlığının eritilme girişimleri ile ilgili olarak İstanbul
Baro Başkanlığı'nın düzenlediği sempozyum
organizasyonu çalışmalarına yardımcı olunmuştur.
- 25 Eylül 1987
hakkında bilgi edinmek amaziyaret eden Finlandiya ve
Danimarka'lı iş
adamlarından oluşan bir heyet Odamız'da fındık piyasası konusunda bilg i ver i l mi ş t i r.
Fındık
cıyle
piyasası
ülkemizi
- 28 Eylül 1987
Hollanda Ekonomik İşler Bakanı ve beraberindeki 5 kişilik heyet Yönetim Kurulu üyeleri
ile görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
- 30 Eylül 1987
Odamız'da İspanyol
Oyuncak Sanayii temsilcil e ri i l e i k i l i gö rü ş mel er düze nl e nmi ş t i r .
Karlsruhe Valisinin şehrimizi ziyareti organizasyonuna yardımcı olunmuştur.
- 48 -
6.
Dış
Ticaret Tatbikat
1987 Eylül
Odamız'ca verilen
Çalışmaları
sonuna kadar, dışticaretle ilgili olarak
çeşitli belgelerin dökümü aşağıda gösteril-
miştir.
l-30 Eylül 1987
Menşe şahadetnamesi
ATR
Fatura tasdiki
Tescil işlemi
Li san s
Numune belgesi
Halı ekspertizi
ATA Karnesi
TIR Karnesi
126426
73385
18724
104
20
47
3496
64
46354
- 49 -
IV.
MALİ
KONULAR
A. Katma
Değer
Vergisi Kanunu ve Uygulamadaki Sorunlar :
KDV ile ilgili olarak programımızda öngörüldüğü gibi
yapılan değişiklikler
sonucu ortaya çıkabilecek hususlar dikkatle izlenerek görüşlerimiz gerek Ankara'daki temaslarımız
sırasında gerekse Odamız'ı ziyaretleri sırasında ilgili Bakanlık yetkililerine iletilmiştir.
Bu arada KDV ile ilgili uygulamada ortaya çıkan sorunlar zaman zaman üyelerimizden Odamız'a intikal ettirilmiş olup
kendilerine yazılı ve şifahi bilgiler verilmiştir.
a) KDV Hispetinin
Değiştirilmemesi
:
KDV nispetinin % lO'dan% l2'ye çıkarılması KDV'ni miktar olarak kaçırılmaya değer hale getirdiği, belge düzeninin
henüz yerleşmediği ve alış-verişlerde KDV'nin pazarlık konusu
yapılmasını
teşvik ettiği belirtilerek, ekonomide
işletmeler
arasında vergisel
eşitliğin
sağlanmasının temini için
belge
düzeni kontrollerinin yaygınlaştırılarak belgesiz alışverişin
önüne geçilmesi, diğer taraftan KDV oranının pazarlık konusu
olmaya değmeyecek seviyelere indirilmesi ile belgeli alışve­
rişten kaçınmaların önlenmesi hususu Maliye ve Gümrük Bakanlı­
ğı'na
iletilmiştir.
- 50 -
b) Katma
Sermaye
Değer
Vergisi Kanunu•nda
Piyasası 'nın
Teşviki,
Değişiklik Yapılması:
Mülkiyetin
Tabana
Alınacak Tedbirilişkin hükmünün
Sınai
ve Ekonomiyi Düzenlernede
ler İle İlgili Kanunun ııvergi İstisnası na
Katma Değer Vergisi Kanunu açısından da geçerliliğini sağlamak
bakımından, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılma­
sı gerektiği hususu
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı'na,
Maliye Gümrük Bakanı 'na ve Odalar Birliği Başkanı 'na bildirilYaygınlaştırılması
11
miştir.
c) Süt ürünlerinde KDV Nispeti :
KDV uygulamasında temel gıda maddeleri sayılırken tek
tek isimlendirrnek yerine, bunları yiyecek grupları olarak belirlemenin (et ve et mamulleri, süt ve süt mamulleri, unlu
gıdalar
vs.) daha uygun olacağı yolundaki görüşümüz Maliye ve
Gümrük Bakanlığı'na iletilmiştir.
d) Vadeli
Vadeli
Satışlarda
KDV
Uygulaması
:
vade farklarının KDV matrahı
içinde bulunması ve bunlara isabet eden KDV'nin, mal bedelinden herhangi bir tahsilat olmadan ödenmek durumunda olmasının
mükellefleri faturasız ve dolayısıyla KDV'siz alışverişe yönelttiği
belirtilerek, vadeli satışlarda KDV ödenmesi ile ilgili olarak piyasa işleyişlerine uygun yeni düzenleme yapılma­
sı yolundaki ihtiyaç ilgili mercilere iletilmiştir.
alışverişlerde
- 51 -
e) Banka ve Sigorta Muamelelerinin KDV
Kapsamına
Alınması
KDV uygulaması dolayısıyla KDV
uygulaması
dışında
bırakılan ve banka ve sigorta muameleleri
vergisine tabi olarak sürdürülen banka ve sigorta işlemlerinin
de KDV kapsamına alınması, böylece hem dalaylı vergilerde
uygulama birliğinin sağlanabileceği, hem de banka ve sigorta
muameleleri vergisinin işletmelerde reel bir finans maliyet
unsuru olması ile nihai mal ve hizmet teslimlerinde bugün mevcut olan maliyet unsurlarından olan ve fiyatın içinde yer alan
banka ve sigorta muamele vergisi üzerinden de KDV alınması
şeklinde mükerrer vergi alınmasının önlenmesi yolunda
girişim
Başlangıçta
tek
oranlı
yapılmıştır.
f)
Teşvikli Yatırımlarda
KDV
KDV 1 nin ilave yatırım maliyeti
oluşturduğu, halbuki yatırımın teşvikli olup olmamasına bakıl­
maksızın yatırım harcamaları yapıldığı sırada KDV ödemelerinin
yapılmaması şeklinde uygulama getirilmesi gerektiği dile getiYatırım malı
alımlarında
rilmiştir.
taraftan halihazır uygulamada, teşvikli yatırım
mallarının
ithalinde KDV 1 nin fiilen ödenmediği, oysa ki aynı
teşvik belgesinde
yer alan yerli yatırım malzemesi satın alı­
1
nırken KDV nin
ödendiği belirtilerek
teşvikli yerli
yatırım
mallarının edinişlerinde de ithalatta varolan kolaylığın uygulamaya konulması talebimiz ilgililer nezdinde savunulmuştur.
Diğer
- 52 -
B. Ortalama Kar Haddi
Esasının Kaldırılması:
Vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler karşısında
Ortalama K~r Haddi esasının gerekçesinin ortadan kalktı~ı, bu
nedenle bu müessesenin kaldırılması gerekti~i hususunda daha
önceki yıllarda bildirdi~imiz görüşlerimiz bu yıl da tekrarlanmış ve konunun bir kez daha
gözden geçirilmesi hususu Maliye ve Gümrük Bakanlı~ı 1 na iletilmiştir.
C.
Yatırım
indirim
Kullanılmış
istisnası:
makine teçhizat
yatırımlarının
yatırım
indirim istisnasından yararlandırılması şeklindeki teşvik tedbirlerinin, tarım yatırımları dışında di~er sektör yatırımıa­
rına
da teşmil edilmesinin sektörlerarası dengeli yatırım
politikası
açısından
zorunlu ve yararlı olaca~ı yolundaki
görüşümüz Maliye
ve Gümrük Bakanlı~ı ve DPT 1 na iletilmiştir.
D. Vergi Rehberi ·
Çeşitli
vergi
latmak amacıyla yapılan
olup, yayınlanması için
mevzuatı
hakkında
üyelerimizi
aydın­
Vergi Rehberi araştırması tamamlanmış
çalışmalar devam etmektedir.
E. Vergi ödüllendirilmesi:
Geçen yıllarda oldu~u gibi, 1986 yılı kazançları
üzerinden en fazla Kurumlar ve Gelir Vergisi ödeyen üyelerimizin belirlenen kriterlere göre ödüllendirilmesi ile ilgili
çalışmalar yapılmış, kitap halinde yayınlanmıştır.
- 53 Bu yıl belirlediğimiz kriterlere göre, gerek Kurumlar gerekse Gelir Vergisi 1 nde l milyar TL sının üzerinde vergi
ödeyenıere altın plaket, 600 milyon-ı milyar TL arasında vergi
ödeyenıere
altın
madalya, 200 milyon-600 milyon TL arasında
vergi ödeyenıere bronz madalya, 50-100 milyon TL arasında vergi ödeyenıere berat, ayrıca 40-50 milyon TL arasında olmak
kaydıyla, her meslek grubunda en fazla vergi ödeyen bir mükellefe de Vergi Teşvik Beratı verilmesi kararlaştırılmışıtr.
1
vaki müracaatlar arasında yapılan değerlen­
dirme sonunda, ödüllendirilen üyelerimizin sayısı aşağıda
sunulmaktadır :
Odamız 1 a
Kurumlar Vergisi
Mükellefi
Plaket
Altın Madalya
Gümüş Madalya
Bronz Madalya
Be rat
Vergi Teşvik Beratı
Altın
59
40
159
213
262
32
Gelir Vergisi
Mükellefi
8
ıs
43
8
tarihinde Odamız 1 da düzenlenen Başbakan Sayın Turgut özal, Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral ile Maliye Bakanı Sayın Kurtcebe Alptemoçin 1 in katıl­
dıkları törenle yapılmıştır.
ödüllerin
dağıtımı,9.9.1987
- 54 -
V.
İÇ TİCARET
ve
A. Mevzuat
Çalışmaları
ı.
TÜKETiCİNİN
KORUNMASI
Türk Ticaret Kanunu'nun Tadili:
Türk Ticaret Kanunu'nun gelişen ve değişen ekonomik
şartların gerisinde
kalan maddelerinin değiştirilmesi için
gerek Türk Ticaret Kanunu konusunda Odamız'ca düzenlenen seminerde çıkan görüşler, gerekse üyelerimiz tarafından Odamız'a
intikal ettirilen hususlar dikkate alınarak yapılan inceleme
sonucunda Türk Ticaret Kanunu'nun Değiştirilmesi Gereken Maddelerine ilişkin Görüşlerimiz" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na
bildirilmiştir.
2. Protesto Olan Senetler:
Çekle ödemelerin düzenlenmesi konusunda yapılan son düzenlemelerden sonra karşılıksız çek kullanımının büyük ölçüde
azaldığı, buna karşılık ticari
senetlerdeki protesto oranının
hızla yükselişe geçmeye başladığı dikkat
çekmiş, sayıları gün
geçtikçe artan firmaların da şikayetleri gözönüne alınarak,
ticari örf ve ahlakın daha da zedelenmesine mahal bırakılma­
dan Odamız'ca protestolu senetlere il şkin yeni bir yasa tasarısı hazırlanmış olup, tasarı Adalet Bakanlığı ile Odalar Birliği'ne
iletilmiştir.
- 55 3. Çizgili Çek
Kullanımı
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanunun 41 .maddesine göre "Mal iye ve Gümrük Bakanı ı ğı' nca tespit edilecek amme alacakları bankalar veya postaneler vasıta
kılınmak şartı
ile ödenebilecektir ve aynı maddenin 2.bendi
l.fıkrasında ödemenin "çizgili çek kullanılmak
suretiyle" yapılabileceği
ve 3 Nisan 1985 tarih ve 18714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "3167 Sayılı Çekte ödemelerin Düzenlenmesi
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun" ile çek kullanı­
mı hakkındaki
esaslar çek hamillerinin korunmasına dair tedbirler ve uygulanacak müeyyideler düzenlenmiş ve çek kullanı­
mına güvence getirilmiştir.
Günümüzde birçok verginin çekle ödenmesiyle beraber
vergi dairelerinin ödemelerinin Amme Alacakları Kanunu hükümlerine göre "Çizgili Çekle" yapılmasını kabul etmek ve uygulamanın buna göre devam etmekte
olduğu; çekle
ödemelerin günümüz,,e yasal güvenceye kavuşturulmuş, çek harnilleri korunmuş ve
çek karşılığının ödenmemesi halinde ağır cezai müeyyideler getirilmiş
olduğundan
bahisle 6183 sayılı Amme Alacaklarının
TahsiliHakkındaki Kanunun 4l.madde l.fıkrasında yeralan "Çizgili Çek Kullanılmak Suretiyle" ibaresinin "Çek Kullanılmak
Suretiyle" şeklinde değiştirilmesinin Amme Alacaklarının Tahsiline kolaylık ve çabukluk getireceği şeklindeki görüşümüz
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bildirilmiştir.
- 56 -
4. Taksitli
Konusunda Mevzuat Düzenlenmesi:
ekonomik sistem ve ticari uygulamalara rağmen bunları düzenleyen kanunların bu değişime ayak uyduramadığı gözlenmektedir. özellikle dayanıklı tüketim malları
tekstil ve mobilya konularında giderek yaygınlık kazanan yasal
güvenceden yoksun olarak yürütülmektedir.
Gelişen
ve
Satış
değişen
Taksiti i satışiara getirilecek güvence ile bilhassa
orta sınıfın daha makul vade farkları ödeyerek ihtiyaçlarını
karşılayabileceği, diğer
taraftan satıcılar için daha güvenli
bir ortam sağlanması amacıyla getirilecek bir düzenleme uygun
görülmüş ve taksitli satışlar kanun tasarısı hazırlık çalışma­
ları başlatılmış olup, sözkonusu tasarının Ekim ayında
sonuçlanması planlanmaktadır.
5. Seyyar
Satıcılık
Kanun
Tasarısı:
Seyyar satıcılığın; şehir trafiğine olumsuz etkisi,
haksız rekabete ve vergi kaybına sebebiyet verdiği, kaçak yollardan yurda giren malların pazarlanmasına, kalitesiz ve sağ­
lık koşullarına
uygun olmayan gıda maddelerinin satılmasına
olanak sağladığından; bu işkolunun düzen altına alınması amacıyla
Odamız
tarafından
hazırlanan
"Seyyar Satıcılık Kanun
Tasarısı ve
Gerekçesi" İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyük
1
Şehir Belediye Başkanlığı na arzolunmuştur.
- 57 6. Finansal Kiralama
Hakkında Görüş
Tespiti:
gibi, birçok ülkede yaygın bir şekilde uygulanmakta olan finansal kiralama, Türkiye'de hukuksal düzenleme
ile bir bütün olarak ele alınmış ve sonuçlandırılmıştır. Odamız bünyesinde gerçekleştirilen "Finansal Kiralama
(Leasing)"
konulu serninerin ışığında tespit edilen Odamız görüşü Odalar
Bilindiği
Birliği'ne bildirilmiştir.
7.
işyerlerinde
Hakkında
Spor Tesisi Yapma ve Antrenör istihdam
Yönetmelik Taslağı:
28.5.1986 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren
3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü'
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 26.maddesi ile memur ve işçi sayısı SOO'den fazla olan kuruluş ve fabrikalara
spor tesisi yapma ve antrenör istihdam etme zorunluluğunun getirildiğinden
bahisle, konuyla ilgili olarak hazırlanan bir
yönetmelik taslağı hakkındaki görüşümüz Odalar Birliği 'ne iletilmiştir.
8. 1163
Sayılı
Kooperatifler Kanunu:
Kooperatifler Kanunu'nun Ortaklık payları ile ilgili
19. maddesinde yer alan "bir ortak hiçbir suretle 30.000.-TL'
dan fazla pay sahibi olamaz" hükmünün değiştirilmesi ve ortaklık payının artırılması hususunda Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
nezdinde girişimde bulunulmuş olup, miktar 30.000.-TL'dan
500.000.-TL'sına çıkartılarak sözkonusu
değişiklik
25.6.1987
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
- 58 -
9. Sanayi ürünleri
Dışındaki
Standart
TSE'nce hazırlanarak yıl içinde
yeni standartlar veya tadil tasarıları
önerilerimiz TSE'ne gönderilmiştir.
Odamız'ca
standart
-
bazı
maddelerinin
Çalışmaları:
Odamız'a
gönderilen
hakkındaki
görüş ve
değiştirilmesi
i stenen
tasarı ları;
Koyun Standart Tasarısı,
-Kasaplık Kuzu Standart Tasarısı,
-Yemeklik Rafine Prina Yağı Standart
- Sumak Yaprağı Standart Tasarısı.
Kasaplık
Odamız'ca
Tasarısı,
uygun mütalaa edilen standart
tasarıları;
- Orman Ağacı Tohumları Standart Tasarısı,
- Ardıç Kozalağı ve Okaliptus Yaprağı 87 Tasarısı,
- Palamut özü Standart Tasarısı,
- Badem Şekeri Standart Tasarısı.
Uygulamada Mecburi Türk Standartı kapsamındaki maddelerin ithallerinde ait oldukları standarta uygun olma şartının
hususunda mevcut 1120 mecburi standart üzerinde de çalışma
yapılmaktadır.
- 59 -
B. Riayeti Mecburi Mesleki
Tüketicinin Korunmasına
1. Dürüst
Kararların Uygulamaları
İlişkin Diğer
İle
Uygulamalar:
Reklamcılık:
gibi, Odamız'a vaki şikayetler üzerine çeşitli firmaların ürünlerinin reklamlarının gerçeğe aykırı olup
olmadığı, Odamız'ın Dürüst Reklamcılık Mesleki Kararı hükümleri doğrultusunda incelenmekte ve yapılan tespitler ilgili firmalara iletilmektedir. İncelemeler sonucu 8 reklama müdahalede
bulunularak, mesleki karara uygun davranış içine girmeleri
sağlanmış, mesleki karara aykırı davranışını sürdüren bir firmaya para cezası verilmiştir. Ayrıca, Oürst Reklamcılık Mesleki Kararına uygun olarak hediye kampanyası uygulamak isteyen
45 firmaya gerekli izin verilmiştir.
Bilindiği
2. Etiket Koyma Mecburiyeti:
Etiket
Koyma Mecburiyeti Hakkındaki Mesleki Karar
uyarınca aylık
periyotlarda gerekli piyasa kontrolu yapılmak­
ta, aykırı davranışı tespit edilen firmalar uyarılarak etiket
koymaları sağlanmaktadır. Bu
karara aykırı davranışını sürdüren bir firmaya para cezası uygulanmıştır.
3. Tekstil ürünlerine
ki Karar Tasarısı:
İlişkin
Riayeti Mecburi Mesle-
Tekstil ürünlerine elyaf karışım yüzdesini gösteren
bir etiket konulması konusundaki Riayeti Mecburi Mesleki Karar
Tasarısı
hazırlanmış
ve Oda Meclisi 'mizce benimsenmiştir.
29 Eylül 1987 tarihinde yürürlüğe giren kararla ilgili uygulama çalışmaları başlatılmıştır.
- 60 4. Tacirler Gönüllü Taahhütnamesi:
Tüketicilerin korunması amacıyla, Batıdaki örnekleri de
incelenmek suretiyle uzun süredir üzerinde çalışılan "İstanbul
Ticaret Odası üyeleri Gönüllü Taahhütnamesi" sisteminin uygulanmasına
10.9.1987'de başlanmıştır. İlk aşamada sisteme girmeyi talep eden 79 firmaya, çeşitli ma~azaları için ayrı ayrı
olmak üzere 134 belge verilmiştir. Sisteme girmeyi arzu eden
firmalara belge verilme işlemlerine devam olunmaktadır.
Şikayetleri:
5. Tüketici
beri tüketicilerin aldık­
ları mallardan şikayetleri kovuşturulmakta, firmalarla irtibata geçilerek tüketicilerin ma~duriyetinin giderilmesinde yardımcı olunmaktadır. 1987 yılı içinde Odamız'a 184 adet tüketici şikayeti gelmiş olup, bunlArın halli için gerekli girişim­
lerde bulunulmuştur. Bu konudaki faaliyetierimize devam olunBilindi~i
gibi 1980
yılından
maktadır.
C.
İç
Ticarette
Karşılaşılan
Zorluklar
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uygulaması ile ilgili
olarak fatura tasdiki ve Bayındırlık Bakanlı~ı İnşaat ve
Tesisat Birim Fiyatları tespitinin üyelerimize ve ekonomiye
getirmiş oldu~u güçlükleringiderilmesi amacıyla, görüşlerimiz
ilgili merciiere ve bumeyanda Odalar ve Birli~i'ne bildirilmiş,
yapılan toplantılarda
görüşlerimizin
için çaba harcanmıştır. Konu ile
sürdürülmektedir.
gerçekleştirilmesi
ilgili olarak
çalışmalarımız
- 61 -
üyelerimizden qelen müracaatlar üzerine, LAB' lı deterjanların üretim zorunluluğu tarihinden sonra,piyasadaki DDB'li
deterjanların,
Sanayi ve Ticaret Bakanı'nca açıklanan Temmuz
1987 tarihine kadar olan satış süresinin Ekim ayına kadar uzaiçin gerekli
tılması
girişimlerde bulunulmuştur.
Trafik Komisyonu'nca, alınan mesai saatleri içinde
3 tonun üzerinde taşıma kapasitesi olan kamyonların şehir içine girmelerinin yasaklanması kararı, özellikle gümrüklerden
mal çekilmesini imkansız kılmıştır. Bunun üzerine Oda'ca aktif
girişimler yapılmış ve 3 ton limiti 5 tona çıkarılmak suretiyle sorun çözüme kavuşturulmuştur.
İlk
Kentimizde
suplarımızın
iş
çeşitli
alt
yapı
inşaatları
kaybına uyğradıklarından
inşaat
sebebiyle menfaaliyetlerine
evvel, hangi sokak veya caddenin hangi tarihten
itibaren, ne kadar kısmının kapatılacağının o sokaktaki işyer­
lerine önceden bildirilmesinin veya üyelerimize duyurulmak
üzere Odamız'a iletilmesinin muhtemel kayıpları önlemek açı­
sından yararı ı olacağı; ayrıca müteahhitlerı e yapılan sözleş­
melerde iş sahiplerinin uğrayacakları zararın karşılanması
hususuna da yer verilmesi imkanlarının araştırılması hususu
başlamadan
İstanbul
Büyük
İstanbul
Şehir
Belediye
Başkanlığı
'na
bildirilmiştir.
Büyük Şehir Belediyesi'nin Haliç'ten çıkan
ve pis diye ifade edilen çamur ve cürufu şatlarla Marmara
Denizi 'ne dökmekte olduğu ve bunun balıkçılığı olumsuz etkileyeceği nazara alınarak Marmara Denizi 'nin kirletilmesinin
önlenmesi için İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.
- 62 ı.
Arsa Sorunu ve Kooperatif
Sorunları
4.Levent Sanayi Mahallesinde işyerleri bulunan bir kı­
sım üyelerimizin Odamız a
vaki müracaatlarında 4753 sayılı
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince çiftlik yapılmak üzere çiftçilere dağıtılan ancak verimsiz olması nedeniyle kendilerine çiftçilerce noter satışı ile satılan ve bu nedenle
tapuları iptal edilen arsalar
üzerine Belediye 1 den ruhsat ve
i skan alarak işyerlerini inşa ettikleri, tapuların iptali nedeniyle de halen Milli Emlak Dairesi ne ecrimisil ödedikleri
belirtilmekte ve üzerinde işyerleri bulunan bu arsaların kendilerine satılması yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmekteydi.
1
1
Belediyelerin Emlak vergisi dolayısıyla belirlediği arsa birim fiyatı üzerinden veya başka bir kriter esas alınarak
arsaların halihazır
zilyetlerine satılmasını mümkün kılacak
mevzuat değişikliğinin yapılması yolundaki görüşümüz Maliye ve
Gümrük Bakanlığı na bildirilmiştir.
1
içinden çevreye nakledilecek işyerleri
kooperatifleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla İstanbul Büyük Şehir Belediyesi başta olmak
üzere, ilgili mercilerle gerekli temas ve girişimler yapılmış
ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
Ayrıca,
şehir
- 63 2.
İşyeri
Açma
Harcı
üyelerimizin Odamız'a vaki müracaatlarında, işyeri açma ruhsatının temini için ödenmesi gerekli harçların yüksek
olduğundan yakınılmakta ve makul bir seviyeye indirilmesi için
Odamızın girişimde bulunması talep edilmekte idi.
Yeni
açma talebinde bulunan üyelerimizin sayı­
sındaki artışın gözönünde bulundurularak
sözkonusu harçların
makul bir seviyeye indirilmesinin uygun olacağı şeklindeki görüşümüz İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı 'na
bildirilişyeri
miştir.
3. Trafik Düzeni
Esnaf ve Tacirlerinin Karaköy, Tünel ve
Tersane caddelerindeki yeni trafik düzenlemesinden mağdur oldukları ve anılan
bölgedeki yükleme ve boşaltma işlemlerine
Perşembepazarı
o yerde görevli memurların görevleriyle bağdaşmayan hareketleri ile mani olunduğu yolundaki Odamız'a vaki şikayetler İstan­
bul Valiliği 'ne iletilmiştir.
4. Yükçü Bölükleri Tarifesi
Belediye Encümeni 'nin 30 Ekim 1986 tarih ve 2712 sayılı
kararı ile belirlenen ve halen yürürlükte bulunan Yükçü Bölükleri Tarifesinde yeralan hususlara yükçü bölüklerince uyulmadığından
bahisle bu taritede yeralan hükümlerin uygulanması
yönünde yükçü bölükleri ve özellikle hanlardaki bölüklerin denetlenmesi hususu İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı'na
bildirilmiştir.
- 64 -
vaki müracaatlar üzerine Gazcılar Yükçü
Bölüğü ndeki hamalların Yükçü Bölükleri Tarifesine uymadığı ve
hanlara kendilerinden izinsiz kimsenin girerneyeceği tehdidinde
bulundukları İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı na bildirilerek tarifenin uygulanması ve sözkonusu durumun ortadan kaldırılması yönünde girişimlerde bulunulması talep edilmiştir.
Ayrıca Odamız'a
1
1
5.
TÜBİTAK
Odamız'ca
Gezileri:
1986
yılında başlatılan
üyelerimizin
TÜBİTAK
ziyaretlerine 1987 yılında da devam olunması planlanmış olu~,
gezilerin yılsonuna kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır.
D. Sektör
ı.
Bazında Çalışmalar:
Otomotiv Sanayi:
Son
aylarda otomotiv sanayiinde özellikle binek arabalarına karşı
talebin aşırı yükselmesi ve üretimin ihtiyacı
karşılayamaması dolayısıyla bazı otolar için sıraya
girildiği
ve bekleme sürelerinin 6 aya kadar uzatıldığı gözlenmekte olup
durum bazı satış kademelerinde prim teşekkülüne ve çift fiyat
uygulamasına yol açmıştır.
Serbest
piyasa düzeni istikrar tedbirlerinin esasını
teşkil ettiğine göre, üretici firmaların
aşırı talebi ve çift
fiyat teşekkülünü önleyecek piyasa satış fiyatını herhangi bir
müdahale olmadan serbestçe tayin edebilmelerini, gerekirse
ithal fonlarının daha da düşürülmesini teminen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Müteakiben,
yerli otomobil fiyatları yükseltilerek çift fiyat teşekkülü
ortadan kalkmıştır.
- 65 -
2. Eczanelerde ilaç
Dışındaki
Mamullerin
Satılması
yurt dışındaki eczanelerde satılmakta olan
mamuller konusunda yapılan araştırma sonuçlarına göre, yurt
dışındaki eczanelerde
satışına
izin verilen ilaç dışındaki
mamullerin bir listesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 'na
gönderilerek Ticaret Odalarına kayıtlı olma koşulu ile ülkemizdeki eczanelerde de bu tür mamullerin satışına müsaade
edilmesi yolundaki önerimiz bildirilmiştir.
Odamız'ca
3.
Yaş
Meyve ve Sebze Tanzim
Satışları:
üretici pazarı veya tanzim satış yerlerinde yapılan
yaş meyve ve sebze ile diğer gıda maddeleri satışlarında borsa
rüsumunun ödenip ödenmediği, satış yapanların aynı zamanda
üretici olmamaları durumunda gelir vergisi stopajı yapılmış
olup olmadığı ve gerçek usulde vergiye tabi olan satıcıların
fatura ve perakende satış fişi gibi belgeleri verip vermediklerinin denetlenmesi hususu İstanbul Büyük Şehir Belediye
Başkanlığı 'ndan
ve istanbul Defterdarlığından talep edilmiş­
tir.
4.
Altın Borsası
Kurulması
Türkiye'de altın borsasının kurulması ve mevcut atıl
altın birikimine ekonomik işlerlik kazandırıcı piyasa işlemle­
rinin teşvik edilmesi konusunda, dünya altın piyasasının önde
gelen bir firma yetkilisinin de katılacağı bir konferans
düzenlenmesi için ön çalışmalar yapılmıştır.
- 66 5. Petrol
Mevzuatı
ve
Dağıtım
Sistemi:
Petrol Sektörü ile ilgili mevzuat ve petrol dağıtım
sistemleri incelenerek, diğer ülkelerdeki uygulamalar ve ülkemizdeki sistemde yapılması gerekli değişikliklerin tespit
edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
6. Sinema ve Tiyatro Kesiminin
Sorunları:
Türkiye 1 de sinemacılık ve filmeilik olayının kötü günler geçirmekte ve önemli kentlerimizde tarihe mal olmuş sinema
salonlarının
kapanmakta olduğundan bahisle; Odamız ca sinema
ve tiyatro kesiminin sorunları konusunda yapılan bir araştır­
mada, sorunların daha çok eğlence vergisi ve KDV 1 den kaynak1
landığının ortaya çıktığı belirtilerek; halen Bakanlar Kurulu
nun yetkisinde bulunan ve yerli filmler için% 10, yabancı
filmler için% 30 oranındaki Eğlence Vergisi nispetlerinin
(O) 1 a indirilmesi, sinema ve filmlere uygulanan KDV 1 nin kitap,
dergi vb. yayınlarda olduğu gibi yarıya indirilmesi hususu
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İç­
işleri Bakanlığı 1 na
bildirilmiş olup, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 ndan alınan cevabi yazı­
larda Odamız ca tespit edilen sorunların Bakanlıklarınca da
uygun mütalaa edildiği ve gereğinin yapılacağı belirtilmiş­
1
1
tir.
18 Ekim 1986 tarihli Resmi Gazete 1 de yayımlanan
153 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Film Amortismanları
ve Video başlıklı (E) bölümünde film amortisman
Ayrıca
- 67 -
nispetleri 60-25-15, 60-20-10-5 olarak belirlenmiş, buna mukabil video kasetlerinde amortisman nispetleri 60-40 olarak tespit edilmiştir.
Sinema filmi ile video kasetleri aynı kaynaktan doğmuş
olup, aynı niteliği taşıdığından ve günümüzde bir filmin en
çok 6 ay sonra videoya verildiği ve sinema filminin vizyonda
kalması durumunun ortadan kalkmakta olduğundan bahisle; sinema
işletmeciliğindeki
kriz de dikkate alınarak sinema filmleri
için tespit edilen amortisman nispetlerinin l yıl için % 90,
ikinci yıl için% lO olarak yeniden düzenlenmesi, bu oranların
mümkün olmaması halinde film amortismanlarına paralel olarak
% 60-40 değiştirilmesinin uygun olacağı şeklindeki görüşUmüz
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'na bildirilmiştir.
7. Toz
maya
Şeker Ambalajı:
1986
yılından
başlanan
naylon
şeker ambalajında kullanıl­
torbaların sağlam
ve
kullanışlı
olmadık­
ve satışı esnasında zorluklarla
karşılaşıldığından, piyasada gerek şekerin muhafazası, gerekse
indirme-bindirme esnasında sağlamlığı ve sıhhatli olması sebebiyle pamuklu çuval kullanılmasının en uygun şekil olacağı ve
toz şekerin ambalajının 75 kg. yerine 50 kg. olarak tespitinin
taşınması
bakımından
uygun olacağı yolundaki görüşümüz Türk
Standardları
Enstitüsü ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 'ne
larından
toz
itibaren toz
şekerin taşıma
bildirilmiştir.
- 68 -
E. Perakende Ticaretin Bünyesi
Perakende ticaretin bünyesinin ve gelişme, eğilim ve
arzularının belirlenmesi, modernizasyonu engelleyen faktörleri
veya gerekli tedbirleri ortaya koymak amacıyla, çeşitli sektör
gruplarında faaliyet gösteren üyelerimiz nezdinde 1985
yılın­
dan beri düzenli olarak her yıl yürütülen anket çalışmaları­
mızdan giyim, ayakkabı ve gıda ile ilgili
olanlar tamamlanmış
olup, rapor yazım aşamasındadır. Elektrikli ev aletleri anket
çalışmamız ise başlatılmış olup, tamamlanmasına
çalışılmakta­
dır.
F. iç Ticaret
Şubesi
Ticaret
Şubesi
İç
Tatbikat Faaliyetleri
'nce Ocak-Eylül döneminde verilen bel-
geler aşağıda gösterilmiştir:
Muamelat Servisi:
- Mahkemelerden vaki muhtelif soru ve bilirkişi
talepleri
- Numune ve Mücbir sebep belgesi talepleri
- Fire konusundaki talepler
- Ekspertiz talepleri
- Fatura tasdiki talepleri
- Diğer belge, soru ve yazışmalar
Fiyat Servisi:
- Muhammen bedel soruları
- Yed-i vahitlik ve mümessillik
- Hediyeli-Garantili satış
- Tüketici Şikayetleri
- Diğer muhtelif soru ve yazışmalar
- Muhammen bedel emtia adedi
Toplam
204
301
56
318
3996
530
2367
195
53
184
540
37179
- 69 -
VI. KÜÇÜK SANAYi
İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
A. Küçük Sanayide Kapasite
Kullanımı
Geçen yıl olduğu gibi, 1987 yılında da küçük sanayi kesimindeki kapasite kullanımına yönelik araştırmamız DiE istanbul Bölge Müdürlüğü'nün işbirliği ile yeni bir yöntemle tekrarlanmış kapasite kullanım oranlarını saptamak üzere üyelerimizden alınan cevaplar neticesi oluşturulan rapor kitap haline
getirilmiş, ilgili kurum, kuruluş ve üyelerimizin istifadesine
sunulmuştur.
B.
Basım
Sanayiinin Envanteri ve Kapasite
Kullanım Oranı
sektöründe mevcut durumun tespiti ve sektördeki
kasapitenin kamu ve özel kesimdeki oranı, mevcut kapasitenin
ne olduğu ve ne oranda kullanıldığı, basım sanayiinin sorunları ve çözüm
yollarının
tespiti için anket çalışması yapılmış
olup, sonuçlar Eylül ayında belirlenecektir.
Basım
C. Mesleki Geziler:
Son iki yıldır ülke düzeyindeki iştiraklerimiz ile daha
da önem kazanan Uluslararası Hannover Fuarı ile Milano Fuarı'
na her yıl yapılan ve geleneksel bir nitelik kazanan mesleki
gezinin 1987 yılında da tekrarlanmasında fayda görülmüş,
l-8 Nisan 1987 tarihlerinde Hannover ve 4-12 Nisan 1987 tarihlerinde de Milano Fuarlarına mesleki geziler düzenlenmiştir.
- 70 -
D.
İzmir Fuarı
Son dört yıldır küçük sanayici üyelerimizin mamullerini
teşhir ettikleri
bir pavyonla katıldığımız ve bu yıl 25 Ağus­
tos 1987 tarihlerinde 56.sı düzenlenen izmir Enternasyonal
Fuarı 'na 12 küçük sanayici firmanın Odamız organizasyonu dahilinde katılması sağlanmıştır. İştirakçi üyelerimiz, Odamızın
girişimden
son derece memnun olduklarını belirtmişler ve birçoğu
daha şimdiden gelecek seneki pavyonumuzda yer talebinde
bulunmuşlardır.
E. Yan Sanayi
1986
İhracatının Artırılması
yılında Dışişleri
Bakanlığı
ve UNIDO nezdinde
baş­
sürdürülmesi ve bu kuruluşlardan alınacak
bilgiler doğrultusunda küçük sanayıcı üyelerimizin ihracata
dönük çalışmalarının yönlendirilmesi çalışmaları devam etmiş­
tir.
latılan
temasların
Konu ile ilgili olarak yan sanayi borsası kurulması ile
ilgili projenin finansmanı için DPT'ye müracaat edilmiş, ancak
bu kuruluştan alınan cevabi yazıdan anılan projenin içinde bulunduğumuz
dönemde ele alınması olanağının bulunmadığı öğre­
nilmiştir.
Küçük sanayici üyelerimizin ihracata yönelmeleri ve yan
sanayi ürünlerimize dış pazar bulunabilmesi konularında Odamız'ca sürdürülen çalışmalara paralel
olarak ve Dışişleri Bakanlığımızın
tavsiyesi üzerine, 3 Şubat 1987 günü Viyana'da
- 7l Birleşmiş
Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı 1 nın sanayiye
dönük alt yapı hizmetleri servisi sorumluları ile görüşülmüş­
tür.
Görüşmede,
İstanbul
Ticaret Odası, UNIDO İşbirliği ile
küçük sanayicilerin mamullerine dış pazar arama faaliyetlerinin canlandırılması konusu ele alınmış ve Odamız bünyesinde
bir "Yan Sanayi Borsası" kurulması olanakları araştırılmıştır.
F. Yan Sanayide Verimlilik
Odamız 1 a
kayıtlı
Çalışması
işyerlerinde,
çeşitli
ititaraftan
işkolları
bariyle bir yandan verimliliğin arttırılması, diğer
da çalışanlara iş kazası ve meslek hastalıklarından arınmış
rahat bir ortam sağlanabilmesi için bir dizi araştırma yapıl­
ması
planlanmış, araştırma
sırasında, çevre koşulları olarak
adlandırılan aydınlatma ısı, titreşim, nem, renk
gibi faktörlerin o işyeri ıçın en uygun hale getirilmesi için alınması
gereken önlemler saptanmıştır. Çalışmalar sürmekte olup, işlem
Kasım ay; itibariyle tamamlanacaktır.
G. Küçük Sanayicinin
Sorunları
Semineri
1987 Yılı İş Programı Uygulama Planı nda yer alan 11 Küçük Sanayicinin Sorunlarııı Semineri ı Ekim 1987 günü gerçek1
leştirilmiştir.
- 72 -
H.
Diğer Çalışmalar
ı.
Elektrik Güvence Bedellerinin Taksitle ödenmesi
T.E.K. nezdinde yapılan girişim sonucu, küçük sanayici
üyelerimizin elektrik güvence bedellerini taksitle ödemeleri
sağlanmış ve böylece anılan kesime belirli bör ödeme kolaylı­
ğı
getirilmiştir.
2.
işyerlerinin
Çalışmaları:
düzenleme faaliyetlerine paralel
olarak hızlandırılan işyerlerinin nakli çalışmaları nedeniyle
kurulan çok sayıda kooperatif için üyelerimize gerekli bilgiler verilmiş, talep edilen belgeler düzenlenmiştir.
İstanbul
'daki
Nakli
çevre
3. "Müsaade Belgeleri" Düzenlenmesi":
Küçük Sanayici üyelerimizin, Müsaadeye Tabi Mallar Listesinden 5000 dolara kadar yapacakları ithalat için talepleri
kabul edilerek incelenmiş ve gerekli "Müsaade Belgeleri" düzenlenmiştir.
4.
iş Makinalarının
2918
Tescil ve Plaka
işlemleri:
Trafik Kanunu hükümlerine uygun
olarak, tarım kesimi dışında kullanılan iş makinalarının tescil ve plaka işlemlerinin yapılmasına devam olunmuştur.
Sayılı
Karayolları
- 73 -
5. Standart Metinlerinin incelenmesi:
T.S.E. 'den gönderilen standart metinlerinin incelenerek
bu standartlarla ilgili Oda görüşlerimizin belirlenmesi çalış­
maları
sürdürülmüştür.
6.
Yatırım Teşvik
Belgeleri:
TUB'ca verilen teşviklerden yararlanmak isteyen küçük
sanayici üyelerimizden, aranan koşullara (aynı işyerinde ve
aynı işkolunda en az beş yıldır çalışılması şartı) uygun olanlar için gerekli belgeler düzenlenmiştir.
7.
Yıl
tir.
Yıl
İçinde
içinde
Kapasite
Çalışmaları:
610 adet firmaya kapasite belgesi
verilmiş-
- 74 -
VII.
EGİTİM
A.
ve KüLTÜR
ÇALIŞMALARI
Odamızca Yaptırılan
Okullar
a) Anadolu Ticaret Lisesi
Belediye Başkanlığı'nın tahsis ettiği
arsa üzerine inşa ettirilen 20 derslikli "İstanbul Ticaret
Odası Anadolu Ticaret Lisesi'' Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'
in açış törenine katılması ile Türk Milli Eğitiminin hizmetine
sunulmuş, anılan okul 1987-1988 öğretim yılına başlamıştır.
Odamız'ca,
b) 100.
1987
Yüzüncü
sı 100.
Yıl
Şişli
İlkokulu
yılında
eğitim
Yıl
Mahallesinde
Yıl
İlkokulu"
inşa
hizmetlerinden biri de Ba~ırköy
ettirilen "İstanbul Ticaret Oda-
olmuştur.
16 derslik sözkonusu ilkokul 25 Mayıs 1987 tarihinde
düzenlenen törenle Milli Eğitime armağan edilmiştir.
B.
Teknik
Kursları :
Akşam
Kursları,
Stilist, Modelist, Bilgisayar
teknik kursları, stilist, modelist ve bilgisayar
kursları gibi faaliyetlere
geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl
da devam edilmiş sanayici üyelerimizin vasıflı eleman ihtiyacını
karşılamak
amacıyla
Maçka, İnönü ve İstanbul Anadolu
Akşam
- 75 Hazır
kurslar
maları
Giyim ve Deri
düzenlenmiş
Hazır
olup
Giyim Meslek Liseleri ile ortaklaşa
başarı gösteren 789 kursiyere diplo-
verilmiştir.
modelist kursu kursiyerlerin talepleri üzerine Model Uyoulama Kursu adı altında 4 ay daha uzatılmıştır.
Bilgisayar kursumuz ise halen devam etmektedir.
Açtığımız
11
11
C. Beceri
Kazandırma Kursları
:
ile Beceri Kazandırma
kursları
yakından izlenmiş, sözkonusu kursların tüm sorunları
ile ilgilenen Alt-Komisyonıı faaliyetlerine iştirak edilmiş,
gene bu kurslar ile ilgili sınav komisyonlarına katılacak
Odamız temsilcilerinin saptanması sağlanmıştır.
Okul-Sanayi
işbirliği
çalışmaları
11
D.
Çıraklık
ve Mesleki
Eğitim Yasası
3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasasında öngörülen yükümlülükler yerine getirilmiş, çırakların ve aday
çırakların
sözleşmeleri
onaylanmış, sicil
kayıtları
tanzim
edilmiş, kalfalık
ve ustalık sınavlarında görev alacak Odamız
temsilcileri tespit edilerek ilgili kuruluşlara bildirilmiş­
tir.
- 76 E. Pratik Akşam Ticaret
Muhasebe ve Satıcılık
Kursları,
Satış
Sertifikası
Elemanı
Kursları,
imtihanları
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, işyerlerinin
nitelikli eleman gereksinimini karşılamak, bu elemanların yeterli mesleki bilgi ve tecrübelerle donatılmasını sağlamak
amacıyla, Odamız
Marmara üniversitesi ile ortak kurs faaliyetlerine devam etmiş, sınavlar sonucu hak kazananlara sertifikaları
verilmiştir.
F. Burs
Uygulaması
:
Odamız'ca
istanbul 'daki, iktisat, işletme, Ticari ve
İdari
Bilimler, Endüstri ve işletme Mühendisliği Fakülteleri
ve üniversitelerin bu dallardaki bölümleri ile İstanbul 'daki
Ticaret Liselerinden birinde okuyan öğrencilere burs verilmektedir.
burs
verilmektedir.
1986-1987 öğretim yılında 400 öğrenciye burs verilmiş olup
Ticaret Lisesi öğrencilerine ayda 5.000.-, üniversite öğrenci­
lerine ayda 10.000.-TL.'sı ödenmiştir.
Odamız'ca,
G. Stajyer
1952
Öğrenciler
yılından
beri
:
Daha önceki yıllarda olduğu gibi AIESEC kanalıyla ülkemize gelen yabancı stajyer öğrencilerden Amerikan, Fransız ve
İngiliz
3 öğrenciye Odamız'da staj imkanı sağlanmıştır. Stajyerler yabancı ülke etüdlerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuşlardır.
- 77 İçi Eğitim Çalışmaları
H. Oda
içinde
Yıl
çeşitli
konulu seminerlere, Oda
öğrenimi
Lisan
:
elemanlarının
için
düzenlenen ekonomik
kuruluşlarca
bir
katılımı
elemanımız
sağlanmıştır.
dışına
yurt
gönrle-
rilmiştir.
AET
Ayrıca
Türkiye Orta
ri" konulu
eğitim
Yurt
Odamız
Doğu
personeli
seminerleri ile
eğitim
İdaresince yapılan "Araştırma
seminerine Oda personeli
iştirak
eğitim
Teknikle-
etmiştir.
seminerlerine de
iştirak etmiştir.
Ticaret
Odaları
Birliği'nin
ettiği
organize
semineri,
b) GATT
Ticaret
neri,
Amme
dışında yapılan aşağıdaki
a) Avrupa
eğitim
konusunda düzenlenen
tarafından
Odaları 'nın
c) ASCAME
düzenlediği
düzenlenen
Görevleri ve
Sorumlulukları"
Teknoloji ve Sanayi
"Teknik
Yardım
Şehirlerindeki
"Liman
İşbirliği
ve Firma Projeleri"
eğitim
semi-
Komisyonunun
eğitim
semine-
ri,
d)
İslam
ülkeleri Ticaret
Konferansı
ülkelerince
Odaları'nın katıldığı eğitim
e) Almanya'da düzenlenen "Mesleki
tem " s em i ner i ,
f)
nin önemi"
düzenlenen ve
İngiltere'de
toplantısı.
İslam
semineri,
Eğitimde
İkili
Sis-
"Kütüphane ve Enformasyon Merkezleri'
- 78 ÇALIŞMALAR
VIII. ODA iÇi
Kenan Evren 26 Ağustos 1987 taziyaret etmiştir. Ziyaretlerinde kendilerine
faaliyetleri hakkında bir brifing verilmiş­
Cumhurbaşkanımız
rihinde
Odamız
Odamız
ve
1
Odamız
ı
Sayın
tir.
1. 5590
Sayılı
Kanunun Tadili ve
Anılan
Kanun
ile
ilgili
Diğer
Mevzuat:
hazırlanan tasarı hakkındaki
ve değerlendirmeleri ilgili merciiere iletilmiş­
tir. Odalarla ilgili diğer çeşitli mevzuat çalışmalarını yürüten Odalar Birliği ne, bu çalışmalarda yardımcı olunmuştur.
Odamız görüş
1
2.
Odamız
İç Yönetmeliği:
Oda iç Yönetmeliği, Odalar Birliği•nce 8.5.1987 tarihinde onaylanarak
yürürlüğe girmiş ve kitap halinde yayımlanmıştır.
Odamız•ca
hazırlanan
3. Kanuni Aidatlar:
Gelirlerini sağlam kaynaklara bağlamış bulunan TSE,MPM,
iGEME ve Çıraklık Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Fonu için ödenmekte olan aidatıarın kaldırılması­
nın, giderleri artan buna karşılık gelirleri azalan birçok Oda
ve Borsayı rahatlatacağı ve 5590 sayılı Kanunun 28.maddesinde
yeralan Birlik aidatınada bir sınır getirilmesi ve fiili
gelir tanımının yeniden düzenlenmesi gerektiği yönündeki görüşümüz Odalar Birliği•ne bildirilmiştir.
- 79 -
4. Dokümantasyon Servisi Hizmetleri:
boyunca Oda içi ve Oda üyelerinin ihtiyaçları doğ­
rultusunda servisin koleksiyonu geliştirilmiş, yayınların sağ­
lanması, izlenmesi, depolanması ve
tekrar okuyucuya sunulması
gibi rutin işler gunu gunune sürdürülmüştür. Böylece güncel
ve pratik ticari bilgi içeren yerli ve yabancı dergilerin sayıları 600'e ulaşmıştır. öte yandan üyelerce en çok aranan adres katalogları da SOO ile 600 adet arasındadır.
Yıl
kütüphane malzemesi olarak kitaplar ve kağıtların
yerlerini gelişmiş ülkelerde giderek mikrofiş, video, kaset,
kompakt ve laser diskleri almaktadır. Bu nedenle uluslarası
bilgi alışverişini yakalayabilmek için hızla gelişen teknolojiye olanaklar ölçüsünde katılmak gerekmektedir. Dolayısıyla
halen servisde mevcut olan ve daha da geliştireceğimizi ümit
ettiğimiz
mikroform sistemi için gerekli cihazlar sağlanmış­
Artık
tır.
öte yandan İngiltere'de düzenlenen uluslararası kütüphane ve enformasyon merkezlerindeki en son gelişmeleri anlatan konferansa servis elemanlarından biri katılmıştır. Konferansta uluslararası on-line bilgi alışverişi için uyulması
zorunlu olan standartlardan söz edilmiştir. İşte bu standartıara uyabilmek ve de uygulayabilmek için gerekli teknik bilgileri içeren kaynakların siparişi yapılmış olup, bir kısmı da
servise ulaşmıştır.
- 80 Hizmet ve çeşitlerini artırdıkça servise başvuran okuyucu sayısı da artmaktadır. 1987 yılı içinde servise toplam
3600 ile 3700 arasında oda dışı okuyucu başvurmuştur. Bunun
2700'ü iş kesiminden, 900'ü de akademik çevreden gelmiştir.
Yani ortalama günde 12 ile 15 arasında okuyucu bizzat gelmiş­
tir. Ayrıca telefon ile de oldukça çok sayıda pratik ve kısa
sorular cevaplandırılmıştır.
içersinde mesleki açıdan teknik bilgi ve
ren seminer ve toplantılara katılınmıştır.
Yıl
eğitim
ve-
5. istihbarat Faaliyetleri:
1987
dökümü
l.
yılında yapılan
aşağıdaki
Şubeye
istihbarat faaliyetlerinin
gibidir.
Gelen Evrak
-Tescil Şubesinden
- Dış Ticaret Şubesinden
- İç Ticaret Şubesinden
- Dış Münasebetler ve Turizm Şubesinden
- Etüd ve Araştırma Şubesinden
- Müdürlükçe sorulan
- Diğer merciler (Resmi Daire Mahkeme, vs.)
- Oda üyesi firmalardan
-Genel Sekreterlikten
486
80
130
19
2
45
160
157
8
detaylı
- 81 2.
Şubeden
Giden Evrak
- Tescil Şubesine
- Dış Ticaret Şubesine
- İç Ticaret Şubesine
- Dış Münasebetler ve Turizm Şubesine
- Etüd ve Araştırma Şubesine
- Oda üyesi firmalara ve diğer mercilere
yazılan cevabi yazı
- Oda üyesi firmalara ve diğer mercilere
yazılan yazı
-Derece
-Derece
3.
Şube
mektubu
itirazları ile ilgili tebligat
tebliğ
Dahili
356
7l
. ı 26
18
2
165
198
5612
831
Çalışmalar:
-Genel Sekreterliğe yapılan teklif
- Derece Terfi i
- Derece Tenzili
- Yeni kayıt olan firmaların kontrolu ve
kalamazaya yazılması
- Sicil Ticaret gazetesinden sermaye
kontrolu yapılan firmalar
- Tanzim olunan rapor
- Şubemizce işlenen;
a) İf ı as adedi
b) Konkordata adedi
- Müseccel durumlarında değişiklik tespit
edilip Tescil Şubesi'ne verilen bilgi
5698
5534
166
ı
648
913
130
24
99
- 82 - Genel tararnada Oda'ya kayıt ol adıkları
anlaşılan firmalar hakkında Tescil
Şubesi'ne verilen bilgi
- Derece itirazlarının görüşüldüğü
İktisat Komisyonu'nda alınan karar
428
sayısı
-
İktisat
ve Maliye Komisyonu
Toplantı
Adedi
6. Oda
2
4
Binasının
Yeniden Düzenlenmesi:
teras katı, yepyeni bir hizmet anlayışına uygun
olarak, gerek son yıllarda sayıları artan yabancı kişi ve
heyetierin ziyaretleri sırasında gerek Oda'ya gelerek çeşitli
konularda bilgi talebinde bulunan yabancılara daha iyi hizmet
verilmesi ve daha geniş toplantı salonu ihtiyacının karşılan­
masını teminen yeniden düzenlenmiş, ikili görüşmelerin yapıla­
bileceği üç adet müzakere odası 80 kişilik simültaneli toplantı
salonu, 40 kişilik toplantı salonu, bir misafir yemek ve
istirahat salonu yaptırılmıştır.
Odamız
Sözkonusu salon ve odalar tefriş edilmiş ve sanat eserleriyle dekore edilmiştir. Ayrıca teras katta bulunan yemekhane ve mutfak ise ihtiyacımızı karşılayacak şekilde yeniden
düzenlenmiş ve tefriş edilmiştir.
- 83 -
öte yandan, Oda binamızın boya, badana işleri tamamlanmış,
mermerleri silinmiş, pleksiglasları yenilenmiş, tuvaletlerin tümü yeniden yaptırılmış, Bilgi işlem Şube Müdürlüğü
rıhtım kata
taşınarak
genişletilmiş ve ihtiyacı karşılayacak
hale getirilmiştir.
7. Memur Lojman
Oda
Konutları:
konut ihtiyacını karşılamak üzere, Kozyatağında yaptırılmakta olan 42
dairelik memur lojman inşaatı
tamamlanmış olup, inşaatın kabul işlemleri sürdürülmektedir.
8.
personeli
Makineleşme İle İlgili Çalışmalar:
1987
demirbaşların
yılı
bir
demirbaş
kısmı
alınarak tamamlanmıştır.
ithal
eşya satın
bir
alma pl~nında yer alan
kısmı
iç piyasadan satın
- 84 -
9. Konut Kredisi
Odamız
gelen 6
kişiye
lO.
Yardımı:
personelinden
konut kredisi
Yayın
konut
kredisi
kullanma
sırası
verilmiştir.
Faaliyetleri:
konulardaki görüşleri doğ­
rultusunda komisyon oluşturulması için yazılı ve sözlü basın­
la olan iyi ilişkilerimizin 1987 yılında da devamına özen gösOdamız'ın çeşitli
ekonomik
terilmiştir.
makale ve haber şeklinde kullanılan görüşlerden odamızın faaliyet konusu içersine girenierin takip edilmesine devam edilmiş, cevap verilmesi gerekenIere de düzenli bir şekilde cevap hazırlanmıştır.
Basın-Yayın
organlarında
yer alan Odamız ile ilgili haberlerin derlenmesine, TRT televizyonunda yayınlanan Odamız faaliyetleri baş­
ta olmak üzere ekonomik ve ticari içerikli programların video
bandına çekilerek arşivlenmesin~ devam olunmuştur.
Basında
- 85 -
a) Oda Gazetesinin
Geliştirilmesi:
Haftalık
gazetemiz "İstanbul Ticaret"in içerik ve baskı
yönünden daha iyi bir duruma getirilmesi, reklam geliri ve tirajının arttırılması yönündeki
çeşitli
faaliyetler bu yıl da
özenle sürdürülmüştür.
Gazetenin üyelerimiz ve işadamları için "aydınlatıcı"
ve "yön verici" öze ll ikte olması hususu dikkatle gözönünde
tutulmuştur.
ve üyelerimizin gazetemizle ilgili görüş
ve önerilerini belirlemek amacıyla gönderdiğimiz anket formlarına bin adet civarında cevap geldiği görülmüştür. Anket cevapları önümüzdeki dönemde değerlendirmeye alınacaktır.
Okurlarımızın
b) Oda
ihraç
Mecmuası:
ürünlerimizin ve genel olarak ekonomimizin yurt
dışında tanıtılmasına yönelik İngilizce olarak yayınlanan mec11
muamız
ICQC-istanbul Chamber of Commerce" her geçen sayı
daha iyi içerik le bas lmaktadır.
- 86 c) Kitap
Baskı
Faaliyetleri:
- 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili Yönetmelikler
-Türkiye'de Mali Piyasalar Sorunlar ve Çözümler
-Türk Sigortacılığının Geliştirilmesi Semineri
-Tüketicinin Korunması ile İlgili Mevzuat
- Türkiye'de Enflasyon
- Ekonomik Suçlar ve Ceza Kanunu ön Tasarısı Sempozyumu
- Finansal Kiralama Semineri
-Et Mamulleri üretimi ve Muhafaza'ı Semineri
- Ekonomik Rapor (Kasım 86-Mayıs 1987)
-Aylık Ekonomik Veriler
-Başarılı Vergi Mükellefleri (1986)
- OTEX'86
- Rakamlarla Türkiye Ekonomisi (1986)
- 1987 İkinci Yarı Yıl Dünya Fuarlar Kitabı
-Türkiye'de Bankacılık Sistemi
- Malezya ihracat Pazar Araştırması
-Milli Gelirin üç Aylık Dönemler itibariyle Tahmini,
Dolarla ifadesi ve Gelir Yolu ile Hesaplanması
- Temel Hedefler ve iç Yönetmelik
- Kapasite Kullanım Araştırması
- Süt ürünleri Semineri
- ihracatın Teşviki ve ihracatta Vergi iadesi karar ve
Tebliğleri ile Para ve Kredi Kurulu Tebliğleri
- Sanayi Şurası
- DPT'deki İhracat Teşviki Komisyonu
- Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları Araştırması
-
(Baskıda)
Finlandiya (Baskıda)
isveç (Baskıda)
Tekstil ve Konfeksiyon Semineri Kitabı
Vergi Rehberi (Baskıda)
Dış Şoklara Karşı Dünya'da ve Türkiye'de Geliştirilen
istikrar Politikası (Baskıda)
- inşaat Sektöründeki Gelişmeler Semineri Kitabı
(B askıda)
- Taksitli Satışlar Finansman Ortaklıkları ve Tüketici
Kredileri Seminer Kitabı (Baskıda)
- Kitlerin Ekonomideki Maliyet Artırıcı Etkileri
(Bask ıda)
- 87 ll. Bilgisayar Faaliyetleri
Geçtiğimiz
dönemlerde
başlayan çalışmalarla Odamız
hizmetlerinin süratli, sağlıklı ve en etkin biçimde sunulması,
çeşitli konulardaki araştırmalarımızın anket
sonuçlarının değerlendirilmesi, Bilgi
Bankası kurulması
gibi sürekli geliş­
tirme çabası içinde bulunduğumuz Bilgisayar faaliyetlerimiz
1987 yılında da sürdürülmüştür. Yıl içinde gerçekleştirilen
periyodik olan veya olmayan Bilgisayar faaliyetlerimiz aşağıda
sıralanmaktadır.
ması,
- üye sicil bilgilerinin, şirket ortaklarının depolangörüntülenmesi, güncelleştirilmesi,
- Faaliyet belge inin otomatik yazılımı için gerekli
bilgilerin depolanması güncelleştirilmesi, görüntülenmesi,
cak
İhracat
kısmının
ve ithalat belgelerinin
otomatik yazılımı,
Odamız 1 ca
doldurula-
-Faaliyet belgesi, ithalat-ihracat belgesi, tescil
ilan, imza tasdiki, kimlik kartı, gazete sureti için kesilen
makbuzların otomatik olarak bilgisayarda yazılması ve bu işler
ıçın
başvuran
üyenin borçlu olup olmadığı, icra durumu ve
cezalı olup
olmadığının kontrol edilip
buna göre işlemlerin
yapılıp, muhasebeye ait bordroların hazırlanması,
- 88 -
-Tescil ilanlarının Ankara listesi, muhasebeye verilecek icmal bordroları ve makbuzların hazırlanması,
- Resen kayıtların tesbitinde ilgililerle yapılacak yazışmaların
otomatik olarak Bilgisayardan hazırlanması, Resen
kayıt asamalarının takibi, bunlara ait Yönetim Kurulu listelerinin, etiket ve mektuplarının yazılması,
-Genel fihristişlemlerinde kullanılmak amacı ile fert
firma isimleri, ünvan değişikliği olan firmalarda eski ünvanlar ve ayrılan ortak isimlerinin saklanması,
- Yeni
giriş
ve
iptalierin istatistiki
tabloların
ha-
zırlanması,
- Adreslerinde bulunmayan, ihbarname veya mektupları
geri gelen üyelerimiz ve değiştirilen adreslerini henüz tescil
ettirmeyen üyelerimiz için haberleşme adreslerini içeren kütüğün tesisi
ve bu üyelerin adreslerini tescil ettirmeleri için
gerekli mektupların ve etiketlerinin yazılması.
-Yeni üyenin
- Hergün,
para
anında
zamanında
tahakkukunun
yapılması,
ödenmeyen aidat ve kaydiyeler için
zammı tahakkuklarının yapılması,
-
Yıllık
kazançlara isabet eden munzam aidat tahakkuk-
larının yapılması,
- 89 -
- Bu
aidatıarıdan
zamanında
ödenmeyenlere para
zammı
tahakkuklarının yapılması,
- Banka
larına anında
ve PTT ile gelen tahsilatların üyelerin hesapgeçirilmesi ve gerekli bordroların hazırlanması,
- Vergi daireleri matrah deposunun görüntülenmesi, güncelleştirilmesi, matrah alım ve tarama listelerinin yazılması,
- İcraya verilmiş veya verilecek üyelerin takibi, tespiti ile bunlara ait icra emirleri, icra tutanaklar
icra
mazbataları, icra zarfları, icralıların takip listeleri ve gerekli posta listelerinin hazırlanması,
-
Yıllık
aidat
ve munzam
aidatıara
ait ihbarnarnelerin
hazırlanması,
- Yıllık tahsilat defterlerinin yazılması, tahsilatların tarih, valör, miktar ve hesap durumlarının anında görüntülenmesi,
- Vezne ödemelerinde
lanması
makbuzların
otomatik olarak
hazır-
- 90 -
ait borçlu firmalardan icraya verilmemiş olanların silinerek teyplerde saklanması, gerekli liste ve tabloların dökümü, icraya
verilmiş olanların borçlarının bir sonraki yıla ilave edilmesi,
-Yıl
sonlarında
son
altıncı
yıla
-Oda personelinin her türlü durumunun
değerlendirilme-
si '
-Oda
Meclisi, Yönetim Kurulu ve Komisyonların huzur
haklarının, otururnlara katılma sayılarının takibi, bu
deponun
güncelleştirilmesi ve huzur hakları ödemelerine ait liste, tediye bordrosu ve ödeme zarflarının üzerlerine yazılım işlemle­
ri ve bu hesabın yıllık mizanının hazırlanması,
- Gazete, kitap ve mecmua abonelerinin gerek yurtiçi,
gerek yurtdışı olarak takibi, güncelleştirilmesi, görüntülenmesi, bandrol, etiket veya değişik tip listeler halinde yazılmas ı,
-öz sermayeleri Hesap İşleri Şubesi nce tesbit edilmiş
üyelerimizin Derece Tesbit Yönetmeliği çerçevesinde girişleri
yapılarak
Yönetim Kurulu listelerinin, adres etiketlerinin,
derecelerini bildirir mektupların yazılması, iadeli taahhütlü
kartları için etiket ve posta listelerinin hazırlanması,
1
- Küçük sanayici üyelerimizin kapasite raporlarına istinaden tesis edilen deponun güncelleştirilmesi, görüntülenmesi '
- 91 -
- Kapasite kullanım oranlarının imalat grupları içerisinde birim miktarlarına göre istatistiki raporların hazırlan­
ması ve Kapasite Kullanım
Oranları
kitabına
baz teşkil eden
istatistiki tabloların dökülmesi,
- Toptan
Eşya
ve ücretliler
Geçinme
İndekslerinin
he-
saplanması,
-Makro Ekonomik verilere ait bilgilerin depolanıp güncellleştirilmesi
ve istenilen tabloların listelenmesi ve görüntülenmesi,
- Her ay yayınlanmakta olan Ekonomik Verilere ait tabloların Bilgisayarda hazırlanması ve saklanması
amacı ile çeşitli programlar yapılmıştır.
- Yüksek
düzeyde vergi ödeyen firmaların depolanıp sı­
nıflandırılması, bu firmalara ait değişik
liste ve etiket ile
Odamızca çıkarılacak kitabın Bilgisayarda hazırlanması,
- istanbul üniversitesi İşletme Fakültesi İstatistik
Araştırma Merkezince yürütülen ücretliler Geçinme
indeksinin
reorganizasyonu için yapılan çalışmalara ait anket formlarının
Bilgisayara aktarılması ve anketin değerlendirme çalışmôları­
nın yapılması,
- 92 -
- Değişik amaçlı anketıere ait bilgilerin depolanma ve
neticelendirme işlemlerinin yapılması,
- Yayın, mikro film veya kaset şeklindeki donelerin
aranabilmesi ve tanıtılabilmesi amacı ile belirli formatlarda
Bilgisayara yüklenmesini sağlayacak programlar yapılarak girişlere başlanılmış, istenilen çıkışların değişik
kombinezonlarda hem ekran görüntüsü hem de liste olarak alma imkanı sağ­
lanmıştır.
orijinal yayın
adı, bileşik yazar, yayının özünü teşkil eden anahtar
kelimelerin fihrist halinde aranma ortamı yaratılarak bu verilerin
tamamı bilinmeden de başından birkaç kelime
hatırıanarak ula-Yayınların
şırnın
konu
başlığı,
yazar
adı,
sağlanması,
- Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 'ndan
alınan ve 1975 yılından başlayan çapraz kur ve döviz kurlarına
ait bir depo tesis edilmiş bu depoya ait görüntü ve liste
programları yapılmıştır.
-Gümrük tablosunun depolanması, güncelleştirilmesi,
görüntülenmesi, listelenmesi, fihrist haline getirilmesi,
ait deponun tesisi,
tirilmesi, görüntülenmesi, listelenmesi,
güncelleş­
-TIR Servisince takip
etiketlerinin yazılması,
depolanıp,
-Başarılı
ihracatçılara
edilen
adreslerin
- 93 Yabancı
ihracatçı
firmalarının konularına
göre depo-
isteyen yerli
firmaların
lanması,
-
Yabancı
heyetlerle
görüşmek
depolanması,
-
Dış
ülkelerdeki ve ülkemizdeki
çeşitli
kuruluşların
depolanması,
ve bitiş tarihleri,
yapıldığı
ülke ve şehir, fuar adı, düzenleyen kuruluş, telefon, teleks, adres ve fuarın ilgilendiği maddeleri içeren deponun tesisi, güncelleştirilmesi,fihrist, doğrudan veya değiş­
kenierin kombinezonlarında arama yapabilecek program çalışma­
-Uluslararası
ları tamamlanmıştır.
fuarların
başlama
- 94 -
E KL E R
Ocak
ll
Hindistan
Ankara
ll
ll
ll
ll
ll
ll
Şubat
ll
MTO Kongresi Katılma Payı
IFE 1 87 Fuarı
5590 Sayılı Kanun Tasarısı
Ankara Ticaret Odası
İhracat Pazar Araştırması
5590 Sayılı Kanun Tasarısı
ll
ll
Zeytinyağı
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
Sermaye Piyasası
Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Ambalaj Konusu
DiE Bilgi Alış Verişi
ll
ll
Sanayi ve Ticaret
ll
ll
Odalar Birliği
5590 Sayılı Kanun Tasarısı
Milano 1 87 Fuarı
Yeminli Mali Müşavirler Toplantısı
DPT Toplantısı
özel öğretim Kursu
Odalar Birliği Ticaret Konseyi
Federal Almanya Tetkik ·Gezisi
Teminat iadesi
Pazar Araştırma Görüşmeleri
Amb.Den.Kom.üye.
Mart
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
Nisan
ll
Almanya
Ankara
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
Mayıs
ll
İzmir
Ankara
ll
Toplantısı
İhracat Teşvikleri
Kauçuk-Plastik
GAP Projesi
Ekonomik Rapor
Bakanlığı
Bakanlığı
- 95 -
Mayıs
ll
ll
ll
ll
ll
ll
İzmir
ll
Ankara
Haziran
ll
Temmuz
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
Ağustos
ll
ll
Endonezya
ll
Mısır-ürdün
ll
Balıkesir
ll
Ankara
Barcelona'87
IBM
Odalar Birliği Genel Kurulu
Ege Bölgesi Sanayi Odası Toplantısı
Aylık Ekonomik Veriler
DPT
Enjektörler
5590 Sayılı Kar.un
inşaat Birim Fiyat Tesbiti
Ambalaj
Karayolu Taşımacılığı
Tunus İhracat Pazar Araştırması
Seçimlerle ilgili
Sınai Mülkiyet
Çıraklık ve Yayın Eğitim
Ambalaj Danışma
Geçinme indeksi Revizyonu
İhracat Pazar Araştırma
İhracat Pazar Araştırma
Odalar Birliği Bölge Toplantısı
İhr.Dan.Kur.Top.
ll
DİE
ll
ll
ll
ll
5590 Sayılı Kanun Tasarısı
Tarife Onayı
Seminer
İhracat Pazar Araştırma
Odalar irliği Marmara Bölge Top.
özel Öğ,etim Kurumları
Ey 1ü 1
ll
İng i ı te re
ll
Amerika
ll
Balıkesir
ll
Ankara
- 96 1. 1.1987 - 30.9.1987 TARİHLERİ ARASINDA
EVRAK HAREKETLERİ
ve SERViSLER
D.T.Tatbikat
idari Hizmet ler
IBM
istatistik
Dokümantasyon
Kütüphane
Tahkim
Evrak ve Dosya
ŞUBE
1987 senesinde Oda'ya
GELEN evrak miktarı
D.T.Araştırma
Mes lek Komiteleri
Fiat
Muamelat
Te sc i ı
Sanayi
Başk. ve Gen.Sekreterlik
Neşriyat
Tır
(9aylık)
9477
118
868
234
51
13
49
67
3357
ıs
3303
4777
5413
30 4
75
626
11271
832
1451
1883
istihbarat
Hesap işleri
Etüd ve Araşt ırm a
Dış Münasebetler
7184
Toplam
54108
Da h i 1i
396
GENEL TOPLAM
54504
TEVZ IAT 1
Elden Yapılan : 5644
POSTA İLE YAPILAN : Adi mektup
Taah. Mektup
Telgraf
Gazete
Mecmua
indeks
Kitap
TOPLAM
TELEX :
GELEN
GiDEN
Yurt içi
1525
18870
Yurt Dışı
1046
1204
TopJ am
25/1
20074
1987 senesinde Oda'dan
GiDEN evrak miktarı
(9 aylık)
17574
89
122
24
88
107
71696
4443
3440
5004
60632
81326
1589
30974
3753
6823
1029
67324
247288
603388
603388
906 .841
25 .302
142
9.2 78
8.575
5. 140
10.497
965.74..,...5- -
GE L
HESAP
iSiMLERİ
BÜTÇE
TAHMİNLERİ
İ
R
AGUSTOS-1987 AYI
TAHS İ LA Tl
TAHSiLAT YÜZDESi
(%)
ücreti ve Yıllık Aidat
Munzam Aidat
ücretler ve Harçlar
Misil Zamları ve Para Cezaları
Yay ı n Ge l i r ler i
Türlü Gel ir ler
Tahsil Edilecek Eski Alacaklar
Menkul ve Gayrimenkul Gelirler
Gelir fazlalığından karşılanmak
üzere yapılan ek tahsisatlar
2.140.697.240'525.000.000,290.650.000,3 '
29.500.000,2.000.000,450.000.000,700.000.003,-
1.790.503.001,303.031.305,173.132.394,135.518.318,45.939.921,1.169.245,417.940.525,301 .403.265'-
155.73
58.46
92.88
43.06
karşılığı
19.524.122,4.157.371.368,-
3.168.637.974,-
76.22
Kayıt
83.64
57.72
59.57
\.D
'-J
G İ D E R
AGUSTOS 1987 AYI
HESAP
İSiMLERİ
Personel ücretleri
Huzur Hakları
idare Masrafları
Sabit Kıymetlere Yatırımlar
Etüd Araştırma ve Yayın Msr.
Yardımlar
Giderler
Aidatı ar
Eğitim,Sergi ve Fuarlar Org.
Sanayi Bölge iştirak Fonu
ihtiyat Akçesi
Diğer
BüTÇE
ı
SARFİYAT
YÜZDESi
SARFiYATı
TAHSiSATı
.208.780.235,26.340.000,908.650.000,550.000.000,421 .000.001 '20.000.001,ı Ol .000.000,714.707.804,-
206.892.362,965 4.157.371.368,-
761.669.078,5.665.000,509.627.231,224.735.499,250.484.936,8.526.500,2.027.960,139.302.493,-
63.01
ı
71.506.050'-
82.90
2.073.544.747,-
49.88
2 ı '5 ı
56.09
40.86
59.50
42.63
2.01
19.49
--
'·
:.-
ın
CD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Download