Uploaded by parapalas

BASEL III-IV

advertisement
T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİMDALI
BASEL-III-IV DÜZENLEMELERİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSUNA ETKİSİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
HAZIRLAYAN
HASAN DEMİR
DANIŞMAN
DR. SERAP BARIŞ
TOKAT 2019
T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİMDALI
BASEL-III-IV DÜZENLEMELERİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSUNA ETKİSİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
HAZIRLAYAN
HASAN DEMİR
DANIŞMAN
DR. SERAP BARIŞ
TOKAT 2018
ÖZET
Bu çalişma şu an yürürlükte olan BASEL-III ve 2019 yılında yürürlüğe girecek olan
BASEL-IV çalışmalarının sebep sonuç ilişkisi açısından incelendiği ve söz konusu
çalışmaların Türk bankacılık sisteminde sermaye yeterlilik rasyosunun gelişimine nasıl
etkilerinin olduğunun ayrıntılı olarak değerlendirldiği bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: BASEL III, BASEL IV, Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR), BASEL
Komite
III
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
ÖZET ..........................................................................................................................................3
İÇİNDEKİLER ...........................................................................................................................4
GİRİŞ ..........................................................................................................................................5
BÖLÜM I ....................................................................................................................................6
BASEL III DÜZENLEMELERİ ................................................................................................6
2.1.
BASEL III Düzenlemelerinin Ortaya Çıkışı, Nedenleri ve Uygulama Süreci .............6
2.1.1.
BASEL III Düzenlemelerinin Temel Amaçları ............................................................6
2.2.
BASEL III ile Getirilen Düzenlemeler .........................................................................6
2.2.1.
Özkaynaklara İlişkin Düzenlemeler .............................................................................6
2.2.2.
Sermaye Oranına İlişkin Düzenlemeler ........................................................................7
2.2.3.
Kaldıraç Oranına İlişkin Düzenlemeler ........................................................................7
2.2.4.
Likidite Oranına İlişkin Düzenlemeler .........................................................................7
2.2.5.
BASEL III Düzenlemelerinin Uygulama Takvimi .......................................................7
BÖLÜM II ..................................................................................................................................8
BASEL IV DÜZENLEMELERİ ................................................................................................8
BÖLÜM III .................................................................................................................................9
3.1.
Türk Bankacılık Sektörünün Sermeye Yeterlilik Rasyosunun Yıllara Göre Değişimi.9
3.1.1.
2011 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması ..............................10
3.1.2.
2012 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması ..............................10
3.1.3.
2013 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması ..............................11
3.1.4.
2014 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması ..............................11
3.1.5.
2015 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması ..............................12
3.1.6.
2016 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması ..............................13
3.1.7.
2017 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması ..............................13
3.1.8.
2018 Yılı Eylül Ayı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması .............14
SONUÇ VE ÖNERİLER ..........................................................................................................15
KAYNAKÇA............................................................................................................................16
IV
GİRİŞ
Dünyada giderek sık yaşanmaya başlanan ekonomik krizlerin en olumsuz yansıması
finansal sisteme olmakta ve sisteme olan güveni derinden etkilemektedir. Krizlerin finansal
sisteme olan olumsuz etkilerini en aza indirmek düşüncesi ile 1930 yılında G10 ülkeleri
merkez bankası başkanlarının üyelerinden oluşan BASEL komitesi kurulmuş ve BASEL
kriterleri oluşturulmuştur.
Komitenin amacı finansal sistemin kırılganlığını azaltmak ve finansal sistemin temeli
olan bankaların serrmaye yeterliliklerini güçlendirmek, özkaynak kalitesini artırmak.
Komite bu amaçlarlar BASEL I-II-III ve IV düzenlemelerini yayınlamış ve ülkeler
tarafından uygulamaya geçilmiştir.
Çalışmamızda şu an yürürlükte olan BASEL-III ve 2019 yılında yürürlüğe girecek
olan BASEL-IV çalışmaları sebep sonuç ilişkisi açısından incelenmiş ve söz konusu
çalışmaların Türk bankacılık sisteminde sermaye yeterlilik rasyosunun gelişimine nasıl
etkilerinin olduğu ayrıntılı olarak değerlendirlimiş ve tarafınıza sunulmuştur.
5
BÖLÜM I
BASEL III DÜZENLEMELERİ
2.1.
BASEL III Düzenlemelerinin Ortaya Çıkışı, Nedenleri ve Uygulama Süreci
2008 yılında dünyada yaşanılan küresel kriz sonucunda maruz kalınan ciddi finansal
riskler sonucunda BASEL II düzenlemelerinin yetersiz kaldığı anlaşılmış ve yeni bir
düzenlemeye ihtiyaç ortaya çıkmıştır. İzlanda’da yaşanılan bankacılık sisteminin çöküşü,
ABD’de yaşanılan yatırım bankalarının holding şirketlerine dönüşmesi, Lehman Brothers’ın
iflası gibi ciddi olaylar krizin derinliğini ve yeni düzenleme ihtiyacının gerekliliğini ortaya
koymuştur. BASEL III olarak adlandırılan yeni düzenlemeyle ilgili çalışmalara 2009 yılında
G20 liderleriyle yapılan toplantıda başlanmış ve Eylül 2010 tarihinde son haliyle kamuoyuna
sunulmuştur.
2.1.1. BASEL III Düzenlemelerinin Temel Amaçları
BASEL III düzenlemelerinin temel amaçları bankaları daha nitelikli ve daha nicelikli
bir sermaye yapısına kavuşturmak, sermaye tamponu ve risk bazlı olmayan kaldıraç oranı
düzenlemeleriyle sektörün sermaye yeterliliğni artırmaktır.
2.2.
BASEL III ile Getirilen Düzenlemeler
BASEL III ile özkaynaklara ilişkin, sermaye oranına ilişkin, kaldiraç oranına ilişkin,
likidite oranına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
2.2.1. Özkaynaklara İlişkin Düzenlemeler
BASEL II ‘de belirtilmiş olan üçüncü kuşak sermaye tanımının yerine yeni bir kavram
olan çekirdek sermayenin tanımı yapılmıştır.
Çekirdek sermaye; ana sermayenin içinde bulunan zarar karşılama oranı yüksek olan
değerler olarak tanımlanmıştır.
Çekirdek sermaye = Kar (zarar) + Ödenmiş Sermaye + Dağıtılmamış Karlar + Diğer
Kapsamlı Gelir Tablosu Kalemleri - Indirilecek Değerler (Erdoğan, 2014).
6
2.2.2. Sermaye Oranına İlişkin Düzenlemeler
BASEL III düzenlemeleriyle sermaye koruma tamponu uygulaması getirilmiş olup
herhangi bir banka sermaye koruma tamponu olan 2,5 oranına ulaşamadığı takdirde kar
dağıtımında kısıtlamaya gitmek durumunda kalacaktır.
Ayrıca tutulması geren asgari çekirdek sermaye oranı aşamalı olarak 2013 ve 2015
yılları arasında %2’den %4,5’e çıkarılacak ve birinci kuşak sermaye oranı da %4’den %6’ya
çıkarılacaktır.
Ve yine BASEL III ile getirilen yeni bir kavram olan döngüsel sermaye tamponu
ekonomik konjonktüre bağlı olarak %0 ile %2,5 arasında değişecektir. Bu uygulamada amaç
ekonomideki büyüme rakamlarına bağlı oluşan hızlı kredi artışının önüne geçmektir (Cangürel
vd., 2010: 6).
2.2.3. Kaldıraç Oranına İlişkin Düzenlemeler
Kaldıraç oranı; ana sermayenin, bilanço dışı kalemler ve aktifler toplamına bölünmesi
yoluyla hesaplanmaktadır. 2017 yılına kadar kademeli bir geçiş hedeflenmektedir. Hedeflenen
kaldıraç oran %3 olarak belirlenmiştir (Cangürel vd., 2010:7).
Kaldıraç Oranı = Ana Sermaye / Bilanço Dışı Kalemler + Toplam Aktif
2.2.4. Likidite Oranına İlişkin Düzenlemeler
Basel III ile Likidite Karşılama Oranı ve Net Istikrarlı Fonlama Oranı kavramları
getirilmiştir. (Akyüz, 2012: 101).
Likidite karşılama oranı: Yüksek Nitelikli Likit Varlık Stoku / Net Nakit Çıkışlar
Net istikrarlı fonlama oranı: Mevcutta Bulunan Net Istikrarlı Fonlama Tutarı / Ihtiyaç
Duyulan Net Istikrarlı Fonlama Tutarı
2.2.5. BASEL III Düzenlemelerinin Uygulama Takvimi
BASEL III uygulama takvimi Tablo 1’de gösterildiği gibi belirlenmiştir.
7
Tablo 1. BASEL III Düzenlemeleri Uygulama Takvimi
Kaynak: Cangürel vd., 2010
BÖLÜM II
BASEL IV DÜZENLEMELERİ
BASEL komitesinin henüz düzenleme sürecinde olduğu, bir kısmının yayınlandığı fakat
henüz yürürlüğe girmeyen önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışma BASEL IV olarak
adlandırılmaktadır.
BASEL düzenlemelerinin karışık bir hal alması sonucu hesaplamaları daha
basitleştirmek ve şeffaflaştırmak, hesaplamaların tutarlılık ve karşılaştırılabilirliğini artırmak,
bankaların risk duyarlılığını artırmak için başlanan BASEL IV çalışmalarında;
Sermaye yeterlilik rasyosunun hesaplamasında standart ve içsel yöntemleri birbirine
yakınlaştırmak, standart yöntemle hesaplanan sermaye yükümlülüklerinin içsel modellere taban
teşkil etmesi, operasyonel risk ölçümlerinde ileri yaklaşımları tamamen devre dışı bırakmak
gibi bir takım değişikliklere gidilmiştir.
8
BASEL IV düzenlemeleri temel olarak; yeni piyasa riski düzenlemesi, kredi riski
ölçümünde yeni standart yaklaşım, karşi taraf kredi risk ölçümünde yeni standart yaklaşım,
kredi değerleme ayarlamaları revizyonu, menkul kıymetleştirme revizyonu, operasyonel risk
ölçümünde yeni standart yaklaşım, bankacilik hesapları (yapısal) faiz oranı riski için yeni
standartlar, sermaye tabanları, kredi riski içsel model kullanım kısıtlamaları, müdahil olma
riski, büyük kredi düzenlemelerinden oluşmaktadır. (Altıntaş, 2017).
BÖLÜM III
BASEL DÜZENLEMELERİNİN SERMAYE YETERLİLİĞİNE ETKİLERİ
GRAFİK YORUMU
3.1.
Türk Bankacılık Sektörünün Sermeye Yeterlilik Rasyosunun Yıllara
Göre Değişimi
BASEL düzenlemelerinin en önemli rasyosu olan Sermaye Yeterliliği Rasyosunun yıllar
itibariyle gelişimi, BASEL III’ün yürürlüğe girdiği 2011 yılından itibaren Grafik-1 ‘de toplu
olarak yer almaktadır.
Grafik.1 Bankacılık Sektörü SYR’sinin Yıllara Göre Değişim
BASEL III’ün yürürlüğe girdiği 2011 yılından bu yana SYR verileri oldukça dalgalı bir
seyir izlemektedir. 2012 yılında %18,1 ile en yüksek seviyesine ulaşmış fakat 2016 yılında
%15,5’e kadar gerilemiş, 2018 yılında ise yeniden tepe noktasına olan %18,1’e ulaşmıştır.
9
3.1.1. 2011 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
Grafik.5 2011 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
2011 yılı sektör SYR ortalaması %16,7 hesaplamaya aldığımız bankaların SYR
ortlalaması %17,5 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıfbank’ın da aralarında bulunduğu
11 Banka sektör ortalamasının altında kalmıştır. Ortalama üzerindeki bankaların çoğunluğu
küçük ölçekli bankalardan oluşmaktadır.
3.1.2. 2012 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
Grafik.5 2012 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
2012 yılı sektör SYR ortalaması %18,1 hesaplamaya aldığımız bankaların SYR
10
ortlalaması %19,3 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu bankaları Halk Bank ve Vakıfbank’ın da aralarında bulunduğu 12 Banka sektör
ortalamasının altında kalmıştır. Ziraat Bankası, Akbank ve Garanti Bankası gibi büyük
bankaların da aralarında bulunduğu 8 bankanın da sektör ortalamasının üzerinde kaldığı
görülmektedir.
3.1.3. 2013 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
BASEL III düzenlemelerindeki kademeli geçişin tamamlanmaya yaklaşması sebebiyle
2013-2016 yılları arasında bankaların çoğunun SYR’sinde istikrar olduğu görülmektedir.
Grafik.6 2013 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
2013 yılı sektör SYR ortalaması %15,4 hesaplamaya aldığımız bankaların SYR
ortlalaması %15,9 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıfbank’ın da aralarında bulunduğu
13 Banka sektör ortalamasının altında kalmıştır. Ortalama üzerindeki bankaların çoğunluğu
küçük ölçekli bankalardan oluşmaktadır.
3.1.4. 2014 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
Grafik.7 2014 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
11
2014 yılı sektör SYR ortalaması %16,4 hesaplamaya aldığımız bankaların SYR
ortlalaması %16,8 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu bankaları Halk Bank ve Vakıfbank’ın da aralarında bulunduğu 12 Banka sektör
ortalamasının altında kalmıştır. Ortalama üzerindeki bankaların çoğunluğu küçük ölçekli
bankalardan oluşmaktadır.
3.1.5. 2015 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
Grafik.8 2015 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
2015 yılı sektör SYR ortalaması %15,6 hesaplamaya aldığımız bankaların SYR
ortlalaması %15,7 olarak gerçekleşmiştir.
12
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıfbank’ın da aralarında bulunduğu
10 Banka sektör ortalamasının altında kalmıştır. Ortalama üzerindeki bankaların çoğunluğu
küçük ölçekli bankalardan oluşmaktadır.
3.1.6. 2016 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
Grafik.9 2016 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
2016 yılı sektör SYR ortalaması %15,5 hesaplamaya aldığımız bankaların SYR
ortlalaması %16 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıfbank’ın da aralarında bulunduğu 9
Banka sektör ortalamasının altında kalmıştır. Ortalama üzerindeki bankaların çoğunluğu küçük
ölçekli bankalardan oluşmaktadır.
3.1.7. 2017 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
Grafik.10 2017 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
13
2017 yılı sektör SYR ortalaması %16,6 hesaplamaya aldığımız bankaların SYR
ortlalaması %16,1 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıfbank’ın da aralarında bulunduğu 12
Banka sektör ortalamasının altında kalmıştır. Ortalama üzerindeki bankaların çoğunluğu küçük
ölçekli bankalardan oluşmaktadır.
3.1.8. 2018 Yılı Eylül Ayı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
Grafik.11 2018 Yılı Sektör Ortalaması ve Bankaların SYR Karşılaştırması
2018 yılı sektör SYR ortalaması %18,1 hesaplamaya aldığımız bankaların SYR
ortlalaması %17,2 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıfbank’ın da aralarında bulunduğu 14
Banka sektör ortalamasının altında kalmıştır. Ortalama üzerindeki bankaların çoğunluğu küçük
ölçekli bankalardan oluşmaktadır.
14
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde finans sisteminin bel kemiği olan bankaların risklerden korunması bir
zorunluluk halini almıştır. BASEL düzenlemeleri risklerden korunma konusunda bankalara
yol göstermektedir. Bu düzenlemelerin ortak amacı finans sistemi ve bankacılık sektörünün
gücünü artırmak ve güvenilirliğini sağlamaktır.
Ülkemizde
BDDK
ve
bankalar
BASEL
düzenlemelerini
tanımakta
ve
uygulamaktadır. Örneğin BASEL standartları gereği %8 ve daha fazla olması gereken
sermaye yeterlilik rasyosu BDDK tarafından %12 olarak belirlenmiş ve uygulanması
bankalardan talep edilmiştir. Bu işbirliği sayesinde Türkiye’nin bankacılık sistemi güçlenmiş
ve krizlerden daha az etkilenmiştir.
Yaptığımız çalışmada görülmektedir ki Türk Bankacılık sektörü SYR’si hiçbir
zaman %12 altına gelmemiş, hatta bu oranın oldukça üzerindedir. Yani ülkemizdeki
bankacılık sektörünün özkaynak yapısının ve sermaye yeterliliğinin güçlü olduğu
görülmektedir.
Şu an üzerinde çalışmaların devam ettiği BASEL IV düzenlemelerinin getireceği
yenilikler ve değişiklikleri Türk bankacılık sektörünün hızla yaygınlaştıracağı ve söz konusu
düzenlemelerin sektörün SYR kalitesini ve bankacılık sistemine olan güvenini artıracağı
düşünülmektedir.
15
KAYNAKÇA
Akyüz, S. 2012. Bankacılık sektöründe risk yönetimi kapsamında BASEL 3 kriterleri
ve Türk bankacılık sistemine muhtemel etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat
Politikası Bilim Dalı.
Bankacılar Dergisi, 2006. Sayı 57, Kredi Risk Modelleri. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği
Çalışma Grubu.
Bankacılar Dergisi, 2006. Sayı: 58, İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK). Bankacılık sektörü verileri.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK). 2016. Ülke Riskinin Yönetimine
İlişkin Rehber. Sayı: 6827.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2006. Sermaye Ölçümü ve Sermaye
Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması, Yeni BASEL Sermaye
Uzlaşısı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2012. Bankacılık Sektörü BASEL
II İlerleme Raporu, İstanbul.
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
ile Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri
Çerçevesinde Piyasa Riskinin Karşılanmasında Kullanılacak Olan Üçüncü Kuşak
Sermayenin
Hesaplanmasına
İlişkin
Açıklama,
02.05.2017,
<https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin
_Duzenlemeler/1848ucuncu_kusak_sermaye_aciklama.pdf>
BIS – BASEL Committee on Banking Supervision – A Brief History Of The BASEL
Committee – 2015, 02.11.2016, <https://www.bis.org>
16
BIS, 1988. International convergence of capital measurement and capital standards,
Basle Committee On Banking Supervision, 12.04.2017, <https://www.bis.org/publ/
bcbs04a.pdf>
Cangürel, O., Güngör, S., Sevinç, V. U. Kayci, İ. ve Atalay, S. 2010. Sorularla BASEL III.
Risk Yönetim Dairesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.
Erdoğan, A. 2014. BASEL kriterlerinin bankacılık sektörüne etkisi ve Türkiye’de bankacılık
sektörünün BASEL kriterlerine uyum süreci. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 133-174.
KPMG, (2015). BASEL 4 Revisited. The fog begins to clear September 2015.
Piyasa Riskinin Dahil Edildiği Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Standart Metoda Göre
Hesaplanmasına İlişkin Örnek, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/
Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/1847Piyasa%20RiskiStandard%20Metod-Ornek-v2.pdf.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), (2000). Sermaye Yeterliliği.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), (2016). BASEL IV: Bankaları Bekleyen Zorluklar
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 1996. Kredi Riskinin Yönetimine Ait Bilgiler.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 1997. Faiz Riski Yönetimi Prensipleri.
Türkiye BAnkalar Birliği (TBB). Banka ve sektör bilgileri.
Yılmaz, A. 2013. Sermaye yeterlilik oranlarının kümeleme analizi ve BASEL 3 kriterlerinin
Türk bankacılık sektörü sermaye yeterliliği üzerine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme
Yönetim Anabilim Dalı.
26333 Sayılı Resmi Gazete, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik, (1.11.2006).
28812 Sayılı Resmi Gazete, 2013. Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına
İlişkin Yönetmelik.
29111 Sayılı Resmi Gazete, Risk Ağırlıklı Tutar ve Beklenen Kayıp Miktarının
Hesaplanması. Tarihi: 06.09.2014.
17
Download