Uploaded by User3599

Solunum yolu

advertisement
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI


Solunum
yolu
enfeksiyonlarında
etkenler
kaynaktan solunum yolu ile atılır ve duyarlı konağa
aynı yoldan girer.
Enfeksiyon
etkenleri
hava
yolu
ile
bulaştıklarından hava ile bulaşan (air-borne)
enfeksiyonlar diye de adlandırılır.
GRİP (İNFLUNENZA)


Ani başlayan yüksek ateş, üşüme, başağrısı, kas ağrısı ve
bazen de halsizlik ile karekterize üst solunum yolunun akut,
oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.
Etken ortamiksovirus ailesinin tek üyes influenza
virüsleridir.
 A,B,C diye tanımlanan üç sero tipi vardır.
 A ve B tipi epidemi ve pandemilere neden olur.
 Ctipi ise sporadik olarak görülür.
GRİP (İNFLUNENZA)




Doğrudan ya da taze, kontamine olmuş eşyalarla dolaylı
bulaşır. Hastalar etkeni semptomlarının başlamasından bir gün
öncesinden2-3 gün sonrasına kadar bulaştırır.
Kuluçka dönemi: 1-3 gün gibi oldukça kısadır.
Tanı: Özellikle epidemiler esnasında klinik bulgulara göre
konur.
Tedavi: Komplikasyonsuz influenza için spesifik bir tedavi şekli
yoktur.




Tedavi semptomatiktir.
Öksürük için sedasyonlu öksürük şurupları, ağrı ve ateş için
antipiretikler kullanılır.
Komplikasyonlu vakalarda antibiyotiklerden yararlanılır.
Yaşlı hastalarda pnömoni ve dehidratasyon oluşmuşsa tedavi
hastanede sürdürülür.
GRİP (İNFLUNENZA)’DA HEMŞİRELİK
BAKIMI



Hastalığı önlemede grip aşısından yararlanılır.
Uygulamada önceliği aşağıda verilen risk grupları
oluşturur.
Kalp ve damar hastalıklarına sahip kişiler, Akciğer-böbrek
hastalığı olan kişiler,
KIZAMIK (RUBEOLA)

Kızamıktaki döküntünün özelliği:




Makülopapüler, kırmızı renki, basmakla hemorajik hale
gelebilen şekildedir.
Döküntü saçlı deri ile saçsız derinin birleşim yerinden ve
kulak arkasından başlayarak tüm vücuda yayılır.
Avuç ve ayak tabanlarında da döküntü vardır.
3-4gün içinde solmaya başlar.
KIZAMIK (RUBEOLA)





Tedavi: Komplikasyonsuz kızamığın spesifik bir tedavisi
yoktur.
Tedavi tamamen semptomlara yöneliktir.
Ateş düşüp öksürük azalıncaya kadar çocuk yatakta tutulur.
Komplikasyonlar:
 Otit, pnömoni, SSPE (1/1.000.000)
 SSPE: Kızamık geç dönem komplikasyonu (6-10 yıl),
davranış bozujklukları, fokal nörolojik semptomlar, kas
tonusunda azalma, yemeyutma zorlukları ve ölümle
seyreder.
Korunma:
 Bütün çocuklar canlı aşı ile aşılanarak korunmalıdır.
KABAKULAK (PAROTİTİS EPİDEMİCA, MUMPS)




Tek yada çift taraflı parotis nadiren de diğer dış salgı
bezlerinin ağrılı şişmesi ile karakterizedir.
Etken: Paramiksovirüs ailesinden mixovirüs
Bulaşma: Hasta kişilerin ağız boğaz salgıları ile doğrudan
kontamine olmuş eşyalar ile temas sonucu dolaylı olarak
bulaşır.
Tedavi: semptomatik tedavi.
KABAKULAK (PAROTİTİS EPİDEMİCA, MUMPS)


Komplikasyonlar:
 Orşit, nadiren infertilite, kabakulak menengo-ensefaliti,
Pankreatit, nadiren sağırlık, miyokardit, hepatit.
Korunma:
 Kabakulak aşısı ile sağlanır. Aşı güvenli bağışıklık
sağlamaktadır.
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA)

Jeneralize
makülopapüler-veziküler
ve
kabuklanma
gösteren döküntüler ile karakterize akut, oldukça bulaşıcı
çocukluk çağı hastalığıdır.

Etken: Varisella zoster virüs.

Hastalık sıklıkla kış ve ilkbaharda ortaya çıkar.

Bulaşma: Virusun yoğun olduğu solunum damlacıklarının
üst solunum yolu epitel hücrelerine ve konjunktivaya
teması ile oluşur.
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA)
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA)

Tanı: klinik bulgular ile konur.

Tedavi: semptomatik tedavi verilir

Bakteriyel enfeksiyonlar oluşmuşsa antibiyotikler
kullanılır.
KIZIL (SCARLET FEVER, SCARLATİNA)

Tedavi: Antibiyotik
 Penisilinler ve eritromisin
KIZIL (SCARLET FEVER, SCARLATİNA)’DA
HEMŞİRELİK BAKIMI






Damlacık önlemleri alınır.
Hastaya sessiz, sakin ve rahat edebileceği bir ortam
hazırlanmalıdır.
Oda normal ısıda, nemli ve cereyansız olmalıdır.
Ateşi düşürmek için antipretikler verilir.
Kaşıntıyı rahatlatıcı etkisi olan bikarbonat solüsyonu
uygulanır.
Korunma: Henüz aşı geliştirilmemiştir.
BOĞMACA (PERTUSSİS)



Tedavi: Hafif vakalar evde, ağır vakalar hastanede tedavi
edilir. Ateş varsa hasta yatakta tutulur.
Bulaşıcılık süresini kısaltmak için eritromisin 14 gün
verilebilir.
Korunma:
 Hastalıktan korunmak için en iyi yol çocukluk aşı
takvimindeki DaBT- IPA -Hib uygulamalarının
sürdürülmesidir.
 Boğmacalı vakalarda teması olanlara da eritromisin ilk
gün verilir.
DİFTERİ (KUŞPALAZI)


Toksin üretimine bağlı
psödomembran oluşumu difteriye
özgüdür.
Psödomembran tek tonsil üzerinde
sınırlı kalabilir ya da her ikitonsil,
uvula, yumuşak damak, farinks ve
larinks duvarına yayılabilir.
DİFTERİ (KUŞPALAZI)’NDA HEMŞİRELİK
BAKIMI







Damlacık önlemleri alınır.
Larinks difterisinde solunum yolunun tıkanıklığını azaltmak
amacıyla hastaya buhar tedavisi uygulanır.
Biriken sekresyonlar aspire edilir.
Hastanın burun ve boğazı temiz tutulur, hasta tolere
edebilir ise ılık solüsyonlarla özel ağız bakımı verilir.
Kusmaya neden olabilecek herhangi bir işlemden kaçınılır.
Boğazda iritasyon yapacağından portakal-limon suları
verilmez.
Hasta ağızdan sıvı almaya özenderilir.
PNÖMONİLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI

İmmün
sistemin
Sitomegalovirüs
baskılı
olduğu
kişilerde
etken:

Yaşlılarda: streptokokkus pnömoni

KOAH’lı hastalarda: H. İnfluenza

Kardiyovasküler hastalığı olanlarda: Moraxella catarhalis

HIV (+) kişilerde: Pnomocystie carini
PNÖMONİLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Semptom ve bulgulara yönelik tedavi:



Yeterli hidrasyon sağlanır: Oral sıvı alımı arttırılır ya da İV yolla
sıvı tedavisi uygulanır.
Hipoksemi için O2 tedavisi
Enfeksiyona neden olan organizmaya yönelik uygun
antibiyotik tedavisi reçete edilir.
Download