Uploaded by User2301

Erkek şiddeti

advertisement
ERKEK ŞİDDETİ
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
 KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET

1
Türk Dil Kurumuna göre şiddet “karşıt görüşte olanlara kaba
kuvvet kullanma”,
“duygu veya davranışta aşırılık”
anlamlarına gelmektedir
Biri veya bir grup, bir diğerine veya gruba yönelik onların bedensel
veya törel bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel veya
sembolik kültürel değerlerine zarar verecek şekilde davranıştır
(Michaud, 1994:9).
Genel olarak şiddet bir iktidar ve kontrol meselesidir (Davis, 1998).
2
Kadına yönelik şiddet
Kadına yönelik şiddet, erkeklerin hâkimiyetine
ve kadına yönelik ayrımcılığa yol açan; kadının
ilerlemesini engelleyen, kadınla erkek arasında
çağlar boyunca sürmüş eşit olmayan güç
ilişkilerinin görünürdeki yüzüdür.
Aile içi şiddet genel olarak ve uzun yıllardır
kadınlar için normal bir deneyim olarak kabul
edilip, kadının gizlenmesi, saklanması ve
sessizce acısını çekmesi olağan görülmüştür
(Chandiram, 2003).
3
Kamusal ve özel alanda gerçeklesen, kadınların
fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle
sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan,
her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu
eylemin yapılacağına dair tehdit ya da zorlama
ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması” olarak
tanımlanmaktadır. ( Birleşmiş Milletler ’in 1993
yılında kabul ettiği Kadınlara Yönelik Şiddetin
Önlenmesi Bildirgesi)
4
Kadına yönelik aile içi şiddet
Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu tarafından 1993 yılında kabul edilmiş
olan Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması
Bildirgesi’nde kadına yönelik şiddet,
“ister kamusal isterse özel yaşamda meydana
gelsin, kadınlara yönelik fiziksel, cinsel veya
psikolojik acı veya ıstırap veren ya da
verebilecek olan, cinsiyete dayalı bir eylem
uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme,
zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun
bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır.
5
6284 sayılı kanun tanımlaması
Şiddet:
Kişinin,
fiziksel
cinsel,
psikolojik veya ekonomik açıdan zarar
görmesiyle
sonuçlanan
veya
sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna
yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün
keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal,
kamusal veya özel alanda meydana gelen
fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya
ekonomik her türlü tutum ve davranıştır
6
6284 sayılı kanun tanımlaması

Kadına yönelik şiddet; Kadınlara,
yalnızca kadın oldukları için
uygulanan veya kadınları etkileyen
cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile
kadının insan haklarını ihlaline yol
açan ve şiddet olarak tanımlanan
her türlü ve tutum ve davranıştır.
7
Şiddeti uygulayan kim ?
8
Erkek şiddetinin nedenleri
9
Erkek Kaynaklı Şiddetin 7
Nedeni
Michael Kaufman







Ataerkil İktidar
Ayrıcalık Taşımanın Hak Olduğu Algısı
Onaylama/İzin Verme
Erkek İktidarının Yarattığı Paradoks
Psişik Erkeklik Zırhı
Ruhsal bir Düdüklü Tencere; Erkeklik
Geçmiş Deneyimler
10
Kültürel Faktörler
• Kadın ve erkeğe yüklenen roller ve beklentiler
• Erkeğin güçlü, kadının zayıf olduğu inancı
• Erkeğin kadın üzerinde söz hakkı olduğu inancı
• Erkeklerin şiddeti uygulamasının normal olduğu
görüsü
• Evlilik gelenekleri ( baslık parası, çeyiz)
• Ailenin öze alan olduğu ve bu alanın erkeğin
kontrolünde olduğu görüsü
11
KIRILGANLIK KADINA,
SALDIRGANLIK ERKEĞE…
12
Ekonomik Faktörler
• Kadının ekonomik olarak erkeğe bağımlı hale
getirilmesi
• Kadınların paraya ulaşım sınırlılığı
• Mülkiyet hakları, boşanması sonrası ekonomik
haklar vb. konularda yasal ayrımcılık
• Çalışma hayatına katılımda yaşanan güçlükler
• Kadınlara eğitimde eşit fırsat tanınmaması
13
Yasal Faktörler
• Kadının yasalarda ve uygulamalarda ikincil yasal
statüsü
• Boşanma, velayet, mirasa ilişkin yasalar
• Aileci şiddet ve tecavüzün yasal tanımlamaları
• Eğitimsizlik
• Polis ve hakimlerin yeterince duyarlı olmaması
14
Politik Faktörler
• Yetkili pozisyonlarda, politika, sağlık, medya
ve hukukta kadın temsili yetinin azlığı
• Aile içi şiddetin ciddiye alınmaması
• Ailenin, devletin müdahale alanı içinde yer
almadığı görüsü
• Kadınların politik sistem içinde yer
alamaması
15
Medya

Medyada kadının, özellikle kadına karşı şiddetin işlenişi
dikotomi özelliği sergilemektedir. Medyada kadına karşı
şiddet gösterilirken saldırganlığın önlenmesinde iyi kız/ kötü
kız, bakire veya kirlenmiş gibi ikilikle hareket edilmekte,
kadını ayıplama ve kurban haline getirmektedir.

Medyada cinsiyetçi haber dili kullanılması

Suçluyu ya da suçu değil, daha çok suça maruz kalan
kadını cinsiyetçi önyargılarla yargılamaya kalkışılması

Kadınlara yönelik suçları magazinleştirerek ve bu suçları
pornografik
röntgenciliği
besleyecek
şekilde
reyting/izlenirlik malzemesine dönüştürmesi

'Kadına yönelik şiddete ilham veren bir kirlenme yaşandı'
16
Şiddet yaşamın her döneminde vardır
Bebeklik
ve Çocukluk
Doğum Öncesi
Menopoz ve
Yaşlılık
ŞİDDET
AdölesanGençlik
Erişkinlik
17
Cinsiyet temelli yaşam döngüsü
Aşama
Şiddet tipi
Doğum Öncesi
Doğum öncesi cinsiyet seçimi, hamilelik döneminde annenin fiziksel
şiddete maruz kalması, cinsel saldırı nedeniyle hamile kalmak
(özellikle savaş ortamında hamile bırakmak amacıyla tecavüz)
Bebeklik dönemi
Kız çocuğu olarak, duygusal ve fiziksel istismar, sağlık ve beslenme
olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması.
Çocukluk Dönemi
Kadın sünneti, duygusal ve fiziksel istismar, ensest ve cinsel şiddet,
beslenme, sağlık ve eğitim olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması,
fuhuşa zorlanmak.
Ergenlik Dönemi
Duygusal ve fiziksel istismar, ensest ve cinsel şiddet, beslenme, sağlık
ve eğitim olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması, fuhuşa zorlanmak,
işyerinde cinsel saldırı.
Üreme Çağı
Eş tarafından fiziksel ve duygusal istismar, evlilik içi tecavüz, tecavüz,
namus cinayeti, iş yerinde cinsel saldırı, başlık parası, berdel,çeyiz
şiddeti (Hindu geleneklerine göre kız çocukları evlendirilirken erkek
tarafına mal ve para verilmesi gerekmektedir. Aile bu bedeli
veremeyecekse kızlarını gelin yakma adı verilen bir eylemle
öldürmektedirler).
Yaşlılık
Dul eş ve yaşlı olarak fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalma..
18
Erkekler 2014’te en az
281 kadın öldürdü, 109
kadın ve kız çocuğuna
tecavüz etti / tecavüz
girişiminde bulundu,
560 kadını yaraladı, 140
kadın ve kız çocuğuna
cinsel tacizde bulundu.
20
Kadına Yönelik Şiddet Türleri





Fiziksel Şiddet
Duygusal Şiddet
Sözel Şiddet
Ekonomik Şiddet
Cinsel Şiddet

Kadın cinayetleri :
(Namus cinayeti + aşk
cinayeti)
Ensest
 Flört şiddeti

21
2014 yılında
296 kadın öldürüldü,
 39 kadın intihar etti,
 191 kadın taciz ve tecavüze uğradı,
 585 kadın darp edildi ve yaralandı,
 6 kadın "namus cinayetiyle",
 13 kadın kuşkulu şekilde öldürüldü.
 Ayrıca, 2015 Ocak'ta 28, Şubat'ta 24
kadına şiddet uygulanarak öldürüldü"
açıklamasında bulundu.

22
Fiziksel şiddet
İtip kakmak
 Tartaklamak
 Tokatlamak
 Tekmelemek
 Kesici ve vurucu aletlerle bedene zarar
vermek
 Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur
bırakmak
 Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel
olmak

23
Psikolojik şiddet



















Kadına bağırmak
Hakaret etmek
Aşağılamak
Başka kadınlarla kıyaslamak
Korkutmak
Kıskanmak
Kadının nasıl giyineceğine, nereye gideceğine, kimlerle görüşeceğine karar vermek
Kadına veya çocuklara zarar vermekle, öldürmekle tehdit etmek
Diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak
Kendini geliştirmesine engel olmak
Yasadığı şiddetin sorumlusu olarak görmek
Kültürel farklılıklarını reddetmek, bastırmaya çalışmak veya bu gerekçeyle kötü
muamelede bulunmak.
Duygusal istismar yoluyla
Gözdağı vererek
Çocukları kullanarak
İzole ederek
İnkar ederek, suçlayarak, küçümseyerek
“Erkeklik ayrıcalıklarını” kullanarak uygulanan şiddet şekli
24
Cinsel şiddet







Kadını istemediği yerde zamanda ve biçimde
cinsel ilişkiye zorlamak
Çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak
Fuhuşa zorlamak
Cinsel organlarına zarar verme v.b davranışlar
Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ve
istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlamak
Kürtaja zorlamak
Cinsel özellikleri bakımından başka kadınlarla
kıyaslamak
25
Ekonomik şiddet








Kadının para harcamasını kısıtlamak
Çalışmasına izin vermemek
Zorla çalıştırmak
Ekonomik konulardaki kararları alırken
görüşünü sormamak
Az para vererek çok şey beklemek
Kadının parasını elinden almak
İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının
işten atılmasına neden olmak
Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerilerini
geliştirecek etkinlikleri engellemek
26
Şiddet uygulayan erkeklerin bazı
özellikleri








Kıskançlık
Kontrol isteği
Erkek olmayı çok önemseme
Ani huy değişmesi
Aşırı duyarlık, alınganlık
Katı cinsiyet rol beklentileri
Kadınları (akılsız, aptal vb) küçümseme
Problemleri için diğerlerini suçlama
27
Şiddetin Nedenleri
Kontrol Gereksinimi,
Gücün Kötüye Kullanımı,
Kıskançlık,
Eşler arası uyumsuzluk,
Şiddeti bir kontrol yöntemi olarak benimsemek,
Fiziksel saldırganlığı model olarak almak,
Çocukken istismar edilmiş olmak,
Aşırı alkol ve madde bağımlılığı,
Aşırı Saldırganlık,
Kişilik bozukluğu,
Azalmış benlik saygısı,
Saldırgan kişilik özellikleri.
28
29
30
Hırpalanmış Kadın Sendromu
Aile içinde şiddete maruz kalan kadınlar
genellikle benzer bir duygusal süreç yasar.
Her bir aşamada yaşanan şiddete ilişkin
farklı bir düşünce biçimi hakimdir. Bu
asamalar su şekilde özetlenebilir:
 İnkâr
 Suçluluk
 Aydınlanma
 Sorumluluk

31
Yanlış İnanışlar







Aile içinde kadına yönelik şiddet abartılan bir
durumdur.
Aile içinde kadına yönelik şiddet, sadece aile
sorunudur.
Aile içinde kadına yönelik şiddet düşük gelirli ve
eğitimsiz kadınların sorunudur.
Aile içinde şiddet gören kadın bunu ister, hak eder.
Alkol, işsizlik, ekonomik sıkıntılar aile içinde
kadına yönelik şiddetin nedenidir.
Şiddet tek taraflı değildir. Çok sayıda erkek
şiddete maruz kalmaktadır.
Erkekler şiddeti kontrol edemezler, engel
olamazlar.
32
Kadın ne düşünür !!!!!!
Tekrarlamayacak!
 Kocam beni seviyor bana zarar vermek
istemez!
 Yasadıklarımı kimseye anlatmamam
gerekiyor!
 Çocuklarımın iyiliği için kabullenmeliyim!
 Yapabileceğim bir şey yok!
 Hak etmiştim!
 Bu benim kaderim!

33
Şiddet görene nasıl destek olabiliriz?




Yasal
Kurumsal
Psikolojik
Bilgi verme
◦ Yasal düzenlemeler
◦ Sunulan hizmetler

Kampanyalar vb..
34
Şiddeti Önleme Ağları
• Güvenlik
birimleri
• Kadın
kuruluşları ve
kollektifleri
• İlgili kamu
kurumları
Kadın
Aile
Toplum
Yakın
çevre
• Yerel
yönetimler
35
Kolluk
kuvvetleri
ASP
bakanlığı
Adli
kurumlar
KADIN
Sivil
toplum
kuruluşları
Sağlık
kuruluşları
Yerel
yönetimler
Barolar
36
Kolluk Kuvvetleri
POLİS KARAKOLUNA BAŞVURU
(Münkünse kadın personel tarafından)
Cumhuriyet Savcısını bilgilendirme
Sağlık kuruluşuna sevk
Olaya karışan tarafların
tespiti ve delillerin
toplanması
Kolluk Kuvvetleri
Kadının ifadesinin alınması
Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu doldurulur
Risk değerlendirmesi yapılır ve
sonuç mağdurla paylaşılır
Kolluk Kuvvetleri
Yüksek risk grubunda olan kadınlar için
ASPİM ile irtibata geçilir
Mağdura 4320 sayılı kanun ve
diğer yasal hakları hakkında bilgi verilir
Aile İçi Şiddete Son Broşürü verilir
Kadın şikayetçi olsa da olmasa da
adli işlemler yürütülür.
Kolluk
Kuvvetleri
Adli
Kurumlar
ADLİ KURUMLAR
Kadın
Karakol
Cumhuriyet
Savcılığı
Aile
Mahkemesi
Hakimliği
Cumhuriyet Savcılığı
Araştırma yapar, delilleri toplar.
 Gerekli durumlarda mağduru Adli Tıp
Kurumu’na sevk eder.
 Kamu davasının açılmasının gerekli olup
olmadığına karar verir.
 Koruma kararı alınması için ivedilikle aile
mahkemesi hâkimine bildirimde bulunur.

Aile Mahkemeleri
Şiddet uygulayan aile bireyi için kanunda
belirtilen tedbir kararlarına
hükmedebilmektedir.
 Evin geçimini temin etmesi için nafaka
kararı alabilir.
 Tedbir kararı Cumhuriyet Savcılığına
iletilir.
 Kolluk kuvvetleri izleme görevini yapar.

Adli Tıp Kurumu
2659 sayılı Adli Tıp Kanununa göre, Adalet
Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Adli Tıp
Kurumu’nun amacı, adalet işlerinde
bilirkişilik görevi yapmaktır.
 Adli Tıp birimlerinin bulunmadığı il ve
ilçelerde pratisyen hekimler adli tıp
hizmeti vermektedir.

Kadın Konukevleri

Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara
uğrayan kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik
problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa
çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı
sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Konukevine Kabul İşlemleri
İl/ilçe sosyal hizmetler müdürlüklerine başvuru yapılır.
Sosyal çalışmacı, mağdur ile görüşerek, olaya ilişkin bilgi alır ve
sosyal inceleme raporu hazırlar.
Gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılır.
Kadının başvurusu değerlendirilerek karar verilir.
Konukevine Kabul İşlemleri
Kadının, konukevine kabulüne karar verilmesi durumunda
Sosyal inceleme raporu konukevine faks ile iletilir.
Kadının, konukevine güvenli bir şekilde nakli yapılır.
Konukevine Kabul İşlemleri
Kadının başka bir yerdeki konukevine nakli gerekiyorsa.
Dosya SHÇEK Genel Müdürlüğüne fakslanır.
Uygun görülen konukevine güvenli biçimde gönderilmesi sağlanır.
Sosyal çalışmacı ve/veya psikolog, kuruluşa gelen kadına kalacağı yatak,
.
kullanacağı dolap, banyo, mutfak gibi yerler gösterir ve kurumda kalan diğer
kadınlarla tanıştırır. Konukevinin kurallarını, gizlilik ilkesini ve toplu yaşam
kurallarını açıklar. Kadına, kuruluş ilkelerine ve kurallarına uyacağına dair
bir taahhütname imzalatılır.
Konukevlerinde Yürütülen Mesleki
Çalışmalar





Sosyal Hizmetler Kurulu
Psikolojik destek
Barolar ile işbirliği yapılarak huksal rehberlik ve
danışmanlık sağlanması
İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi
Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek
edinmelerinde gerekli önlemlerin alınması
183
ALO
AİLE, KADIN, ÇOCUK VE ÖZÜRLÜ
SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI
Şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan ve
desteğe gereksinimi olan kadınlara ve
çocuklara, 7 gün 24 saat psikolojik, hukuki ve
ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri
sunmaktadır.
 Yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları
konusunda bilgilendirerek, gereksinim
duydukları hizmet türüne en kısa zamanda
ulaşmalarını sağlamaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları

Kadın Danışma Merkezleri
Dayanışma anlayışı esastır.
-Telefon/yüz yüze başvuru
-Barınma, hukuki, psikolojik danışmanlık
-İş ve sağlık konularında destek
-Sığınmaevleri için ilk iletişim noktaları
-Ücretsizdir
-Türkiye’de toplam 61 Kadın Danışma Merkezi
bulunaktadır.

Kadın Sığınmaevleri
İstanbul sözleşmesi
Sözleşme, şiddetin önlenmesi konusunda adeta bir yol
haritası çizmiş:
• farkındalığı artırma,
•
uzmanların eğitimi,
• önleyici müdahale,
•
tedavi programları,
•
özel sektör ve medya desteğinin alınması,
•
psikolojik ve hukuksal destek hizmetleri,
• sığınakların kurulması,
• acil yardım hatlarının açılması,
• çocuk tanıklar için koruma,
•
bedensel zarar görenlere tazminat,
• adli yardım hizmetleri gibi konular ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir.

52
Şikayet etmeme veya şikayetin geri alınmasının nedeni
Kadının pişman olması
 Eşin tehdit etmesi
 Ailelerin baskısı
 Toplumun kınaması
 Çocuklarını düşünmek

53
Öneriler
Özellikle kadınların bilinçlendirilmesi bu
konuda çok önemli.
 Eğitim verilmeli.

54
SAKARYA
Sakarya’da aile içi şiddet artış eğilimi
göstermektedir
 Aile içi şiddetin nedenleri coğrafi alanlar itibariyle
farklılaşmaktadır
 Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çabalar
yetersizdir
 Şiddeti önlemede ve sonuçlarını hafifletmede
toplumsal bilinçsizlik ve duyarsızlık
 Kadınların kendi kendine yardım mekanizmalarının
yetersizliği
 Şiddete uğrayan kadınlar Polisi çare olarak
görüyor

55
Öneriler
Risk bölgeleri mevcut
 illerde kadına yönelik şiddeti önleme
kurulu oluşturulabilir
 Polisin bilinçlendirme kampanyası başarılı
olabilir

56
Eylem planı
1-Yasal düzenlemeler
Elektronik destek sstemi pilot uygulaması. denetimde serbestlikte yapılan kadına şiddette
uygulanacak. Bugün uygulamayı İstanbul ve Ankara'da başlatıyoruz. Zihniyeti dönüşremediyseniz
yasal tedbirler işe yaramayabilir En büyük sorumlşuluklardan biri medyanın üzerinde. Cinayet
detayları ailenin yüreğinde yarayı tekarar açıyor. 35 bin sağlık çalışanını eğitime alacağız.
Şehirlerimizde kanaat önderlerini öne çıkaracağız.
Reklam, dizi, film veya kitap olarak iyi örnek teşkil edecek olanlar ödüllendirilecek.
3- Şiddet mağdurlarıyla ilgili atılacak adımlar
Alo 183 ile bu şikayetlerini iletebilecek. Almanya'daki şiddete maruz kalmış vatandaşımız da istifade
edebilecek..
4- 14 ilde hizmet veren ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) 81 ilde hizmet
veremeye başlayacak. Şiddet madurlarının konuk evlerinden sonraki hayatı için çalışma
başlatacağız.
5- Sağlık hizmetleri
Sağlık Bakanlığı tarafından ortak bilgi sistemi kurulacak, kadına karşı şiddet takip
edilecek. Kadınlara şiddeti izleme komitesi kurulacak .
6- Şiddet uygulayana yönelik özel bir çalışma
Şiddeti hastalık olarak görüyoruz. Sadece mağduru değil faili de ele alacağız. Bir fail profili
oluşturulacak. Ölümle sonuçlanan vakalar derinlemesine analiz edilecek. Faillerin rehabilitasyonu
açısından kapsamlı adımlar atılacak.

57
FARKINDALIK
DUYARLILIK
EYLEMLİLİK
58
Download