Uploaded by ebruutncc

havacilik-huku-yagmur-aksit-ilk-3-haftapptx-3bdbc46b-9b16-4a2b-9e82-482e58a5276d (1)

advertisement
3.04.2020
SİVİL HAVACILIK HUKUKU
H A VA H U K U K U - A1V. YA Ğ M U R A K Ş I T
3.04.2020
HAVA HUKUKU KAYNAKLARIMIZ,
Hava Hukuku – Av.Yaşar Öztürk
Sivil Havacılık hukuku- Dr.Tünyay KÖKSAL
http://scalakitapci.com/uluslararasi-sivil-havacilik-hukuku.htm
l
2
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
HAVA HUKUKU KONULARI
1-HUKUK NEDİR?
2-HUKUK DALLARI VE BÖLÜMLERİ?
3-HAVACILIK HUKUKU NEDİR?
4-ICAO
5-EASA-JAA-ECAC-IATA-IFALPA-FAA-EUROCONTROL
6-PİLOT VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
7-TÜRK HAVA HUKUKU TARİHİ GELİŞİMİ
8.ULUSLARARASI HAVA HUKUKU TARİHÇESİ
ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK KONFERANSI VE KONVANSİYONLAR
9.ANNEX13-UÇAK KAZI KIRIM VE SORUŞTURMA KURULLARI
10-HAVACILIK SİGORTASI
11-HAVACILIK SİGORTA TÜRLERİ
12-HAVAARACI ALIM VE SATIM SÖZLEŞMELERİ
13-HAVARACI MÜLKİYET ŞEKLİ
3
14-HAVAARACI ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ
3.04.2020
HUKUK NEDİR?
VE
HUKUK DALLARINI BİLMEKTE FAYDA GÖRMEKTEYİZ.
Başta
Hukuk Nedir?
4
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
DÜNYA SİVİL HAVACILIĞI
Dünya Sivil havaclığı Günden güne armaktadır ICAO statiklerine göre
dünyada bir günde 100.000 uçuş olup yaklaşık günde 15 milyon yolcu
uçmaktadır. İşte bin gündeki uçuş linkinin gerçek yüzü....
https://www.youtube.com/watch?v=yx7_yzypm5w&list=PLC70229043BE
FD5F8
EUROPE AİR TRAFFIC FLOW
https://www.youtube.com/watch?v=s2b06qtqpp4
5
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
1.HUKUKUN TANIMI
A. DÜZEN PRENSİBİ OLARAK HUKUK:
İnsanların oluşturduğu toplum mutlaka bir düzene dayanmalıdır. Bu düzenin
temelini de hukuk kuralları oluşturur. Hukuk düzeni bulunmayan bir toplum
düşünmek imkansızdır.
Teknik anlamda hukukun tek bir tanımı yapılamamıştır. Bu sebeple alman
düşünürü Imanuel Kant ‘hukukçular , kendi hukuk kavramlarına hala bir
tanım aramaktadırlar’ demiştir.
Bu ifade günümüzde de geçerlidir. Çünkü hukuk çok yönlü bir kavramdır.
6
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
HUKUKUN TANIMI
Ayrıca hukuk, toplum içindeki diğer kurallarla (ahlak, görgü, din kuralları ile)
sıkı bir ilişki içindedir ve bunlardan tamamıyla soyutlanması imkansız
gözükmektedir, diğer taraftan hukuk toplum ihtiyaçlarını karşılamak
zorundadır.
Bu nedenle de hukuk kuralları, toplumdaki değişikliklere göre değişmekte ve
ülkeden ülkeye devirden devire de farklılık göstermektedir.
7
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
HUKUKUN TANIMI
B. HUKUKUN TANIMI :
1.Hukuk, hak kavramının çoğuludur. Yani, hukuk haklar demektir.
2.Hukuk halk dilinde bir kimse ile olan iyilik- dostluk ilişkilerini ifade eder.
‘Onunla hukukumuz eskidir gibi…’
3.Hukuk ,bir davanın niteliğini veya bir davaya bakacak yargı organını
belirtmek üzere kullanılır. Hukuk davaları, hukuk mahkemeleri gibi…
8
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
HUKUKUN TANIMI
HUKUK ;
Birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili
organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle
desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl
davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları
yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir.
Hukuk, birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati
gözetir.
9
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
HUKUKUN DALLARI
HUKUKUN DALLARI :
1.Kamu hukuku
2.Özel Hukuk
Hukukun iki ana dala ayrılması Roma hukukundan günümüze kadar gelen bir
ayrımdır. Ancak günümüzde bu durum büyük ölçüde önemini kaybetmiştir. Yani
bu iki hukuk dalına giren kuralları kesin çizgilerle birbirinden ayırmak zordur.
Mesela özel hukuk dalına dahil bir kanunda kamu hukukuna ilişkin kurallar yer
aldığı gibi , kamu hukukuna dahil bir kanunda da özel hukuka dahil kurallar da
yer alabilir.
Fakat bu ayrımın en önem arz ettiği yer, özellikle başvurulacak mahkemelerin, hak
sujelerinin , menfaatlerin ve ilkelerin farklı olması açısındandır.
10
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
KAMU HUKUKU
Kamu hukuku :
Kişinin devletle ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkisini ve
devletle diğer bir devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kamu
hukuku alanında, kişinin devletle ilişkisinde, kişi devlet emrine uyar. Fakat bu
hiçbir zaman devletin gücünün sınırsız olduğu anlamına gelmez. Devlet gücü
de kanunlarla ve hukukla bağlıdır. Bu anlamda kamu hukuku ,devletin
yetkilerini düzenler ve onları sınırlar.
11
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
KAMU HUKUKU
Kamu Hukuku :
Devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenişine, işleyişine ,
gördükleri hizmetlere ilişkin kurallar içerir.
Devletin ve diğer kamusal kuruluşların ve memurların görev ve yetkilerini
Devlet ve diğer kamu kuruluşları arasındaki ilişkileri,
Devlet ve diğer kamu kuruluşlarının kendi emir ve otoriteleri altındaki kişilerle
olan ilişkilerini düzenler.
12
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ÖZEL HUKUK –KARMA HUKUK
Özel Hukuk:
Kişilerin(gerçek veya tüzel) birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler.
Hukuki ilişkiye dahil olan taraflar birbirlerine karşı eşit durumdadırlar. Özel
hukukta geçerli olan prensip irade serbestisidir.
ör: Kişiler bir akdi yapmak isteyip istemediklerini, yapacaklarsa akdin
muhtevasının ne olacağını kendi serbest iradeleri ile kararlaştırırlar.
Karma Nitelikli Hukuk Dalları:
Bazı hukuk dalları günümüzde karma nitelik kazanmıştır.
ÖR:HAVA HUKUKU
13
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler ve bulunduğu toplumun değer
yargılarını taşır. Soyutluk ve genellik özelliği sayesinde benzer nitelikteki bütün
durumlarda uygulanması sağlanır.
14
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
2.HUKUK DALLARI VE
BÖLÜMLERİ
15
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
3.HAVACILIK HUKUKUNA GİRİŞ
HAVA HUKUKU NEDİR?
HAVA HUKUKU NEDİR?
Hava sahasının ve onun yararlarının; havacılık, kamu ve dünya milletleri için
kullanılmasını düzenleyen kuralların tümüdür.
Ayrıca hava hukuku, havada seyrüseferle ilgili münasebetleri düzenlemek için
özel olarak konmuş olan hukuk kurallarının bütünüdür.
Hava hukuku hava seyrüseferinin dışında hava aracının mülkiyetinin
kazanılması, rehin edilmesi, tescili, hava aracı personeli gibi konuları da
kapsamaktadır. Uluslararası platformda ,
Air Law ,
Aviation Law terimleri kullanılmaktadır.
16
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
3.HAVACILIK HUKUKU
ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN HUKUKUMUZDAKİ YERİ
TC Anayasası md 90 fıkra 1 ve 5 e göre ;
Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak
antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun
bulmasına bağlıdır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar
hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. ( Usulüne
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda
milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.
Uluslararası Havacılık Hukuku alanında en önemli anlaşma ICAO
sözleşmesi ile doğan yükümlülüklerimiz olacaktır.
Dolayısıyla Türkiye’deki havacılık hukukunu öğrenmek istiyorsak öncelikle uluslararası
havacılık hukuku ile ilgili bilgi vermek doğru olacaktır.
17
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
3.HAVACILIK HUKUKU
Uluslararası hukuk kurallarının çok daha belirgin , somut ve ayrıntılı
olduğu bir gerçektir. Tıpkı anayasa gibi, devletlerin çıkaracağı veya çıkardığı kanun
ve kuralların hiyerarşi kavramı içerisinde (anayasa-yasa) uyumlu olması
gerekmektedir.
ICAO tarafından oluşturulan kurallar ,tüm dünya ülkeleri için yapılmakta dır.
International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
Tüm üye ülkeler, kuralların hangi şartlarda uygulanıp uygulanmayacağını ilan ile
yükümlüdürler.
Bu ülkeler, havacılık alanında koydukları kural ve kanunlar da dikkat edecekleri ilk
husus bunların ICAO’nun tavsiyelerine uygun olup olmadığıdır.
18
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
2. HAVACILIK HUKUKU
Bir havacılık işletmesinin mevcut usullere göre yazmak zorunda olduğu işletme kitabındaki
hiçbir kural, o ülkedeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kurallarına aykırı olamaz , çünkü o
ülke Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kuralları da kendi ülke kanunlarına aykırı
olamayacaktır. Yine o ülkenin kuralları ve kanunları da üye olduğu bölgesel kurumların kural
ve kanunlarına aykırı olmayacaktır, çünkü üye olduğu bölgesel kurumların kural ve
kanunları, birlikte çalıştığı ICAO kural ve tavsiyelerine uygun olmak zorundadır
( ULUSLARARASI HUKUK HİYERARŞİSİ)
19
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
3. HAVACILIK HUKUKU
Havacılık uluslararasıdır dolayısıyla havacılık kuralları ve standartları da , hukuku da
uluslararasıdır. Bunun için havacılık hukuku uluslararası konvansiyonlarla oluşturulur veya
uluslararası toplantılarda görüşülüp tartışılan ve üzerinde mutabık kalınan kuralların
kanunlaştırılması için toplantıya katılan ülkelerin ulusal mevzuatına dahil edilmesi için
çalışmalar başlatılır. Bu çalışmalar sonrası devletler de uygun gördüğü taktirde , ulusal
mevzuata da yeni hukuki düzenlemeler monte edilir  örnek olarak 1944 Chicago Sivil
Havacılık Konvansiyonu ve bu konvansiyonla kurulan ICAO(Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü) ve bu konvansiyona ek olarak ICAO tarafından çıkarılan sivil havacılık
düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin Konvansiyona taraf ülkelerce kabulü ile uluslararası
20
sivil havacılık kurallarının ulusal
….
H A V Amevzuata
H U K U K U -onaylayarak
A V . Y A Ğ M U R katılması
AKŞIT
3.04.2020
4.ICAO
21
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
4.ICAO
4.1 ICAO ANNEXLERİ:
ICAO anlaşması ile yapılan sivil havacılık düzenlenmesi bir kamu hukuku
düzenlemesidir. Bu anlaşma ve ekleri (Annex) ile üye devletlerin sicilinde kayıtlı
bulunan sivil hava araçlarının hukuki durumu, tescili, hava sahalarında devletlerin
egemenlik hakları, uluslararası uçuşlar, uçuş hakları,uyulması gereken sivil havacılık
kuralları, sivil hava aracı kazalarının soruşturulması, havaalanları inşası, sivil havacılığın
gelişmesine ve doğacak ihtiyaçlara göre hukuki düzenlemeleri değiştirmek ve yeni
durumlara uyarlamak gibi kamu düzenini ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır.
Nisan 1947'de Şikago Konvansiyonun resmen yürürlüğe girmesiyle Uluslararası Sivil
Havacılık Örgütü (ICAO-International Civil Aviation Organization) kurulmuş oldu.
Şikago Konvansiyonu genel havacılık ile ilgili çerçeveyi belirlemektedir. Bu
Konvansiyon'a toplam 19 adet ek (Annex) oluşturulmuştur.
22
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO ANNEXLERİ
Şikago Konvansiyonu genel havacılık ile ilgili çerçeveyi belirlemektedir. Hava
Taşımacılığının kurallarının detayları için Konvansiyon'a toplam 19 adet ek
(Annex) oluşturulmuştur.
1-Annex (Ek) 1 - Personel Licensing (Personel Lisansları)
2-Annex (Ek) 2 - Rules of the Air (Hava Kuralları)
3-Annex (Ek) 3 - Meteorological Service for International Air Navigation (Uluslararası Hava
Navigasyonu için Meteorolojik Hizmeti)
4-Annex (Ek) 4 - Aeronautical Charts (Havacılık Haritaları)
5-Annex (Ek) 5 - Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations (Hava ve Yer
Operasyonları için Ölçüm Birimleri)
6-Annex (Ek) 6 - Operation of Aircraft - Aeroplanes (Hava Araçları Operasyonu - Uçaklar)
23
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO ANNEXLERİ
7-Annex (Ek) 7 - Aircraft Nationality and Registration Marks
(Uçaklar için Ulusal ve Tescil İşaretleri)
8-Annex (Ek) 8 - Airworthiness of Aircraft (Uçağın Uçuşa Elverişliliği)
9-Annex (Ek) 9 - Facilitation (Tesis)
10-Annex (Ek) 10 - Aeronautical Telecommunications - Digital Data Communication
Systems (Havacılık Haberleşmesi - Dijital Veri Haberleşme Sistemleri)
11-Annex (Ek) 11 - Air Traffic Services (Hava Trafik Hizmetleri)
12-Annex (Ek) 12 - Search and Rescue (Arama Kurtarma)
13-Annex (Ek) 13 - Aircraft Accident and Incident Investigation (Uçak Kaza ve Olay İnceleme)
14-Annex (Ek) 14 - Aerodromes - Aerodrome Design and Operations, Heliports (Aerodrome Aerodrome Tasarım ve İşletmesi, Heliportlar)
24
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO ANNEXLERİ
15-Annex (Ek) 15 - Aeronautical Information Services (Hava Bilgi Hizmetleri)
16-Annex (Ek) 16 - Environmental Protection - Aircraft Noise (Çevresel Koruma - Uçak Gürültü)
17-Annex (Ek) 17 - Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful
Interference (Güvenlik: Kanunsuz Girişimlere Karşı Uluslararası Sivil Havacılığın Korunması)
18-Annex (Ek) 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile
Güvenli Taşımacılığı)
19-Annex(Ek)19-Safety Managment System, Emniyet Yönetim Sistemi
25
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
ULUSLARARASI
3.04.2020
SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTLERİ
SEKTÖRÜN KURMUŞ OLDUĞU ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK
ÖRGÜTLERİ
 International Air Transportation Association
(ULUSLAR ARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ-IATA)
 Airports Council International
(ULUSLAR ARASI HAVAALANLARI KONSEYİ-ACI)
 Association of European Airlines
(AVRUPA HAVAYOLLARI BİRLİĞİ-AEA)
26
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
ULUSLARARASI
3.04.2020
SİVİL HAVACILIK
ÖRGÜTLERİ
DEVLETLERİN KURMUŞ OLDUĞU ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK
ÖRGÜTLERİ
 ICAO :International Civil Aviation Organization
(ULUSLAR ARASI SİVİL HAVACILIK BİRLİĞİ)
 EASA :European Aviation Safety Agency
(AVRUPA SİVİL HAVACILIK EMNİYET AJANSI)
 ECAC:European Civil Aviation Conference
(AVRUPA SİVİL HAVACILIK KONFERANSI)
 Eurocontrol
(AVRUPA HAVA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ ÖRGÜTÜ)
 JAA :Joint Aviation Authorities
(AVRUPA SİVİL HAVACILIK OTORİTESİ)
27
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
ICAO
3.04.2020
(International Civil Aviation
Organization)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında hava taşımacılığında meydana
gelen politik ve teknik sorunların çözümüne esas genel
düzenlemenin yapılması amacıyla, Kasım 1944'de Chicago'da
yapılan çalışmalar sonucunda; 52 ülke temsilcisi tarafından
hazırlanan "Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması" 7 Aralık
1944'te Washington D.C.'de ülkelerin imzasına açılmıştır.
28
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
ICAO
(International Civil Aviation
Organization)
3.04.2020
 Chicago Sözleşmesi olarak da anılan anlaşmanın giriş bölümünde belirtilen
amacı; uluslararası sivil havacılığın emin ve düzenli bir şekilde
geliştirilmesidir.
29
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
ICAO
(International Civil Aviation
Organization)
3.04.2020
 Yukarıda belirtilen esas amaca ulaşılmasını teminen
"Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO'nun kurulması
öngörülmüş; daimi yapı oluşturulana kadar, PICAO (Permanent
ICAO) adıyla çalışma şekli benimsenmiştir. PICAO'nun 20 ay
faaliyeti sonrasında, ICAO 4 Nisan 1947'de resmi olarak
faaliyete geçmiş ve Kanada Hükümeti'nin daveti üzerine
kuruluş merkezi için Montreal seçilmiştir.
30
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO
(International Civil Aviation
Organization)
 ICAO'nun giderleri esas
olarak, üye ülkelerin katkı
payları
ile
karşılanmaktadır.
 Türkiye 5 Haziran 1945
tarih ve 4749 sayılı Kanun
ile anılan anlaşmaya taraf
olmuştur. Bugün itibariyle
ICAO'ya üye olan ülke
sayısı 188'e ulaşmıştır.
31
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO’nun AMAÇLARI
Chicago Konvansiyonu'nun 44. maddesinde belirtilen
ICAO'nun amaçları aşağıda özetlenmiştir;
 Bütün dünyada uluslar arası sivil havacılığın emin ve düzenli gelişmesini
sağlamak,
 Barışsever amaçlar için hava araçları gelişimi ve işletilmesini
desteklemek.
32
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO’nun Amaçları
 Uluslar arası Sivil Havacılık için hava koridorları, havaalanları ve seyrüsefer
kolaylıklarının gelişmesini sağlamak,
 Dünya halkının emin, düzenli, yeterli ve ekonomik hava ulaşımına olan
ihtiyacını karşılamak,
 Taraf ülke haklarının tam olarak korunması ve ülkelerin her birine uluslar
arası havayolu işletmeciliği konusunda uygun imkan sağlanması,
33
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO’nun Amaçları
 Taraf ülkeler arasında hiçbir fark gözetmemek,
 Uluslar arası hava seyrüseferinde uçuş emniyetini garanti altına almak,
 Genel olarak, Uluslar arası Sivil Havacılığa ait tüm konuların gelişimini
sağlamak.
34
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO'NUN ESAS YAPISI VE BİRİMLERİ
GENEL KURUL
 ICAO'nun esas yapısı, hükümran yapı olan Genel Kurul ve yönetici yapı olan
Konseyden oluşmaktadır.
GENEL KURUL :
 Genel Kurul, tüm üye ülkelerin katılımına açık olarak her üç yılda bir
toplanmaktadır.
 Genel Kurulda, son üç yıllık faaliyetler itibarıyla idari, teknik, ekonomik ve
hukuki konulardaki tüm çalışmalara ilişkin gelişmeler gözden geçirilmekte,
sivil havacılık alanındaki son gelişmeler de göz önünde bulundurularak, bir
sonraki dönem yapılacak çalışmalara yönelik kararlar alınmaktadır.
35
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO KONSEYİ
 Yasama ve yürütme kurulu işlevi yapan Konsey, Genel Kurula
karşı sorumlu daimi bir yapı niteliğindedir. Konsey üyeleri Genel
Kurul tarafından 3 yıllık bir süre için seçilmekte olup, seçimlerde
sivil hava seyrüseferine olan katkı durumu ve bölgesel temsil
hususları dikkate alınmaktadır.
36
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO KONSEYININ 36 ÜYELIĞI IÇIN
ÜÇ KATEGORİDE SEÇİM
YAPILMAKTADIR
 I. Kategori: Sivil havacılık alanında en ileri aşamaya erişmiş ülkeler olarak
nitelendirilmekte olup, bu kategoriden seçilen 11 ülke bir nevi daimi üyelik
sıfatı kazanmıştır.
(ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya,
Kanada, Rusya Federasyonu.)
37
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO KONSEYI
 II. Kategori: Sivil havacılığa önemli katkıda bulunan 12 ülkeden
oluşmaktadır. Bazı ülkeler sürekli, bazıları ise bölgesel rotasyon grupları adına
seçilmektedir.( Arjantin, Avusturya, Finlandiya, Güney Afrika, Hindistan,
İspanya, Kolombiya, Meksika, Mısır, Nijerya, Singapur, Suudi Arabistan)
38
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
3.04.2020
ICAO KONSEYI
 III. Kategori: İlk iki kategoriye girmeyen ülkeler arasından bölgesel
temsil dikkate alınarak seçilen 13 ülkeden oluşmaktadır. Bu kategoride,
genelde bölgelerin aday gösterdiği ülkeler ile rotasyon grubuna tabi
ülkeler seçilmektedir.( Endonezya,Etiyopya, Gana, Güney Kore, Honduras,
Kamerun, Lübnan, Macaristan, Mozambik, Pakistan, Peru, St. Lycia, Şili, Tunus)
39
HAVA HUKUKU-AV.YAĞMUR AKŞIT
Download