Uploaded by hicran_st

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ 1

ADI:
SOYADI:
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LAPTA YAVUZLAR LİSESİ
10.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.DEĞERLENDİRME SINAVI
SINIFI:
NO:
Fetret Devri / Germiyanoğulları /Kuruluş Devri / Karesioğulları / Tekfur / Voyvoda /
Gaziyan-ı Rum / Baciyan-ı Rum / I.Kosova Savaşı / Koyunhisar Savaşı
Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden sadece uygun olanlarını aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde
yerleştiriniz. ( Bu bölümdeki her soru 3 puandır. (15))
1- Bizans imparatorluğunda şehirlerin başında bulunan görevlilere …………………………… denirdi.
2- Osmanlı Devletinin I.Murat döneminde Haçlılarla yaptığı ve ilk kez top kullanılan savaş ……………………………. Savaşıdır.
3- …………………………………….. ; Anadolu’ya gaza yapmak için gelen Türkmen topluluklarına verilen addır.
4- Osmanlı tarihinde 1402-1413 arasında taht mücadeleleriyle geçen döneme ……………………………. denilmiştir.
5- Anadolu Türk beylikleri arasında Osmanlı Devletine katılan ilk beylik ………………………………………… dır.
Aşağıda açıklamaları verilen tarihi terimlerin tanımlarını karşısındaki boşluğa yazınız.
( Bu ölümdeki her soru 3 puandır.(15))
Açıklama
Karşılığı
6- Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalıcı olmak için
uyguladığı siyasete denir.
7- İslam öncesi Türk devletlerinde, hükümdarlara devleti
yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır.
8- Şehzadelerin, belli bir yaşa gelince sancaklarda
görevlendirilmesi uygulamasına verilen addır.
9- Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında 1444 yılında yapılan
antlaşmadır.
10- Yeniçeri askerlerinin silahlarının yapımını, bakımını ve
onarımını sağlayan teknik sınıftır.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Aşağıda verilen cümlelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. ( Her soru 3 puan )(15)
11-Osman Bey, devletin kuruluşunda Ahilerin desteğini almıştır. ( )
12-Osmanlı Devleti, Ankara Savaşından sonra yıkılma tehlikesi geçirmiştir. ( )
13-Osmanlılar, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyuna mensuptur. ( )
14- Yıldırım Bayezıd, İstanbul’un alınmasını kolaylaştırmak için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır. ( )
15- Osmanlı Devleti, tımar sitemi sayesinde hazineden para harcamadan savaşa hazır birlikler meydana getirmiştir. (
)
Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz. ( Her soru 5 puan)(15)
16-Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve
18- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde
Balkanlarda bulunan devletlerden 4 tanesini yazınız.
etkili olan nedenlerden 4 tanesini yazınız.

1

2
317- I. Mehmet Çelebi’nin Osmanlı tarihindeki yeri ve
önemi nedir? Açıklayınız.
4-
Çoktan seçmeli soruları yapmak için arka sayfaya geçiniz.
-----------------------------------
19- Koyunhisar Savaşı
II. Palekanon (Maltepe) Savaşı
III. Sırpsındığı Savaşı
IV. Niğbolu Savaşı
V. İkinci Kosova Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Haçlılarla yapılmıştır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) III, IV ve V
E) II, III, IV ve V
20- 1. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın
sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
B) Osmanlı’nın Balkanlardaki fetihleri durdu.
C) Akkoyunlu Devleti, Osmanlı’yı Anadolu’nun doğusunda
tehdit etmeye başladı.
D) Onbir yıl süren Fetret Devri başladı.
E) Osmanlı Devleti Anadolu’da toprak kaybı yaşamazken
Balkanlarda toprak kaybetti.
21- Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması
Osmanlı Beyliği’ne katıldıktan sonra Rumeli’ye
geçilmiş ve fetihler başlamıştır?
A) Aydınoğulları
B) Saruhanoğulları
C) Karesioğulları
D) Çaka Beyliği
E) Candaroğulları
22- Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı
isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı
kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskan politikasının uygulanması
B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması
C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması
D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması
E) Osmanlı’nın hoşgörü anlayışı
23- Osmanlı Devleti’nde I. Murat’a kadar “Ülke hanedan
üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı varken I. Murat
döneminde “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır.”
anlayışı benimsenmiştir.
I.Murat dönemindeki bu değişiklikle aşağıdakilerden
hangisi hedeflenmiştir?
A) Devletin gelirlerini artırmak
B) Taht kavgalarını bitirmek
C) Hanedanı kutsal saymak
D) Toplumsal birliği sağlamak
E) Türk siyasi birliğini kurmak
24- Aşağıdaki kurumlardan hangisi dini-iktisadi bir
yapıya sahiptir?
A) Ahî Teşkilatı
B) Mekkarî Teşkilatı
C) Tımar Sistemi
D) Menzil Teşkilatı
E) Sancak Usûlü
25- Osmanlı Devleti’nde devşirme yöntemiyle toplanan
çocuklar kabiliyetlerine göre aşağıdaki kurumlardan
hangisinde eğitilmişlerdir?
A) Rüştiye
B) Enderun
C) Sıbyan
D) Medrese
E) Hendesehane
26- Orhan Bey döneminde Bizans’a yardım yapılması
karşılığında Çimpe Kalesi’ni alan Osmanlı Devleti, Rumeli
fetihlerini yönlendirmek için buraya asker yerleştirmiştir.
Osmanlı Devleti’nin Çimpe Kalesi’ne asker yerleştirmesi
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Balkanlarda ekonomiyi canlandırmaya
B) Askerî harcamaları azaltmaya
C) Düzenli ordu kurmaya
D) Rumeli fetihlerinde üs olarak kullanmaya
E) Vergileri artırmaya
JOKER SORU
Yapamadığınız bir soruyu boş bırakıp onun yerine joker
soruyu yapabilirsiniz.
27- Devşirme kanununa göre Osmanlı’da 14-18 yaş
arası Hristiyan çocukları kapıkulu askeri yapılmıştır.
İçlerinden saraya alınanlar Enderundaki eğitimden
sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir.
Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV.
yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu’da da uygulanmıştır.
Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle çocuklarının
devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir.
Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı
olan çocuğu tercih edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devşirilen çocuklar belli bir kurala göre yetiştirilmiştir.
B) Devşirme kanunu zamanla değişime uğramıştır.
C) Tek çocuğu olan ailelerden çocuk alınmamıştır.
D) Gönüllü ailelere öncelik verilmiştir.
E) Sadrazamlar devşirmelerden seçilmiştir