TBMM B:61 8 . 2 . 2008 0 : 1 montaj mantığıyla bilgi teknolojilerine

advertisement
TBMM
B:61
8 . 2 . 2008
0:1
montaj mantığıyla bilgi teknolojilerine sahip olmaya çalışılsa söz konusu ülkelerin bilgi ve teknoloji
sömürüsüne, yani bilgi ve teknoloji emperyalizmine de maruz kalmaları kaçınılmaz olacaktır. Dola­
yısıyla, sanayi çağını nasıl kaçırdıysa bilgi çağını da kaçırmak suretiyle kendi toplumunu, bu defa,
az gelişmişliğin çok daha ötesinde, çok daha tehlikeli bir geleceğe mahkûm etmiş olacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkelerin rekabet gücünü ve gelişmişlik ölçüsünü belirle­
yen temel faktörlerin başında, hiç şüphesiz, ülkenin mevcut teknolojik seviyesi gelmektedir. Ne ya­
parsak yapalım, ne kadar destek verirsek verelim kendinize ait olmayan, kendinizin geliştirdiği hiçbir
ürün veya teknoloji olmaz ise sadece montaj yöntemiyle bu teknolojik seviyenizi yükseltmeniz ne
yazık ki mümkün olmayacaktır. Bugün ülkemiz ekonomisindeki cari işlemler dengesinin bozulma­
sına özellikle dış ticaret açığının neden olduğu, bu açığın da ülkemiz ekonomisinin ithalata bağımlı
yönünün azaltılarak kapanacağı gerçeği hepinizin, hepimizin malumudur. Ama, dış ticaret açığını
azaltmak veya kapatmak sadece söylemle ve içi boş sloganvari ifadelerle de yapılacak bir iş değil­
dir. Özellikle bugün yürütme erkini elinde bulunduran iktidarın bu konudaki duruşu, samimiyeti ve
toplumunu aldatmaması, kararlı oluşu bu konuda çok büyük önem arz etmektedir.
Bu konuya somut bir örnek verecek olursak değerli arkadaşlar, ulusal bağımsızlık, güvenlik ve
tasarruf amacıyla kritik uygulamaların üzerinde çalışabileceği, açık ve standart bir veri yapısını des­
tekleyen, güvenlik izlemesine imkân verecek şekilde kaynak kodu açık olan ve fınansal yük oluş­
turmadan yaygınlaştırılabilecek bir işletim sistemine sahip olunması hususunda hepimiz millî bir
duyarlılık içerisinde hassas davranmalıyız. Dolayısıyla, böyle bir işletim sistemine sahip olmanın
ötesinde, buna tüm ülke ve özellikle iktidar olarak sahip çıkmak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Tankut, konuşmanızı tamamlayınız.
Buyurun.
YILMAZ TANKUT (Devamla) - ...ve bu işletim sisteminin kamuda ve okullarda kullanılma­
sını sağlamak, bu konuda adımlar atmak gerekmektedir. Sözünü ettiğim işletim sistemi, değerli ar­
kadaşlar, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus isimli işletim sistemidir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; netice olarak, Türkiye yeni bir çağın eşiğinde, yeni siyasi
değerler ve anlayışlarla kucaklaşmak zorundadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, her türlü ön yar­
gıdan kurtularak ve bütün imkânlar zorlanarak elbette ki sonuna kadar yapılmalıdır, ancak bunları ya­
parken de iktidar taassubuyla değil, her şeyi en iyi ben bilirim edasıyla değil, Meclisteki sayısal
çoğunluğun verdiği şımarıklıkla hiç değil, diğer parti gruplarının ve kendi partisine mensup olmayan
milletvekillerinin de aklın, bilimin ve pratik tecrübelerin ışığında ortaya koyduğu görüş ve düşünce­
leri hiçbir komplekse kapılmadan dikkate almalı ve verilen önergelerden istifade etmelidir diyor,
sözlerimi tamamlarken bu yasanın hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (MHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tankut.
AK Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Reha Denemeç.
Buyurun Sayın Denemeç. (AK Parti sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA REHA DENEMEÇ (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletve­
killeri; AK Parti Grubu adına, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki
Kanun Tasarısı'nın 1 'inci maddesi hakkında söz almış bulunuyorum.
Öncelikle tüm arkadaşlarımıza, Meclisteki grubu bulunan tüm partilere bu kanunu destekledik­
leri için teşekkür ediyorum. Tabii ki birbirimizi eleştireceğiz, daha iyiye doğru götürmek için bu ka­
nunu, çalışacağız el birliğiyle. O anlamda, katkılarınız için de teşekkür ediyorum hem komisyonlarda
yaptığınız hem burada yapmış olduğunuz ve yapacağınız katkılar için. Fakat birkaç konu var, on­
larla ilgili belki yanlış anlaşılmalar olduğu için burada şu an söz almış bulunuyorum.
-177-
Download