Uploaded by User2567

gorev yonetimi

advertisement
PROCESS (GÖREV)
GÖREV YÖNETİMİ
Ders 2
GÖREV (PROSES) NEDİR?



Bir programın işletimi sırasında aldığı addır.
Bir işlevi gerçekleştirmek üzere ardışıl bir
program parçasının yürütülmesiyle ortaya
çıkan işlemler dizisi.
İşletilen her program için en az bir proses
tanımlanır. Aynı programa ilişkin birden fazla
proses olabilir.
GÖREV İSKELETİ


Yarım bırakılan bir programın tutarlı bir biçimde
kaldığı yerden çalıştırılması işletimini bırakıldığı
andaki durum bilgilerinin saklanması yoluyla
sağlanır.
Bu nedenle her görev için işletim sistemi tarafından
bir veri yapısı tutulur. Bu veri yapısı en azından
işletimin hangi komuttan başlayarak sürdürüleceği
bilgisini, merkezi işlem birimi yazmaç içeriklerini
varsa kullanılan kütüklerle ilgili bilgileri içermek
zorundadır. Bu yapı görev iskeleti olarak
adlandırılır.
GÖREV İSKELETİ
Görevlerin Ana İşlem Birimine
Anahtarlanması
Görevlerin Ana İşlem Birimine
Anahtarlanması

Bağlam Anahtarlama
–
–
Bağlam Günleme
Bağlam Saklama
Görev-Durum Çizeneği
(Görevlerin işletim Süresince Bulunduğu Durumlar)
Ayrıntılı Görev Kuyruk Çizeneği
Görevlerle İlgili Sistem Çağrıları

Sistem çağrıları, gerek derleyiciler gerekse
sistem programcıları(ayrıcalıklı haklara sahip
işletim sistemi üzerinde günleme yapabilen
programcıar) tarafından, işletim sistemine
ilişkin yordamları çağırmak ve bu yolla
hizmet almak amacıyla programlara
yerleştirilen özel komutlardır.
Görevlerle İlgili Sistem Çağrıları







CREATE (görev-kimliği, öznitelik alanı)
DELETE (görev-kimliği)
SUSPEND (görev-kimliği, kuyruk-kimliği)
RESUME (görev-kimliği, kuyruk-kimliği)
DELAY (görev-kimliği, süre)
CHANGE-PRIORITY (görev-kimliği)
CHANGE-ATTRIBUTES (görev-kimliği, öznitelik alanı)
SİSTEM ÇAĞRILARI VE GÖREV
DURUM ÇİZENEĞİ
GÖREV YÖNETİMİ
(Kısa Dönemli Planlama)


Görev durum çizeneğinde yer alan hazır
görev durumundan çalışır duruma geçişler
hazır görevler kuyruğundan merkezi işlem
birimine anahtarlanma işlemleri görev
yönetimi kapsamında ele alınır.
Görev yönetiminden görev yönetici olarak
adlandırılan işletim sistemi çekirdek
katmanında yer alan özel bir yordam
sorumludur.
GÖREV YÖNETİMİ
(Kısa Dönemli Planlama)

Hazır görevler kuyruğunda bir görevin eksilmesi
–
–

g/ç veya zamanuyumlama istemlerine bulunmaları ,
sonlanmaları
Hazır görevler kuyruğuna yeni bir görevin eklenmesi
–
–
–
Yeni bir görevin sunulması
g/ç yada zamanuyumlama istemlerinin yerine getirilmesi
Gerçek zaman saati vuruları (göreve ayrılan sürenin
dolması)
Durumlarında GÖREV YÖNETİCİ ana işlem birine
anahtarlanarak kendisinden sonra işletilecek görevin
belirlenmesini sağlar.
GÖREV YÖNETİMİ
(Kısa Dönemli Planlama)

Aşağıdaki gibi olaylar sonucunda ortaya çıkan uyarılarla Görev
Yöneticisi, ana işlem birimine anahtarlanarak, ilgili görevin hazır
görevler kuyruğuna bağlanmasını ve bunun sonrasında da ana işlem
birimini kullanacak görevin belirlemesini sağlayacaktır.
–
–
–

CREATE Yeni bir görevin sisteme sunulması
RESUME g/ç yada zamanuyumlama işlemlerinin sonlaması
Göreve ayrılan sürenin dolması
Yada bir aşağıdaki gibi olaylar sonucunda bir görevin işletiminin
sonlaması durumunda hazır görevler kuyruğuna yeni bir görevin
eklenmesini gerektirmeyen nedenlerle de görev yöneticinin işletilmesi
ve işletime alınacak yeni görevin belirlenmesi gereklidir.
–
–
–
SUSPEND durdurulması
DELETE sonlandırılması
CHANGE-PRIORITY önceliğinin değiştirilmesi
Görev Yönetimin Konumu
İŞ YÖNETİMİ
(Uzun Dönemli Planlama)




Sisteme toplu işlem düzeninde sunulan işler, toplu işlem kuyruğuna
bağlanırlar. Bu kuyrukta bekleyen işlerin hazır görevler kuyruğuna
bağlanmaları İŞ YÖNETİMİ kapsamında ele alınır.
Toplu işlem kuyruğunda işletilmek üzere bekleyen işlerin ele alınarak
görevlere dönüştürülmeleri pek sık yapılan bir işlem değildir.
Bilgisayar sistemine işler, toplu işlemin yanı sıra etkileşimli işlem
bağlamında da sunulurlar. Ancak etkileşimli işlem düzeninde sunulan
işler beklemeksizin doğrudan görevlere dönüştürülüp, hazır görevler
kuyruğuna eklenirler.
Yani İŞ YÖNETİCİ, toplu işlem kuyruk yada kuyruklarının
düzenlenmesinden ve dönem dönem bu kuyruğun başındaki işleri
göreve dönüştürerek hazır görevler kuyruğuna aktarmaktan sorumlu
işletim sistemi kesimidir.
İŞ YÖNETİMİN KONUMU
ORTA DÖNEMLİ PLANLAMA

Bellekte Yer Bekler Kuyruğu
–
Çalışan bir görevin bitmesi sonucu ana bellekte
yer açılması, hazır görevler kuyruğuna bekleyen
görev sayısının belirli bir sınırın altına düşmesi
gibi durumlarda ana işlem birine anahtarlanan bu
kesim, bellekte yer bekleyen görevler kuyruğunda
bir göreve, ana bellek yönetim kesimiyle
eşgüdüm içerisinde bellekte yer bulunmasını
sağlayarak hazır görevler kuyruğuna
bağlanmasını gerçekleştirir.
ORTA DÖNEMLİ PLANLAMANIN
KONUMU
Yönetim Algoritmaları

İşletim sistemlerinin kullandığı yönetim
algoritmaları genel hatlarıyla
–
–
–
hem uzun dönemli (iş yönetimi)
hem de kısa dönemli (görev yönetimi),
hem de orta dönemli planlamaların tümü için
kullanılabilir
Yönetim Algoritmaları

Hem kullanıcıya verilen hizmetin niteliğine
hem de bilgisayar sisteminin verimli
kullanımına ilişkin kıstaslar:
–
–
–
–
–
Ana İşlem Biriminin Verimli Kullanımı
Birim Sürede Sonlandırılan iş Sayısı
Ortalama İş Tamamlama Süresi
Bekleme Süresi
Yanıt Süresi
Yönetim Algoritmaları

Görev Yönetimi kapsamında, bu kıstaslrdan
bir ya da birkaçını gözeten yönetim
algoritmaları kullanılır.
–
–
–
–
–
İlk Gelen Önce Algoritması
En Kısa İşletim Süresi Kalan Önce Algoritması
Öncelik Tabanlı Algoritma
Zaman Dilimli Algoritma
Çok Kuyruklu Algoritma
İlk Gelen Önce Algoritması

İlk gelen önce algoritması, görevlerin eş
öncelikli olarak ele alındığı ve görevlerin
hazır görevler kuyruğuna geliş sırasında
işletildiği çok yalın bir yönetim
algoritmasıdır.
Kısa İşletim Süresi Kalan Önce
Algoritması

Bu algoritmada görevlerin merkezi işlem
birimine anahtarlanmasında göz önüne
alınan kıstas görevlerin sonlanabilmeleri için
arda kalan işletim süreleridir. En kısa işletim
süresi kalan göreve öncelik sağlanarak biran
önce sistemden çıkması ve bu yolla en kısa
ortalama bekleme süresinin elde edilmesi
amaçlanır.
Öncelik Tabanlı Algoritma

Yukarıda açıklanan algoritmaların genişletilmiş
biçimidir. Bu algoritma için her görevin bir önceliği
bulunur. Bu öncelik değeri görev iskeleti içinde
öncelik alt alanında tutulur. Görev öncelikleri merkezi
işlem birimini kullanım süresi, ana bellek gereksinimi,
giriş/çıkış kanal kullanım sıklığı gibi görevin sistem
kaynaklarına ilişkin ölçülebilir taleplerine, ait olunan
kullanıcı grubunun özelliklerine, sisteme sunuluş
biçimine dayalı olarak belirlenir. Bu algoritmaya göre
işlemciye yeni bir görev anahtarlanacağı zaman en
yüksek önceliğe sahip görev seçilir.
Zaman Dilimli Algoritma


Zaman dilimli görev yönetiminde görevler eşit
uzunluktaki zaman dilimlerinde merkezi işlem
birimine sırayla anahtarlanırlar.
Örneğin her 5 milisaniyede her gelen saat
uyarılarıyla işlemciye anahtarlanan görev
yönetici çalışmakta olan görevi hazır görevler
kuyruğunun sonuna ekleyerek kuyruk
başındaki görevi de işlemciye anahtarlar.
Çok Kuyruklu Algoritma

Bir bilgisayar sisteminde işletime alınan görevler çok değişik
niteliklerde olabilir.
–
–
–
etkileşimli işlem ortamında program geliştiren kullanıcı görevleri
toplu işlem kuyruğundan sisteme sunulmuş ve sistem kaynaklarını boş
dönemlerinde çalışır tutmayı amaçlayan işlerle ilgili görevler
işletilen görevler arasında hiç bekletilmeden işlemciye anahtarlanması
gereken çok öncelikli sistem görevleri
Bu görevlerin hepsini aynı hazır görevler kuyruğunda bağlamak ve bunların
tümüne aynı yöntem algoritmasını uygulamak tüm görevler için uygun
olmayabilir. Bu nedenle değişik yönetim algoritmalarının olumlu yönlerini
biraraya getirerek ve sakıncalarını azaltarak çok uyruklu yönetim
algoritması kullanılır.
Örneğin : en kısa işletim süresi kalan önce algoritmasının tüm görevlere
uygulanması etlkileşimli işlem ortamını tamamen bozabilir.
Çok Kuyruklu Görev Yönetimi
İş Sıralama Örneği
Örnek: FIFO Sıralama
0
1
2
3
4
5
5
10
15
20
Örnek: En Kısa İş İlk Önce
0
1
2
3
4
5
5
10
15
20
Geri Beslemeli
0
1
2
3
4
5
5
10
15
20
Örnek: Dönüşümlü Sıralama
0
1
2
3
4
5
5
10
15
20
Örnek: Kalan Süresi En Az Olana
Göre Sıralama
0
1
2
3
4
5
5
10
15
20
İş Sıralama Yöntemleri

Çok düzeyli kuyruklar
düzey 1
FIFO
düzey 2
FIFO
düzey 3
FIFO
düzey n
(dönüşümlü)
MİB
Download