Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Analizi

advertisement
V. Anadolu International Conference in Economics,
May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.
Banka Birleşmeleri Öncesi ve Sonrası Perspektifinde; Bankacılık Sektöründe
Finansal Performans Analizi
Nur ay İslatince
1
Özet
Dünya genelinde ülke ekonomilerinde ortaya çıkan bilgi ve teknoloji yeniliklerinin etkileri geniş çaplı olmaktadır.
Özellikle ülkeler arasındaki sınırlar pek çok açıdan soyut hale gelmiştir. Finans piyasalarındaki aktörlerin ortaya
çıkan farklılıklardan yararlanma çabaları da artmıştır. Bilindiği üzere baş aktörlerden biri olan bankalar,
ülkelerinin kalkınmalarında önemli rol oynamaktadır. Bu değişimler ve gelişmelere ayak uydurmak bankacılık
sektörü için giderek önem kazanan bir durumdur. Bunun için her banka finansal olarak güçlü ve operasyonel
olarak verimli ve etkili olmak için gayret göstermektedir. Bu şekilde sağlam ve güvenilir yapılara sahip
bankaların olduğu ülkeler açısından ekonomilerin sürekli büyümesi de sağlanmış olacaktır. Bu sistemin sağlıklı
yapısını koruması ve büyümesi için önemli adımlardan biri banka birleşmeleridir. Finansal piyasalardaki
liberalleşme ekonomik reformlar bankacılık sektöründe inanılmaz rekabet ve teknolojik gelişmelere yol
açmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küreselleşmeyle doğru orantılı olarak yeni finans piyasalarına
girmede rekabet avantajı sağlamak, pazar ve ürün geliştirmek, riski azaltmak gibi çeşitli stratejik hedeflere
ulaşabilmek için birleşmeler gündeme gelmiştir. Bu birleşmelerin bankalar açısından nasıl değişikliklere neden
olduğu, bu değişikliklerin olumlu olup olmadığı, performanslarına etkisi ilgi çeken inceleme ve analiz
konularıdır. Banka Birleşmenin arkasındaki asıl sebep sinerji yaratmaktır. Bu çalışma ile Türkiye’deki bankaların
birleşmesinden önce ve sonra gösterge oranlarında önemli fark olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Sinerji, Banka Kârlılığı, Faaliyet Etkinliği
Jel Kodları: G21, G34
1
Anadolu Üniversitesi, TR, [email protected]
Download