Uploaded by mustafa_pinarbasi_58

Osmanlı Devleti Hangi cephede sunu slayt

advertisement
Osmalı Devleti Hangi Cephede
20.YÜZYİLDA OSMANLI DEVLETİ
TRABLUSGARP SAVAŞI
Nedenleri:
■Trablusgarp'ın coğrafi konumu
İtalya'nın ham madde ve pazar arayışı
■Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp
topraklarını savunamayacak durumda
olması
■İtalya'nın Habeşistan yenilgisinin
ezikliğinden kurtulmak istemesi
Mustafa Kemal'in ilk başarıları Derne ve Tobruk'ta elde ettiği
başarılardır.
İtalya Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için On iki Ada'yı
işgal etmiş, Çanakkale Boğazı'nı abluka altına almıştır.
Özellikle ,Balkan Savaşları'nın çıkması üzerine Osmanlı
Osman YANDI
Devleti barış istemek zorunda
kalmıştır.
Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)
Antlaşmaya göre:
►Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılacak
►Trablusgarp ve Bingazi dini bakımdan halifeye bağlı kalacak
►Rodos ve On iki Ada Osmanlı Devleti'ne ait olacak fakat Yunan tehdidine karşı geçici
olarak İtalya'nın idaresine bırakılacaktı.
Sonuçları:
►Osmanlı Devleti Afrika'daki son toprağını da kaybetmiştir.
►On İki Ada Osmanlı Devleti'ne bir daha geri verilmemiş II. Dünya Savaşı'ndan sonra
Yunanistan'a bırakılmıştır.
►Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü anlaşılmış ve bu da Balkan Devletleri'nin cesaretini
artırmıştır.
Osman YANDI önemli bir güç haline gelmiştir.
Bölgede hakimiyetini artıran İtalya, Doğu Akdeniz'de
BALKAN SAVAŞLARI
I. BALKAN SAVAŞI
Nedenleri:
►Osmanlı Devleti'nin zayıflığı ve İtalya ile savaş halinde olmasından
yararlanmak isteyen Balkan uluslarının sınırlarını genişletmek istemeleri
►Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı ile uğraşması ve güçsüzlüğünün
anlaşılması
►Rusların Panslavist politikaları
►Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atma düşüncesi
Osman YANDI
Taraflar:
Osmanlı Devleti
Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan
Gelişimi: Karadağ'ın saldırmasıyla başlayan savaşta Osmanlı Devleti mağlup olarak
Çatalca'ya kadar çekilmiştir.
Ege adaları Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve dört Balkan milletine yenilen
Osmanlı Devleti barış istemiştir.
Balkan Savaşlarının kaybedilmesinde;
►Ordunun hazırlıksız olması
►Cepheler arasındaki kopukluk
►Bazı birliklerimizin terhis edilmesi
►Komutanlar arasındaki siyasi görüş ayrılıkları etkili olmuştur.
Sonuçları:
Savaş, 30 Mayıs 1913'te Londra Antlaşması ile sona ermiştir.
Buna göre:
►Osmanlı Devleti Midye-Enez hattının doğusuna çekilecektir.
►Batı Trakya sorunu (kaybettiğimiz topraklarda yaşayan Müslüman halkların hakları ile ilgili)
ortaya çıkmıştır.
►Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir.
►Savaşın sonuçları II. Balkan Savaşı'na zemin ha-zırlamıştır.
►Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi son Balkan toprağının da elimizden çıkması
anlamına gelmektedir.
► Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyeti sona ermiştir.
Osman YANDI
II. BALKAN SAVAŞI
Nedenleri:
►Bulgaristan'ın I. Balkan Savaşı'nda en büyük payı alması
►Romanya'nın güçlü bir Bulgaristan'ı istememesi
►Osmanlı'nın kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
Taraflar:
Bulgaristan
Osmanlı, Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ
Gelişimi: Osmanlı ordusu Edirne'yi geri alarak Meriç'e kadar ilerlemiştir. Bulgaristan
Makedonya'dan çıkarılmış, tüm cephelerde yenilince barış istemek zorunda
kalmıştır.
Osman YANDI
II.Balkan Savaşı’nın Sonuçları:
•
Bükreş Antlaşması:
Taraflar: Balkan ülkeleri-Bulgaristan
Sonuçlar: Bulgaristan topraklarının bir kısmını diğer
Balkan ülkelerine bırakmıştır.
•
İstanbul Antlaşması:
Taraflar: Osmanlı Devleti-Bulgaristan
Sonuç: Osmanlı Edirne'yi almış, Meriç nehri sınır kabul
edilmiş ve Bulgaristan'da kalan Türklerin hakları güvence
altına alınmıştır.
•
Atina Antlaşması:
Taraflar: Osmanlı Devleti-Yunanistan
Sonuç: Girit, Yanya, Selanik ve Ege adalarının büyük
bölümü Yunanistan'a bırakılmış, Yunanistan'da kalan Türk
azınlığın hakları güvence altına alınmıştır.
Osman YANDI
İnkılap: Milletin sahip olduğu siyasi, sosyal,
askeri ve kültürel alanlardaki kurumların
devlet eliyle köklü bir şekilde değiştirilerek
yenileştirilmesidir.
İhtilal: Bir devletin siyasi teşkilatını kanuna
riayet etmeksizin değiştirmek üzere zor ve
kuvvet kullanarak yapılan eyleme denir.
Sömürgecilik: Bir devletin başka bir
ülkeyi ve üzerinde yaşayan ulusu egemenliği
altına alarak buradan ekonomik ve siyasi çıkar
sağlamaya yönelik kurduğu düzendir.
Osman YANDI
Amerika Birleşik
Devletleri:
Woodrow Wilson
(Vudrov Vilsın)
Amerika Birleşik Devletleri
18. yüzyılda Avrupalı devletlerin
sömürgelerinden kurtularak
bağımsız oldu. Kısa sürede dünyanın
her köşesi ile ticari ilişkiler kurarak
dünya siyasetinde söz sahibi oldu.
Misyonerlik faaliyetleri ile Osmanlı
topraklarında okul, hastane ve
matbaa kurarak nüfuz sahibi oldu
İngiltere: Kral
V. George
(Corç)
İngiltere: Sanayi İnkılabı İngiltere'de geliştiği için büyük bir
ekonomik güce sahip oldu. Afrika ve Uzak Doğu'da önemli yerleri ele
geçirdi.
Siyasi ve ekonomik çıkarları gereği 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı
Devleti'ni korudu. 19. yüzyılın sonlarından itibaren bölgedeki çıkarları
gereği ve Osmanlı-Almanya yakınlaşması üzerine Osmanlı Devleti’nin
toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçti .
Orta Doğu petrolleri için Arapları Osmanlı Devleti'ne karşıOsman
kışkırttı.
YANDI
Fransa Başbakanı
Raymond Poincare
(Reymınd Poinkeyr
Fransa:
Rusya: Çar II. Nicholas (Nikola)
Çarlık Rusya’sının
Tarih boyunca temel hedefi
sıcak denizlere inmek olmuştur.
Bu hedefine ulaşmak için,
• Boğazları ele geçirme
• Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ortodoksları
himaye etme
• Balkanlarda panslavizm politikasıyla Slav
birliğini sağlama politikalarını yürütmüştür.
Panslavizm: Rusya'nın Balkanlarda "Slav
Birliği'ni sağlama düşüncesi ve faaliyetleridir.
Fransa Başbakanı Raymond Poincare
(Reymınd Poinkeyr)
Osmanlı Devleti, tarih boyunca bize
topraklarında ticari, siyasi, dinî ve sosyal
haklar tanıdı. 1789’da gerçekleştirdiğimiz
ihtilalin ortaya koyduğu milliyetçilik, eşitlik,
özgürlük gibi fikirlerden Osmanlı Devleti de
etkilendi.1815’te toplanan Viyana
Kongresi ile Avrupa’da sınırlar yeniden
çizilmeye başlandı. İngiltere’den sonra en
büyük sömürge imparatorluğu olarak
Osmanlı Devleti üzerinde hak iddia etmemiz
kaçınılmazdı. Bunun için de gayrimüslimleri
kullanarak siyasi baskılarımızı artırdık.
İtalya
1871'de Almanya gibi siyasi birliğini geç
tamamladığı için sömürgecilik faaliyetlerine
geç katıldı. Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'ı
alarak sınırlarını genişletti.
Ancak Osmanlı Devleti'nden toprak almanın
kolay olmayacağını da anlamıştır.
Bunun için güçlü bir devletin desteğine
ihtiyaç duymuş, Almanya ile ittifak arayışına
girmiştir.
İtalya: Kral III. Vittorio Emanuele (Vittoryo Emanuel)
Almanya
Siyasi birliğini 1871'de sağlayan Almanya kısa
sürede güçlü bir devlet konumuna gelmiştir.
İngiltere ve Fransa'nın ulaşamadığı
zenginliklere ulaşmak için yayılmacı bir politika
izlemiştir.
Orta Doğu'ya yayılmak için Osmanlı Devleti ile
ilişkilerini geliştirmiştir.
Osmanlı Devleti ile yaptığı Bağdat Demiryolu
Projesi İngiltere'yi rahatsız etmiştir.
Almanya: II. Wilhelm (Vilhem)
Osman YANDI
Avusturya-Macaristan: I. Karl (Karl)
Avusturya
Macaristan
İmparatorluğu
Ege Denizi'ne inmek ve
Balkanlara tam hakim
olmak için Osmanlı Devleti
ile mücadele etti. Çok
uluslu bir yapıya sahip
olduğu için azınlık isyanları
ile mücadele etti. Rusya'ya
karşı Almanya ile
yakınlaşmak zorunda kaldı.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914 - 1918)
1-Savaşın Genel Nedenleri :
■ Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi
■ Sanayi İnkılabı'nın etkisi ile ortaya çıkan hammadde ve pazar yarışı
■ Büyük devletlerin silahlanma yarışına girmesi
■ Çıkarları ortak olan devletlerin ittifak kurması
■ Sömürgecilik yarışı
YANDI
■ Devletler arası ekonomik rekabet ve Osman
bloklaşma
İngiltere; Oldukça ilerlemiş sömürgecilik
politikasının karşısında Almanya'nın yayılmacı
politikalarından rahatsız olmuştur.
Almanya: İlk hedefi Fransa'ya ait kömür yatakları bakımından
zengin Alsas-Loren bölgesini ele geçirmek olan Almanya, Fransa ile
mücadeleye başlamıştır. Denizlerde hakimiyet kurma düşüncesi
Almanya'yı İngiltere ile karşı karşıya getirmiştir
Osman YANDI
Rusya: Panslavizm politikası ve Balkan
nüfuzunu artırarak sıcak denizlere inmek
istemesi Rusya'nın savaşa girmesine
neden olmuştur.
Fransa: Almanya ile Alsas-Loren bölgesi için
giriştiği mücadele sebebiyle İngiltere ile
işbirliği yaparak sömürgeci politikalarıyla
I. Dünya Savaş'ındaki yerini almıştır.
İtalya: Sömürgecilik yarışında yerini
almak istemesi, Akdeniz'de
güçlenmek düşüncesi İtalya'yı bu
savaşa sürüklemiştir.
Osman YANDI
Avusturya-Macaristan:
Rusya'nın panslavist
politikalarından rahatsız
olan Avusturya-Macaristan
imparatorluğu savaşta
Rusya'nın karşısında yer
almıştır
Osman YANDI
Bloklaşmalar:
Menfaatleri birbiriyle örtüşen devletler bir araya gelerek gruplar
oluşturmuştur.
Üçlü İttifak
Üçlü İtilaf
(Bağlaşma)
(Anlaşma)
Devletleri
Devletleri
• Almanya
İngiltere
• Avusturya-Macaristan
Fransa
• İtalya
Rusya
Sonradan
Sonradan
• Osmanlı Devleti
Sırbistan,
• Bulgaristan
Romanya
ABD,
Belçika,
Yunanistan
Osman YANDI
1.Dünya Savaşında yapılan gizli anlaşmalar:
* 1915 Boğazlar Antlaşması : Rusya’yı kendi yanlarında tutabilmek için
İngiltere ve Fransa tarafından İstanbul, Boğazlar ve Marmara kıyıları
Rusya’ya vadedilmiştir.
* 1915 Londra Antlaşması : 12 Ada ve Güneybatı Anadolu İtalyanlara
vaadedilerek itilaf Devletlerinin yanında savaşa çekildiği antlaşmadır.
* 1916 Sykes-Picot Antlaşması : İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı
topraklarını paylaştıkları anlaşmadır. Çukurova, Güneydoğu Anadolu,
Musul ve Suriye çevresi Fransızlara, Irak İngilizlere bırakılacak, diğer
bölgelerde ise bir Arap devleti kurulacaktır.
* 1916 Petrograd Antlaşması : Doğu Anadolu ve Trabzon’a kadar olan
Karadeniz kıyıları daha önceki bölgelere ek olarak Rusya’ya
bırakılmıştır.
* 1916 Mac - Mahon Antlaşması : İngilizlerin Mısır valisi Mac-Mahon ile
Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında yapılmıştır. Arapların Osmanlı
Devletine isyan etmelerine karşılık bağımsız bir Arap devleti
vadedilmiştir.
* 1917-Saint Jean de Maurienne Antlaşması : Rusya’nın savaştan
çekilme ihtimali üzerine İtalya’nın önemi artmış ve önceki bölgelere ek
olarak Batı Anadolu da İtalyanlara vaat edilmiştir.
Not : Rusya’da Bolşevik İhtilali sonunda kurulan yeni rejim tarafından
gizli antlaşmalar dünya kamuoyuna duyurulmuş, böylece uygulama
alanı bulamamışlardır.
Osman YANDI
Üçlü İttifak (1882): Almanya, Avusturya - Macaristan, İtalya
Üçlü İtilaf (1907): İngiltere, Fransa, Rusya
Bilgi:
Osmanlı Devleti ve Bulgaristan İttifak Devletlerine katılmışlardır.
İtalya daha sonra itilaf Devletlerine katılmıştır.
İtilaf Devletlerine savaşın sonuna kadar 12 ülke dahil olmuştur
Osman YANDI
Savaşın Başlaması :
>• Avusturya-Macaristan Veliahtı Ferdinand Saraybosna
ziyareti sırasında bir Sırplı tarafından öldürüldü (28 Haziran
1914).
>• Avusturya-Macaristan bu katillerin Sırbistan tarafından
korunduğunu ileri sürerek Sırbistan'a savaş açtı (28 Temmuz
1914).
>• Rusya bu durumda Sırbistan'ın yanında yer aldı.
>•Fransa ve İngiltere de Rusya'ya destek verdi.
>•Almanya da Avusturya-Macaristan'ın yanında yer aldı.
>• Savaş önce Avrupa daha sonra dünyaya yayıldı.
Avusturya-Macaristan veliahdı Ferdinand‘ın suikasta uğradığı köprü Saraybosna
Osman YANDI
Savaş başladığında Osmanlı Devleti,
>•Tarafsızlığını ilan etti.
>•Almanya ile dostluk antlaşması imzalandı.
>•Boğazları tüm savaş gemilerine kapattı.
>•Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı.
>• Herhangi bir tehlike karşısında seferberlik ilan etti.
Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi:
Osmanlı Devleti'nin başlangıçta tarafsızlığını açıklamasına
rağmen Almanya Osmanlı Devleti'nin savaşa kendi yanında
girmesini istiyordu.
Osman YANDI
Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin savaşa kendi yanında girmesini
istemesinin nedenleri:
►Savaşı daha geniş alanlara yayarak İtilaf Devletleri’nin yükünü
arttırmak
►Rusya'ya yardım gitmesini önlemek
►Osmanlı Padişahının halifelik yetkisinden yararlanarak ,Müslümanları
itilaf devletlerine karşı kullanmak istemiştir.
►Alman ordusunun, cephelerdeki yükünü hafifletmek
►Süveyş kanalını alarak İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantısını
kesmek
►Osmanlı'nın insan ve ham madde imkânlarından yararlanmak
► İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya Boğazlardan yardım göndermesini
önlemek
Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa girme nedenleri:
►Siyasi yalnızlıktan kurtulmak
►Kaybettiği toprakları geri almak
►Almanya'nın savaşı kazanacağına inanılması
►Osmanlı ekonomisi ve ordusunu Alman yardımıyla güçlendirme isteği
►İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticilerinin Turan ideali (Rus
egemenliği altında yaşayan Türkleri bir bayrak altında toplamak
istemesi)
► İtilaf Devletleri ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması
► Orta Asya'daki Türklerle birleşme isteği
Osman YANDI
Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girişi:
İngiltere'nin önünden kaçan Goben ve Breslav adlı Alman savaş
gemilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınması sonucu Osmanlı Devleti bu iki
gemiyi satın aldığını ilan etmiş, Yavuz ve Midilli adları verilen ve Türk
bayrağı çekilen bu gemiler bir süre sonra Rusya'nın ı ve Sivastopol ve
Odessa limanlarını topa tutmuştur.
Bunun üzerine Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açmış ve böylece
Osmanlı Devleti de savaşa girmiştir. (11 Kasım 1914).
Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle;
►Savaşın süresi uzamış
Breslav
►Savaşın sınırları genişlemiş
►Almanya'nın yükü hafiflemiştir.
Osman YANDI
Osman YANDI
Kafkas Cephesi :
 Osmanlı Devleti'nin savaştığı ilk cephedir.
 Rus birliklerinin Osmanlı sınırlarına girmesi ile başladı.
 Ordu birliklerini komuta eden Enver Paşa,
=> Kafkaslar üzerinden Orta Asya'daki Türklerle birleşmek
=> Türkleri Rusya'ya karşı örgütlemek , Rusya’nın güneye inmesini
önlemek.
=> Almanya'nın isteği üzerine Azerbaycan petrollerini ele geçirmek için
cepheyi açmıştır.
 Tamamen karlarla örtülü, yüksek, dağlık ve yolsuz bir arazide ,
o günün koşullarında kış donanımından yoksun olan askeri birliklerimiz
Sarıkamış Harekatı'nda 90 bine yakın kayıp verdi.
 Erzurum, Erzincan, Bitlis, Muş Rusya'nın eline geçti.
 Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkınca yeni kurulan Sovyet Rusya
 3 Mart 1918'de Brest Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan
çekildi.
 Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti'ne geri verildi.
Osman YANDI
Çanakkale Cephesi:
Kiminle savaşıldı: İngiltere ve Fransa ,Anzaklar(Avustralya ve Yeni
Zelandalı İngiliz sömürgelerinden gelen askerler).
Açılma amacı:
►İttifak Devletlerine karşı Balkanlarda yeni cepheler açmak
►Rusya'ya gerekli olan askeri yardımı yapabilmek
►I. Dünya Savaşı'nı kısa sürede bitirmek
►Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
Osman YANDI
Gelişmesi: 18 Mart 1915'teki saldırıda Nusret Mayın Gemisi ve
topçu birliklerinin başarılı savunması üzerine Mustafa Kemal
komutasındaki Osmanlı birlikleri Conkbayırı, Anafartalar ve
Arıburnu'nda itilafları yendiler. İtilaf Devletleri Gelibolu
Yarımadası'na yöneldiler.25 Nisan 1915 te Gelibolu yarımadasına
asker çıkardılar. İtilaf Devletleri Ocak 1916 dan itibaren Gelibolu’yu
boşalttılar.
Sonuç:
►Silah bakımından ve teknik bakımdan üstün olan İtilaf Devletleri
ağır yenilgi aldı.
►Müttefiklerinden yardım alamayan Rusya'da ekonomisi bozuldu,
ihtilal çıktı ve çarlık rejimi yıkıldı.
►I. Dünya Savaşı'nın süresi uzadı.
►Bulgaristan, İttifak Devletleri yanında savaşa katıldı. Böylece
Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlandı.
►Türk halkı içinde milli birlik ve beraberliğin önemi anlaşıldı
►Kazandığı başarılar Mustafa Kemal Paşa'nın yurt içinde
tanınmasını sağladı.
► Yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti.
► Türk milletinde milli bilinç uyandı.
Osman YANDI
Kiminle savaşıldı: İngiltere
Açılma amacı:
► İngiltere bu cepheyi Türk kuvvetlerinin İran üzerinden Hindistan'a
geçmesini önlemek
► Rusya'ya karadan yardım ulaştırmak
► Basra petrollerini ele geçirmek için cepheyi açmıştır amacıyla
açmıştır.
Sonuç:
►Kut'ül Amare bölgesinde yapılan mücadelede Osmanlı birlikleri
İngiltere'yi yenilgiye uğrattı.
► İngiltere bölgeye ek kuvvet göndererek Musul'a kadar olan Irak
topraklarını işgal etti.
►İngilizler Basra ve Bağdat'a kadar ilerledi.
Osman YANDI
Hicaz-Yemen Cephesi :
Osmanlı Devleti, bu cephede kutsal yerleri (Mekke-Medine)
korumak için İngiltere'ye karşı mücadele etti.
İngiltere bölgedeki Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı örgütledi.
Arap ve İngiliz ateşi arasında kalan Osmanlı Devleti bölgeden
çekilmek zorunda kaldı.
Arapların İngiltere ile işbirliği yapması Ümmetçilik fikrinin
önem kaybetmesine neden oldu.
Kanal (Süveyş) Cephesi
► Almanya, İngiltere'nin Uzak Doğu'daki
sömürgeleriyle bağlantısını kesmek
► Osmanlı Devleti, Mısır'ı İngiltere'den
geri almak için açtıkları bir taarruz
cephesidir.
► 1915 yılının başında Osmanlı ordusu
Süveyş Kanalı'na düzenlediği iki
saldırıda da başarısız oldu.
► Osmanlı ordusu Filistin'den Suriye'ye
kadar çekildi.
Osman YANDI
Suriye-Filistin Cephesi
>• Osmanlı Devleti Suriye'ye kadar ilerleyen İngilizlere karşı Yıldırım
Orduları Grup Komutanlığını oluşturdu.
>• Kafkas Cephesi'nin kapanması üzerine Mustafa Kemal Paşa
buraya atandı.
>• Bölgede oluşturulan savunma hattını aşan İngilizler Mustafa
Kemal komutasındaki birliklerce Halep'te durduruldu.
Osman YANDI
ABD'nin Savaşa Katılması:
ABD savaş başladığında tarafsızlığını ilan etme-sine rağmen İtilaf
Devletlerine silah ve malzeme yardımında bulunmuştur.
■Almanya, ABD'nin bu taraflı tutumundan dolayı ABD'nin ticaret
gemilerini denizatlarıyla batırdı.
Bu gelişme üzerine ABD İtilaf Devletlerinin yanında, Almanya'ya
savaş açtı.
WİLSON İLKELERİ (8 Ocak 1918)
Savaşı bir an önce bitirmek ve kalıcı barışı sağlamak için ABD
Başkanı Woodrow Wilson bir bildiri yayınladı.
Buna göre:
■Yenen devletler savaş sonunda yenilen devletlerden savaş tazminatı
ve toprak almayacak.
■ Devletler arasındaki diplomatik ilişkiler açık yapılacak
■ Her millet çoğunlukta olduğu bölgelerde geleceklerine kendileri
karar verebilecek.
■ Boğazlar tüm devletlerin ticaret gemilerine açık olacak.
■ Osmanlı Devleti'nin Türk olan bölgelerinde Osmanlı egemenliği
tanınacak, azınlıklara da egemenliklerinin tanınacağı haklar
verilecek.
■ Devletler arasındaki sorunları çözmek için ulusla-rarası bir kuruluş
oluşturulacak.
Osman YANDI
■ Bu bildirideki hükümlere güvenen İttifak Devletleri ateşkes
antlaşmalarını imzalayarak savaştan çekildiler.
■ Bulgaristan 29 Eylül 1918'de Selanik Ateşkes Antlaşması'nı
Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateş-kes Antlaşması'nı
■ Avusturya-Macaristan 3 Kasım 1918'de Villaguiste Ateşkes
Antlaşması'nı
■ Almanya 11 Kasım 1918'de Rethandes Ateşkes Antlaşması'nı
imzalamıştır.
PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 Ocak 1919)
■ Anlaşma Devletleri Osmanlı topraklarını işgal ettikten sonra
yenilen devletlerle yapacakları barış antlaşmalarının taslağını
hazırlamak için Paris'te bir araya geldiler.
■ Konferansa 32 ülke katılmıştır. Ancak konferansta İngiltere ve
Fransa etkili olmuştur.
■ ABD'nin önerisi ile Milletler Cemiyeti'nin kurulması
kararlaştırılmıştır.
■ İngiltere'nin desteği ile İzmir ve çevresi İtalya'dan alınarak
Yunanistan'a verilmiştir.
İtilaf Devletlerinin arası ilk defa açılmıştır.
Osman YANDI
Konferansta belirlenen esaslar doğrultusunda
yenilen devletlerle şu antlaşmalar yapıldı:
Almanya
Versay Antlaşması (28 Haziran 1919)
Avusturya
Saint Germain Antlaşması
(10 Eylül 1919)
Bulgaristan
Macaristan
Neully (Nöyyi)Antlaşması
(27 Kasım 1919)
Trianon Antlaşması (4 Haziran 1920)
Osmanlı Devleti
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
Osman YANDI
Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları:
>• On milyona yakın insan yaşamını yitirdi. Bunların % 5'ini siviller
oluşturdu.
>• Sivil insanların ölümü Sivil Savunma Teşkilatı'nın kurulmasına
neden oldu.
>• Sivil ölümlerinin artmasına teknolojik silahların kullanılması
neden oldu.
>• Uluslararası barışı korumak için Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i
Akvam) kuruldu.
>• İmparatorluklar yıkıldı. (Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı,
Rusya)
>• Ulusal devletler kuruldu. (Türkiye, Macaristan, Çekoslovakya,
Yugoslavya, Polonya)
>• Sınırlar belirlenirken milliyetçilik düşüncesi göz ardı edildi,
sorunlar daha da arttı.
>• Yeni siyasi rejimler ortaya çıktı. (Rusya'da sosyalizm, Almanya'da
nazizm, İtalya'da faşizm)
>• Sömürgecilik yerini "Mandater" yönetime bıraktı.
>• Yenilen devletlerle ağır şartlar taşıyan antlaşmalar yapıldı. Bu
durum İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu. (Versay Antlaşması)
Osman YANDI
Download